Vyrobeno

Hledám varianty 'vyrobeno' [ vyrobte (1) vyrobit (10) vyrobíš (22) vyrobilo (1) vyrobili (23) vyrobil (43) vyrobí (2) vyrobeny (1) vyrobeno (2) vyroben (1) vyrob (7) ]. Nalezeno 109 veršù.
Exodus 25:10...přesně podle vzoru, který ti ukážu." " mi vyrobí truhlu z akáciového dřeva: bude dva a půl lokte...
Exodus 25:17... truhly pak vložíš Svědectví, které ti dámVyrobíš k také příkrov z čistého zlata, totiž...
Exodus 25:23...o všem, co ti přikážu ohledně synů Izraele." "Vyrobíš také stůl z akáciového dřeva: bude dva lokte dlouhý...
Exodus 25:29...a obložíš je zlatem; na nich se bude stůl nositVyrobíš k němu také mísy, pohárky, konvice a číše na...
Exodus 25:31...přede mne stále klást chleby předložení." "Dále vyrobíš svícen z čistého zlata. Svícen bude mít tepanou...
Exodus 25:39...oharky. Svícen bude spolu se vším tímto náčiním vyroben z talentu čistého zlata. Hleď, abys vše udělal...
Exodus 26:6...spojeného kusu; ta poutka leží naproti soběVyrob také padesát zlatých spon, kterými ty pruhy spojíš k...
Exodus 26:11...tak podél krajní houně druhého spojeného kusuVyrob také padesát bronzových spon. Ty spony provlékneš...
Exodus 26:15...pokrývku z odolných usní. Dále pro Příbytek vyrobíš svislé rámy z akáciového dřeva. Každý rám bude...
Exodus 26:17...mít dva spojovací čepy. Všechny rámy Příbytku vyrobíš stejně. Pro pravou, jižní stranu Příbytku vyrobíš...
Exodus 26:18...stejně. Pro pravou, jižní stranu Příbytku vyrobíš dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů vyrobíš čtyřicet...
Exodus 26:19...vyrobíš dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů vyrobíš čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod dva čepy...
Exodus 26:20...Také pro druhý bok Příbytku, pro severní stranuvyrobíš dvacet rámů a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě...
Exodus 26:22...rám. Pro zadní, západní stranu Příbytku pak vyrobíš šest rámů. Vyrobíš také dva zvláštní rámy pro oba...
Exodus 26:23... západní stranu Příbytku pak vyrobíš šest rámůVyrobíš také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny...
Exodus 26:31...podle vzoru, který ti byl ukázán na hořeVyrobíš také oponu z modré, purpurové a šarlatové látky a...
Exodus 27:1...háčky a uliješ pro pět bronzových patek." "Vyrobíš také čtvercový oltář z akáciového dřeva. pět...
Exodus 27:3...z oltáře, a obložíš jej bronzem. K oltáři vyrobíš nádoby na vynášení popela, lopaty, obětní misky,...
Exodus 28:13...na obou svých ramenou jako připomínkuVyrobíš také zlaté obroučky a dva řetízky z čistého zlata;...
Exodus 28:22...ze dvanácti izraelských kmenů. K náprsníku vyrobíš točené řetízky na způsob šňůrek z čistého zlata....
Exodus 28:23...způsob šňůrek z čistého zlata. Dále k náprsníku vyrobíš dva zlaté kroužky, které připevníš na oba jeho...
Exodus 28:26...připevněným zepředu k ramenním dílům efoduVyrobíš také dva zlaté kroužky, které připevníš ke dvěma...
Exodus 28:27...okrajům náprsníku, k jeho vnitřní obrubě. Dále vyrobíš dva zlaté kroužky, které připevníš zepředu k dolní...
Exodus 28:36...bude vycházet, budou znít zvonky, a tak nezemřeVyrobíš také štítek z čistého zlata a jako na pečeť na něj...
Exodus 30:5...úchyty pro tyče, aby se na nich dal nosit. Tyče vyrobíš z akáciového dřeva a obložíš je zlatem. Tento oltář...
Exodus 35:10...náprsníku. Přijďte, všichni nadaní řemeslníci, a vyrobte vše, co Hospodin přikázal: Příbytek, jeho stan a...
Exodus 36:13...spojeného kusu; poutka byla přesně proti soběVyrobili také padesát zlatých spon, kterými ty pruhy...
Exodus 36:18...tolik podél krajní houně druhého spojeného kusuVyrobili také padesát bronzových spon ke spojení stanu, aby...
Exodus 36:20...pokrývku z odolných usní. Dále pro Příbytek vyrobili svislé rámy z akáciového dřeva. Každý rám byl...
Exodus 36:22...lokte široký a každý měl dva spojovací čepy. Tak vyrobili všechny rámy Příbytku. Pro pravou, jižní stranu...
Exodus 36:23...rámy Příbytku. Pro pravou, jižní stranu Příbytku vyrobili dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů vyrobili...
Exodus 36:24...vyrobili dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů vyrobili čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod dva čepy...
Exodus 36:25...Také pro druhý bok Příbytku, pro severní stranuvyrobili dvacet rámů a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě...
Exodus 36:27...rám. Pro zadní, západní stranu Příbytku pak vyrobili šest rámů. Vyrobili také dva zvláštní rámy pro oba...
Exodus 36:28... západní stranu Příbytku pak vyrobili šest rámůVyrobili také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny...
Exodus 36:31...patek; dvě patky pod každým rámem. Dále vyrobili svlaky z akáciového dřeva: pět svlaků pro rámy na...
Exodus 36:33...pro rámy na zadní, západní straně PříbytkuVyrobili i prostřední svlak, který procházel středem rámů...
Exodus 37:1...pět patek však bylo z bronzu. Potom Becaleel vyrobil truhlu z akáciového dřeva: byla dva a půl lokte...
Exodus 37:6...po bocích truhly, aby se truhla dala nositVyrobil také příkrov z čistého zlata, totiž slitovnici:...
Exodus 37:10...k sobě a tvářemi se skláněli nad slitovniciVyrobil také stůl z akáciového dřeva: byl dva lokte dlouhý,...
Exodus 37:16... aby se stůl dal nosit, a obložil je zlatemVyrobil rovněž nádoby patřící na stůl, mísy, pohárky, číše...
Exodus 37:17... číše a konvice na úlitby, a to z čistého zlataVyrobil také svícen z čistého zlata. Svícen měl tepanou...
Exodus 37:24...na oharky. Svícen spolu se vším tímto náčiním vyrobil z talentu čistého zlata. Zhotovil také kadidlový...
Exodus 37:28...úchyty pro tyče, aby se na nich dal nosit. Tyče vyrobil z akáciového dřeva a obložil je zlatem....
Exodus 38:3...rohy vystupující z oltáře a obložil jej bronzemVyrobil veškeré náčiní k oltáři, hrnce, lopaty, obětní...
Exodus 38:6...ulil čtyři kruhy jako úchyty pro tyče. Tyče vyrobil z akáciového dřeva a obložil je bronzem. Pak je...
Exodus 38:8... Bronzové umyvadlo a jeho bronzový podstavec vyrobil ze zrcadel žen shromážděných ke konání služby u...
Exodus 38:30...dar bylo 70 talentů a 2 400 šekelů. Z něj byly vyrobeny patky ke vchodu do Stanu setkávání, bronzový oltář...
Exodus 39:15...ze dvanácti izraelských kmenů. K náprsníku vyrobili točené řetízky na způsob šňůrek, z čistého zlata....
Exodus 39:16...řetízky na způsob šňůrek, z čistého zlataVyrobili také dvě zlaté obroučky a dva zlaté kroužky. Ty...
Exodus 39:19...připevněným zepředu k ramenním dílům efoduVyrobili také dva zlaté kroužky, které připevnili ke dvěma...
Exodus 39:20...okrajům náprsníku, k jeho vnitřní obrubě. Dále vyrobili dva zlaté kroužky, které připevnili zepředu k...
Exodus 39:30...látky, jak Hospodin přikázal MojžíšoviVyrobili také štítek z čistého zlata, totiž korunu svatosti...
Numeri 10:2...promluvil k Mojžíšovi: "Vyrob dvě stříbrné trubky. Nech je vytepat, aby ti sloužily...
Deuteronomium 10:3... jež jsi roztříštil, a ty je uložíš do truhly." Vyrobil jsem tedy truhlu z akáciového dřeva, vytesal dvě...
Deuteronomium 10:5... Desky jsem pak uložil do truhly, kterou jsem vyrobil, a jsou v , jak mi Hospodin přikázal. Synové...
Jozue 5:2...odvahu. V době řekl Hospodin Jozuovi: "Vyrob si kamenné nože a znovu obřež syny Izraele." Jozue si...
Jozue 5:3...nože a znovu obřež syny Izraele." Jozue si tedy vyrobil kamenné nože a obřezal syny Izraele u Gibeat-aralot...
Soudců 3:16...povinný dar moábskému králi Eglonovi. Ehud si vyrobil krátký dvojsečný meč, připásal si jej pod oděv k...
Soudců 17:5...v domě. Tento muž, Míka, měl doma svatyniVyrobil také efod a bůžky a pověřil jednoho ze svých synů,...
1. Královská 7:27...okraj poháru. Mohlo pojmout 2 000 batů. Dále vyrobil deset bronzových stojanů na umyvadla. Každý stojan...
1. Královská 7:37...a palem a kolem dokola je vroubily věnce. Takto vyrobil deset stojanů. Všechny byly stejně odlité, stejných...
1. Královská 7:38...odlité, stejných rozměrů a stejného tvaruVyrobil také deset bronzových umyvadel, každé o objemu 40...
1. Královská 7:40...pravé straně v jihovýchodním rohu. Dále Churam vyrobil kotlíky, lopatky a mísy. Tak Churam završil veškeré...
1. Královská 10:12...dřeva a drahokamů. Král z toho santálového dřeva vyrobil schody pro Hospodinův chrám i pro královský palác a...
1. Královská 10:20...stálo dvanáct dalších lvů. Nic takového nebylo vyrobeno v žádném království. Také všechny nádoby na pití...
1. Královská 14:9...všichni před tebou! Zašels tak daleko, že sis vyrobil cizí bohy, odlitky, jimiž jsi popouzel. Protožes...
1. Královská 15:12...a odstranil všechny hnusné modly, které si vyrobili jeho otcové. Dokonce svou babičku Maaku zbavil...
1. Královská 15:13...matky kvůli zrůdnosti, kterou nechala vyrobit pro Ašeru. Asa tu zrůdnou modlu rozsekal a spálil u...
2. Královská 17:16...Hospodina, svého Boha, a odlili si dvě telataVyrobili si také posvátné kůly, klaněli se všem nebeským...
2. Královská 21:7...očích spoustu zla a popouzel ho k hněvu. Nechal vyrobit modlu Ašery a vztyčil ji v chrámu, o kterém...
1. Letopisů 18:8...veliké množství bronzu. Z toho pak Šalomoun vyrobil bronzové moře, sloupy a bronzové nádobí. Když se...
1. Letopisů 29:5...zlaté, stříbro pro stříbrné a pro vše, co mají vyrobit kovotepci. Nuže, co kdo dnes nabídne k zasvěcení...
2. Letopisů 4:1...nazval Jachin, Opora, a levý Boáz, Posila.  Vyrobil také bronzový oltář 20 loktů dlouhý, 20 loktů...
2. Letopisů 4:6...Zcela naplněné mohlo pojmout 3 000 batů. Dále vyrobil deset umyvadel; pět umístil napravo, pět nalevo. V...
2. Letopisů 4:7...Moři se omývali kněží. Podle příslušného popisu vyrobil také deset zlatých svícnů a umístil je do chrámu,...
2. Letopisů 4:8...umístil je do chrámu, pět napravo a pět nalevoVyrobil rovněž deset stolů a postavil je do chrámu, pět...
2. Letopisů 4:11...napravo v jihovýchodním rohu. Nakonec Churam vyrobil kotlíky, lopatky a mísy. Tak završil dílo, které...
2. Letopisů 4:14...přikrývajícímu obě kulovité hlavice sloupů), vyrobil podstavce, vyrobil umyvadla na podstavce, jedno...
2. Letopisů 6:13...vzepjal ruce. Šalomoun si totiž nechal vyrobit 5 loktů dlouhé, 5 loktů široké a 3 lokty vysoké...
2. Letopisů 9:11...dřevo a drahokamy. Král z toho santálového dřeva vyrobil schody pro Hospodinův chrám i pro královský palác a...
2. Letopisů 9:19...stálo dvanáct dalších lvů. Nic takového nebylo vyrobeno v žádném království. Také všechny nádoby na pití...
2. Letopisů 11:15...pro obětní výšiny, pro ty běsy a telata, jež vyrobil. Ze všech izraelských kmenů se k nim připojili ti,...
2. Letopisů 13:8...máte jako bohy zlatá telata, která vám Jeroboám vyrobil? Copak jste nevyhnali Hospodinovy kněze, syny...
2. Letopisů 15:16...matky kvůli zrůdnosti, kterou nechala vyrobit pro Ašeru. Asa tu zrůdnou modlu rozbil na kusy a...
2. Letopisů 24:8...chrámu nadělali baaly.) Na králův rozkaz pak vyrobili truhlici, kterou postavili před bránu do...
2. Letopisů 26:15... luky a praky na vrhání kamenů. V Jeruzalémě vyrobil důmyslná zařízení k metání střel a balvanů z věží a...
2. Letopisů 32:5... Opravil také terasu Milo ve Městě Davidověvyrobil množství zbraní a štítů. Lid svěřil pod správu...
2. Letopisů 33:7...očích spoustu zla a popouzel ho k hněvu. Nechal vyrobit modlářskou sochu a vztyčil ji v Božím chrámu, o...
2. Letopisů 33:22...otec Menaše. Amon obětoval všem sochám, které vyrobil jeho otec Menaše, a sloužil jim. Neponížil se však...
Izaiáš 2:8...model; vlastnímu dílu se klanějí, tomu, co sami vyrobí. Člověk je sražen, kdekdo se ponižuje - nepozvedej...
Izaiáš 2:20...své stříbrné modly, své zlaté modly, které si vyrobil ke klanění. Tehdy se schová do skalních slují, do...
Izaiáš 17:8...posvátné kůly a kadidlové oltáříky, jež si sám vyrobil. V ten den budou jejich mocná města opuštěna, jako...
Izaiáš 31:7...i zlaté modly, které jste si vlastnoručně vyrobili - vždyť je to hřích! Asýrie padne, ale ne mečem...
Jeremiáš 16:20... marnost a holé nesmysly. Copak si člověk může vyrobit bohy? Žádní bozi to nebyli! "Hle, tentokrát je to...
Jeremiáš 27:2...slovo od Hospodina. Hospodin ke mně promluvil: "Vyrob si dřevěné jho s postroji a připevni si je na šíji....
Pláč 4:2...však levní jako džbány, jak nádobí, co hrnčíř vyrobil! I šakalí matky nastavují prsy, aby své mladé...
Ezechiel 7:20...hřích. Ze vší nádhery, kterou se chlubili, si vyrobili své ohavné obrazy. Udělali z toho své hnusné modly...
Ezechiel 15:3...všem lesům? se z jejího dřeva něco užitečného vyrobit? Udělají z něj aspoň kolík, na který se něco...
Ezechiel 15:5...Hle - ani když bylo celé, nedalo se z něj nic vyrobit. Co teprve, když je ohořelé a spálené! K čemu se...
Ezechiel 21:24...babylonského krále. Obě vyjdou ze stejné zeměVyrob ukazatel a postav ho na rozcestí před městem. Vyznač...
Ezechiel 21:35...zločinem! Meči, zpět do pochvy! Na místě, kde  vyrobili, v zemi, z níž pocházíš, tam odsoudím. Vyliji...
Ezechiel 22:4...jsi prolilo, pošpinilo ses modlami, které jsi vyrobilo. Přivolalo jsi svůj soudný den, konec tvých let...
Ezechiel 27:5...do moře, dokonale krásně jsi vystavěn. Tvá prkna vyrobili z hermonských cypřišů, na tvůj stěžeň vzali cedr z...
Daniel 3:1...na královském dvoře. Král Nabukadnezar nechal vyrobit zlatou sochu. Byla 60 loktů vysoká a 6 loktů široká...
Daniel 3:15...hudbu, padnout a klanět se soše, kterou jsem vyrobil? Jestli se nepokloníte, budete ihned hozeni do...
Ozeáš 8:6...To tele z Izraele pochází, řemeslník je vyrobil. To že je Bůh? Nikoli! Rozbito bude na třísky to...
Ozeáš 13:2... které si sami vymysleli - všechny je řemeslník vyrobil! Říkají, že se jim prý obětovat ... Lidé líbají...
Zachariáš 6:11...syna Cefaniášova. Vyber od nich stříbro a zlatovyrob korunu a vlož ji na hlavu velekněze Jošuy, syna...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |