Vyptala

Hledám varianty 'vyptala' [ vyptej (6) vyptat (1) vyptali (2) vyptala (1) vyptal (2) ]. Nalezeno 12 veršù.
Exodus 18:7... poklonil se a políbil ho. Když se jeden druhého vyptali, jak se jim daří, vešli do stanu. Tam Mojžíš...
Deuteronomium 13:15...Tehdy to prozkoumej a vyšetři; důkladně se na to vyptej. Pokud se najisto potvrdí, že ve tvém středu byla...
1. Samuel 17:56...jsi živ, králi, nevím," odpověděl Abner. "Vyptej se na toho mladíka, čí je syn," poručil král....
1. Královská 14:5..."Hle, přichází Jeroboámova žena, aby se u tebe vyptala na svého syna. Je nemocný. Řekneš to a to. ...
1. Královská 22:5...izraelského krále ještě požádal: "Nejdříve se vyptej na slovo Hospodinovo." Izraelský král tedy...
2. Královská 1:2...a zranil se. Vyslal posly a řekl jim: "Jděte se vyptat Baal-zebuba, božstva Ekronu, jestli se z toho...
2. Královská 8:8..."Vezmi s sebou dary a jdi Božímu muži naprotiVyptej se u něj Hospodina, jestli se uzdravím." Chazael se...
2. Letopisů 18:4...tebou." Jošafat ale izraelského krále požádal: "Vyptej se dnes prosím na slovo Hospodinovo." Izraelský král...
2. Letopisů 32:31...ním babylonští vládcové vypravili posly, aby se vyptali na ten zázrak, který se v zemi odehrál, Bůh ho v ...
Jeremiáš 21:2...kněze Cefaniáše, syna Maasejášova, se vzkazem: "Vyptej se prosím na nás u Hospodina, protože na nás...
Matouš 2:16...chlapce mladší dvou let, podle času, na který se vyptal mudrců. Tehdy se naplnilo slovo proroka...
Jan 4:52...služebníci a oznamovali mu: "Tvůj syn žije!" Vyptal se jich tedy, odkdy se mu udělalo lépe. Odpověděli:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |