Vyslance

Hledám varianty 'vyslance' [ vyslanec (1) vyslancích (1) vyslanci (4) vyslancem (1) vyslance (3) ]. Nalezeno 10 veršù.
1. Královská 5:14...zemí slyšeli o jeho moudrosti, a tak přicházeli vyslanci ze všech národů, aby si poslechli Šalomounovu...
2. Královská 17:4...asyrský král odhalil jeho zradu: Hošea poslal vyslance k egyptskému vládci do Soa a přestal asyrskému...
1. Letopisů 19:2...otec projevoval přízeň mně." Poslal proto své vyslance, aby mu vyřídili soustrast nad úmrtím jeho otce....
Žalmy 68:32...stříbra, rozežeň národy chtivé po boji! Vznešení vyslanci přijdou z Egypta, Habeš přispěchá Bohu se...
Přísloví 13:17... hňup ale roztrušuje samé nesmysly. Ničemný vyslanec upadne do neštěstí, spolehlivý posel je jako lék....
Jeremiáš 27:3... Moábu, Amonu, Týru a Sidonu; pošli ho po jejich vyslancích, kteří přišli do Jeruzaléma k judskému králi...
Ezechiel 23:16...roztoužila a poslala za nimi do chaldejské země vyslance. Tehdy k Babyloňané vlezli do postele a...
Jan 1:24...na poušti: Vyrovnejte Pánovu cestu!'" Ti vyslanci patřili k farizeům. Zeptali se ho: "Proč tedy...
2. Korintským 8:23...práci pro vás. Pokud jde o naše bratry, jsou to vyslanci církví - jsou sláva Kristova! Podejte jim tedy...
Efeským 6:20...a směle oznamovat tajemství evangelia (jehož vyslancem jsem v těchto řetězech), abych je hlásal tak...

Slova obsahující vyslance: vyslance (3) vyslancem (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |