Vypravilo

Hledám varianty 'vypravilo' [ vypravte (2) vypravíte (1) vypravit (1) vypravíš (1) vypravíme (1) vypravím (3) vypravily (1) vypravilo (1) vypravili (19) vypravila (1) vypravil (36) vypraví (2) vyprav (4) ]. Nalezeny 72 verše.
Genesis 14:14... Když Abram uslyšel, že jeho příbuzný byl zajatvypravil 318 vycvičených služebníků, narozených v jeho domě...
Genesis 22:3...syna Izáka. Nasekal dříví pro zápalnou oběťvypravil se k místu, jež mu Bůh určil. Třetího dne Abraham...
Genesis 24:10...pána deset velbloudů (neboť ho jeho pán na cestu vypravil všelijakými cennostmi) a vyrazil do mezopotamského...
Genesis 32:4...Machanajim, Dvojí tábor. Jákob pak před sebou vypravil posly do země Seír, na edomskou planinu, ke svému...
Genesis 32:6... Mám voly, osly, brav, otroky i otrokyněvypravil jsem posly, abych se ohlásil svému pánu, doufaje...
Genesis 34:6...tedy mlčel. Šechemův otec Chamor se mezitím vypravil k Jákobovi, aby s ním promluvil. Vtom přišli...
Deuteronomium 1:24...vybral dvanáct mužů, po jednom z každého kmeneVypravili se vzhůru do hor a přišli do údolí Eškol. Když...
Jozue 8:3...Aji. Vybral třicet tisíc udatných bojovníkůvypravil je v noci s rozkazem: "Dávejte pozor! Budete vzadu...
Jozue 9:4...s Jerichem a s Ajem. Vymysleli proto lestVypravili se na cestu jako poselstvo; na osly si naložili...
Jozue 18:8...Hospodinův služebník Mojžíš." Muži se tedy vypravili na cestu, aby popsali tu zem. Jozue těm, kdo měli...
Soudců 2:15... takže proti nim nemohli obstát. Kamkoli se vypravili, Hospodinova ruka byla proti nim a byli poraženi,...
Soudců 9:32...proti tobě! Proto se v noci se svým vojskem vyprav a ukryj se v polích do zálohy. Brzy ráno za svítání...
Soudců 9:34...moci." Abimelech se tedy v noci se svým vojskem vypravil a ukryli se do zálohy proti Šechemu ve čtyřech...
Soudců 11:5...době, když se Amonci dali do války s Izraelemvypravili se gileádští stařešinové pro Jiftacha do kraje...
Soudců 15:11...co udělal nám!" Tři tisíce judských mužů se tedy vypravilo dolů k Etamské jeskyni. "Copak nevíš, že nás...
Soudců 20:10...z desetitisíce, aby zásobovali vojsko. To se vypraví na benjamínskou Gibeu, aby pomstilo tu nevýslovnou...
1. Samuel 9:3...synu Saulovi: "Vezmi s sebou jednoho mládencevyprav se ty oslice hledat." Prošel tedy Efraimské hory,...
1. Samuel 19:22...také začali prorokovat. Nakonec se tedy do Rámy vypravil sám. Došel k veliké studni v Sechu. "Kde je...
1. Samuel 23:19...se vrátil domů. K Saulovi do Gibeje se ale vypravili Zifejci a řekli: "David se přece ukrývá u nás!...
1. Samuel 23:23...skrývat. si budete jistí, vraťte se ke mněvypravím se s vámi. Jestliže je v kraji, ho mezi všemi...
1. Samuel 26:2...se tedy se třemi tisíci mužů vybraných z Izraele vypravil na poušť Zif, aby tam Davida hledali. Saul se...
1. Samuel 26:5...Saulově příchodu dověděl přesně. Potom se David vypravil k Saulovu tábořišti. Viděl místo, kde se uložil...
1. Samuel 29:11..." A tak se David i se svými muži hned ráno vypravil na cestu do filištínské země, zatímco Filištíni...
2. Samuel 4:5...) Synové Rimona Beerotského, Rechab a Baana, se vypravili do Iš-bošetova domu. Dorazili tam kolem poledne,...
2. Samuel 5:17...byl pomazán za krále nad Izraelem, všichni se ho vypravili hledat. David se o tom doslechl a uchýlil se do...
2. Samuel 6:2...celkem třicet tisíc - a s celým tím zástupem se vypravil do Baaly v Judsku, aby odtamtud přivezli Boží...
2. Samuel 15:9...mu odpověděl: "Jdi v pokoji," a tak se Abšalom vypravil do Heb-ronu. Po všech izraelských kmenech ale...
2. Samuel 17:1...vyberu dvanáct tisíc mužů a ještě dnes v noci se vypravím pronásledovat Davida. Překvapím ho útokem, dokud...
2. Samuel 19:16...se vrátit i se všemi svými muži." Král se tedy vypravil zpět. Když dorazil k Jordánu, judští muži vyšli...
2. Samuel 19:32...pořádku vrátil domů!" Také Barzilaj Gileádský se vypravil z Rogelim a provázel krále k Jordánu, aby se...
1. Královská 9:12...dřevo a zlata, kolik si jen přál. Chíram se tedy vypravil z Týru, aby si ta města, která mu dal Šalomoun,...
1. Královská 9:28...lodích také své služebníky, zkušené námořníkyVypravili se do Ofiru, naložili tam 420 talentů zlata a...
1. Královská 12:25...v Efraimských horách, kde se usídlil. Odtud se vypravil dál a vystavěl Penuel. Potom si pomyslel: "Co...
1. Královská 13:14...svým synům. Když mu ho osedlali, nasedl na nějvypravil se za Božím mužem. Zastihl ho, jak sedí pod dubem....
1. Královská 14:4...s chlapcem." Jeroboámova žena udělala, jak řeklVypravila se do Šíla a přišla k Achiášovu domu. Achiáš ...
2. Královská 5:5...pošlu list izraelskému králi." Náman se tedy vypravil na cestu. Vzal s sebou deset talentů stříbra, šest...
2. Královská 8:7...dne, kdy odešla ze země, dodnes!" Elíša se vypravil do Damašku. Aramejský král Ben-hadad byl totiž...
2. Královská 10:12...i kněze. Nikoho nenechal naživu. Poté se Jehu vypravil do Samaří. Když projížděl Bet-ekedem pastýřů,...
2. Královská 14:13... syna Achaziášova, u Bet-šemeše, odkud se vypravil na Jeruzalém. Od Efraimské brány k Nárožní...
2. Královská 16:10...do Kíru a Recina popravil. Král Achaz se pak vypravil vstříc asyrskému králi Tiglat-pilesarovi do...
1. Letopisů 14:8...za krále nad celým Izraelem, všichni se ho vypravili hledat. David se o tom doslechl a vytáhl jim...
2. Letopisů 8:17...stavba Hospodinova chrámu. Tenkrát se Šalomoun vypravil do Ecjon-geberu a Eilatu na mořském pobřeží v...
2. Letopisů 13:3...Mezi Abiášem a Jeroboámem trvala válka. Abiáš se vypravil do boje s vojskem čítajícím 400 000 vybraných...
2. Letopisů 32:31...dělal. Když pak ale za ním babylonští vládcové vypravili posly, aby se vyptali na ten zázrak, který se v...
Job 2:11... co Joba potkalo, uslyšeli jeho tři přátelévypravili se každý ze svého kraje: Elifaz z Temanu, Bildad...
Job 23:3...jen věděl, kde se nachází, k jeho sídlu bych se vypravil. Před jeho tváří bych vyložil svou při, vznesl...
Izaiáš 10:6...mého hněvu - hůl v jejich ruce je prchlivostVypravil jsem je proti bezbožnému národu, poslal jsem je na...
Jeremiáš 46:11...chystá obětní hody u řeky Eufrat v zemi severníVyprav se do Gileádu pro balzám, panno, dcero egyptská!...
Ezechiel 14:4...oči to, co ho vede k špatnosti, a přitom by se vypravil za prorokem, Hospodin mu odpovím, jak za své...
Ezechiel 14:7...oči to, co ho vede k špatnosti, a přitom by se vypravil za prorokem, aby se dotazoval skrze něj, ...
Ezechiel 19:8..., se děsili, když řval. Z národů se pak na něj vypravili, ze zemí v celém okolí. Roztáhli na něj svoji síť...
Joel 2:25...i housenky - veliké vojsko, které jsem na vás vypravil. Budete jíst a jíst do sytosti a jméno...
Ageus 1:8...Hospodin zástupů: Všimněte si, jak se vám vedeVypravte se do hor, přivezte dřevo a stavte chrám. pak v...
Matouš 14:13...na pusté místo. Jakmile se to doslechly zástupyvypravily se za ním pěšky z měst. Když vystoupil z loďky a...
Matouš 26:55...zástupům: "Jsem snad zločinec, že jste se  vypravili zatknout s meči a holemi? Když jsem s vámi denně...
Marek 3:21...ani najíst. Když se to dozvěděli jeho příbuznívypravili se, aby si ho vzali, protože lidé říkali, že se...
Marek 14:48...jim řekl: "Jsem snad zločinec, že jste se  vypravili zatknout s meči a holemi? Když jsem s vámi denně...
Lukáš 22:52...přišli: "Jsem snad zločinec, že jste se na  vypravili s meči a holemi? Denně jsem s vámi býval v chrámu...
Skutky 12:20...na Týrské a Sidonské. Proto se za ním svorně vypravili, a když si získali královského komořího Blasta,...
Skutky 18:23...do Antiochie. Když tam strávil nějaký časvypravil se znovu na cestu. Postupně procházel Galacii a...
Skutky 22:5...dopisy pro naše bratry v Damašku, kam jsem se vypravil, abych i tamější přívržence přivedl v poutech do...
Skutky 25:1...dny poté, co se Festus ujal vlády v provinciivypravil se z Cesareje vzhůru do Jeruzaléma. Vrchní kněží a...
Skutky 25:5...sám chystám brzy odjet. se tam vaši zástupci vypraví se mnou, a pokud ten muž provedl něco zlého, ho...
Skutky 26:12...se s plnou mocí a pověřením od vrchních kněží vypravil do Damašku. Cestou jsem, králi, uviděl světlo z...
Římanům 15:24... Pevně doufám, že se s vámi setkám a že  vypravíte na další cestu; především se ale těším na chvíle...
Římanům 15:28...ten úkol splním a předám jim výtěžek sbírkyvypravím se přes vás do Španěl. A vím, že k vám přijdu,...
1. Korintským 16:6...dobu zůstanu, možná i přes zimu, abyste mohli vypravit, kamkoli půjdu. Tentokrát se u vás nechci jen...
1. Korintským 16:11...dílu tak jako ; jím tedy nikdo nepohrdáVypravte ho v pokoji na cestu za mnou, neboť tu na něj s...
2. Korintským 1:16...a z Makedonie se zase vrátit k vám, abyste  vypravili do Judska. Myslíte, že jsem to rozhodnutí...
Titus 3:13...strávit tam zimu. Právníka Zénu a Apolla pečlivě vyprav na cestu, aby jim nic nescházelo. Ti, kdo patří k...
Jakub 4:13...A teď vy, kdo říkáte: "Dnes nebo zítra se vypravíme do tamtoho města. Strávíme tam rok a vyděláme si...
3. Jan 1:6...svědectví o tvé lásce. Uděláš dobře, když je vypravíš na cestu, jak se to Bohu líbí. Jsou přece na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |