Vyhnanec

Hledám varianty 'vyhnanec' [ vyhnanec (4) vyhnancům (5) vyhnanců (5) vyhnanci (13) vyhnance (6) ]. Nalezeny 32 verše.
2. Samuel 14:13...by obvinil sám sebe - vždyť sám nedovolil svému vyhnanci vrátit se domů. Všichni jsme přece smrtelní. Jsme...
2. Samuel 14:14...brát život. Připravuje způsoby, aby od něj vyhnanec nezůstal zahnán nadobro. Proto jsem přišla; chtěla...
2. Královská 24:14...osekal. Z celého Jeruzaléma odvlekl 10 000 vyhnanců - všechny hodnostáře, všechny bojovníky a také...
Ezdráš 1:4... Bohu, který je v Jeruzalémě. Kdokoli z jeho vyhnanců bude potřebovat pomoc k návratu, nechť jej...
Ezdráš 1:11... To vše přinesl Šešbacar s sebou, když se vyhnanci vraceli z Babylonu do Jeruzaléma. Toto jsou...
Ezdráš 2:1...se vrátili ze zajetí v Babylonu, kam byli jako vyhnanci zavlečeni babylonským králem Nabukadnezarem....
Ezdráš 8:35...a všechny váhy byly ihned zapsány. Když se vyhnanci vrátili ze zajetí, přinesli Bohu Izraele zápalné...
Nehemiáš 7:6... kteří se vrátili ze zajetí, kam byli jako vyhnanci zavlečeni babylonským králem Nabukadnezarem....
Ester 2:6...z pokolení Benjamínova. Ten byl spolu s dalšími vyhnanci vystěhován z Jeruzaléma s judským králem...
Izaiáš 16:3...noc v pravé poledne! Ukryj běžence, nezrazuj vyhnance! Moábští běženci pobudou u tebe, dej jim...
Izaiáš 20:4...požene asyrský král egyptské zajatce a habešské vyhnance, mladíky i starce - nahé a bosé, s holými zadky, k...
Izaiáš 45:13... On moje město znovu zbuduje a propustí  vyhnance bez placení a bez darů, praví Hospodin zástupů....
Jeremiáš 24:5..."Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Judští vyhnanci, které jsem odsud poslal do Babylonie, jsou jako...
Jeremiáš 28:4...Jekoniáše, syna Joakimova, i všechny judské vyhnance, kteří odešli do Babylonu, vrátím zpět na toto...
Jeremiáš 28:6...vzácné předměty Hospodinova domu i všechny vyhnance z Babylonu zpět na toto místo. Teď ale poslyš, co...
Jeremiáš 29:4...Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, všem vyhnancům, které jsem z Jeruzaléma vystěhoval do Babylonu:...
Jeremiáš 29:20... Nuže, slyšte slovo Hospodinovo, všichni vyhnanci, které jsem poslal z Jeruzaléma do Babylonu. Toto...
Jeremiáš 29:22... která se bude používat mezi všemi judskými vyhnanci v Babylonu: " s tebou Hospodin provede to, co s...
Jeremiáš 29:31...Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Vyřiď všem vyhnancům - Toto praví Hospodin o Šemajášovi Nechlamském:...
Jeremiáš 46:19... tak jistě přichází útočník. Sbal si ranec jako vyhnanec, ty, která bydlíš v Egyptě! Z Memfisu totiž zbudou...
Ezechiel 1:1...nás přespříliš? Ve třiceti letech jsem byl mezi vyhnanci u průplavu Kebar. Pátého dne čtvrtého měsíce se...
Ezechiel 3:15...na mně mocně spočívala. Přišel jsemvyhnancům usazeným v osadě Tel-aviv u průplavu Kebar a sedm...
Ezechiel 11:24...Božího Ducha, se Duch zmocnil a přenesl vyhnancům v Babylonii. Potom mi to vidění zmizelo a jsem...
Ezechiel 11:25...Babylonii. Potom mi to vidění zmizelo a jsem vyhnancům pověděl všechno, co mi Hospodin ukázal. Dostal...
Ezechiel 12:3...vzbouřenců. Synu člověčí, sbal si ranec jako vyhnanec a před jejich očima odejdi za bílého dne do...
Ezechiel 12:4...před jejich očima vydej na cestu, jako odcházejí vyhnanci. Před jejich očima se prokopej zdí a vynes tudy...
Daniel 2:25...a takto ho ohlásil: "Našel jsem mezi judskými vyhnanci muže, který králi vyloží jeho sen." Král se tedy...
Daniel 5:13...před krále. "Ty jsi ten Daniel z židovských vyhnanců, které můj královský otec přivedl z Judska?"...
Daniel 6:14..." Na to králi řekli: "Daniel, ten židovský vyhnanec, si z tebe, králi, ani z ediktu, který jsi...
Amos 1:9...- toho mám dost! Za to, že prodávali vyhnance Edomským a na bratrskou smlouvu ani nevzpomněli,...
Abdiáš 1:20... Benjamín pak získá Gileád. Vojsko izraelských vyhnanců obsadí Kanaán po Sareptu a Jeruzalémští...
Zachariáš 6:10...jsem slovo Hospodinovo: "Vyber dary od vyhnanců Cheldaje, Tobiáše a Jedajáše, kteří se vrátili z...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |