Vyobcuj

Hledám varianty 'vyobcuj' [ vyobcují (2) vyobcuj (1) vyobcováni (1) vyobcován (22) ]. Nalezeno 26 veršù.
Genesis 17:14... jenž by si nenechal předkožku obřezat, bude vyobcován ze svého lidu, neboť porušil mou smlouvu." Bůh...
Exodus 12:15...prvním a sedmým dnem jedl něco kvašeného, bude vyobcován z Izraele. Prvního a stejně tak sedmého dne...
Exodus 30:33...mast nebo ji vylije na nepovolaného, bude vyobcován ze svého lidu.'" Hospodin promluvil k Mojžíšovi:...
Exodus 30:38... Každý, kdo takové udělá, aby jím voněl, bude vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvil k...
Exodus 31:14...zemřít. Každý, kdo by v ten den pracoval, bude vyobcován ze svého lidu. Šest dní se bude pracovat, ale...
Leviticus 7:20...pokojné oběti ve stavu vlastní nečistoty, bude vyobcován ze svého lidu. Rovněž kdyby se někdo dotkl...
Leviticus 7:21...jedl něco z masa Hospodinovy pokojné oběti, bude vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvil k...
Leviticus 7:25... z něhož přinesl ohnivou oběť Hospodinu, bude vyobcován ze svého lidu. V žádném ze svých příbytků nesmíte...
Leviticus 7:27...z dobytka. Kdokoli by jedl jakoukoli krev, bude vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvil k...
Leviticus 17:4...vina za prolitou krev: Prolil krev, proto bude vyobcován ze svého lidu. To proto, aby synové Izraele...
Leviticus 17:9... aby je obětoval Hospodinu, takový člověk bude vyobcován ze svého lidu. Kdokoli z domu Izraele nebo z...
Leviticus 17:14...tvora je jeho krev. Každý, kdo by ji jedl, bude vyobcován. Kdokoli, domácí nebo host, by jedl něco...
Leviticus 18:29...se dopustí kterékoli z těchto ohavností, bude vyobcován ze svého lidu. Proto zachovávejte, co jsem vám...
Leviticus 19:8... co je svaté Hospodinu. Takový člověk bude vyobcován ze svého lidu. Když budete sklízet obilí své země...
Leviticus 23:29...Bohem. Kdokoli by se toho dne nepostil, bude vyobcován ze svého lidu. Kdokoli by toho dne dělal...
Numeri 9:13... avšak zanedbá slavení Hodu beránka, je vyobcován ze svého lidu, neboť v určený čas nepřinesl dar...
Numeri 15:30...přistěhovalec, rouhá se Hospodinu; takový bude vyobcován ze svého lidu. Protože pohrdl Hospodinovým slovem...
Numeri 15:31...slovem a porušil jeho přikázání, musí být vyobcován; lpí na něm vina." Jednou, když byli synové...
Numeri 19:13...Hospodinův příbytek. Takový člověk bude vyobcován z Izraele, neboť nebyl pokropen očistnou vodou....
Numeri 19:20...by však byl nečistý a neočistil se, takový bude vyobcován ze shromáždění, neboť poskvrnil Hospodinovu...
Lukáš 6:22...vám, když vás budou lidé nenávidět a když vás vyobcují a potupí a vaše jméno zavrhnou jako zlé kvůli Synu...
Jan 9:22...dohodli, že kdokoli ho vyzná jako Mesiáše, bude vyobcován ze synagogy. Proto jeho rodiče řekli: "Je dospělý...
Jan 12:42... ale kvůli farizeům ho nevyznávali, aby nebyli vyobcováni ze synagogy. Milovali totiž lidskou slávu více...
Jan 16:2...jsem vám pověděl, abyste se nenechali svéstVyobcují vás ze shromáždění. Ano, přichází doba, kdy každý,...
Skutky 3:23... Každý, kdo by toho Proroka neposlechl, bude vyobcován z lidu.' Také Samuel a všichni proroci po něm...
Titus 3:10...marné. Rozvratníka po prvním a druhém napomenutí vyobcuj. Věz, že takový člověk je zkažený a hřeší, odsouzen...

Slova obsahující vyobcuj: vyobcuj (1) vyobcují (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |