Vykoupení

Hledám varianty 'vykoupení' [ vykoupených (2) vykoupením (1) vykoupení (24) ]. Nalezeno 27 veršù.
Exodus 30:15...budete Hospodinu odevzdávat tento příspěvekvykoupení vašich životů, nedá bohatý více a chudý nedá méně...
Exodus 30:16...Izraele to bude před Hospodinem připomínkou vykoupení vašich životů." Hospodin promluvil k...
Leviticus 17:11...je v krvi! Proto jsem vám ji určil na oltář, k vykoupení vašich životů. Vždyť krev, ta vykupuje život!...
Leviticus 25:24...budete vlastnit, tedy zajistíte právo zpětného vykoupení. Zchudl-li jeden z tvých bratří tak, že musel...
Leviticus 25:26...později se vzmůže a získá, co je potřeba k jeho vykoupení, spočítá léta od prodeje svého pozemku a...
Leviticus 25:29...dům v hrazeném městě, bude mít právo k jeho vykoupení, dokud neuplyne rok od jeho prodeje. Právo...
Leviticus 25:31...počítat za polní půdu; bude pro platit právo vykoupení a v létě milosti budou vydány zpět. V levitských...
Leviticus 25:32... V levitských městech ovšem bude právo levitů na vykoupení jejich městských domů trvalé. I kdyby prodaný dům...
Leviticus 25:48...anebo jeho příbuznému, bude jeho právo na vykoupení trvat i poté, co se prodal. Jeho bratr, strýc či...
Numeri 3:49...stříbro za ty, kdo převyšovali počet mužů vykoupených levity. Vybral za prvorozené syny Izraele 1 365...
Numeri 8:12...hřích a druhého jako zápalnou oběť Hospodinuvykoupení levitů. Potom levity postav před Árona a před...
Numeri 31:50...spony, náramky, prsteny, náušnice a přívěsky - k vykoupení našich životů před Hospodinem." Mojžíš a kněz...
Žalmy 107:2...tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Hospodinovi vykoupení o tom vyprávějí, že je z nepřátelské moci...
Žalmy 111:9...ustanovena, věrně a upřímně aby byla plněnaVykoupení seslal na svůj lid, svou smlouvu jim svěřil...
Izaiáš 50:2...neodpovídá na volání? Což je ruka krátkávykoupení? Nemám k vysvobození dost sil? Hle, vysušuji moře...
Izaiáš 51:10... a udělal cestu skrz mořské hlubiny, aby je vykoupení mohli překročit? Hospodinovi zachránění se...
Izaiáš 62:12...ho předchází!" Tvé syny nazvou: Svatý lidVykoupení Hospodinovi, a tebe nazvou: Vyhledávané, Město,...
Lukáš 2:38...a říkala o něm všem, kdo v Jeruzalémě očekávali vykoupení. Když vykonali všechno podle Hospodinova zákona,...
Lukáš 21:28...se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení!" Tehdy jim řekl podobenství: "Podívejte se na...
Římanům 3:24...však zdarma ospravedlňováni jeho milostí, skrze vykoupení v Kristu Ježíši. Jeho určil Bůh za oběť smíření...
Římanům 8:23... zatímco očekáváme přijetí za syny, to jest vykoupení svého těla. Byli jsme totiž spaseni nadějí....
1. Korintským 1:30...od Boha, naší spravedlností, posvěcenímvykoupením. A proto, jak je psáno: "Kdo se chlubí, se...
Efeským 1:7...Milovaném! V něm se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů, podle bohatství jeho...
Efeským 4:30...Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení. Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky...
Koloským 1:14...svého milovaného Syna, v němž se nám dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů. On je obraz...
Židům 9:12...se svou vlastní krví, a tak nám zajistil věčné vykoupení. Může-li pokropení krví kozlů a býků spolu s...
Zjevení 14:3...nemohl naučit, jen těch sto čtyřiačtyřicet tisíc vykoupených ze země. To jsou ti, kteří se neposkvrnili se...

Slova obsahující vykoupení: vykoupení (24) vykoupením (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |