Vyrovnám

Hledám varianty 'vyrovnám' [ vyrovnejte (3) vyrovnej (1) vyrovnat (3) vyrovnáš (1) vyrovnáno (1) vyrovnám (2) vyrovná (3) ]. Nalezeno 14 veršù.
Exodus 21:34...a nepřikryje a spadne do býk nebo oselvyrovná se majitel jámy s jeho majitelem: mu peníze a...
2. Královská 4:7...muži a ten řekl: "Jdi ten olej prodatvyrovnej svůj dluh. Z toho, co zbude, pak budeš se svými...
Žalmy 35:10... kosti tehdy řeknou: "Kdo se ti, Hospodinevyrovná?" Zachraňuješ chudáka z moci silnějšího, chudého...
Izaiáš 26:7...spravedlivého je poctivá, stezku spravedlivého vyrovnáš. Na cestě tvých soudů, Hospodine, v tebe doufáme;...
Izaiáš 40:3..."Připravte na poušti cestu Hospodinovuvyrovnejte v pustině stezku Bohu našemu! Každé údolí je...
Izaiáš 40:4...a výšina poklesnou; co je hrbolaté, je vyrovnáno, pahorkatina je planinou. Neboť se zjeví sláva...
Izaiáš 40:25... tedy chcete přirovnat? Svatý říká: Kdo se mi vyrovná? Zvedněte oči a pohleďte: Kdo stvořil toto vše? Kdo...
Izaiáš 45:13...spravedlnosti vzbudím Kýra a všechny jeho cesty vyrovnám. On moje město znovu zbuduje a propustí ...
Izaiáš 65:7...uráželi na návrších, za tehdejší skutky s nimi vyrovnám účty, naplním jejich klín. Toto praví Hospodin:...
Ezechiel 31:2... a jeho hordám: Kdo se ti může vznešeností vyrovnat? Hle, Asýrie byla jak cedr v Libanonu s krásnými...
Ezechiel 31:18...strom v Edenu se ti mohl slávou a vznešeností vyrovnat? Stejně jako ty edenské stromy však skončíš mezi...
Matouš 18:23...podobá králi, který chtěl se svými služebníky vyrovnat účty. A když začal počítat, přivedli mu jednoho,...
Marek 1:3...volajícího na poušti: Připravte cestu pro PánaVyrovnejte jeho stezky!" Tak přišel Jan, křtil na poušti a...
Jan 1:23...Izaiáše: "Jsemhlas volajícího na pouštiVyrovnejte Pánovu cestu!'" Ti vyslanci patřili k farizeům...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |