Vymýšleli

Hledám varianty 'vymýšleli' [ vymýšlím (1) vymýšlí (5) vymýšlet (1) vymýšleli (3) vymýšlel (3) vymýšlejí (6) ]. Nalezeno 19 veršù.
Exodus 31:4... důvtipem a znalostí každého řemesla, aby vymýšlel plány a prováděl je ve zlatě, stříbře a bronzu,...
Exodus 35:32... důvtipem a znalostí každého řemesla, aby vymýšlel vzory a prováděl je ve zlatě, stříbře a bronzu,...
Exodus 35:35...kmentu po tkaní. Ovládají každé řemeslo a umí vymýšlet plány. tedy Becaleel a Oholiab spolu s každým...
Žalmy 2:1...vniveč obrátí. Proč vzbouřily se národy a lidé vymýšlejí marnosti? Králové světa povstali, vládcové strojí...
Žalmy 10:2...soužení? Ničemové ve své pýše honí chudákyvymýšlejí úklady, aby je lapili! Svým vlastním chtíčem se...
Žalmy 21:12...vymizí! Ano, chystali na tebe špatnost, úklady vymýšleli, ale nic nezmohou! Ano, ty je obrátíš nazpět, ...
Žalmy 35:4... jsou zpět zahnáni, se hanbí ti, kdo vymýšlejí, jak mi uškodit! jsou jak větrem hnané plevy,...
Žalmy 35:20...totiž mluvit o pokoji, proti mírumilovným vymýšlejí lsti. Ústa si na otvírají, volají: "Hohó! Co...
Žalmy 36:5...dobra přestal rozumět. I na svém lůžku podlost vymýšlí, na cestě nekalosti stojí, zla se neštítí. Tvá...
Žalmy 38:13... kdo mi chtějí ublížit, mluví o zkáze, své lsti vymýšlejí každý den. ale jak hluchý neslyším, jak němý...
Žalmy 105:25...je nenávidět jeho lid, na jeho služebníky aby vymýšleli lsti. Poslal k nim svého služebníka Mojžíše se...
Žalmy 140:3...těmi, kdo páchají násilí! Před těmi, kdo v srdci vymýšlejí zlo, těmi, kdo každý den rozněcují boj. Jako had...
Přísloví 16:30...je zlákali na cestu nedobrou. Kdo mhouří očivymýšlí zvrácenosti, kdo svírá rty, osnuje špinavost....
Přísloví 24:8... ve shromáždění obce musí pomlčet. Kdo stále vymýšlí, jak by škodil, toho pojmenují Úskočný. Výmysly...
Přísloví 30:32...král. Pokud ses bláhově chvástal, pokud sis vymýšlel - ruku na ústa! Pod tlakem vzniká z mléka máslo,...
Izaiáš 32:6... Hlupák přece říká nesmysly, zlé věci v srdci vymýšlí - jak by se dopustil nějaké podlosti, jak by o...
Jeremiáš 18:11...Hospodin: Hle, chystám proti vám něco zléhovymýšlím na vás plán! Odvraťte se proto každý od své zlé...
Jeremiáš 49:30...král Nabukadnezar se chystá proti vám, na vás vymýšlí svůj plán. Vzhůru! Do boje proti národu, jenž žije...
Skutky 4:25...otce Davida: ‚Proč se národy vzbouřily a lidé vymýšleli marnosti? Králové země povstali a vládcové se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |