Vypáleno

Hledám varianty 'vypáleno' [ vypalme (1) vypálíš (1) vypálím (2) vypálili (14) vypálil (8) vypálí (10) vypáleny (1) vypáleno (1) ]. Nalezeno 36 veršù.
Genesis 11:3... Tehdy si spolu řekli: "Pojďme, udělejme cihlyvypalme je v ohni." A tak měli cihly místo kamene a asfalt...
Numeri 31:10...města, v nichž sídlili, i všechny jejich osady vypálili. Zmocnili se veškeré kořisti včetně lidí a dobytka...
Jozue 6:24...jim útočiště za izraelským táborem. To město pak vypálili i se vším, co bylo v něm. Pouze stříbro, zlato a...
Jozue 8:28...města, jak Hospodin určil Jozuovi. Tak Jozue vypálil Aj a natrvalo jej obrátil v pustou hromadu sutin ...
Jozue 11:11... takže nezůstala ani živá duše. Chacor potom vypálil. Jozue se zmocnil všech těchto královských měst i...
Jozue 11:13...postavených na dřívějších sutinách ale Izrael nevypálil žádné kromě Chacoru - to město Jozue vypálil....
Soudců 1:8...a dobyli ho. Vybili město ostřím mečevypálili. Potom sestoupili, aby bojovali proti Kananejcům...
Soudců 18:27...bezstarostný lid. Pobili je ostřím meče a město vypálili. Nikdo je nezachránil; město bylo od Sidonu daleko...
Soudců 20:48... nač narazili. Všechna města, na něž narazilivypálili. Izraelci v Micpě přísahali: "Nikdo z nás nedá...
1. Samuel 30:1...nájezd do Negevu a Ciklagu, který dobylivypálili. Všechny, kdo tam zůstali, ženy, děti i starce,...
1. Samuel 30:14...do Negevu Kálebova na judském území. Ciklag jsme vypálili." "Můžeš k hordě dovést?" zeptal se ho David...
2. Samuel 14:30...mu ho." A tak Abšalomovi služebníci to pole vypálili. Joáb pak hned přišel za Abšalomem domů. "Jak to,...
2. Samuel 14:31...za Abšalomem domů. "Jak to, že mi tví služebníci vypálili pole?" ptal se ho. "Víš, že jsem ti vzkazoval, že...
1. Královská 9:16...vládce farao totiž vytáhl, dobyl Gezervypálil ho, pobil jeho kanaánské obyvatele a město dal...
2. Královská 8:12...na synech Izraele. Jejich opevněná města vypálíš, chlapce pobiješ, nemluvňata utlučeš a těhotné...
2. Královská 25:9...krále, velitel gardistů NebuzaradanVypálil Hospodinův chrám i královský palác; vypálil v...
2. Letopisů 36:19... to vše bylo odvezeno do Babylonu. Boží chrám vypálili, jeruzalémské hradby rozbořili, všechny paláce...
Žalmy 74:7...rytiny rozbili sekerami a krumpáči. Do základů vypálili tvoji svatyni, příbytek tvého jména zprznili. V...
Žalmy 74:8...si řekli: "Zničme je úplně!" Všechny Boží stánky vypálili ze země. Znamení nevídáme, proroky nemáme, nikdo z...
Izaiáš 10:18... Jejich krásné lesy i zahrady ke kořenům vypálí, jako když choré sklátí choroba. Z lesů jim zůstane...
Izaiáš 27:4...a bodláčí, vstoupím s ním do války a úplně je vypálím. se chopí ochrany a se se mnou usmíří;...
Jeremiáš 9:9...nad stepními pastvinami zpívám žalozpěv, že jsou vypáleny a nikdo tudy nechodí, bučení dobytka se tu neozve;...
Jeremiáš 21:10...je padnout do rukou babylonského krále a ten je vypálí. Judskému královskému domu pak vyřiď: Slyšte slovo...
Jeremiáš 32:29... kteří na něj útočí, vtrhnou dovnitř a město vypálí; spálí je i s domy, na jejichž střechách lidé...
Jeremiáš 34:2...toto město do rukou babylonského krále a ten je vypálí ohněm. Ani ty před ním neunikneš, ale budeš jistě...
Jeremiáš 37:8...pak obrátí k útoku na toto město; dobudou jevypálí. Tak praví Hospodin: Nenalhávejte si, že prý...
Jeremiáš 37:10...ranění, přece by se všichni zvedli a toto město vypálili!" Poté, co babylonské vojsko odtáhlo kvůli...
Jeremiáš 38:17...krále, zachráníš si život a toto město nebude vypáleno; tak přežiješ i s celou rodinou. Pokud se však...
Jeremiáš 38:18... pak město padne do rukou Babyloňanů. Ti je vypálí a jejich rukám neunikneš ani ty." Král Cidkiáš...
Jeremiáš 39:8... Královský palác i ostatní domy Babyloňané vypálili a hradby Jeruzaléma zbořili. Velitel gardistů...
Jeremiáš 43:12...pod meč. V chrámech egyptských bohů založí oheňvypálí je a pobere. Probere egyptskou zem dočista, jako...
Jeremiáš 43:13...Domě slunce roztříští na kusy a egyptské chrámy vypálí." Slovo, které Jeremiáš dostal pro všechny Židy...
Jeremiáš 52:13...babylonského krále, velitel gardistů NebuzardanVypálil Hospodinův chrám i královský palác; vypálil v...
Ezechiel 16:41... aby kamenovali a probodali meči. Tvé domy vypálí a před očima mnoha žen popraví. Tak skoncuji s...
Ezechiel 23:47...meči, jejich syny a dcery povraždí a jejich domy vypálí. Tak skoncuji se zvrhlostí v zemi. Všechny...
Ezechiel 30:14...egyptskou zem strachem. Zpustoším Horní Egyptvypálím Soan a v Thébách vykonám své rozsudky. Na Pelusium,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |