Vyprávět

Hledám varianty 'vyprávět' [ vyprávím (3) vypráví (3) vyprávět (18) vyprávěly (2) vyprávělo (1) vyprávěli (27) vyprávěla (7) vyprávěl (44) vyprávějte (4) vyprávějí (8) vyprávěj (1) ]. Nalezeno 118 veršù.
Genesis 14:13...i jeho majetek a odjeli. Jeden uprchlík přišelvyprávěl to Hebreji Abramovi. Ten se mezitím usadil u háje...
Genesis 24:28...domu příbuzných mého pána!" Dívka pak odběhlavyprávěla to rodině své matky. Rebeka měla bratra jménem...
Genesis 29:13...ho do svého domu. Když pak Jákob Lábanovi vyprávěl o všem, co se stalo, Lában mu řekl: "Opravdu jsi...
Genesis 37:5...ani klidně promluvit. Josef měl sen, ale když ho vyprávěl svým bratrům, nenáviděli ho tím více. Řekl jim:...
Genesis 37:9...a jeho slovům. Josef pak měl ještě další senvyprávěl ho svým bratrům: "Měl jsem další sen. Hle, klanělo...
Genesis 37:10...se mi slunce, měsíc a jedenáct hvězd!" A když to vyprávěl otci a bratrům, otec ho okřikl: "Cos to měl za...
Genesis 39:17...sebe, dokud nepřišel domů jeho pán. Tehdy mu vyprávěla: "Ten hebrejský otrok, jehož jsi k nám přivedl,...
Genesis 40:8...jim řekl: "Nepatří snad výklady Bohu? Prosímvyprávějte mi je." Vrchní číšník tedy Josefovi vyprávěl...
Genesis 40:9... vyprávějte mi je." Vrchní číšník tedy Josefovi vyprávěl svůj sen: "Hle, ve snu jsem před sebou viděl vinný...
Genesis 41:8...si dal zavolat všechny věštce a mudrce Egyptavyprávěl jim své sny. Nikdo je však faraonovi neuměl...
Genesis 41:12...jeden hebrejský mladík, otrok velitele strážeVyprávěli jsme mu své sny a on nám je vyložil; každému dal...
Genesis 41:24...a ty hubené klasy pohltily těch sedm pěknýchVyprávěl jsem to věštcům, ale nikdo mi to neuměl vysvětlit...
Genesis 42:29...přišli ke svému otci Jákobovi do kanaánské zeměvyprávěli mu všechno, co je potkalo: "Ten muž, pán země,...
Genesis 43:27..."Jak se daří vašemu starému otci, o němž jste vyprávěli? Žije ještě?" Odpověděli: "Našemu otci, tvému...
Genesis 43:29..."Je tohle váš nejmladší bratr, o němž jste mi vyprávěli?" Potom řekl: "Kéž je ti Bůh milostiv, synu!"...
Genesis 44:24...se vrátili ke tvému služebníku, našemu otci, a vyprávěli mu slova mého pána. Když potom náš otec řekl:...
Exodus 4:28...u Boží hory, políbil ho. Mojžíš pak Áronovi vyprávěl všechno, co mu Hospodin řekl, a jak ho poslal a...
Exodus 4:30...všechny izraelské stařešiny a Áron jim vyprávěl všechno, co Hospodin řekl Mojžíšovi, a konal...
Exodus 10:2...konal tato znamení. Svým synům a vnukům budeš vyprávět o tom, co jsem Egypťanům provedl, a o znameních,...
Exodus 18:8... jak se jim daří, vešli do stanu. Tam Mojžíš vyprávěl svému tchánovi o všem, co Hospodin kvůli Izraeli...
Numeri 13:27...jim všem zprávu a ukázali jim ovoce zeměVyprávěli: "Přišli jsme do země, do níž jsi nás poslal....
Jozue 2:23...se, a když přišli k Jozuovi, synu Nunovuvyprávěli mu všechno, co se jim přihodilo. "Opravdu!...
Soudců 5:11...rozvažujte. Slyšte hlas pěvců, co mezi napajedly vyprávějí o Hospodinových vítězstvích, o vítězstvích...
Soudců 6:13...Kde jsou všechny ty jeho divy, o kterých nám vyprávěli naši otcové? Prý: ‚Hospodin nás přece vyvedl z...
Soudců 7:13...Jakmile Gedeon přišel, zaslechl, jak jeden voják vypráví druhému svůj sen: "Víš, zdál se mi takový sen:...
Soudců 13:6...Izrael z rukou Filištínů." Žena šlavyprávěla svému muži: "Přišel za mnou Boží muž, vypadal...
Soudců 18:4..."Jak ses sem dostal? Co tu děláš? Proč tu jsi?" Vyprávěl jim tedy, jak se s ním Míka dohodl: "Najal , a...
Růt 2:21...jeden z našich blízkých příbuzných." Moábka Rút vyprávěla dál: "Řekl mi dokonce: ‚Drž se mých služebníků,...
Růt 3:16...se zeptala: "Jak jsi pořídila, dcero?" A tak  vyprávěla všechno, co pro ni ten muž udělal. Nakonec řekla:...
1. Samuel 3:15...otevřít dveře Hospodinovy svatyně. Bál se totiž vyprávět to vidění Elímu. Ten si však Samuele zavolal:...
1. Samuel 11:4..." Když pak ti poslové přišli do Gibeje Saulovyvyprávěli to všechno lidu, dali se všichni do hlasitého...
1. Samuel 11:5... "Co je lidem, že pláčou?" ptal se. A tak mu vyprávěli, co říkali obyvatelé Jábeše. Jakmile Saul ta...
1. Samuel 19:7...Jonatan pak Davida zavolal a všechno mu to vyprávěl. Potom Davida přivedl k Saulovi, aby byl s ním tak...
1. Samuel 25:37...ráno, když Nábal vystřízlivěl, mu to všechno vyprávěla. V tu chvíli ho ranila mrtvice a on ztuhl jako...
1. Královská 13:25... Přišli do města, kde bydlel ten starý prorok, a vyprávěli to. Když je ten prorok, který ho odvrátil z cesty...
1. Královská 21:6...ho: "Co že jsi tak mrzutý? Ani jsi nic nesnědl." Vyprávěl tedy: "Ale, mluvil jsem s Nábotem Jizreelským....
2. Královská 5:4...zbavil." Náman pak šel za svým pánemvyprávěl mu, co ta dívka z izraelské země říkala. "Vydej se...
2. Královská 6:28...král. Potom se zeptal: "Tak co chceš?" Začala mu vyprávět: "Tahle žena mi řekla: ‚Dej sem svého syna. Dnes...
2. Královská 8:4...Král právě říkal sluhovi Božího muže, Gehazimu: "Vyprávěj mi prosím o všech těch velikých věcech, které...
2. Královská 8:6...Král se hned začal vyptávat a ona mu vše vyprávěla. Potom přidělil jednoho ze svých dvořanů a...
2. Královská 9:12..." oni na to. "Pěkně nám to řekni!" A tak jim vyprávěl: "Mluvil se mnou tak a tak. Že prý: ‚Tak praví...
1. Letopisů 16:24...jeho spásu každý den! O jeho slávě národům vyprávějte, o jeho divech řekněte lidem všem! Veliký je...
Nehemiáš 2:18...hradby, skončí naše potupa!" Potom jsem jim vyprávěl, jak nade mnou můj Bůh držel svou laskavou ruku a...
Ester 9:26...v této listině, co sami zažili a co se jim vyprávělo, Židé ustanovili tento nepomíjivý svátek pro sebe...
Job 15:17...ti povím, poslouchej, to, co jsem viděl, ti budu vyprávět, to, co hlásají mudrci, když netají, co od svých...
Žalmy 19:2...předního zpěváka. Žalm Davidův. Nebesa vyprávějí o Boží slávě, o díle jeho rukou mluví obloha....
Žalmy 22:31...Jejich potomci mu budou sloužit, o Pánu budou vyprávět navěky. Přijdou a jeho spravedlnost rozhlašovat...
Žalmy 26:7... přicházím, abych ti hlasitě vzdával díky, abych vyprávěl o všech tvých zázracích. Miluji, Hospodine, dům,...
Žalmy 30:10...jámy? Bude snad prach tebe oslavovat? Bude snad vyprávět o tvé věrnosti? Slyš, Hospodine, smiluj se nade...
Žalmy 44:2... Na vlastní uši jsme, Bože, slyšeli, co nám vyprávěli naši otcové - o tom, cos konal v jejich dnech, v...
Žalmy 48:14... na jeho paláce upřete zrak. Abyste o tom vyprávět mohli pokolení, jež přijde za vámi: Tento Bůh je...
Žalmy 64:10...zachvátí všechny lidi, o Božích skutcích budou vyprávět, nad jeho dílem přemýšlet! Spravedlivý se bude v...
Žalmy 66:16...séla Pojďte a slyšte, ctitelé Boží, budu vám vyprávět, co pro udělal. Volal jsem k němu z plna hrdla...
Žalmy 71:15...doufat bez ustání, chválit budu víc a vícVyprávět budu o tvé spravedlnosti, celý den mluvit o tvém...
Žalmy 71:17...chci! Učils , Bože, od mládí, dosud vyprávím o tvých zázracích. Neopouštěj , Bože, když...
Žalmy 73:28... mám svou skrýš - o všech tvých skutcích proto vyprávím! Poučný žalm Asafův. Proč jsi na nás, Bože, tolik...
Žalmy 78:3...tajemství. Slyšeli jsme a sami víme, co nám vyprávěli naši otcové. Jejich dětem to nezatajíme, dalšímu...
Žalmy 78:4...dětem to nezatajíme, dalšímu pokolení budem vyprávět o chvále Hospodinově, o jeho síle, o zázracích,...
Žalmy 92:3...Hospodina velebit, tvé jméno opěvovat, NejvyššíVyprávět o tvé lásce za svítání, o tvé věrnosti zpívat za...
Žalmy 96:3...spásu zvěstujte den co den. O jeho slávě národům vyprávějte, o jeho divech řekněte lidem všem! Veliký je...
Žalmy 97:6...Hospodinem tají, před Pánem země veškeré. Nebesa vyprávějí o jeho spravedlnosti, na jeho slávu hledí všechny...
Žalmy 107:2...trvá navěky! Hospodinovi vykoupení o tom vyprávějí, že je z nepřátelské moci vykoupil, že je...
Žalmy 118:17...pravice mocně zasáhla!" Neumřu, ale budu žítvyprávět budu, co Hospodin učinil! Hospodin přísně...
Žalmy 145:6...o tvé ohromující moci, zatímco o tvé velikosti vyprávím. hlásají památku tvé hojné dobroty, o tvé...
Žalmy 145:11...dobrořečí věrní tví. O slávě tvého království  vyprávějí, o tvých mocných činech hovoří. Všichni lidé...
Jeremiáš 23:27... Myslí si, že těmi sny, které si jedni druhým vyprávějí, přimějí můj lid zapomenout na jméno, tak jako...
Jeremiáš 23:28... Prorok, jemuž se zdál sen, si ten sen vypráví. Kdo ale slovo, ten je věrně mluví. Co je...
Jeremiáš 23:32...prorokují lživé sny, praví Hospodin; když je vyprávějí, svádějí můj lid svými nehoráznými výmysly. ...
Jeremiáš 51:10...nás obhájil v naší spravedlivé při. Pojďte vyprávět na Sionu, co vykonal Hospodin, náš Bůh!" Ostřete...
Ezechiel 12:16... hladem i morem, aby mezi národy, kam přijdouvyprávěli o všech svých ohavnostech. Tehdy poznají, že ...
Daniel 2:4..." žiješ, králi, navěky! Rač nám prosím ten sen vyprávět a my jej vyložíme." Král ale mágům řekl: "Tímto...
Daniel 2:7...tedy králi odpověděli: "Nechť nám král prosím vypráví ten sen a my jej vyložíme." Král však řekl: "Je mi...
Daniel 4:4... kouzelníci, mágové a jasnovidci dostavilivyprávěl jsem jim ten sen, ale nedokázali mi ho vyložit....
Daniel 4:5...Baltazar a přebývá v něm duch svatých bohůVyprávěl jsem mu tedy svůj sen: "Baltazare, nejvyšší z...
Abakuk 1:5...dnech, o kterém neuvěříte, i kdyby vám to někdo vyprávěl. Hle - probouzím Babyloňany, národ krutý a...
Matouš 8:33...přišli do města, všechno to o těch posedlých vyprávěli. Celé město hned vyšlo Ježíšovi naproti, a...
Matouš 11:4...čekat jiného?" Ježíš jim odpověděl: "Jdětevyprávějte Janovi, co tu slyšíte a vidíte: slepí vidí,...
Matouš 13:3...zástup stál na břehu a on jim v podobenstvích vyprávěl o mnoha věcech. Řekl: "Hle, vyšel rozsévač, aby...
Matouš 13:33...ptáci přiletí a uhnízdí se v jeho větvích." Vyprávěl jim ještě další podobenství: "Nebeské království...
Matouš 13:34...všechno zkvasilo." To všechno Ježíš zástupům vyprávěl v podobenstvích. Jinak než v podobenství k nim...
Matouš 13:35...proroka: "Otevřu svá ústa v podobenstvích, budu vyprávět věci skryté od stvoření světa." Tehdy propustil...
Marek 12:1...to dělám," řekl jim Ježíš. Tehdy jim začal vyprávět podobenství: "Jeden člověk vysadil vinici, obehnal...
Lukáš 1:48... Hle, od nynějška všechna pokolení budou vyprávět o blaženosti, neboť mi učinil veliké věci Ten,...
Lukáš 7:18...Judsku i okolí. Janovi učedníci mu o tom všem vyprávěli. Jan tehdy zavolal dva z nich a poslal je za...
Lukáš 8:34...pasáci uviděli, co se stalo, utekli a cestou to vyprávěli ve městě i na venkově. Lidé se šli podívat, co se...
Lukáš 8:36...rozumu, dostali strach. Očití svědkové jim pak vyprávěli, jak byl ten, který býval posedlý démony,...
Lukáš 9:10...setkat. Apoštolové se potom vrátili za Ježíšemvyprávěli mu, co všechno dělali. Tehdy je vzal s sebou a...
Lukáš 9:11...zástupy, vydaly se za ním. Přijal je tedyvyprávěl jim o Božím království a uzdravoval ty, kdo...
Lukáš 12:16...přece nespočívá v hromadění majetku." Potom jim vyprávěl podobenství: "Pole jednoho bohatého člověka...
Lukáš 13:1...haléř." V tu dobu mu někteří z přítomných vyprávěli o Galilejcích, jejichž krev Pilát smísil s jejich...
Lukáš 13:6...pokání, zahynete podobně všichni." Potom jim vyprávěl toto podobenství: "Jeden člověk vysadil na své...
Lukáš 14:7...si všiml, jak si hosté vybírají přední místavyprávěl jim toto podobenství: "Když jsi pozván na svatbu,...
Lukáš 15:3...stěžovali: "On přijímá hříšníky a s nimi!" Vyprávěl jim tedy toto podobenství: "Kdyby někdo z vás měl...
Lukáš 18:1...je mrtvola, tam se slétnou supi," odpověděl.  Vyprávěl jim také podobenství, jak je potřeba stále se...
Lukáš 18:9...svou vlastní spravedlnost a ostatními pohrdalivyprávěl podobenství: "Dva lidé se šli do chrámu modlit;...
Lukáš 19:11...hledat a zachránit, co bylo ztracené." Tehdy vyprávěl svým posluchačům další podobenství, protože se...
Lukáš 20:9...odpověděl jim Ježíš. Tehdy se obrátil k lidemvyprávěl jim toto podobenství: "Jeden člověk vysadil vinici...
Lukáš 20:19...báli se lidu. Poznali totiž, že to podobenství vyprávěl o nich. Dali ho tedy sledovat. Poslali špehy,...
Lukáš 24:9...na jeho slova, a když se vrátily od hrobuvyprávěly to všechno jedenácti učedníkům i všem ostatním....
Lukáš 24:24...šli ke hrobu a našli všechno tak, jak to ženy vyprávěly, ale jeho neviděli." Tehdy jim řekl: "Jak jste...
Lukáš 24:35...opravdu vstal z mrtvých. Ukázal se Šimonovi!" Vyprávěli jim tedy, co se jim stalo na cestě a jak se jim...
Skutky 4:23...Poté, co byli propuštěni, přišli ke svýmvyprávěli, co jim řekli vrchní kněží a starší. Když to...
Skutky 9:27...se ho však ujal. Přivedl ho k apoštolůmvyprávěl jim, jak Saul uviděl na cestě Pána a mluvil s ním...
Skutky 11:13...bratrů, s nimiž jsme vešli do domu toho mužeVyprávěl nám, jak ve svém domě uviděl anděla. Stanul před...
Skutky 12:17...ho, byli ohromeni. Pohybem ruky je utišilvyprávěl jim, jak ho Pán vyvedl z vězení. Potom řekl:...
Skutky 13:41... dílo, jemuž neuvěříte, i kdyby vám o něm někdo vyprávěl!'" Když pak odcházeli ze synagogy, místní pohané...
Skutky 13:42... místní pohané je prosili, aby jim o těch věcech vyprávěli příští sobotu. Jakmile bylo shromáždění...
Skutky 14:27... Když tam dorazili, shromáždili církevvyprávěli, co všechno Bůh skrze učinil a že otevřel...
Skutky 15:3...církví tedy procházeli Fénicií a Samařímvyprávěli o obrácení pohanů a přinášeli všem bratrům...
Skutky 15:4... byli přijati církví, apoštoly i staršímivyprávěli jim, co skrze Bůh udělal. Povstali však...
Skutky 15:12...zmlklo a poslouchali Barnabáše a Pavla, kteří vyprávěli, jaké divy a zázraky skrze Bůh konal mezi...
Skutky 15:14...slovo Jakub: "Poslouchejte , bratři. Šimon tu vyprávěl, jak Bůh poprvé navštívil pohany, aby z nich...
Skutky 21:19...shromáždili všichni starší. Pavel je pozdravilvyprávěl jim postupně všechno, co Bůh skrze jeho službu...
Skutky 25:14... Zdrželi se tam delší dobu, a tak Festus králi vyprávěl o Pavlově při: "Felix tu zanechal jednoho vězně....
2. Korintským 7:7...také tím, jak byl mezi vámi povzbuzen. Když nám vyprávěl, jak se vám stýská, jak všeho litujete a jak...
1. Tesalonickým 1:9...nemusíme nikomu nic říkat. Všichni totiž sami vyprávějí, jak jsme k vám přišli a jak jste se obrátili od...
1. Tesalonickým 3:6...vrátil s radostnou zprávou o vaší víře a lásceVyprávěl nám, jak na nás pořád vzpomínáte v dobrém a...
Židům 11:32... Mám pokračovat ještě dál? Není dost času, abych vyprávěl o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jiftachovi,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |