Vykoupil

Hledám varianty 'vykoupil' [ vykup (6) vykoupit (16) vykoupím (5) vykoupili (1) vykoupil (41) vykoupí (13) vykoupeno (2) vykoupeni (6) vykoupen (3) ]. Nalezeno 86 veršù.
Genesis 48:16... po dnešní den, Anděl, jenž ze všeho zlého vykoupil, nechť požehná těmto chlapcům. Nechť jméno díky...
Exodus 6:6...robot, vysvobodím vás z jejich otroctvívykoupím vás vztaženou paží a velikými soudy. Přijmu vás za...
Exodus 15:13...pravici, země je pohltila. Lid, jejž jsi vykoupil, však láskou provázíš, svou silou zvolna vedeš jej...
Exodus 21:8...znelíbí svému pánu, který si ji vybral, nechá ji vykoupit. Nesmí ji však podvést tím, že by ji prodal...
Leviticus 25:25...vlastnictví, přijde jeho nejbližší příbuznývykoupí prodaný pozemek svého bratra. Nemá-li někdo...
Leviticus 25:29...dům v hrazeném městě, bude mít právo k jeho vykoupení, dokud neuplyne rok od jeho prodeje. Právo...
Leviticus 25:30... Právo vykoupit jej bude dočasné. Nebude-li vykoupen, než uběhne celý rok, zůstane onen dům v hrazeném...
Leviticus 25:49...nebo jiný pokrevní příbuzný z jeho rodu ho vykoupí anebo se vzmůže a vykoupí se sám. Spolu s tím, kdo...
Leviticus 25:54...krutě nepanoval. Nebude-li však v těchto letech vykoupen, odejde v létě milosti - on a s ním i jeho děti....
Leviticus 27:13...určí, taková bude. Bude-li majitel chtít zvíře vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu. Zasvětí-li...
Leviticus 27:15... Bude-li jej ten, kdo svůj dům zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu peněz navíc a...
Leviticus 27:19...sníží. Bude-li je ten, kdo pole zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu peněz navíc, a...
Leviticus 27:20...ceně ještě pětinu peněz navíc, a zůstane mu. Nevykoupí-li to pole, ale prodá je někomu jinému, nebude již...
Leviticus 27:27...ceny a přidá k ještě pětinu navíc. Nebude-li vykoupeno, prodá se za určenou cenu. Zasvětí-li člověk něco...
Leviticus 27:28...dědičné polnosti - nebude to možné prodat ani vykoupit. Cokoli propadlo Hospodinu, mu svatosvatě patří....
Leviticus 27:31...svaté Hospodinu. Bude-li někdo chtít své desátky vykoupit, přidá ještě pětinu navíc. Každý desátek ze skotu...
Leviticus 27:33...původní i ten, jímž jej zaměnil; nebude jej moci vykoupit." To jsou přikázání, jež Hospodin přikázal...
Deuteronomium 7:8...tvým otcům, vyvedl vás Hospodin mocnou rukouvykoupil z domu otroctví, z ruky egyptského krále...
Deuteronomium 9:26...lid, na své dědictví, které jsi ve své velikosti vykoupil a mocnou rukou vyvedl z Egypta. Vzpomeň si na své...
Deuteronomium 13:6... vašeho Boha, který vás vyvedl z Egyptavykoupil vás z domu otroctví. Odstraň ze svého středu zlo -...
Deuteronomium 15:15...zemi sám byl otrokem, ale Hospodin, tvůj Bůh,  vykoupil. Proto ti to dnes přikazuji. Řekne-li ti však:...
Deuteronomium 21:8... zprosť viny svůj lid Izrael, který jsi vykoupil! Nenech nevinně prolitou krev uprostřed svého lidu...
Deuteronomium 24:18...Egyptě otrokem a že odtud Hospodin, tvůj Bůhvykoupil. To proto ti přikazuji, abys činil tyto věci. Když...
Růt 3:13...ti zítra příbuzenskou povinnost, budiž,  vykoupí. Pokud ji ale nesplní, pak, jakože je živ Hospodin,...
Růt 4:4... před stařešiny mého lidu. Chceš-li to pole vykoupit, vykup je. Pokud je nevykoupíš, vyjádři se, to...
Růt 4:6...jeho jméno." Načež ten příbuzný řekl: "Tak to ho vykoupit nemohu - vždyť bych ohrozil vlastní dědictví!...
2. Samuel 4:9... řekl: "Jakože je živ Hospodin, který  vykoupil z každého soužení: Muž, který mi v Ciklagu ohlásil...
2. Samuel 7:23... jediný národ na zemi, který si Bůh přišel vykoupit jako svůj lid, a získal si tak jméno? Vykonal jsi...
1. Královská 1:29...král přísahal: "Jakože je živ Hospodin, který vykoupil můj život z každého soužení, dnes ti splním, co...
1. Letopisů 17:21... jediný národ na zemi, který si Bůh přišel vykoupit jako svůj lid! Získal sis jméno velikými a...
Nehemiáš 1:10...to jsou tví služebníci, tvůj lid, který jsi vykoupil svou velikou mocí a silnou paží! Ach, Pane, nakloň...
Nehemiáš 5:8... Tam jsem jim řekl: "Kdykoli jsme mohlivykoupili jsme své židovské bratry, kteří se museli prodat...
Job 33:28... nedostal jsem však, co jsem zasloužil. Bůh  vykoupil, abych nešel do jámy, uvidím světlo a budu žít!'...
Žalmy 25:22..., vždyť ty, Hospodine, jsi naděje! Boževykup Izrael ze všech jeho soužení! Žalm Davidův. Suď ,...
Žalmy 26:11... ale chci žít poctivě, smiluj se nade mnouvykup ! Nohama stojím na rovné zemi, ve velikém...
Žalmy 31:6...svěřuji svého ducha, Hospodine, věrný Boževykup ! Nesnesu ctitele marných nicotností, mou nadějí je...
Žalmy 34:23...spravedlivého budou ztrestáni. Hospodin vykoupí svoje služebníky, nebudou odsouzeni, kdo v něho...
Žalmy 44:27...těla leží na zemi. Povstaň a pomoz nám - nás vykoupí láska tvá! Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie"....
Žalmy 49:8...se velikostí svého bohatství. Jeden druhého však vykoupit nedokáže, nevnutí za něj Bohu úplatek. Výkupné za...
Žalmy 49:16...slavných obydlí. Můj život ale Bůh z hrobu vykoupí, on vytrhne z jeho sevření! séla Proto se...
Žalmy 55:19...také v poledne úpím a sténám - vyslyš ! Bůh  vykoupí z tohoto boje, pokoj duši dopřeje, i když jich...
Žalmy 69:19... vyslyš ! Přibliž se ke mně, vyprosti vykup z moci nepřátel! Ty přece víš o mém ponížení, o...
Žalmy 71:23...ti budou zpívat rty i moje duše, kterou jsi vykoupil. Můj jazyk stále bude tvou spravedlnost velebit -...
Žalmy 77:16... svou sílu zjevil jsi mezi národy! Svou paží vykoupil jsi svůj lid - Jákobovy a Josefovy potomky. séla...
Žalmy 78:42...Na jeho sílu nepamatovali, na den, kdy je vykoupil ze soužení. Na den, kdy Egyptu dal svá znamení, na...
Žalmy 106:10...jako po poušti! Zachránil je před jejich sokyvykoupil je ze spárů nepřátel. Voda se zavřela nad jejich...
Žalmy 107:2...tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Hospodinovi vykoupení o tom vyprávějí, že je z nepřátelské moci...
Žalmy 130:7... vždyť plný lásky je Hospodin, plný ochoty  vykoupit. On sám Izraele vykoupí ze všech jeho vin!...
Žalmy 130:8... plný ochoty vykoupit. On sám Izraele vykoupí ze všech jeho vin! Davidova poutní píseň. Nemám,...
Izaiáš 1:27...spravedlnosti, Věrné město. Sion tehdy bude vykoupen právem a jeho kajícní spravedlností. Zkáza však...
Izaiáš 11:11...slavné. V ten den Pán podruhé vztáhne ruku, aby vykoupil pozůstatek svého lidu z Asýrie, z Dolního i...
Izaiáš 29:22...nevinné jejich práv. A proto Hospodin, jenž vykoupil Abrahama, říká o domu Jákobovu: Jákob nebude...
Izaiáš 35:9...se tam nenajde. Půjdou po ti, kdo budou vykoupeni; Hospodinovi zachránění se navrátí a na Sion...
Izaiáš 41:14... praví Hospodin, Svatý izraelský, jenž  vykoupil. Hle, učiním cepem k mlácení, novým a s hroty...
Izaiáš 42:19...jsem pověřil? Kdo je slepý jako ten, jehož jsem vykoupil - slepý jako Hospodinův služebník? Tolik jsi viděl...
Izaiáš 43:1...kdo , Izraeli, zformoval: Neboj se, jsem  vykoupil a povolal jménem tvým - patříš mi! Půjdeš-li...
Izaiáš 44:22...rozptýlím. Navrať se ke mně zpět - vždyť jsem  vykoupil. Jásejte, nebesa, Hospodin to učinil; radostně...
Izaiáš 44:23...a všechny stromy v nich, neboť Hospodin Jákoba vykoupil a v Izraeli se oslaví! Toto praví Hospodin, který...
Izaiáš 44:24...Izraeli se oslaví! Toto praví Hospodin, který  vykoupil, který v lůnu zformoval: jsem Hospodin,...
Izaiáš 48:17... Toto praví Hospodin, Svatý izraelský, jenž  vykoupil: jsem Hospodin, tvůj Bůh, který učí úspěchu...
Izaiáš 48:20... vyřiďte ve všech zemských končinách: "Hospodin vykoupil svého služebníka Jákoba!" Nežíznili, když je vedl...
Izaiáš 52:3...Zadarmo jste se prodali, bez peněz budete vykoupeni. Toto praví Panovník Hospodin: Můj lid kdysi...
Izaiáš 52:9... vždyť Hospodin potěšil svůj lid - on Jeruzalém vykoupil! Hospodin svou svatou paži obnažil všem národům...
Izaiáš 59:20...dechem Hospodinovým. K Sionu přijde Ten, jenž je vykoupí - k těm, kdo v Jákobovi opouštějí hřích, praví...
Izaiáš 63:9...je zachránil. Ve své lásce a smilování je sám vykoupil, zvedal a nosil je po všechny dávné dny. Oni se...
Jeremiáš 15:21...zlých lidí vysvobodím a ze spárů tyranů  vykoupím." Dostal jsem slovo...
Jeremiáš 31:11...bude jako pastýř bdít.' Ano, Hospodin Jákoba vykoupí, vysvobodí ho z rukou silnějších! S jásotem přijdou...
Pláč 3:58...o život, vedl jsi mou při, tys , Hospodinevykoupil! křivdy, Hospodine, viděl jsi, pomoz mi k...
Ozeáš 7:13...Záhuba na , že zradili! jsem je toužil vykoupit, oni však o mně mluví lži. Nevolají ke mně ze...
Ozeáš 13:14...lůno se nechystá. Vyplatím je z moci záhrobívykoupím je ze smrti. Kde jsou teď, smrti, ty tvé hrozby?...
Micheáš 4:10...musíš jít a tam dojdeš záchrany; tam Hospodin vykoupí z nepřátelského sevření. Teď se proti tobě sbírají...
Micheáš 6:4...vyčerpal? Odpověz mi! Vyvedl jsem z Egyptavykoupil z domu otroctví a postavil jsem ti do čela...
Zachariáš 10:8...na , a tak je shromáždím, protože jsem je vykoupil; bude jich zase tolik jako dřív! Rozptýlil jsem je...
Lukáš 1:68...buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívilvykoupil svůj lid! Vyzdvihl nám roh spásy v domě svého...
Lukáš 24:21... My jsme ale doufali, že to je on, kdo  vykoupit Izrael. Navíc je to třetí den, co se to všechno...
Skutky 20:28...ustanovil, abyste pásli Boží církev, kterou vykoupil svou vlastní krví. Vím, že po mém odchodu mezi vás...
1. Korintským 6:20...od Boha? nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu. Pokud jde...
1. Korintským 7:23... ten se stal jeho otrokem. Byli jste draze vykoupeni; nestávejte se lidskými otroky. Bratři, každý...
Galatským 3:13..."Ten, kdo je plní, z nich bude žít." Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona, když se stal prokletím za nás...
Galatským 4:5... narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, abychom přijali právo...
Efeským 1:14...je závdavkem našeho dědictví: zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. Chvála a sláva jemu! Proto také od...
Titus 2:14...Ježíše Krista. On dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si pro sebe...
Židům 9:15...ke službě živému Bohu? Kristus zemřel, aby vykoupil hříchy spáchané za první smlouvy, a tak se stal...
1. Petr 1:18...v posvátné úctě. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po...
2. Petr 2:1...bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je...
Zjevení 14:4... kteří následují Beránka, kamkoli jde; ti byli vykoupeni z lidí jako prvotiny Bohu a Beránkovi. V jejich...

Slova obsahující vykoupil: nevykoupil (1) vykoupil (41) vykoupili (1) vykoupils (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |