Vykoná

Hledám varianty 'vykoná' [ vykonejte (1) vykonej (5) vykonáte (1) vykonat (10) vykonáš (2) vykonány (1) vykonáno (2) vykonána (1) vykonán (4) vykonáme (2) vykonám (16) vykonalo (1) vykonali (11) vykonal (80) vykonají (1) vykoná (42) ]. Nalezeno 176 veršù.
Genesis 2:3... neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil. To je příběh nebe a země, o jejich...
Genesis 11:6...je jen začátek jejich díla. Nic jim nezabrání vykonat, cokoli si předsevzali. Nuže, sestoupíme a zmateme...
Genesis 34:19...Šechemovi zalíbila a ten mládenec neváhal tu věc vykonat, neboť po Jákobově dceři velmi toužil. (Šechem byl...
Genesis 35:14...mluvil, postavil památník, totiž kamenný sloupvykonal na něm úlitbu a polil jej olejem. Jákob to místo,...
Genesis 41:32...znamená, že ta věc je u Boha jistá a Bůh ji brzy vykoná. Nechť tedy farao vybere rozvážného a moudrého muže...
Exodus 3:20...udeřím na Egypt všemi divy, které uprostřed něj vykonám. Teprve pak vás propustí. Zároveň nakloním Egypťany...
Exodus 11:10...zemi ještě přibude." Mojžíš a Áron před faraonem vykonali všechny tyto divy. Hospodin ale posílil faraonovu...
Exodus 12:12...v Egyptě - jak lidi, tak dobytek. Tehdy vykonám soud nad všemi egyptskými bohy: jsem Hospodin....
Exodus 29:36...den budeš pro smíření obětovat býčka za hříchVykonáš na oltáři obřad smíření, abys jej očistil od hříchu...
Exodus 30:10... nevylijete na něj ani úlitbu. Jen jednou za rok vykoná Áron na jeho rozích obřad smíření. Po všechna vaše...
Exodus 36:5...než je potřeba k dílu, jež nám Hospodin přikázal vykonat." Mojžíš tedy nechal v táboře vyhlásit: "Muži, ženy...
Leviticus 4:20...nakládá s býčkem oběti za hřích. Tak za kněz vykoná obřad smíření a bude jim odpuštěno. Vynese býčka ven...
Leviticus 4:26...pokojné oběti. Tak za něj kněz kvůli jeho hříchu vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno. Prohřeší-li se...
Leviticus 4:31...jako příjemnou vůni Hospodinu. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno. Chce-li jako oběť...
Leviticus 4:35...jako ohnivou oběť Hospodinu. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchu, jehož se dopustil, a...
Leviticus 5:6...oběť za hřích. Kněz pak za něj kvůli jeho hříchu vykoná obřad smíření. Nemůže-li si dovolit jehně, přinese...
Leviticus 5:10...zápalnou oběť podle pravidel. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchu, jehož se dopustil, a...
Leviticus 5:13...to bude oběť za hřích. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchu, jehož se v kterémkoli z...
Leviticus 5:16... Kněz pak za něj obětováním berana odškodnění vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno. Prohřeší-li se...
Leviticus 5:18...patřičné ceně jako oběť odškodnění. Kněz za něj vykoná obřad smíření kvůli neúmyslnému hříchu, jehož se...
Leviticus 5:26...oběť odškodnění. Kněz za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno, čehokoli se...
Leviticus 7:7...platí tentýž zákon: Připadne knězi, který s  vykonal obřad smíření. Knězi, který přinese něčí zápalnou...
Leviticus 7:8...oběť, připadne kůže ze zápalné oběti, kterou vykonal. Rovněž každá moučná oběť upečená v peci,...
Leviticus 7:9...na pánvi nebo na plotně připadne knězi, který ji vykonal. Každá moučná oběť zadělaná olejem nebo suchá pak...
Leviticus 8:5...setkávání, Mojžíš jim řekl: "Toto nám přikázal vykonat Hospodin." Tehdy Mojžíš nechal přistoupit Árona s...
Leviticus 8:34... aby za vás byl konán obřad smíření tak, jak byl vykonán dnešního dne. Zůstanete u vchodu do Stanu setkávání...
Leviticus 8:36...mi to bylo přikázáno." Áron pak se svými syny vykonal vše, co Hospodin skrze Mojžíše přikázal. Osmého...
Leviticus 9:6...řekl: "Toto nám přikázal Hospodin. Když to vykonáte, ukáže se vám Hospodinova sláva." Potom Mojžíš...
Leviticus 9:7...svou oběť za hřích a svou zápalnou oběť, a vykonej tak za sebe i za lid obřad smíření. Obětuj také dar...
Leviticus 10:17...sňali vinu obce, abyste za před Hospodinem vykonali obřad smíření! Pohleďte, krev oběti nebyla vnesena...
Leviticus 12:7...hřích. Kněz je bude obětovat před Hospodinemvykoná za ni obřad smíření, a tak bude očištěna od svého...
Leviticus 12:8...oběti a druhé k oběti za hřích. Kněz za ni vykoná obřad smíření, a tak bude očištěna." Hospodin...
Leviticus 14:18... kdo se očišťuje, a tak za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření. Potom kněz vykoná oběť za hřích, a...
Leviticus 14:19...před Hospodinem vykoná obřad smíření. Potom kněz vykoná oběť za hřích, a tak očistí toho, kdo chce být...
Leviticus 14:20...ji spolu s moučnou obětí na oltáři. Tak za něj vykoná obřad smíření a bude čistý. Je-li však ten člověk...
Leviticus 14:29...hlavu očišťovaného, a tak za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření. Potom podle svých možností připraví...
Leviticus 14:31...zápalnou oběť spolu s moučnou obětí. Takto kněz vykoná před Hospodinem obřad smíření za toho, kdo se...
Leviticus 14:53...živého ptáka za městem do kraje. Tak za dům vykoná obřad smíření a ten bude čistý." Toto je zákon o...
Leviticus 15:15...jako zápalnou oběť; tak za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření kvůli jeho výtoku. Muž, který by měl...
Leviticus 15:30...jako zápalnou oběť; tak za ni před Hospodinem vykoná obřad smíření kvůli nečistotě jejího výtoku. Tak...
Leviticus 16:6...také svého býka k oběti za hřích, aby jím vykonal obřad smíření za sebe a za svůj dům. Potom Áron...
Leviticus 16:10... však postaví živého před Hospodina, aby jím vykonal obřad smíření a aby jej zahnal k Azazelovi na poušť...
Leviticus 16:11...tedy přivede svého býka k oběti za hřích, aby vykonal obřad smíření za sebe a za svůj dům, zabije ho jako...
Leviticus 16:17...setkávání žádný člověk, dokud nevyjde. Tam vykoná obřad smíření za sebe a za svůj dům i za celé...
Leviticus 16:24... oblékne si svá původní roucha a vyjde, aby vykonal svou zápalnou oběť i zápalnou oběť za lid, a tak...
Leviticus 16:30... který žije u vás. V tento den za vás bude vykonáno smíření a budete očištěni; před Hospodinem budete...
Leviticus 16:32...pokorně postit - to je věčné ustanovení. Smíření vykoná kněz, který bude pomazán a pověřen ke kněžské službě...
Leviticus 19:22...- berana odškodnění. Tím beranem pak za něj kněz vykoná před Hospodinem obřad smíření kvůli jeho hříchu, aby...
Numeri 5:8...pro kněze, a to kromě berana, jímž se za něj vykoná obřad smíření. Ze všech svatých darů, které mu...
Numeri 5:30... Postaví ji před Hospodina a kněz při  vykoná vše podle tohoto předpisu. Manžel bude prost viny,...
Numeri 6:11...za hřích a druhé jako zápalnou oběť. Tak za něj vykoná obřad smíření, neboť se prohřešil při mrtvém. Toho...
Numeri 6:16...oběti a úlitby. Kněz to přinese před Hospodinavykoná nazírovu oběť za hřích a jeho zápalnou oběť. Berana...
Numeri 6:17...Hospodinu spolu s košem nekvašeného pečivavykoná jeho moučnou oběť a jeho úlitbu. Nazír si pak u...
Numeri 8:21...oděv. Áron je nabídl jako obětní dar Hospodinuvykonal za obřad smíření, aby byli očištěni. Poté tedy...
Numeri 14:11...přes všechna znamení, která jsem uprostřed nich vykonal? Udeřím na morem, zřeknu se jich a z tebe udělám...
Numeri 15:25...za hřích. Kněz pak za celou izraelskou obec vykoná obřad smíření, a bude jim odpuštěno. Bylo to...
Numeri 15:28...přinese jako oběť za hřích roční kůzle. Kněz pak vykoná obřad smíření za toho, kdo nedopatřením neúmyslně...
Numeri 17:11...z oltáře a na něj kadidlo. Pospěš si k obcivykonej za obřad smíření. Od Hospodina vzešel hrozný...
Numeri 17:12...hle, v lidu vypukla rána). Zapálil kadidlovykonal za lid obřad smíření. Postavil se mezi mrtvé a živé...
Numeri 28:22...jednoho kozla jako oběť za hřích, aby za vás byl vykonán obřad smíření. Toto vše budete obětovat kromě ranní...
Numeri 28:30... Přines také jednoho kozla, aby za vás byl vykonán obřad smíření. To vše připravíte kromě stálé...
Numeri 29:5...jednoho kozla jako oběť za hřích, aby za vás byl vykonán obřad smíření. To vše (kromě novolunní zápalné...
Numeri 31:2...k Mojžíšovi: "Než budeš připojen ke svému liduvykonej pomstu synů Izraele nad Midiánci." Mojžíš proto...
Numeri 31:3...způsobilé k boji. vytáhnou proti Midiánuvykonají nad ním Hospodinovu pomstu. Z každého izraelského...
Numeri 33:4...prvorozené, které mezi nimi Hospodin pobil, když vykonal soud nad jejich bohy. Synové Izraele vyšli z...
Deuteronomium 5:27... náš Bůh, poví tobě a my to poslechnemevykonáme." Když jste se mnou takto mluvili, Hospodin...
Deuteronomium 10:21...oči jsi viděl, jak veliké a hrozné věci pro tebe vykonal. Tvoji otcové sestoupili do Egypta v počtu...
Deuteronomium 11:3... jeho znamení a skutky, které uprostřed Egypta vykonal na faraonovi a celé jeho zemi. Vy víte, co Hospodin...
Deuteronomium 11:7...viděli celé to veliké Hospodinovo dílo, které vykonal. Proto dodržujte všechna přikázání, která vám dnes...
Deuteronomium 23:24...ústy dobrovolně slíbil Hospodinu, svému Bohu, to vykonej. Půjdeš-li vinicí svého bližního, můžeš jíst hrozny...
Deuteronomium 32:41...čepel svého meče zostřím, ruka právo uchopíVykonám pomstu nad svými nepřáteli, těm, kdo nenávidí,...
Deuteronomium 32:43...jeho lid! On jistě pomstí krev služebníků svýchvykoná pomstu nad svými protivníky, od krve očistí svou zem...
Deuteronomium 34:11... Kolik jen znamení a divů jej Hospodin poslal vykonat v Egyptě proti faraonovi, všem jeho služebníkům a...
Jozue 1:16...to Jozuovi odpověděli: "Vše, cos nám přikázalvykonáme, a kamkoli nás pošleš, půjdeme. Jako jsme...
Jozue 24:7...zatopil je. Na vlastní oči jste viděli, co jsem vykonal v Egyptě. Po dlouhé době, kterou jste strávili na...
Jozue 24:31...a zakusili to všechno, co Hospodin pro Izrael vykonal. Josefovy kosti, jež synové Izraele přinesli z...
Soudců 2:7...ty veliké věci, které Hospodin pro Izrael vykonal. Jozue, syn Nunův, služebník Hospodinův, zemřel ve...
Soudců 2:10... které neznalo Hospodina ani to, co pro Izrael vykonal. Synové Izraele pak jednali v Hospodinových očích...
1. Samuel 12:7...spravedlivým skutkům, které pro vás a vaše otce vykonal: Poté, co Jákob odešel do Egypta, vaši otcové...
1. Samuel 12:24...celým srdcem. Považte, jak veliké věci pro vás vykonal. Budete-li však přesto jednat zle, budete i se svým...
2. Samuel 2:6... Také vám prokáži dobrodiní za to, co jste vykonali. Buďte tedy stateční a silní. Váš pán Saul je...
2. Samuel 7:23...vykoupit jako svůj lid, a získal si tak jménoVykonal jsi pro veliké věci, ohromné věci pro svou zem...
2. Samuel 19:9... že král sedí v bráně, celé vojsko před králem vykonalo přehlídku. Ostatní z Izraele se rozutekli, každý...
2. Samuel 21:14...jeho otce Kíše v Céle v benjamínském krajiVykonali všechno, co král přikázal. Teprve potom Bůh...
1. Královská 11:41... Ostatní Šalomounovy skutky - co všechno vykonal a jakou měl moudrost - o tom se, jak známo, píše v...
1. Královská 14:29...komory. Ostatní Rechoboámovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských...
1. Královská 15:7...válka. Ostatní Abiášovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských...
1. Královská 15:23...Asovy skutky - jak byl udatný, co všechno vykonal a jaká města vystavěl - o tom se, jak známo, píše v...
1. Královská 15:31...Izraele. Ostatní Nádabovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských...
1. Královská 16:5...rozklovou!" Ostatní Baašovy skutky - co všechno vykonal a jak byl udatný - o tom se, jak známo, píše v...
1. Královská 16:14... Boha Izraele. Ostatní Elovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských...
1. Královská 16:27...Boha Izraele. Ostatní skutky Omriho - co všechno vykonal a jak byl udatný - o tom všem se, jak známo, píše v...
1. Královská 22:39...Hospodin. Ostatní Achabovy skutky - co všechno vykonal, jaký postavil palác vykládaný slonovinou a jaká...
2. Královská 1:18...Joram. O ostatních Achaziášových skutcích, které vykonal, se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. ...
2. Královská 8:4...prosím o všech těch velikých věcech, které Elíša vykonal!" Gehazi právě líčil králi, jak Elíša vzkřísil...
2. Královská 8:23...i Libna. Ostatní Jehoramovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských...
2. Královská 10:10...vyřkl proti domu Achabovu, neselže. Hospodin vykonal, co řekl skrze svého služebníka Eliáše!" Pak Jehu v...
2. Královská 10:30...a Danu. Hospodin Jehuovi řekl: "Dobře jsi vykonal, co je v mých očích správné. Udělal jsi s Achabovým...
2. Královská 10:34... k Bášanu. Ostatní Jehuovy skutky - co všechno vykonal, a jak byl udatný - o tom všem se, jak známo, píše...
2. Královská 12:20...odtáhl. Ostatní Joašovy skutky - o všem, co vykonal - se, jak známo, píše v Kronice judských králů....
2. Královská 13:8...na prach. Ostatní Joachazovy skutky - co všechno vykonal a jak byl udatný - o tom se, jak známo, píše v...
2. Královská 13:12...v nich. Ostatní Jehoašovy skutky - co všechno vykonal a jak udatně bojoval s judským králem Amaciášem - o...
2. Královská 14:15...do Samaří. Ostatní Jehoašovy skutky - co všechno vykonal a jak udatně bojoval s judským králem Amaciášem - o...
2. Královská 14:28... Ostatní Jeroboámovy skutky - co všechno vykonal a jak udatně bojoval, když Izraeli navrátil Damašek...
2. Královská 15:6...lidu. Ostatní Azariášovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských...
2. Královská 15:21... Ostatní Menachemovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských...
2. Královská 15:26...něj. Ostatní Pekachiášovy skutky - co všechno vykonal - o tom se píše v Kronice izraelských králů....
2. Královská 15:31...místo něj. Ostatní Pekachovy skutky - co všechno vykonal - o tom se píše v Kronice izraelských králů....
2. Královská 15:36...chrámu. Ostatní Jotamovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských...
2. Královská 16:19...chrámu. Ostatní Achazovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských...
2. Královská 20:9...odpověděl: "Toto je znamení od Hospodina, že vykoná, co ti slíbil: stín postoupit o deset stupňů,...
2. Královská 21:17...zlé. Ostatní Menašemovy skutky - co všechno vykonal a jaký hřích spáchal - o tom se, jak známo, píše v...
2. Královská 21:25...Jošiáše. Ostatní Amonovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských...
2. Královská 23:28... jméno." Ostatní Jošiášovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských...
2. Královská 24:5...promíjet. Ostatní Joakimovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských...
1. Letopisů 22:5... co bude třeba." Proto David ještě před smrtí vykonal mnoho příprav. Potom si svého syna Šalomouna...
1. Letopisů 29:19...na tvá přikázání, svědectví a pokyny, aby vše vykonal a postavil ten palác, pro který jsem vykonal tyto...
2. Letopisů 24:16...ve Městě Davidově mezi králi, protože v Izraeli vykonal tolik dobrého pro Hospodina a jeho dům. Po Jojadově...
2. Letopisů 29:24...a jejich krví očistili oltář od hříchu. Tak vykonali smírčí obřady za Izrael; král totiž za celý Izrael...
2. Letopisů 32:1...se mu dařilo. Po všem, co Ezechiáš tak věrně vykonal, přitáhl do Judska asyrský král Senacherib a oblehl...
2. Letopisů 35:16.... Tak byla onoho dne na příkaz krále Jošiáše vykonána veškerá služba Hospodinu, a to slavením Hodu...
Ezdráš 7:21... znalec zákona Boha nebes, nechť je bezodkladně vykonáno, a to do 100 talentů stříbra, 100 korů pšenice,...
Nehemiáš 2:12...neřekl, co mi můj Bůh položil na srdce, abych vykonal pro Jeruzalém. Ani zvířata jsem nevzal kromě toho,...
Nehemiáš 5:19... v dobrém. Pamatuj na vše, co jsem pro tento lid vykonal. Když se Sanbalat, Tobiáš, Arab Gešem a ostatní...
Nehemiáš 9:17... nepomysleli na divy, které jsi pro  vykonal. Zatvrdili šíji, zvolili si vůdce, aby se ve...
Job 23:14...mu zachce, to učiní. Co o mně rozhodne, to jistě vykoná, jak to prokázal tolikrát. Proto jsem před ním...
Žalmy 28:5...Protože nedbají na Hospodinovy činy - na to, co vykonal svýma rukama - proto je rozboří a nikdy více nebude...
Žalmy 75:3..."V čas, který určím sám, svůj spravedlivý soud vykonám. Země a všichni na se budou třást, sám...
Žalmy 109:27... že je to ruka tvá a že ty, Hospodine, jsi to vykonal. Žehnej mi, zatímco oni zlořečí, se zastydí ti,...
Žalmy 111:4...a nádherné, jeho spravedlnost navždy zůstaneVykonal památné zázraky, milostivý a soucitný je Hospodin!...
Žalmy 149:9...sevřeli železy, zapsaný rozsudek aby nad nimi vykonali - to je ctí všech jeho oddaných! Haleluja! ...
Izaiáš 10:12...sochami!" Proto, Pán dokončí vše, co chtěl vykonat proti hoře Sion a Jeruzalému, potrestá asyrského...
Izaiáš 13:3...jsem své hrdiny, své rozjařené vítěze, aby vykonali můj hněv. Slyš ten hřmot na horách - jako když...
Izaiáš 28:21... rozhorlí se jako tehdy v gibeonském údolí, aby vykonal své dílo - své neobyčejné dílo, aby vyplnil svůj...
Izaiáš 29:14...lidské příkazy. Proto tento lid znovu udivímvykonám s nimi divy divoucí; moudrost jejich moudrých...
Izaiáš 33:13...trní oheň sežehne. Slyšte, dalecí, co jsem vykonal, poznejte, blízcí, jakou sílu mám! Hříšníci na...
Izaiáš 38:7...město bránit. Toto je znamení od Hospodina, že vykoná, co ti slíbil: Hle, vrátím stín sestupující po...
Izaiáš 48:14...tohle předpověděl? Ten, jehož Hospodin milujevykoná jeho vůli s Babylonem, jeho ruka padne na Chaldejce....
Izaiáš 55:11...úst vychází: nenavrátí se ke mně s prázdnou, ale vykoná, co chci; úspěšně naplní své poslání. Ano, vyjdete s...
Jeremiáš 1:12... "neboť bdím nad svým slovem, abych je vykonal." Znovu jsem dostal slovo Hospodinovo: "Co vidíš?"...
Jeremiáš 46:10... Pána zástupů, den, kdy na svých nepřátelích vykoná odplatu. Meč bude požírat, než se nasytí, než jejich...
Jeremiáš 51:10...spravedlivé při. Pojďte vyprávět na Sionu, co vykonal Hospodin, náš Bůh!" Ostřete šípy, uchopte štíty!...
Jeremiáš 51:12...připraveni v zálohách! Hospodin rozhodl a také vykoná, co o Babyloňanech zvěstoval. Město ležící u mocných...
Pláč 2:17...čekali a dočkali jsme se - je tady!" Hospodin vykonal to, co plánoval; to, co řekl, také udělal. Jak...
Ezechiel 5:8...tobě, Jeruzaléme! Před očima národů na tobě vykonám své soudy. Kvůli všem tvým ohavnostem v tobě...
Ezechiel 5:10...v tobě budou jíst děti a děti jíst své rodičeVykonám nad tebou své rozsudky a všechny tvé přeživší...
Ezechiel 5:15...ve svém hněvu, rozhořčení a trestající zlobě vykonám své rozsudky, staneš se nadávkou a posměškem,...
Ezechiel 11:9...ven a vydám vás do rukou cizáků. Tak nad vámi vykonám své rozsudky. Padnete mečem. Budu vás soudit na...
Ezechiel 25:11...nezbude mezi národy ani památky. v Moábu vykonám své rozsudky, poznají, že jsem Hospodin." "Tak...
Ezechiel 28:22...oslavím! Poznají, že jsem Hospodin, v něm vykonám své rozsudky, v něm dostojím své svatosti. Raním...
Ezechiel 28:26...domy a sázet vinice. Budou žít v bezpečí,  vykonám své rozsudky nad všemi zlomyslnými sousedy v jejich...
Ezechiel 30:14... Zpustoším Horní Egypt, vypálím Soan a v Thébách vykonám své rozsudky. Na Pelusium, egyptskou pevnost,...
Ezechiel 30:19...přikryjí mraky a jeho dcery půjdou do zajetíVykonám v Egyptě své rozsudky a poznají, že jsem...
Ezechiel 39:21...slávu mezi národy. Všechny národy uvidí, jak vykonám svůj soud a jak na položím svou ruku. Od toho...
Ezechiel 43:20...obrubu kolem dokola. Tak jej očistíš od hříchuvykonáš za něj smírčí obřady. Pak vezmeš býka oběti za...
Daniel 3:32...dávám na vědomost divy a zázraky, které při mně vykonal Nejvyšší Bůh. Jak nesmírné jsou jeho divy, jak...
Joel 2:20...a vzejde z něho smrad a puch." Ano, on vykonal věci veliké, neboj se, země, jásej a raduj se!...
Joel 2:21... neboj se, země, jásej a raduj se! Hospodin vykonal věci veliké, se nebojí polní zvěř! Širé...
Micheáš 5:14...vámi ty posvátné kůly a vaše města vyhladímVykonám pomstu s hněvem a zuřením nad neposlušnými národy!"...
Marek 6:5...příbuzných a ve vlastním domě." A nemohl tam vykonat žádný zázrak, jen na několik nemocných vložil ruce...
Marek 9:39..." "Nebraňte mu!" odpověděl Ježíš. "Nikdo nemůže vykonat zázrak v mém jménu a hned nato o mně mluvit zle....
Lukáš 2:39...všem, kdo v Jeruzalémě očekávali vykoupení. Když vykonali všechno podle Hospodinova zákona, vrátili se do...
Jan 3:21...ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky byly vykonány v Bohu. Potom Ježíš přišel se svými učedníky do...
Jan 4:54...jeho dům. Tak Ježíš po svém návratu z Judska vykonal v Galileji druhý zázrak. Potom byl další...
Jan 5:36...než Janovo: skutky, které mi dal Otec, abych je vykonal. Samotné skutky, které dělám, o mně svědčí, že ...
Jan 17:4...slávu na zemi; dílo, jež jsi mi svěřil, jsem vykonal. Nyní , Otče, uveď k sobě do slávy, kterou jsem u...
Skutky 14:26...předtím svěřeni Boží milosti k dílu, které nyní vykonali. Když tam dorazili, shromáždili církev a vyprávěli...
Skutky 21:19...jim postupně všechno, co Bůh skrze jeho službu vykonal mezi pohany. Když to uslyšeli, vzdali slávu Bohu....
Římanům 8:3...bylo pro Zákon kvůli slabosti těla nemožné, to vykonal Bůh: Poslal svého vlastního Syna, aby se vypořádal...
Římanům 9:28...z nich se zachrání. Hospodin učiní rázný konecvykoná svůj soud nad zemí." A ještě předtím Izaiáš řekl:...
2. Korintským 5:10... aby každý z nás dostal odplatu za to, co v těle vykonal, to bylo dobré anebo zlé. Víme, co je to...
2. Korintským 8:11...hlavně jste to chtěli. Nuže, dejte se do dílavykonejte to! Jako jste byli připraveni chtít, tak také...
Koloským 2:11...něm jste také obřezáni, a to obřízkou, již nelze vykonat ručně; jde o odložení tělesné přirozenosti, o...
Židům 2:17...jejich milosrdným a věrným veleknězem a mohl vykonat oběť smíření za hříchy lidu. Protože sám trpěl ve...
Židům 10:36...odměněna! Potřebujete však vytrvalost, abyste vykonali Boží vůli, a tak dosáhli zaslíbení. Vždyť: "...
Zjevení 17:17...ji ohněm. Neboť Bůh vložil do jejich srdcí, aby vykonali jeho záměr, a tak budou jednoho mínění a předají...

Slova obsahující vykoná: nevykoná (2) nevykonám (2) vykoná (42) vykonám (16) vykonáme (2) vykonán (4) vykonána (1) vykonání (3) vykonáno (2) vykonány (1) vykonáš (2) vykonáte (1) vykonává (1) vykonávají (1) vykonávali (1) vykonávat (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |