Vyslýchá

Hledám varianty 'vyslýchá' [ vyslýchej (20) vyslýchat (3) vyslýcháš (1) vyslýcháni (2) vyslýchám (1) vyslýchali (3) vyslýchal (3) vyslýchají (1) vyslýchá (3) ]. Nalezeno 35 veršù.
Exodus 5:14... ustanovení faraonovými biřici, byli bitivyslýcháni: "Proč jste včera ani dnes nevyrobili stanovené...
Deuteronomium 33:7... jeho mužů jen hrstka je!" O Judovi řekl: "Vyslýchej, Hospodine, hlas Judův, k jeho lidu jej zpět...
1. Královská 8:30... kdykoli se budou modlit směrem k tomuto místuVyslýchej na nebesích, kde přebýváš, vyslýchej a odpouštěj....
1. Královská 8:32...složil přísahu před tvým oltářem v tomto chrámuvyslýchej na nebesích. Zasáhni a rozsuď své služebníky tak,...
1. Královská 8:34...jméno, modlili se a prosili v tomto chrámuvyslýchej na nebesích. Odpusť hřích svého lidu Izraele a...
1. Královská 8:36...svém potrestání by se odvrátili od svých hříchůvyslýchej na nebesích. Odpusť svým služebníkům, svému lidu...
1. Královská 8:39...modlitbu, každou prosbu, kterou by předneslvyslýchej na nebesích, kde přebýváš. Odpusť, zasáhni a...
1. Královská 8:43...kdyby přišel a modlil se směrem k tomuto chrámuvyslýchej na nebesích, kde přebýváš. Učiň vše, by ten...
1. Královská 8:45... a k chrámu, který jsem postavil tvému jménuvyslýchej na nebesích jejich modlitbu a prosbu a zjednej...
1. Královská 8:49... a k chrámu, který jsem postavil tvému jménuvyslýchej na nebesích, kde přebýváš, jejich modlitbu a...
1. Královská 8:52...lidu Izraele, a kdykoli k tobě budou volatvyslýchej. Vždyť ty jsi je, Hospodine, Pane můj, oddělil ze...
2. Letopisů 6:21... kdykoli se budou modlit směrem k tomuto místuVyslýchej z nebe, kde přebýváš, vyslýchej a odpouštěj....
2. Letopisů 6:23...složil přísahu před tvým oltářem v tomto chrámuvyslýchej z nebe. Zasáhni a rozsuď své služebníky tak, abys...
2. Letopisů 6:25...jméno, modlili se a prosili v tomto chrámuvyslýchej z nebe. Odpusť hřích svého lidu Izraele a přiveď...
2. Letopisů 6:27...po svém potrestání se odvrátili od svých hříchůvyslýchej na nebesích. Odpusť svým služebníkům, svému lidu...
2. Letopisů 6:30...ránu, a vzepjal by ruce k tomuto chrámuvyslýchej z nebe, kde přebýváš. Odpusť a odplať každému...
2. Letopisů 6:33...a modlili se směrem k tomuto chrámu, i tehdy vyslýchej z nebe, kde přebýváš. Učiň vše, by ten...
2. Letopisů 6:35... a ke chrámu, který jsem postavil tvému jménuvyslýchej z nebe jejich modlitbu a prosbu a zjednej jim...
2. Letopisů 6:39... a ke chrámu, který jsem postavil tvému jménuvyslýchej z nebe, kde přebýváš, jejich modlitbu a jejich...
Nehemiáš 9:27...tehdy k tobě volali v dobách soužení. Tys je pak vyslýchal z nebe v nesmírném slitování, dával jsi jim...
Nehemiáš 9:28...nepřátel. Když potom k tobě volali znovu, tys je vyslýchal z nebe v nesmírném slitování a vždy znovu jsi je...
Job 34:28... Křik chudých kvůli nim k Bohu vystoupil a on vyslýchá křik ubohých. Když ale mlčí, kdo ho odsoudí? Když...
Žalmy 22:25...neskrývá před ním tvář - když k němu volá, on vyslýchá! Ve velikém shromáždění se tebou pochlubím, své...
Žalmy 65:3...splněny! K tobě přichází každý smrtelník, neboť vyslýcháš naše modlitby. Když nás přemáhají naše hříchy, od...
Žalmy 116:1...i navěky! Haleluja! Miluji Hospodina, protože vyslýchá můj hlas v mých modlitbách. Své ucho ke mně...
Jeremiáš 38:25...jsem s tebou mluvil, přijdou za tebou a budou  vyslýchat: ‚Pověz nám, co jsi říkal králi a co král tobě....
Jeremiáš 38:27...'" Všichni velmoži pak přišli za Jeremiášemvyslýchali ho. On jim ale odpovídal přesně podle králových...
Ozeáš 14:9...z Libanonu. Co je mi, Efraime, do model?  vyslýchám, pečuji o tebe. Jsem stále zeleným cypřišem, tvá...
Jonáš 1:8..." Losovali tedy a los padl na Jonáše. začali ho vyslýchat: "Teď nám pověz, proč na nás přišlo to neštěstí!...
Jan 9:26...jen, že jsem byl slepý a teď vidím." A tak ho vyslýchali dál: "Co ti udělal? Jak ti otevřel oči?" "...
Jan 18:19...tam stál a ohříval se s nimi. Velekněz Ježíše vyslýchal ohledně jeho učedníků a jeho učení. Ježíš mu...
Skutky 4:7...rodu. Postavili Petra s Janem doprostředvyslýchali je: "Jakou mocí a v čím jménu jste to udělali?"...
Skutky 4:9..."Vůdcové lidu a starší Izraele, jsme tu dnes vyslýcháni kvůli dobrému skutku, jímž bylo uzdravení...
Skutky 22:24...ho nechal odvést do pevnosti. Nařídil, ho vyslýchají bičováním, aby zjistil, proč na něj tolik...
Skutky 22:29... narodil," odpověděl Pavel. Ti, kdo ho měli vyslýchat, od něj okamžitě ustoupili. I velitel dostal...

Slova obsahující vyslýchá: vyslýchá (3) vyslýchám (1) vyslýcháni (2) vyslýcháš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |