Vyschnout

Hledám varianty 'vyschnout' [ vyschnout (1) vyschnou (1) vyschni (1) vyschne (2) vyschly (2) vyschlo (2) vyschla (3) ]. Nalezeno 12 veršù.
Job 14:11...Jako se vypařuje voda z jezer, jako potok vyschne a vyprahne, právě tak člověk lehne a nevstane;...
Žalmy 106:9...ukázal své hrdinství. Rudému moři pohrozil, a vyschlo, provedl je hlubinami jako po poušti! Zachránil je...
Izaiáš 24:7...země mizejí, zbývají jen nemnozí. Nové víno vyschlo, réva uvadá, namísto radovánek každý naříká. Umlklo...
Izaiáš 44:27...a pozvednu je z trosek. říkám hlubině: "Vyschni, neboť vysuším tvé proudy." říkám Kýrovi: "Můj...
Jeremiáš 23:10... pod jejichž kletbou vyprahla, pastviny vyschly, zbyla pustina. Jejich dráha je totiž zlá, jejich...
Jeremiáš 48:34...od Coaru k Choronaim k Eglat-šelišiji, neboť vyschnou dokonce i nimrimské potoky. Skoncuji s Moábem,...
Jeremiáš 51:36...pomstím se za tebe. Vysuším to jeho moře, nechám vyschnout i jeho pramen. Babylon se obrátí v hromady sutin,...
Ezechiel 37:11...kosti jsou celý dům Izraele. Říkají: ‚Naše kosti vyschly, nemáme žádnou naději, jsme ztraceni.' Nuže,...
Joel 1:10...sloužící se dali do truchlení. Zpustlo polevyschla země, zničeno obilí, víno pryč, olej dochází....
Joel 1:20...lehly popelem. Sténá k tobě i divá zvěř, protože vyschla voda v potoce; širé pastviny spolkl oheň! na...
Zachariáš 10:11...mořem soužení, mořské vlny však budou sraženyvyschne i Nil a jeho hlubiny! Pýcha Asýrie bude svržena,...
Zjevení 16:12...svou číši na tu velikou řeku Eufrat a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |