Vykřikl

Hledám varianty 'vykřikl' [ vykřiknu (1) vykřiknou (1) vykřikni (2) vykřikneš (1) vykřikne (1) vykřikli (7) vykřikla (6) vykřikl (30) ]. Nalezeno 48 veršù.
Exodus 5:4...nepostihl morem nebo mečem." Egyptský král ale vykřikl: "Mojžíši a Árone, proč odvádíte lid od práce?...
Exodus 9:27...a Árona. "Tentokrát přiznávám svou vinu!" vykřikl. "Hospodin je v právu a se svým lidem v neprávu!...
Exodus 14:25... aby je museli těžce táhnout. Tehdy Egypťané vykřikli: "Utečme před Izraelem! Hospodin za bojuje...
Leviticus 9:24...kusy na oltáři. A když to všechen lid spatřilvykřikli a padli na tvář. Áronovi synové Nádab a Abihu pak...
Soudců 6:22...si Gedeon uvědomil, že to byl Hospodinův andělvykřikl: "Ach, Pane můj, Hospodine! Vždyť jsem tváří v...
Soudců 11:35...ji spatřil, roztrhl svá roucha: "Ach, dcero!" vykřikl. "Taková pohroma! Přivedla jsi do neštěstí! ...
1. Samuel 28:12... Když ta žena spatřila Samuela, najednou hlasitě vykřikla: "Proč jsi podvedl? Vždyť ty jsi Saul!" "Neboj...
2. Samuel 13:12... lehni si se mnou, sestřičko." "Bratře, to ne!" vykřikla. "Nesmíš zneuctít! To se přece v Izraeli...
1. Královská 22:32...se tedy, aby ho napadli. Když ale Jošafat vykřikl, vozatajové poznali, že to není izraelský král, a...
2. Královská 2:12...vichru vystoupil do nebe! Když to Elíša uvidělvykřikl: "Otče můj, otče můj! Jízdo izraelská!" A víckrát...
2. Královská 6:5...sekera z topůrka a spadla do vody. "Ach, pane!" vykřikl, "byla vypůjčená!" "Kam spadla?" zeptal se Boží muž...
2. Královská 6:26...král obcházel hradby, nějaká žena na něj vykřikla: "Pomoz, pane můj, králi!" "Když ti nepomáhá...
2. Královská 9:32...pána?" zavolala. On se podíval směrem k oknuvykřikl: "Kdo je se mnou? Kdo?" Vyhlédli dva nebo tři...
2. Královská 11:14...troubil na trubky. Atalia roztrhla své rouchovykřikla: "Spiknutí! Spiknutí!" Kněz Jojada za poslal...
2. Královská 23:16... Tak došlo na Hospodinova slova, jak je vykřikl Boží muž, který to všechno předpověděl. Král se...
2. Královská 23:17..."To je hrob Božího muže, který přišel z Judskavykřikl proti betelskému oltáři všechno to, co jsi s ním...
2. Letopisů 18:31...ho tedy, aby ho napadli. Když ale Jošafat vykřikl, Hospodin mu pomohl. Bůh je od něj odlákal....
2. Letopisů 23:13...vedli chvály. Atalia roztrhla své rouchovykřikla: "Spiknutí! Spiknutí!" Kněz Jojada za poslal...
Izaiáš 24:14...když po vinobraní zbudou paběrky. Hlasitě potom vykřiknou radostí, západ zajásá, Hospodin se oslaví....
Izaiáš 42:14...mlčel jsem, zůstával tiše, držel se. Teď ale vykřiknu jako při porodu, sténat budu a lapat po dechu!...
Izaiáš 58:9... Tehdy zavoláš a Hospodin vyslyší ; o pomoc vykřikneš a řekne: Jsem zde! Když ze svého středu útlak...
Jeremiáš 22:20... křič, z Bášanu tvůj hlas zní, z Abarimu vykřikni nad svými milenci, neboť jsou všichni rozdrceni!...
Jeremiáš 51:48...ležet mrtvoly. Nebe a země i všechno v nich vykřikne nad Babylonem radostí, na něj od severu přijdou...
Ezechiel 4:14... kam je zaženu!" "Ach ne, Hospodine, Pane můj," vykřikl jsem. "V životě jsem se neposkvrnil! Odmalička ...
Ezechiel 6:11...praví Panovník Hospodin: Spráskni ruce, dupnivykřikni: ‚Běda!' kvůli všem hrozným ohavnostem domu...
Daniel 5:7...se mu roztřásla, že se sotva držel na nohouVykřikl, přivedou kouzelníky, mágy a jasnovidce. Potom...
Matouš 14:30...strach a začal se topit. "Pane, zachraň !" vykřikl. Ježíš ihned vztáhl ruku a chytil ho. "Proč jsi...
Matouš 20:30...dva slepci. Když slyšeli, že tudy jde Ježíšvykřikli: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nad námi!" Zástup...
Matouš 26:66...slyšeli rouhání! Co o tom soudíte?" " zemře!" vykřikli. Pak mu začali mu plivat do tváře a bít ho pěstmi....
Matouš 27:46... do tří hodin. Okolo třetí pak Ježíš hlasitě vykřikl: "Eli, Eli, lama sabachtani?" to je: "Bože můj,...
Matouš 27:50...mu přijde na pomoc Eliáš!" Ježíš znovu hlasitě vykřikl a vypustil duši. V chvíli se chrámová opona...
Marek 1:23...byl právě člověk posedlý nečistým duchemVykřikl: "Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel...
Marek 1:26...něj!" Nečistý duch tím mužem zalomcoval, hlasitě vykřikl a vyšel z něj. Všichni byli tak ohromeni, že se...
Marek 5:7... přiběhl a padl před ním na kolena. Hlasitě vykřikl: "Co je ti do , Ježíši, Synu Nejvyššího Boha? Pro...
Marek 15:13...králem?" ptal se jich Pilát. "Ukřižuj ho!" vykřikli všichni. "Co udělal zlého?" ptal se Pilát. Oni...
Marek 15:34...tří hodin odpoledne. Ve tři hodiny Ježíš hlasitě vykřikl: "Eloi, Eloi, lema sabachtani?" což v překladu...
Marek 15:37...Eliáš, aby ho dal dolů!" Vtom Ježíš hlasitě vykřikl a vydechl naposled. Chrámová opona se roztrhla...
Lukáš 4:33...byl člověk posedlý nečistým duchem a ten hlasitě vykřikl: "Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel...
Lukáš 8:28...v domě, ale v hrobkách. Když uviděl Ježíševykřikl, padl před ním na zem a hlasitě zvolal: "Co je ti...
Lukáš 9:38...velká spousta lidí. Vtom jeden muž z davu vykřikl: "Mistře, prosím , smiluj se nad mým synem - mám...
Lukáš 11:27...začátku." Během jeho řeči jedna žena ze zástupu vykřikla: "Blaze lůnu, které nosilo, a prsům, jež jsi...
Lukáš 22:49...druhové pochopili, k čemu se schyluje. "Pane," vykřikli, "máme se bít mečem?" Jeden z nich zasáhl...
Jan 19:6...člověk!" řekl jim Pilát. "Ukřižovat, ukřižovat!" vykřikli vrchní kněží a strážní, jakmile ho uviděli....
Skutky 16:28...v domnění, že vězňové utekli. Pavel však hlasitě vykřikl: "Neubližuj si! Všichni jsme tu!" Žalářník si řekl...
Skutky 26:24...Pavlovu obhajobu přerušil: "Pavle, ty šílíš!" vykřikl. "Tvá veliká učenost přivádí k šílenství!"...
Zjevení 10:3...postavil se pravou nohou na moře a levou na zemVykřikl mocným hlasem, jako když řve lev, a poté, co...
Zjevení 18:2...velikou moc a země byla ozářena jeho slávou. Ten vykřikl mocným hlasem: "Padla, padla ta veliká říše Babylon...
Zjevení 19:17...uviděl jednoho anděla, jak stojí ve slunci; a vykřikl mocným hlasem na všechny ptáky létající středem...

Slova obsahující vykřikl: vykřikl (30) vykřikla (6) vykřikli (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |