Vylije

Hledám varianty 'vylije' [ vylita (1) vylít (1) vylit (4) vylila (3) vylil (23) vylijte (2) vylijí (1) vyliji (17) vyliješ (4) vylije (13) vylij (8) ]. Nalezeny 73 verše.
Genesis 24:20...pro tvé velbloudy, se pořádně napijí." Rychle vylila svůj džbán do žlabu, znovu odběhla ke studni pro...
Exodus 4:9...znamením a neposlechnou , nabereš vodu z Niluvyliješ ji na suchou zem. Ta voda, kterou jsi nabral z Nilu...
Exodus 29:7...korunu svatosti. Nakonec vezmeš olej pomazánívyliješ mu jej na hlavu a pomažeš ho. Přivedeš jeho syny a...
Exodus 29:12... potřeš rohy oltáře. Všechnu zbývající krev vyliješ k patě oltáře. Vezmeš všechen tuk přikrývající...
Exodus 30:33...zůstane. Každý, kdo namíchá takovou mast nebo ji vylije na nepovolaného, bude vyobcován ze svého lidu.'"...
Leviticus 4:7...setkávání. Všechnu zbývající krev z býčka pak vylije k patě oltáře pro zápalné oběti, který stojí u...
Leviticus 4:18...ve Stanu setkávání. Všechnu zbývající krev vylije k patě oltáře pro zápalné oběti, který stojí u...
Leviticus 4:25...potře rohy oltáře pro zápalné oběti; zbytek krve vylije k patě oltáře. Všechen tuk nechá dýmat na oltáři tak...
Leviticus 4:30...pro zápalné oběti; všechnu zbývající krev pak vylije k patě oltáře. Všechen tuk odejme, jako se odnímá...
Leviticus 4:34...oltáře pro zápalné oběti; všechnu zbývající krev vylije k patě oltáře. Všechen tuk odejme (tak jako se z...
Leviticus 8:12... aby je posvětil. Část oleje pomazání také vylil na Áronovu hlavu a pomazal ho, aby ho posvětil. Potom...
Leviticus 8:15...stran, aby oltář očistil od hříchu. Zbytek krve vylil k patě oltáře. Tak jej posvětil ke konání obřadů...
Leviticus 9:9...si v prst a potřel rohy oltáře. Zbytek krve vylil k patě oltáře. Tuk, ledviny a jaterní lalok z oběti...
Leviticus 21:10...svými bratry nejvyšší, ten, na jehož hlavu byl vylit olej pomazání a který byl pověřen nosit svatá roucha,...
Numeri 28:7...hinu kvašeného nápoje, kterou pro Hospodina vyliješ ve svatyni. Druhého beránka obětuj za soumraku....
Deuteronomium 12:27... svého Boha. U tvých ostatních obětí bude krev vylita na oltář Hospodina, tvého Boha, a maso sníš. Dbej,...
Soudců 6:20...maso a chleby a polož je zde na skálu. Vývar vylij." A když to Gedeon udělal, Hospodinův anděl zvedl hůl...
1. Samuel 10:1...slovo." Tehdy vzal Samuel nádobku s olejemvylil mu ji na hlavu a políbil ho. Pak řekl: "Hospodin ...
2. Samuel 23:16...Davidovi. Ten se ale odmítl napít, ale vylil ji jako oběť Hospodinu. "Hospodin chraň," zvolal,...
2. Královská 9:3...nejzazšího pokojíku. Tam vezmi nádobku s olejemvylij mu ji na hlavu a řekni: ‚Tak praví Hospodin: Pomazal...
1. Letopisů 11:18...Davidovi. Ten se však odmítl napít, ale vylil ji jako oběť Hospodinu. "Chraň Bůh," zvolal. "To mám...
2. Letopisů 34:21...ohledně slov nalezené knihy. Vždyť je na nás vylit nesmírný Hospodinův hněv! Ten vzplál proti nám,...
2. Letopisů 34:25...veškerým dílem svých rukou, bude na toto místo vylit můj neutuchající hněv!' Odpovězte judskému králi,...
Žalmy 62:9... spoléhejte, před Bohem, naší skrýší, své srdce vylijte! séla Jen pouhé nic jsou přece smrtelníci, lidští...
Žalmy 69:25... tak aby neviděli, jejich bedra sehni navždyckyVylij na své rozhněvání, plamen tvé prchlivosti je...
Žalmy 79:6...rozzloben? Bude tvé horlení hořet plamenemVylij svůj hněv raději na pohany, kteří uznat nechtějí,...
Přísloví 1:23...se, když vás napomínám, hle, svého ducha na vás vylít chci, právě vám chci svá slova oznámit! Dosud jsem...
Kazatel 11:3... Když se oblaka naplní vodou, průtrž se na zemi vylije. Když spadne strom, zůstane ležet, padl k jihu...
Izaiáš 8:7...slávou. Všude vystoupí ze svého koryta, všude se vylije z břehů. I Judu zaplaví, rozlije se a rozvodní,...
Izaiáš 29:10...víně, potácíte se jako po pivě. Hospodin na vás vylil ducha mrákoty, zavřel vám oči - vaše proroky, zakryl...
Izaiáš 32:15...oslů, pastvina dobytka. se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se...
Izaiáš 42:25...nechtěli, neposlouchali jeho učení, a tak na  vylil svůj hrozný hněv - válečné vřavě vydal je. Obklopily...
Izaiáš 44:3...můj služebníku Jákobe, můj vyvolený Ješurune!  vyliji vody na žíznivé a potoky na vyschlou zem. Vyliji...
Izaiáš 66:15...ohněm, jeho vozy jsou jako vichřice! V zuřivosti vylije svůj hněv, své hrozby v plamenech. Hospodin se bude...
Jeremiáš 6:11...plný Hospodinova hněvu, zadržovat ho nemohu. "Vylij ho tedy na děti v ulicích i tam, kde se baví mládenci...
Jeremiáš 7:20...praví Panovník Hospodin: "Hle, na toto místo se vylije můj rozhořčený hněv - na lidi i dobytek, na stromy v...
Jeremiáš 10:25... ne ve svém rozhněvání, nezdrtíšVylij svou zuřivost raději na národy, které se k tobě...
Jeremiáš 14:16...jejich ženy, jejich syny ani dcery. Tak na  vyliji jejich neštěstí." "Vyřiď jim tato slova: Dnem i nocí...
Jeremiáš 42:18...Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Jako se vylil můj rozhořčený hněv na obyvatele Jeruzaléma, tak se...
Jeremiáš 44:6... Proto se na judská města a na ulice Jeruzaléma vylil můj rozhořčený hněv, takže se z nich staly pusté...
Jeremiáš 48:12...Hospodin, kdy na něj pošlu přelévače, kteří jej vylijí, vyprázdní jeho nádoby a džbány rozbijí. Moáb se...
Pláč 2:4...pobil vše, co bylo krásné na pohled. Jak oheň vylil svůj prudký hněv na stánek Dcery sionské. Hospodin...
Ezechiel 7:8...místo jásotu je na horách děs! Hned teď na tebe vyliji svůj hněv, rozhořčení padne na tebe. Budu ...
Ezechiel 14:19...pouze sami sebe. Kdybych na tu zemi poslal morvylil na ni svůj hněv do krve, takže bych z vyhladil...
Ezechiel 20:8...egyptské modly. Řekl jsem si tedy, že na  vyliji svůj hněv, že proti nim vybuchnu rozhořčením v...
Ezechiel 20:13... soboty. Řekl jsem si tedy, že na na poušti vyliji svůj hněv, že s nimi skoncuji. Kvůli svému jménu...
Ezechiel 20:21... soboty. Řekl jsem si tedy, že na na poušti vyliji svůj hněv. Kvůli svému jménu jsem ale svou ruku...
Ezechiel 21:36... v zemi, z níž pocházíš, tam odsoudímVyliji na tebe své rozhořčení, zachvátím plamenem svého...
Ezechiel 22:22... Tehdy poznáte, že Hospodin jsem na vás vylil svůj hněv." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 22:31... abych ji nezničil - ale nikoho jsem nenašelVyliji proto na své rozhořčení, pohltím je plamenem...
Ezechiel 30:15...své rozsudky. Na Pelusium, egyptskou pevnostvyliji svůj hněv a thébské hordy vyhladím. Zažehnu v Egyptě...
Ezechiel 36:18...byly v mých očích nečisté jako ženské krváceníVylil jsem tedy na svůj hněv, neboť v zemi prolévali...
Ezechiel 39:29...nebudu skrývat svoji tvář, neboť na dům Izraele vyliji svého Ducha, praví Panovník Hospodin." Desátého dne...
Joel 2:23... se radujte, neboť vám déšť, jak se patřívylije na vás liják vydatný, podzimní i jarní, jako dřív....
Joel 3:1... navěky nedojde potupy! Na všechny lidi pak vyliji svého Ducha a vaši synové i dcery budou prorokovat;...
Joel 3:2...vídat vidění. Ano, i na otroky a otrokyně vyliji svého Ducha v oněch dnech. Ukážu zázraky na nebi i...
Sofoniáš 3:8...soud: Posbírám národy, shromáždím královstvívyliji na svou prchlivost, všechnu svou rozpálenou zlost...
Zachariáš 12:10... Na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma ale vyliji Ducha milosti a modliteb a tehdy pohlédnou na ,...
Matouš 26:7...s alabastrovou nádobkou velmi vzácné mastivylila mu ji na hlavu. Když to uviděli učedníci, rozhořčili...
Marek 14:3...z pravého nardu. A když tu nádobku rozbilavylila na jeho hlavu, někteří se rozhořčili: "K čemu taková...
Skutky 2:17...proroka Joele: ‚V posledních dnech, praví Bůhvyliji svého Ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše...
Skutky 2:18...na své služebníky a služebnice v těch dnech vyliji svého Ducha a budou prorokovat. Ukážu zázraky na...
Skutky 10:45...přišli s Petrem, užasli, že dar Ducha svatého je vylit i na pohany. Slyšeli je totiž, jak mluví v jiných...
Římanům 5:5...naděje není klamná; vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha svatého, jehož nám daroval....
Titus 3:6...a obnovení Ducha svatého, kterého na nás vylil v hojnosti skrze našeho Spasitele Ježíše Krista. Jeho...
Zjevení 16:1...mocný hlas, jak říká těm sedmi andělům: "Jdětevylijte těch sedm číší Božího hněvu na zem." První odešel,...
Zjevení 16:2...sedm číší Božího hněvu na zem." První odešelvylil svou číši na zem a na lidech, kteří měli znamení...
Zjevení 16:3...obrazu, vyvstaly zlé a zhoubné vředy. Druhý pak vylil svou číši do moře. To se obrátilo jakoby v krev...
Zjevení 16:4...a veškerá živá duše v moři zemřela. Třetí pak vylil svou číši na řeky a na prameny vod a obrátily se v...
Zjevení 16:8...soudy jsou pravdivé a spravedlivé." Čtvrtý pak vylil svou číši na slunce a bylo mu dáno pálit lidi ohněm....
Zjevení 16:10...nečinili pokání, aby mu vzdali slávu. Pátý pak vylil svou číši na trůn šelmy a její království bylo...
Zjevení 16:12...avšak nečinili pokání ze svých skutků. Šestý pak vylil svou číši na tu velikou řeku Eufrat a její voda...
Zjevení 16:17... které se hebrejsky jmenuje Armagedon. Sedmý pak vylil svou číši na ovzduší a z chrámu zazněl od trůnu mocný...

Slova obsahující vylije: nevylijete (1) vylije (13) vyliješ (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |