Vynesu

Hledám varianty 'vynesu' [ vynesu (1) vyneste (5) vynést (2) vynesou (1) vynesli (9) vynesla (2) vynesl (13) vynesen (3) vynese (3) vynes (3) ]. Nalezeny 42 verše.
Genesis 47:30... v Egyptě! ulehnu ke svým otcůmvynes z Egypta a pochovej v jejich hrobě." "Udělám,...
Genesis 50:25...Izraele přísahou: " k vám Bůh obrátí zřetelvyneste kosti odsud!" Josef zemřel ve věku 110 let....
Exodus 12:39...a obrovské stádo bravu i skotu. Z těsta, které vynesli z Egypta, pak napekli nekvašené chlebové placky,...
Exodus 13:19...Izraele přísahou: " k vám Bůh obrátí zřetelvyneste odsud kosti s sebou!" Vytáhli tedy ze Sukotu a...
Leviticus 4:12...maso i s hlavou, nohama, vnitřnostmi a výkalyvynese ven za tábor na čisté místo, kam se sype popel, a...
Leviticus 4:21...kněz vykoná obřad smíření a bude jim odpuštěnoVynese býčka ven za tábor a spálí jej, jako spálil toho...
Leviticus 6:4...a vysype jej poblíž oltáře. Potom se převléknevynese popel na čisté místo ven za tábor. na oltáři...
Leviticus 10:4...Uziele, Áronova strýce, a řekl jim: "Přistuptevyneste své bratrance od svatyně ven za tábor!" Přistoupili...
Leviticus 16:27...svatyně k vykonání obřadu smíření, nechá vynést ven za tábor. Jejich kůže, maso a výkaly tam budou...
Numeri 17:24...a vydala zralé mandle! Mojžíš pak všechny hole vynesl od Hospodina před syny Izraele. Ti je prohlédli a...
Deuteronomium 26:13... Tehdy před Hospodinem, svým Bohem, prohlásíš: "Vynesl jsem z domu, co bylo svaté, a dal jsem to levitovi,...
Jozue 4:3...Jordánu, kde stály nepohnutě nohy kněžívyneste dvanáct kamenů, vezměte je s sebou a složte je v...
Jozue 4:8...Izraele tedy udělali, co jim Jozue přikázalVynesli zprostřed Jordánu dvanáct kamenů podle počtu...
Jozue 6:12...přenocovali. Jozue pak vstal časně ráno a kněží vynesli Hospodinovu truhlu. Sedm kněží neslo před...
Soudců 16:3...veřejemi a závorou. Naložil si je na zádavynesl je na vrchol hory před Hebronem. Jednou se pak...
1. Královská 3:28...v celém Izraeli doslechli o rozsudku, který král vynesl, pojala je před králem bázeň. Viděli totiž, že v...
1. Královská 8:4...stařešinové, kněží zvedli Truhlu Hospodinovuvynesli ji i Stan setkávání se vším jeho posvátným...
1. Královská 17:19...mi svého syna," řekl . Vzal ho z náručevynesl ho do horní místnosti, kde bydlel, a položil ho na...
2. Královská 4:21...přinesl matce. Okolo poledne umřel v náručíVynesla ho nahoru a položila na lůžko Božího muže, zavřela...
2. Královská 9:25...za jeho otcem Achabem, když nad ním Hospodin vynesl ortel: ‚Za krev Nábota a jeho synů, kterou jsem tu...
2. Královská 10:26...svatyně Baalova chrámu. Pak z Baalova chrámu vynesli posvátný sloup a spálili ho. Strhli Baalův sloup,...
2. Královská 23:4...i strážcům prahu, aby z Hospodinovy svatyně vynesli všechny věci vyrobené pro Baala, pro Ašeru a pro...
2. Královská 23:6...a všem nebeským zástupům). Také sochu Ašery vynesl z Hospodinova chrámu ven za Jeruzalém k potoku...
2. Královská 25:6...k babylonskému králi do Ribly. Tam byl nad ním vynesen rozsudek: Cidkiášovi před očima popravili jeho syny...
2. Letopisů 5:5...izraelští stařešinové, levité zvedli Truhluvynesli ji i Stan setkávání se vším jeho posvátným...
2. Letopisů 16:2...nemohl nikdo odejít ani tam přijít. Asa proto vynesl stříbro a zlato z pokladnic Hospodinova chrámu i...
2. Letopisů 29:5...se a posvěťte chrám Hospodina, Boha svých otcůVyneste ze svatyně všechno nečisté! Naši otcové zradili...
Ezdráš 5:14...a zanesl do svého chrámu v Babylonu, král Kýros vynesl z babylonského chrámu a dal je muži jménem Šešbacar,...
Žalmy 82:1...mocných stanul Bůh, uprostřed "bohů" soud vynesl: "Jak dlouho budete soudit převráceně, jak dlouho...
Jeremiáš 4:12...silný. Přichází ode . To teď nad nimi vynesu rozsudek." se žene jako mraky, jeho vozy jako...
Jeremiáš 39:5...do Ribly v chamátské zemi. Tam byl nad ním vynesen rozsudek: Babylonský král v Rible před Cidkiášovýma...
Jeremiáš 50:25...otevřel svoji zbrojnici a zbraně svého hněvu vynesl. Hospodin, Pán zástupů, totiž práci v zemi...
Jeremiáš 52:9...králi do Ribly v chamátské zemi. Tam byl nad ním vynesen rozsudek: Babylonský král v Rible před...
Ezechiel 12:4...vzbouřenců. Za bílého dne, před jejich očima vynes svůj ranec sbalený jako do vyhnanství. K večeru se...
Ezechiel 12:5...vyhnanci. Před jejich očima se prokopej zdívynes tudy své věci ven. Vezmi si je na záda a před jejich...
Ezechiel 12:7...tedy, co mi bylo přikázáno. Za bílého dne jsem vynesl svůj ranec sbalený jako do vyhnanství, k večeru jsem...
Amos 6:10...deset lidí, zemřou i ti. Přijde-li příbuzný, aby vynesl a spálil jejich ostatky, a najde někoho, kdo se tam...
Malachiáš 2:3... lejna vašich svátečních obětí, aby vás s nimi vynesli! Tehdy poznáte, že jsem vám poslal toto varování,...
Lukáš 19:16...vydělal. Přišel první a řekl: ‚Pane, tvá hřivna vynesla deset hřiven.' Král odpověděl: ‚Výborně, můj dobrý...
Skutky 5:9...se blíží kroky těch, kdo pohřbili tvého muže, a vynesou i tebe." Ihned se mu skácela mrtvá k nohám. Když...
Skutky 5:10... Když mladíci vešli, nalezli ji mrtvou, a tak ji vynesli a pochovali vedle jejího muže. Na celou církev i na...
Juda 1:9...se s ďáblem přel o Mojžíšovo tělo, neodvážil se vynést potupný rozsudek, ale řekl: "Ztrestej Hospodin!"...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |