Vykládali

Hledám varianty 'vykládali' [ vykládat (4) vykládáme (1) vykládali (3) vykládal (5) vykládají (3) vykládá (4) ]. Nalezeno 20 veršù.
Nehemiáš 4:6...Židé bydlící v jejich sousedství, desetkrát nám vykládali: "Kam se obrátíte, odevšad jdou na vás." Proto...
Nehemiáš 8:8...lidu Zákon. Četli v Knize Božího zákonavykládali a objasňovali smysl, aby tomu, co se čte, bylo...
Ester 5:11... Sezval své přátele, také svou ženu Zereš, a vykládal jim, jaký je proslulý boháč a kolik synů a čím...
Job 26:4...pochopení jsi tu projevil! Komu chceš tyhle řeči vykládat? Jaký duch to z tebe promlouvá? Mrtví se před...
Izaiáš 28:9...hromady! "Koho se to tu snaží poučit? Komu chce vykládat své poselství? Sotva odkojeným mrňousům, právě...
Jeremiáš 9:7...Jejich jazyky jsou smrtící šípy, svými ústy vykládají lsti; s bližními mluví o pokoji, v srdci však...
Ezechiel 21:5...ne, Hospodine, Pane můj! tak o mně říkají: ‚Vykládá jen samé hádanky.'" Dostal jsem slovo...
Ezechiel 27:33...Týru podobný, zničenému uprostřed moří?' Když vykládali tvé zboží ze zámoří, sytil jsi mnohé národy;...
Daniel 5:16...nedokázali. O tobě jsem ale slyšel, že dovedeš vykládat smysl a řešit záhady. Nuže, dokážeš-li ten nápis...
Zachariáš 10:2...dopřeje. Bůžkové mluví bludy a věštci vidí lživykládají své marné sny a potěšují přeludy. Proto lid...
Lukáš 24:27...Počínaje Mojžíšem a všemi proroky jim pak vykládal, co o něm bylo napsáno ve všech Písmech. Když...
Skutky 28:23...mu určili, se jich u něj doma sešlo ještě víceVykládal jim a svědčil o Božím království a od rána do...
1. Korintským 2:13...moudrost, ale slovy, jimž vyučuje Duch), když vykládáme duchovní věci duchovními slovy. Neduchovní člověk...
1. Korintským 12:30...dary uzdravování? Mluví snad všichni jazykyVykládají snad všichni? Horlete po těch nejlepších darech....
1. Korintským 14:5...než mluvení v jazycích, ledaže by je někdo vykládal pro posílení církve. Co kdybych k vám, bratři,...
1. Korintským 14:13...mluví v jazycích, se proto modlí, aby je mohl vykládat. Když se totiž modlím v jazycích, modlí se můj...
1. Korintským 14:27...mluví postupně dva nebo nejvýše tři a někdo  vykládá; když tam ale nebude, kdo by to vykládal, pak ve...
1. Korintským 14:28...někdo vykládá; když tam ale nebude, kdo by to vykládal, pak ve shromáždění mlčí a mluví jen pro sebe a...
2. Timoteus 2:15...dělník, který se nemá zač stydět a který správně vykládá slovo pravdy. Vyhýbej se světským tlachům, které...
Židům 7:2...oddělil desátek. Jeho jméno se v první řadě vykládá jako "Král spravedlnosti", dále je to také král...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |