Vyplatím

Hledám varianty 'vyplatím' [ vyplaťte (2) vyplatit (8) vyplatíš (4) vyplatím (2) vyplatili (1) vyplatil (2) vyplatí (3) vyplať (2) vyplaceno (1) vyplacena (1) vyplacen (1) ]. Nalezen 21 verš.
Exodus 13:13...Hospodinu. Každého osla otvírajícího lůno však vyplatíš jehnětem; kdybys ho nemohl vyplatit, zlomíš mu vaz...
Exodus 34:20...bude býk či beran. Osla otvírajícího lůno však vyplatíš jehnětem; kdybys ho nemohl vyplatit, zlomíš mu vaz...
Leviticus 19:20...určenou pro jiného muže, která však dosud nebyla vyplacena ani propuštěna, bude pokutován. Nezemřou, neboť...
Leviticus 27:2...slibem Hospodinu, smí jej za určenou cenu vyplatit. Cena bude určena takto: cena za muže od dvaceti...
Leviticus 27:23...ceny do léta milosti a dotyčný toho dne vyplatí určenou cenu jako svatou Hospodinu. V létě milosti...
Leviticus 27:27... patří již Hospodinu. Půjde-li o nečisté zvířevyplatí je podle určené ceny a přidá k ještě pětinu...
Leviticus 27:29... který propadne Hospodinu, nebude moci být vyplacen; musí zemřít. Veškeré desátky země, z obilí...
Numeri 18:15...tobě. Prvorozené z lidí však musíš nechat vyplatit; rovněž tak prvorozené z nečistých zvířat. Od...
Numeri 18:16...zvířat. Od stáří jednoho měsíce se budou moci vyplatit. Necháš je vyplatit za určenou cenu 5 šekelů...
Numeri 18:17...je 20 ger). Prvorozené ze skotu ani bravu ale vyplatit nenecháš, je to svaté. Jejich krví pokropíš oltář...
Deuteronomium 15:18...jej na svobodu - vždyť se ti za těch šest let vyplatil dvakrát více nežli nádeník! Hospodin, tvůj Bůh, ti...
Deuteronomium 24:15... Každý den ještě před západem slunce mu vyplať mzdu. Vždyť je chudý, závisí na tom jeho život!...
2. Letopisů 34:17... Stříbro uložené v Hospodinově chrámu bylo vyplaceno mistrům i dělníkům na stavbě." Dále písař Šafan...
Ester 3:9...ráčil, může se napsat, jsou vyhlazeni. Osobně vyplatím správcům deset tisíc talentů stříbra, aby je...
Ester 4:7...ho potkalo, i kolik přesně stříbra slíbil Haman vyplatit do králových pokladnic za vyhlazení Židů. Dal mu i...
Job 6:22...zděšeni. Řekl jsem snad: ‚Dejte mi něco,' nebo: ‚Vyplaťte ze svého'? ‚Vysvoboďte od nepřítele,' nebo:...
Přísloví 9:12...léta života ti přibudou. Jsi-li moudrý, moudrost vyplatí se ti, jsi-li drzoun, sám na to doplatíš. Paní...
Izaiáš 43:3...jsem dal za tebe jako zálohu, Habeší a Sábou vyplatil jsem . Jsi pro mne tolik drahocenný, jsi mi tak...
Ozeáš 13:14...přijde jeho čas, opustit lůno se nechystáVyplatím je z moci záhrobí, vykoupím je ze smrti. Kde jsou...
Zachariáš 11:12...od Hospodina. Řekl jsem jim: "Jestli chcetevyplaťte mi mzdu. A jestli ne, nevadí." Vyplatili mi tedy...
Matouš 20:8...pán vinice svému správci: ‚Zavolej dělníkyvyplať jim mzdu, počínaje od posledních po první.'...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |