Vyhnanství

Hledám varianty 'vyhnanství' [ vyhnanstvím (1) vyhnanství (38) ]. Nalezeno 38 veršù.
2. Královská 24:15...mocnými země. Ty všechny odvedl z Jeruzaléma do vyhnanství v Babylonu. Babylonský král odvedl do zajetí v...
2. Královská 25:27...protože se báli Babyloňanů. V sedmatřicátém roce vyhnanství judského krále Joakina nastoupil na babylonský...
1. Letopisů 5:6... kterého asyrský král Tiglat-pilesar odvlekl do vyhnanství. Beera byl v Rubenově rodu vůdcem. Jeho bratři...
1. Letopisů 5:26...Ruben, Gád a polovinu kmene Manasesova do vyhnanství. Odvlekl je do Chalachu, Chaboru, Hary a k řece...
2. Letopisů 6:38... zkazili se, jednali jsme zle!' a kdyby se ve vyhnanství v zemi svých věznitelů celým srdcem a celou duší...
Ezdráš 7:26...neplnil, bude bezodkladně potrestán smrtí nebo vyhnanstvím, propadnutím majetku nebo žalářem. Požehnán buď...
Nehemiáš 3:36...jejich hlavu! se sami stanou kořistí v zemi vyhnanství. Nepřikrývej jejich hanebnosti, jejich hříchy ...
Žalmy 85:2... přízeň projevil, Jákoba přivedl jsi zpátkyvyhnanství. Viny jsi zbavil svůj vlastní lid, všechny...
Žalmy 144:14...Náš dobytek je obtěžkaný, nejsou vpády ani vyhnanství, není nářek v našich ulicích. Blaze lidu,...
Izaiáš 24:11... nastal soumrak všeho veselí, radost odešla do vyhnanství. Z města zůstaly pusté trosky, brána roztříštěna...
Izaiáš 27:8... jako jsou zabiti jeho vrahové? Zahnal jsi je do vyhnanství, vedl jsi s nimi svoji při. Prudkým vichrem jsi...
Jeremiáš 29:1...Jeremiáš poslal z Jeruzaléma zbytku stařešinů ve vyhnanství a také kněžím, prorokům a všemu lidu, který...
Jeremiáš 29:16...městě, o vašich bratrech, kteří s vámi nešli do vyhnanství: Tak praví Hospodin zástupů - Hle, sesílám na ...
Jeremiáš 30:10... z dálné ciziny a tvé potomky z jejich vyhnanství. Jákob se vrátí a odpočine v bezpečí a nikdo ...
Jeremiáš 46:27... z dálné ciziny a tvé potomky z jejich vyhnanství. Jákob se vrátí a odpočine v bezpečí a nikdo ...
Jeremiáš 48:7... i ty sám budeš dobyt. Tvůj bůh Kemoš půjde do vyhnanství a s ním i jeho kněží a velmoži. Na každé město...
Jeremiáš 48:11...do nádoby ho nikdo nepřelil, nemusel odejít do vyhnanství. A proto chutná tak jako vždy, jeho vůně se...
Jeremiáš 48:46... Tví synové půjdou do zajetí, tvé dcery pryč do vyhnanství. V posledních dnech ale Moábův osud změním,...
Jeremiáš 49:3... mezi hradbami sem tam běhejte! Moloch odejde do vyhnanství a s ním i jeho kněží a velmoži. Chlubíš se svými...
Jeremiáš 52:28...je množství lidu, které Nabukadnezar odvlekl do vyhnanství: V sedmém roce své vlády 3 023 Židů. V osmnáctém...
Jeremiáš 52:31... Celkem to bylo 4 600 osob. V sedmatřicátém roce vyhnanství judského krále Joakina nastoupil na babylonský...
Pláč 1:3...ji zradili, obrátili se proti ! Juda odešel do vyhnanství ponížen krutou porobou. Přebývá mezi pohany a...
Pláč 2:14... Neodhalovali tvé zločiny, aby odvrátili tvé vyhnanství. Proroctví, která ti předkládali, byly lži a...
Ezechiel 1:2...dne pátého měsíce toho roku (totiž pátého roku vyhnanství krále Joakina) dostal Ezechiel, syn kněze Buziho...
Ezechiel 3:11...dobře je poslouchej. Jdi teď ke svým krajanům ve vyhnanství a mluv k nim. poslechnou nebo ne, řekni...
Ezechiel 12:3...a před jejich očima odejdi za bílého dne do vyhnanství. Před jejich očima odejdi z domova pryč do...
Ezechiel 12:4...jejich očima vynes svůj ranec sbalený jako do vyhnanství. K večeru se pak před jejich očima vydej na...
Ezechiel 12:7...dne jsem vynesl svůj ranec sbalený jako do vyhnanství, k večeru jsem se vlastníma rukama prokopal zdí...
Ezechiel 12:11...vás! Předvedl jsem, co se stane jim. Půjdou do vyhnanství, do zajetí! I jejich vládce si po setmění naloží...
Ezechiel 25:3...byla zpustošena, a nad domem Judy, když šli do vyhnanství, proto teď vydám do vlastnictví kmenům z...
Ezechiel 33:21...dne desátého měsíce dvanáctého roku našeho vyhnanství ke mně přišel uprchlík z Jeruzaléma se slovy:...
Ezechiel 39:23...Bůh. Tehdy národy poznají, že dům Izraele šel do vyhnanství za své viny. Protože mi byli nevěrní, skryl jsem...
Ezechiel 39:28...do vlasti a žádného z nich nenechám ve vyhnanství. před nimi nebudu skrývat svoji tvář, neboť...
Ezechiel 40:1...měsíce po novém roce, v pětadvacátém roce našeho vyhnanství a čtrnáctém roce po pádu města, právě toho dne...
Amos 1:15...bouře v den vichřice. Jejich král půjde do vyhnanství a jeho velmoži spolu s ním, praví Hospodin. ...
Micheáš 1:16...syny. Pořiď si lysinu jako sup - odejdou ti do vyhnanství! Běda těm, kdo chystají špatnosti, kdo osnují...
Nahum 2:8...se rozpadá! Je rozhodnuto! Město obnaženo, do vyhnanství je odvlečou. Jeho otrokyně jak holubice pláčou,...
Zachariáš 14:2... ženy znásilněny. Polovina města půjde do vyhnanství, zbytek lidu ale zůstane ve městě. Tehdy...

Slova obsahující vyhnanství: vyhnanství (38) vyhnanstvím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |