Vyptáváš

Hledám varianty 'vyptáváš' [ vyptávej (1) vyptávat (4) vyptáváš (1) vyptávali (6) vyptávala (1) vyptával (9) ]. Nalezeny 22 verše.
Genesis 26:7...se Izák usadil v Geraru. Když se ho tamější muži vyptávali na jeho ženu, odpověděl: "Je to sestra." Bál...
Genesis 38:21...ženy vyzvednout zástavu, ale nemohl ji najít.  Vyptával se místních mužů: "Kde je ta prostitutka, co...
Genesis 43:7...bratra?" Odpověděli: "Ten muž se podrobně vyptával na nás i na naši rodinu: ‚Žije ještě váš otec?...
Deuteronomium 4:32...s tvými otci, kterou jim potvrdil přísahouVyptávej se na staré časy. Ptej se, co bylo před tebou ode...
Soudců 4:20...stanu," řekl ještě, "a kdyby někdo přišelvyptával se : ‚Není tu někdo?' odpověz mu: ‚Není.'" Když...
Soudců 16:6...set šekelů stříbra." Dalila se tedy Samsona vyptávala: "Prozraď mi, prosím, v čem je ta tvoje veliká...
2. Samuel 11:7...za Davidem. Když k němu Uriáš přišel, David se vyptával, jak se daří Joábovi, jak se daří lidu a jak se...
2. Samuel 13:4...dnem chřadneš, královský synu? Nesvěříš se mi?" vyptával se ho. "Miluji Támar, sestru mého bratra Abšaloma...
2. Královská 1:3...jim: ‚Copak není Bůh v Izraeli, že se jdete vyptávat Baal-zebuba, božstva Ekronu? Nuže, toto praví...
2. Královská 1:16...na jeho slova? Ty jsi ale vyslal posly, aby se vyptávali Baal-zebuba, božstva Ekronu. Proto nejenže...
2. Královská 8:6... kterého Elíša vzkřísil!" Král se hned začal vyptávat a ona mu vše vyprávěla. Potom přidělil jednoho...
2. Letopisů 31:9...i jeho lidu Izraeli. Ezechiáš se na ty hromady vyptával kněží a levitů. Nejvyšší kněz Azariáš z domu...
Izaiáš 45:11... který jej utvořil: Na budoucnost se chcete vyptávat? O mých dětech, o díle rukou mých chcete mi dávat...
Jeremiáš 37:17...si ho přivést do svého paláce, kde se ho potají vyptával: "Máš nějaké slovo od Hospodina?" "Ano," odpověděl...
Jeremiáš 50:5...a budou hledat Hospodina, svého Boha. Budou se vyptávat na cestu k Sionu a zamíří k němu. Přijdou a...
Matouš 2:7... můj lid.'" Tehdy Herodes tajně povolal mudrcevyptával se jich, kdy přesně se jim ta hvězda ukázala....
Matouš 12:10...jeden člověk s ochrnutou rukou, a tak se Ježíše vyptávali: "Smí se v sobotu uzdravovat?" Chtěli ho totiž z...
Matouš 19:17...měl věčný život?" On mu však řekl: "Proč se  vyptáváš na dobro? Jen Jediný je dobrý. Chceš-li ale vejít...
Marek 7:17...pak odešel od zástupu do domu, učedníci se ho vyptávali na to podobenství. On jim odpověděl: "To jste tak...
Marek 10:10...nerozděluje." Doma se ho na to učedníci znovu vyptávali. Odpověděl jim: "Kdokoli zapudí svou manželku a...
Jan 7:11... ho na slavnosti hledali. "Kde je?" vyptávali se. V lidu se o něm vedlo mnoho řečí; někteří...
Jan 16:30... že víš všechno a není třeba, aby se někdo vyptával. Teď věříme, že jsi vyšel od Boha." "Teď věříte?"...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |