Vymýtila

Hledám varianty 'vymýtila' [ vymýtíme (1) vymýtím (10) vymýtila (1) vymýtil (8) vymýtí (3) vymýceno (1) vymýceni (4) ]. Nalezeno 28 veršù.
Leviticus 26:30...vlastních dcer! Tehdy zruším vaše obětní výšinyvymýtím vaše kadidlové oltáříky, položím vaše mrtvoly k...
Deuteronomium 2:15...byla vskutku proti nim a do posledního je vymýtila z tábora. Všichni bojovníci z lidu do...
Soudců 20:13...nám ty gibejské ničemy vydejte, je zabijemevymýtíme zlo z Izraele." Benjamínci ale své izraelské...
1. Samuel 28:9...nevíš, co udělal Saul?" řekla mu na to ta žena. "Vymýtil věštce a duchaře ze země! To chceš nachytat a...
1. Královská 15:12...očích správné, tak jako jeho otec DavidVymýtil ze země modlářskou prostituci a odstranil všechny...
1. Královská 22:47...se, jak známo, píše v Kronice judských králůVymýtil ze země zbytky modlářské prostituce, které...
2. Královská 10:28...veřejné záchody, které tam jsou dodnes. Tak Jehu vymýtil Baala z Izraele. Jehu se ale neodvrátil od hříchů...
2. Královská 23:24...slavil tento Hospodinův Hod beránka. Jošiáš vymýtil věštce a duchaře stejně jako bůžky, hnusné modly a...
2. Letopisů 34:33... kterou jim vydal Bůh jejich otců. Jošiáš vymýtil všechny ohavnosti ze všech izraelských území....
Žalmy 12:4...rty mají, srdce falešné! Hospodin konečně vymýtí všechny lstivé rty a pyšné jazyky! Prý: "V našem...
Žalmy 34:17...Hospodin staví tváří, aby jejich památku ze země vymýtil. Volání spravedlivých Hospodin slyší, vysvobodí je...
Žalmy 37:9...se, vždyť to jen uškodí. Bídáci přece budou vymýceni, doufající v Hospodina však zemi obdrží. Za malou...
Žalmy 37:34... On povýší, abys obdržel zemi, ničemy ale vymýtí, uvidíš! Viděl jsem ničemu hrozné síly, jak...
Žalmy 101:8...všechny ničemy na zemi. Z Hospodinova města vymýtím všechny zlosyny! Modlitba ubožáka, když v...
Žalmy 109:13...jeho sirotky litoval! jeho potomci jsou zcela vymýceni, jejich jméno v příštím pokolení vymizí! na...
Přísloví 2:22...v zůstanou. Ničemové však budou ze země vymýceni, proradní z budou vyrváni! Nezapomeň, co jsem...
Izaiáš 10:7...na srdci - myslí jen na to, jak by hubil, jak by vymýtil mnohé národy. Říká totiž: "Nejsou velitelé samí...
Izaiáš 10:34...velikány, sraženi budou i nejvyšší. Sekerou vymýtí ty lesní houštiny, libanonský les padne před...
Izaiáš 14:22...totiž proti nim, praví Hospodin zástupůVymýtím jméno Babylonu i jeho pozůstatek, jeho potomka i...
Izaiáš 48:19...něm; jejich jméno by nikdy nevymizelo, nebylo by vymýceno přede mnou. Vyjděte z Babylonu, unikněte...
Ezechiel 25:7...na tebe vztáhnu ruku a dám za kořist národůmVymýtím mezi národy a vyhladím mezi zeměmi. ...
Ezechiel 30:13...říkám Hospodin. Tak praví Panovník HospodinVymýtím hnusné modly a s memfiskými bůžky skoncuji. V...
Ozeáš 2:20... co leze po zemi; luk, meč a válku ze země vymýtím, všem dám odpočinout v bezpečí. Zasnoubím si ...
Micheáš 5:8...tvými nepřáteli, všichni tví protivníci budou vymýceni! "Toho dne, praví Hospodin, vaše koně mezi vámi...
Micheáš 5:9..."Toho dne, praví Hospodin, vaše koně mezi vámi vymýtím a vaše vozy zničím. Vymýtím města ve vaší zemi a...
Micheáš 5:10... vaše koně mezi vámi vymýtím a vaše vozy zničímVymýtím města ve vaší zemi a zbořím všechny vaše pevnosti....
Micheáš 5:11...ve vaší zemi a zbořím všechny vaše pevnostiVymýtím kouzla z vaší ruky a nezbudou vám žádní věštci....
Micheáš 5:12...z vaší ruky a nezbudou vám žádní věštciVymýtím mezi vámi ty modly a sloupy, abyste se vlastnímu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |