Vyhnal

Hledám pøesnì 'vyhnal'. Nalezeny 42 verše. Další varianty: vyženu (13) vyžeňte (1) vyženou (2) vyženete (1) vyženeš (4) vyžene (9) vyžeň (4) vyhnat (20) vyhnáni (9) vyhnán (7) vyhnali (19) vyhnal (42)
Genesis 3:23...a nežil navěky." Proto Hospodin Bůh člověka vyhnal ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat....
Deuteronomium 4:38...svou velikou mocí z Egypta, aby před tebou vyhnal národy větší a mocnější, než jsi ty, aby uvedl do...
Deuteronomium 29:27...hněvu a hrozném rozlícení vyrval z jejich zeměvyhnal je do jiné země, kde jsou dodnes." Skryté věci...
Jozue 13:12...Aštarotu a v Edrei. Ty všechny Mojžíš porazilvyhnal. Gešurské a Maachatské ale synové Izraele nevyhnali,...
Jozue 15:14...Hebron. (Ten Arba byl otcem Anaka.) Káleb odsud vyhnal trojici Anakových synů: Šešaje, Achimana a Talmaje,...
Jozue 23:9...jak jste to dělali dodnes. Hospodin před vámi vyhnal veliké a mocné národy; dodnes před vámi nikdo...
Jozue 24:18... mezi nimiž jsme procházeli. Hospodin před námi vyhnal Emorejce a všechny ty národy, které bydleli v zemi....
Soudců 1:20...dali podle Mojžíšova slova Kálebovi a ten odsud vyhnal trojici Anakových synů. Synové Benjamínovi ale...
Soudců 6:9...ruky Egypťanů i z rukou všech, kdo vás trápiliVyhnal jsem je před vámi a jejich zemi jsem dal vám. Tehdy...
Soudců 9:41... Abimelech se pak vrátil do Arumy a Zebul vyhnal Gaala a jeho bratry ze Šechemu. Druhého dne...
Soudců 11:23...a od pouště po Jordán. Hospodin, Bůh Izraelevyhnal Emorejce před svým lidem Izraelem, a ty chceš vyhnat...
1. Královská 14:24...těch národů, které Hospodin před Izraelem vyhnal. Pátého roku Rechoboámova kralování přitáhl k...
1. Královská 21:26...tak, jako to dělali Emorejci, které Hospodin vyhnal před syny Izraele.) Jakmile Achab uslyšel ta slova,...
2. Královská 16:3...podle ohavných zvyklostí národů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele. Obětoval a pálil kadidlo na...
2. Královská 16:6...ho porazit. V době aramejský král Recin vyhnal Judejce z Eilatu a dobyl ho pro Aramejce. Potom se...
2. Královská 17:8...se zvyklostmi národů, které před nimi Hospodin vyhnal, a zvyklostmi izraelských králů. Synové Izraele...
2. Královská 17:11... jako to dělali pohané, které před nimi Hospodin vyhnal. Prováděli zlé věci a popouzeli Hospodina. Sloužili...
2. Královská 17:18...ho. Hospodin se na Izrael nesmírně rozhněvalvyhnal je ze své blízkosti. Ponechal tam jen samotný kmen...
2. Královská 17:23... a neodvrátili se od nich. Nakonec tedy Hospodin vyhnal Izrael ze své blízkosti, jak je varoval skrze...
2. Královská 21:2...ohavných způsobů těch národů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele. Znovu vystavěl obětní výšiny,...
2. Královská 23:27... Hospodin prohlásil: "Jako jsem ze své blízkosti vyhnal Izrael, tak vyženu i Judu. Zavrhnu Jeruzalém, toto...
2. Královská 24:3...Judovi opravdu staly, jak Hospodin předpovědělVyhnal je ze své blízkosti kvůli všem hříchům, které Menaše...
2. Královská 24:20...Jeruzalém a na Judu tak rozhněval, že je nakonec vyhnal ze své blízkosti. Cidkiáš se vzbouřil proti...
2. Letopisů 20:7...přece ty, Bože náš, kdo před svým lidem Izraelem vyhnal obyvatele této země a dal ji potomkům svého přítele...
2. Letopisů 28:3...podle ohavných zvyklostí národů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele. Obětoval a pálil kadidlo na...
2. Letopisů 33:2...se ohavnými zvyklostmi národů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele. Znovu vystavěl obětní výšiny,...
Žalmy 44:3...těch starodávných dnech. Svou vlastní rukou jsi vyhnal pohany, a je jsi usadil; rozdrtils národy, a je jsi...
Žalmy 78:55...zemi, k hoře, již dobyl svojí pravicí. Pohany vyhnal před jejich tváří, losem jim rozdělil jejich...
Žalmy 80:9...záchrana! Z Egypta přenesl jsi vinné révovívyhnal jsi pohany, abys je zasadil. Místo jsi pro tu révu...
Jeremiáš 27:15... Prorokují mým jménem lži, abych vás nakonec vyhnal pryč, abyste zahynuli i s těmi svými proroky." Ke...
Jeremiáš 29:14... a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás vyhnal pryč. Prohlašujete: "Hospodin nám v Babylonu vzbudil...
Jeremiáš 52:3...na Jeruzalém a Judu tak rozhněval, že je nakonec vyhnal ze své blízkosti. Cidkiáš se vzbouřil proti...
Daniel 9:7... v zemích blízkých i vzdálených, kamkoli jsi nás vyhnal za všechnu tu nevěru, jíž jsme se vůči tobě...
Zachariáš 11:8... Začal jsem pást ty ovce a za jediný měsíc jsem vyhnal tři pastýře. Pak mi ale s nimi došla trpělivost a...
Matouš 21:12...Nazaretu!" Ježíš pak vešel do chrámuvyhnal všechny, kdo tam prodávali a nakupovali. Zpřevracel...
Marek 1:34...množství lidí trápených různými neduhyvyhnal množství démonů. Démonům nedovoloval mluvit, protože...
Marek 5:40... Jen spí." Oni se mu ale smáli. Když všechny vyhnal, vzal otce a matku dítěte i ty, kteří byli s ním, a...
Marek 7:26... padla mu k nohám a prosila ho, aby z její dcery vyhnal démona. Ta žena byla Řekyně, rodem Syroféničanka, a...
Marek 16:9... ukázal se nejdříve Marii Magdaléně, z níž kdysi vyhnal sedm démonů. Ta šla a oznámila to těm, kdo bývali s...
Jan 2:15...Tehdy si z provazů upletl bič a všechny z chrámu vyhnal i s ovcemi a voly. Směnárníkům rozházel peníze a...
Skutky 7:45...na území pohanů, které Bůh před našimi otci vyhnal. Tak to bylo do dnů Davida, kterého si Bůh...
Skutky 18:16... takové věci soudit nehodlám!" A s tím je vyhnal ze soudní síně. Všichni se pak vrhli na...

Slova obsahující vyhnal: nevyhnal (2) nevyhnali (6) vyhnal (42) vyhnali (19)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |