Vyložili

Hledám varianty 'vyložili' [ vyložit (10) vyložíš (1) vyložíme (2) vyložím (2) vyložili (2) vyložil (9) vyloží (5) vylož (2) ]. Nalezen 31 verš.
Genesis 40:8...mu: "Měli jsme sen a není tu, kdo by ho vyložil." Josef jim řekl: "Nepatří snad výklady Bohu?...
Genesis 40:22...pekaře dal pověsit na kůl, jak jim to Josef vyložil. Vrchní číšník ale na Josefa nepamatoval. Úplně na...
Genesis 41:8...jim své sny. Nikdo je však faraonovi neuměl vyložit. Tehdy k faraonovi promluvil vrchní číšník: "Musím...
Genesis 41:12...stráže. Vyprávěli jsme mu své sny a on nám je vyložil; každému dal výklad jeho snu. A jak nám vyložil,...
Genesis 41:13...vyložil; každému dal výklad jeho snu. A jak nám vyložil, tak se stalo: mně byl vrácen můj úřad a pekař byl...
Genesis 41:15...Josefovi řekl: "Měl jsem sen a nikdo ho neumí vyložit. Slyšel jsem však o tobě, že jakmile uslyšíš sen,...
Deuteronomium 32:27...zpupnosti nepřítele, jak si to jejich protivníci vyloží. Že řeknou: ‚To naše ruka přemohla je, to vůbec...
1. Samuel 8:9... Proto je teď poslechni. Důrazně je ale varujvylož jim, jakým způsobem nad nimi bude král vládnout."...
1. Královská 6:15...vnitřek chrámu dřevem. Podlahu chrámu pak vyložil cypřišovými deskami. Ve vzdálenosti 20 loktů od...
Job 23:4...sídlu bych se vypravil. Před jeho tváří bych vyložil svou při, vznesl bych před ním svoje stížnosti....
Kazatel 8:1... Kdo se může poměřovat s moudrým, kdo umí vyložit každou věc? Moudrost člověku rozjasňuje tvář, i...
Izaiáš 44:7... Kdo je jako ? to ohlásí! mi to oznámívyloží! Odedávna, kdy jsem ustavil svůj lid, kdo jim...
Daniel 2:4...navěky! Rač nám prosím ten sen vyprávět a my jej vyložíme." Král ale mágům řekl: "Tímto prohlašuji: Pokud mi...
Daniel 2:7..."Nechť nám král prosím vypráví ten sen a my jej vyložíme." Král však řekl: "Je mi to jasné! Snažíte se...
Daniel 2:9...mi ten sen, poznám, že mi ho dovedetevyložit!" Mágové na to králi odpověděli: "Žádný člověk na...
Daniel 2:16...šel za králem a požádal o čas, aby mu mohl sen vyložit. Potom se Daniel vrátil domů a celou věc pověděl...
Daniel 2:24...mudrce! Vezmi ke králi a mu ten sen vyložím." Arioch vzal Daniela rychle ke králi a takto ho...
Daniel 2:25...jsem mezi judskými vyhnanci muže, který králi vyloží jeho sen." Král se tedy Daniela zvaného Baltazar...
Daniel 4:3...všichni babylonští mudrci, aby mi ten sen vyložili. Když se věštci, kouzelníci, mágové a jasnovidci...
Daniel 4:4... vyprávěl jsem jim ten sen, ale nedokázali mi ho vyložit. Nakonec přede mne předstoupil Daniel, který se...
Daniel 4:15...Nabukadnezar, viděl. Ty mi jej teď, Baltazarevylož, neboť mi jej žádný z mudrců mého království vyložit...
Daniel 5:7...mudrcům řekl: "Kdokoli ten nápis přečtevyloží mi ho, bude oblečen purpurem, na krk dostane zlatý...
Daniel 5:8... ale nedovedli králi ten nápis přečíst ani vyložit. To krále Belšasara vyděsilo ještě víc a byl čím...
Daniel 5:12... Nech proto zavolat Daniela - on ti ten nápis vyloží." A tak Daniela přivedli před krále. "Ty jsi ten...
Daniel 5:15...přivedli mudrce a kouzelníky, aby mi přečetlivyložili tento nápis, ale vůbec to nedokázali. O tobě jsem...
Daniel 5:16...záhady. Nuže, dokážeš-li ten nápis přečístvyložit, budeš oblečen purpurem, na krk dostaneš zlatý...
Daniel 5:17...jiného. Ten nápis ale králi přečtu a jeho smysl vyložím. Slyš, králi! Nejvyšší Bůh dal tvému otci...
Daniel 7:16... co to všechno znamená. On mi to tedy povědělvyložil: "Ty čtyři obrovské šelmy jsou čtyři králové, kteří...
Skutky 8:31...bych mohl?" odpověděl. "Jedině kdyby mi to někdo vyložil." A prosil Filipa, aby nastoupil a přisedl k němu....
Skutky 10:8... který patřil k jeho pobočníkům. Všechno jim vyložil a poslal je do Joppy. Druhého dne, zatímco se...
Skutky 21:3... Když jsme pak přistáli v Týru, kde měla loď vyložit náklad, vyhledali jsme místní učedníky a týden u...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |