Vysláni

Hledám varianty 'vysláni' [ vyšlu (1) vyšlete (3) vyšle (2) vyslat (1) vysláni (5) vyslána (1) vyslán (4) vyslaly (1) vyslali (15) vyslala (4) vyslal (65) ]. Nalezen 101 verš.
Genesis 37:14...ovce v pořádku, a přijď mi to povědět." A tak ho vyslal z hebronského údolí. Když dorazil k Šechemu, potkal...
Genesis 46:28...z Jákobova domu do Egypta 70 osob. Juda byl vyslán napřed, aby od Josefa získal pokyny k cestě do...
Numeri 13:2...dám synům Izraele. Z každého otcovského pokolení vyšlete po jednom muži. to jsou samí vůdcové." A tak je...
Numeri 13:3...muži. to jsou samí vůdcové." A tak je Mojžíš vyslal z pouště Paran podle Hospodinova rozkazu. Všichni to...
Numeri 13:16...z pokolení Gád. To jsou jména mužů, které Mojžíš vyslal prozkoumat zem. Nunova syna jménem Hošea, Spása,...
Numeri 14:36...poušti do posledního pomřou!" Muži, které Mojžíš vyslal prozkoumat zem a kteří o po svém návratu...
Numeri 20:14...jim prokázal svou svatost. Mojžíš z Kádeše vyslal posly k edomskému králi se slovy: "Toto praví tvůj...
Numeri 21:21...při vrcholu Pisgy tyčící se nad pustinou. Izrael vyslal posly k emorejskému králi Sichonovi se slovy: "Chtěl...
Numeri 22:5... syn Ciporův, byl toho času moábským králemVyslal posly k Balaámovi, synu Beorovu, do Petoru ležícího...
Numeri 22:15...slovy: "Balaám s námi odmítl jít." Balák potom vyslal další hodnostáře - bylo jich ještě více a ještě...
Numeri 31:4...pomstu. Z každého izraelského pokolení vyšlete k boji po tisíci mužů." A tak bylo z izraelských...
Numeri 31:6... 12 000 mužů vyzbrojených k boji. Mojžíš je vyslal do boje po tisíci z každého pokolení a s nimi...
Numeri 32:8...dal? Totéž udělali vaši otcové, když jsem je vyslal z Kádeš-barné, aby prohlédli zem. Došli k údolí...
Deuteronomium 2:26...a chvět se úzkostí." Tehdy jsem z pouště Kedemot vyslal k Sichonovi, králi Chešbonu, posly s nabídkou míru:...
Jozue 2:1... Jozue, syn Nunův, pak ze Šitimu tajně vyslal dva muže na výzvědy se slovy: "Jděte prohlédnout tu...
Jozue 6:17...v jejím domě, protože ukryla posly, které jsme vyslali. Jenom se vyvarujte toho, co propadlo klatbě,...
Jozue 6:25...Izraele dodnes, neboť ukryla posly, které Jozue vyslal na výzvědy do Jericha. Tehdy Jozue přísahal:...
Jozue 7:2...synům Izraele hněvem. Jozue totiž z Jericha vyslal muže do místa zvaného Aj (jež leží u Bet-avenu...
Jozue 7:22...uvnitř mého stanu; stříbro je pod tím." Jozue vyslal posly, ti se rozeběhli ke stanu a hle - bylo to...
Jozue 8:9...podle Hospodinova slova. Držte se mých příkazů." Vysláni Jozuem se tedy šli ukrýt do zálohy a zaujali místo...
Jozue 14:7...let, když Hospodinův služebník Mojžíš vyslal z Kádeš-barné, abych prozkoumal tuto zem. Přinesl...
Jozue 14:11...let. Dodnes jsem ale silný jako tehdy, když  vyslal Mojžíš. Jakou sílu jsem měl tenkrát, takovou mám i...
Jozue 18:4...otců? Z každého kmene si určete tři muže. Ty vyšlu, aby prošli tu zem a popsali ji podle svých dědictví....
Jozue 22:13...v Šílu, aby proti nim vytáhli do boje. Izraelci vyslali k synům Rubenovým a Gádovým a k polovině kmene...
Soudců 1:23... a to na Bet-el, a Hospodin byl s nimi. Když vyslali muže, aby prozkoumali Bet-el (dříve nazývaný Luz),...
Soudců 6:35...po celém Manasesovi, aby se k němu přidaliVyslal také posly k Ašerovi, Zabulonovi a Neftalímovi, aby...
Soudců 11:12...zopakoval před Hospodinem v Micpě. Potom Jiftach vyslal k amonskému králi posly se zprávou: "Co proti mně...
Soudců 11:14...po dobrém!" Jiftach tedy k amonskému králi znovu vyslal posly se zprávou: "Toto praví Jiftach: Izrael...
Soudců 11:17...pouští k Rudému moři. Když přišli do Kádeševyslali posly k edomskému králi se slovy: ‚Nech nás prosím...
Soudců 11:19...totiž tvořil moábskou hranici. Tehdy Izrael vyslal posly k emorejskému králi Sichonovi sídlícímu v...
Soudců 18:2...dědičný podíl. Synové Danovi proto ze svého rodu vyslali pět udatných mužů z Coreje a Eštaolu, aby...
Soudců 20:12... Izraelské kmeny pak do celého kmene Benjamín vyslaly muže se slovy: "Co se to u vás stalo za hroznou...
Soudců 21:10...Jábeš-gileádu tam nebyl nikdo. Obec tam proto vyslala 12 000 udatných mužů s příkazem: "Jděte a pobijte...
1. Samuel 6:21... tak svatým Bohem? A ke komu zamířit od nás?" Vyslali tedy posly k obyvatelům Kiriat-jearimu: "Filištíni...
1. Samuel 15:18... pomazal za krále nad Izraelem. A Hospodin  vyslal na cestu s úkolem: ‚Jdi a vyhlaď ty hříšné...
1. Samuel 16:19... krásně vypadá a Hospodin je s ním." Saul tedy vyslal k Jišajovi posly se vzkazem: "Pošli ke mně svého...
1. Samuel 19:15...zadrželi, řekla jim: "Je nemocný." Saul je pak vyslal za Davidem znovu, aby se sami přesvědčili. Řekl jim:...
1. Samuel 19:20...bylo oznámeno: "David je v chýších v Rámě." Vyslal tedy posly, aby Davida zajali. Jakmile však uviděli...
1. Samuel 19:21...oni začali prorokovat. Když se to Saul dozvědělvyslal jiné posly, ale i ti začali prorokovat. A tak vyslal...
1. Samuel 26:4... Když viděl, že za ním Saul přišel na poušťvyslal zvědy, aby se o Saulově příchodu dověděl přesně....
2. Samuel 3:12...Abnerovi ani slovo - tak se ho bál. Abner pak vyslal k Davidovi posly se slovy: "Čí je to země? Uzavři se...
2. Samuel 3:14...poté se budeš moci se mnou setkat." David pak vyslal posly k Saulovu synu Iš-bošetovi: "Vrať mi mou ženu...
2. Samuel 3:26... co děláš!" Jakmile Joáb od Davida odešelvyslal posly za Abnerem. Ti ho přivedli zpět od studny Sira...
2. Samuel 5:11... Bůh zástupů, byl s ním. Chíram, král Týru, pak vyslal k Davidovi posly s cedrovým dřevem a také tesaře a...
2. Samuel 8:10... že David porazil celé Hadad-ezerovo vojskovyslal ke králi Davidovi svého syna Jorama s pozdravem a...
2. Samuel 10:7...000 mužů od Iš-toba. David se to ale dozvědělvyslal tam Joába se všemi nejlepšími bojovníky. Amonci...
2. Samuel 12:27...Amonců. Když to královské město téměř dobylvyslal k Davidovi posly se vzkazem: "Zaútočil jsem na Rabu...
2. Samuel 14:29...ještě nesměl králi na oči. Chtěl proto ke králi vyslat Joába, ale když si pro něj poslal, Joáb nechtěl...
1. Královská 9:27...loďstvo. Chíram pak se Šalomounovými služebníky vyslal na lodích také své služebníky, zkušené námořníky....
1. Královská 12:18...bydleli ve městech Judových. Král Rechoboám sice vyslal Adonirama, který velel nuceným pracím, ale Izraelci...
1. Královská 15:20...ode odtáhne." Ben-hadad králi Asovi vyhovělvyslal do izraelských měst své vojevůdce. Dobyl Ijon, Dan,...
1. Královská 20:2...králi s koni a vozy, oblehl Samaří a dobýval jeVyslal do města k izraelskému králi Achabovi posly se...
1. Královská 20:17...mladíci od krajských hejtmanů. Ben-hadad vyslal průzkumníky, protože dostal hlášení, že ze Samaří...
2. Královská 1:2...propadl mříží své střešní terasy a zranil seVyslal posly a řekl jim: "Jděte se vyptat Baal-zebuba,...
2. Královská 1:16...Izraeli, aby ses tázal na jeho slova? Ty jsi ale vyslal posly, aby se vyptávali Baal-zebuba, božstva Ekronu....
2. Královská 7:13...mu jeden z jeho dvořanů odpověděl: "Co kdybychom vyslali několik mužů na průzkum; si vezmou těch pět koní...
2. Královská 7:14...smrt." A tak vzali dvě koňská spřežení a král je vyslal za aramejským vojskem: "Jeďte na průzkum!" Vyrazili...
2. Královská 9:19...dojel k nim, ale nevrací se." Král jim tedy vyslal naproti dalšího jezdce: "Král se ptá - přinášíš...
2. Královská 16:7...Edomci a bydlí tam dodnes. Achaz proto vyslal k asyrskému králi Tiglat-pilesarovi posly s prosbou:...
2. Královská 18:17... a odevzdal to asyrskému králi. Asyrský král vyslal z Lachiše do Jeruzaléma ke králi Ezechiášovi svého...
2. Královská 19:9...král vytáhl proti tobě do boje." Obratem proto vyslal posly k Ezechiášovi se slovy: "Vyřiďte judskému...
1. Letopisů 14:1...i všechno, co měl. Chíram, král Týru, pak vyslal k Davidovi posly s cedrovým dřevem a také zedníky a...
1. Letopisů 18:10...porazil celé vojsko Hadad-ezera, krále Cóbyvyslal ke králi Davidovi svého syna Hadorama s pozdravem a...
1. Letopisů 19:8...a vytáhli do boje. Když se to David dozvědělvyslal tam Joába se všemi nejlepšími bojovníky. Amonci...
1. Letopisů 19:16... Aramejci viděli, že je Izrael porazil, a tak vyslali posly a přivedli si také Aramejce z druhého břehu...
2. Letopisů 10:18...bydleli ve městech Judových. Král Rechoboám sice vyslal Adonirama, který velel nuceným pracím, ale Izraelci...
2. Letopisů 13:13...našich otců! Neuspějete!" Jeroboám ale mezitím vyslal obchvatem zálohu, aby je napadla zezadu, takže je...
2. Letopisů 16:4...ode odtáhne." Ben-hadad králi Asovi vyhovělvyslal do izraelských měst své vojevůdce. Dobyli Ijon, Dan,...
2. Letopisů 17:7...výšiny i posvátné kůly. Ve třetím roce své vlády vyslal své hodnostáře Ben-chaila, Obadiáše, Zachariáše,...
2. Letopisů 32:9...Senacherib s celou svou armádou dobýval Lachišvyslal do Jeruzaléma své služebníky se zprávou pro judského...
2. Letopisů 35:21...Eufratu. Jošiáš vytáhl proti němu, ale on za ním vyslal posly se vzkazem: " s tebou nic nemám, judský...
Nehemiáš 2:6...Když jsem mu udal dobu, král se rozhodl, že  vyšle. "Kdyby král ráčil," řekl jsem ještě králi, "mohl...
Nehemiáš 6:3...Ono." Zamýšleli mi totiž provést něco zléhoVyslal jsem k nim posly s odpovědí: "Pracuji na velikém...
Ester 3:13...královým prstenem. Do všech provincií říše byli vysláni poslové s listy: Všechny Židy, mladé i staré, ženy...
Žalmy 47:2...Korachových. Tleskejte Bohu, všechny národyvyšlete k němu pokřik radosti! Nejvyšší, hrozivý je...
Žalmy 80:12... ratolestmi zakryla cedry nejvyšší. k moři vyslala svoje výhonky, její větévky k Eufratu dosáhly....
Přísloví 9:3...nalila, také prostřela svůj stůl. Děvečky vyslala a volá na městských výšinách: "Kdo je zmatený, ...
Přísloví 25:13...uprostřed léta je věrný posel těm, kdo jej vyslali; duši svých pánů jistě občerství! Oblaka, vítr - a...
Izaiáš 20:1... dědictví!" V roce, kdy asyrský král Sargon vyslal do Ašdodu svého vrchního velitele a ten jej napadl a...
Izaiáš 36:2...opevněným městům a dobyl je. Asyrský král vyslal z Lachiše do Jeruzaléma ke králi Ezechiášovi svého...
Izaiáš 37:9...vytáhl proti tobě do boje." Jakmile to uslyšelvyslal posly k Ezechiášovi se slovy: "Vyřiďte judskému...
Izaiáš 57:9...byla jsi samá vonná mast; do dálek jsi své posly vyslala, sestoupila jsi do pekla. Tou spoustou cest ses...
Jeremiáš 29:3... synu Chilkiášovu, které judský král Cidkiáš vyslal k babylonskému králi Nabukadnezarovi do Babylonu....
Jeremiáš 49:14..." Od Hospodina jsem slyšel zprávu, že byl vyslán posel k národům: Šikujte se! Vzhůru k útoku! Válčete...
Ezechiel 17:15...obstálo. Ten král se ale proti němu vzbouřilVyslal své posly do Egypta žádat o koně a o veliké vojsko....
Daniel 9:23...tajemství. Hned, jakmile ses začal modlit, byla vyslána odpověď a jsem ti ji přišel vyřídit. Jsi velmi...
Daniel 10:11... co ti budu říkat, a postav se, neboť jsem byl vyslán za tebou." Když ke mně promluvil tato slova, s...
Daniel 11:20...tam ale klesne, padne a bude pryč. Jeho nástupce vyšle výběrčího daní k udržování královské nádhery....
Abdiáš 1:1...Edomu. Od Hospodina jsme slyšeli zprávu, že byl vyslán posel k národům: "Vzhůru! Do útoku! Válčete proti...
Matouš 10:5... který ho potom zradil. Těchto dvanáct Ježíš vyslal s těmito pokyny: "Nechoďte na cestu pohanů,...
Lukáš 9:52...vzhůru, pevně se rozhodl k cestě do JeruzalémaVyslal před sebou posly a ti šli napřed do jedné samařské...
Lukáš 10:1..." Potom Pán určil dalších dvaasedmdesátvyslal je před sebou po dvou do každého města a místa, kam...
Lukáš 19:14...nepřijdu.' Jeho krajané ho ale nenáviděli a hned vyslali poselstvo, aby vyřídilo: ‚Nechceme ho za krále!'...
Skutky 8:14... že Samaří přijalo Boží slovo, a tak k nim vyslali Petra a Jana. Ti přišli a modlili se za , aby...
Skutky 11:22...k církvi v Jeruzalémě, a tak do Antiochie vyslali Barnabáše. Když tam přišel a uviděl tu Boží milost,...
Skutky 13:4... tedy vložili ruce a propustili je. Oni pakvysláni Duchem svatým, přišli do Seleukie, odkud odpluli na...
Skutky 15:3...otázkou za apoštoly a staršími do JeruzalémaVysláni církví tedy procházeli Fénicií a Samařím a...
Skutky 15:30...se těchto věcí, uděláte dobře. Buďte zdráviVysláni na cestu přišli do Antiochie, svolali shromáždění a...
Skutky 15:33...když tam strávili nějaký čas, bratři je v pokoji vyslali zpět k apoštolům. Pavel a Barnabáš zůstali v...
Skutky 17:10...záruku, propustili je. Bratři pak hned v noci vyslali Pavla i Silase do Beroje. Také tam po svém příchodu...
Filipským 2:25...a spolubojovníka, kterého jste ke mně vyslali, aby se staral o potřeby. Tesknil po vás všech a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |