Vyhlazeny

Hledám varianty 'vyhlazeny' [ vyhlazeny (2) vyhlazeni (11) vyhlazen (13) vyhlaďte (4) vyhladit (17) vyhladíš (4) vyhladíme (1) vyhladím (22) vyhladili (16) vyhladila (2) vyhladil (41) vyhladí (16) vyhlaď (5) ]. Nalezeno 147 veršù.
Genesis 34:30...mužů; spojí-li se proti mně, zabijí a budu vyhlazen - i můj dům!" Oni však řekli: "To měl s naší...
Exodus 17:14...a vštěpuj Jozuovi, že Amalekovu památku naprosto vyhladím zpod nebe." Tehdy Mojžíš postavil oltář a nazval...
Exodus 23:23... Kananejcům, Hivejcům a Jebusejcům. je vyhladím, nebudeš se klanět jejich bohům, sloužit jim ani...
Exodus 32:10...Nech , je zachvátí plamen mého hněvuvyhladím je, ale z tebe učiním veliký národ!" Mojžíš se...
Exodus 32:12...je zlomyslně, aby je pobil na horách, aby je vyhladil z povrchu země'? Zastav plamen svého hněvu! Upusť...
Exodus 33:5...s vámi šel jedinou chvíli, musel bych vás vyhladit. Nyní se zbavte ozdob, potom se rozhodnu, co s...
Numeri 4:18..."Nedopustíte, aby byl kmen kehatských rodů vyhlazen z řad levitů. Aby zůstali naživu a nezemřeli, když...
Numeri 21:3... vydal mu Kananejce a Izrael je i s jejich městy vyhladil jako proklaté. To místo pak nazvali Chorma, Klatba...
Deuteronomium 1:27...nenáviděl! Vydal nás do rukou Emorejců, aby nás vyhladil! Kam to jdeme? Naši bratři nás připravili o odvahu...
Deuteronomium 2:12...bydleli Chorejci, ale synové Ezauovi je vyhnalivyhladili je a usadili se na jejich místě, jako to učinil...
Deuteronomium 2:21...vysoký jako Anakovci. Hospodin je však před nimi vyhladil, takže je vyhnali a usadili se na jejich místě....
Deuteronomium 2:22...syny Ezauovy bydlící na Seíru, když před nimi vyhladil Chorejce, takže je vyhnali a usadili se na jejich...
Deuteronomium 2:23... Avijce, bydlící v osadách v okolí Gazy, zase vyhladili Kaftorští. Ti přišli z Kréty a usadili se na...
Deuteronomium 2:34...dobyli všechna jeho města. Každé z nich jsme vyhladili jako proklaté včetně mužů, žen i dětí. Nikoho...
Deuteronomium 3:6...jsme dobyli veliké množství venkovských osadVyhladili jsme je jako proklaté, jako jsme to učinili...
Deuteronomium 4:3...učinil v Baal-peoru. Hospodin, tvůj Bůhvyhladil z tvého středu každého, kdo následoval peorského...
Deuteronomium 4:26... Nezůstanete v dlouho; budete naprosto vyhlazeni. Hospodin vás rozptýlí mezi národy, takže vás...
Deuteronomium 6:15...proti tobě vzplane hněv Hospodina, tvého Boha, a vyhladí z povrchu země. Nepokoušejte Hospodina, svého...
Deuteronomium 7:2... tvůj Bůh, ti je vydá, abys je pobil, a tak je vyhladíš jako proklaté. Neuzavřeš s nimi smlouvu a...
Deuteronomium 7:4...by proti vám vzplanul hněvem a rychle by  vyhladil. Proto s nimi naložte takto: jejich oltáře zbořte,...
Deuteronomium 7:23... a budou žít v naprosté hrůze, dokud nebudou vyhlazeni. Vydá do tvých rukou i jejich krále, takže...
Deuteronomium 7:24...nebem. Žádný před tebou neobstojí, všechny je vyhladíš. Sochy jejich bohů spal. Nesmíš zatoužit po...
Deuteronomium 9:3...jde před tebou jako stravující oheň. On sám je vyhladí, on je před tebou pokoří, takže je vyženeš a rychle...
Deuteronomium 9:8...Orébu, se na vás rozhněval tak, že vás chtěl vyhladit. Když jsem na tu horu vystoupil, abych přijal...
Deuteronomium 9:14...tento lid - ó, jak je tvrdošíjný! Nech , je vyhladím a vymažu jejich jméno pod nebem, ale z tebe učiním...
Deuteronomium 9:19...Hospodin se proti vám rozlítil tak, že by vás vyhladil. Ale i tenkrát Hospodin vyslyšel. Hospodin se...
Deuteronomium 9:25...čtyřicet dní a čtyřicet nocí, když řekl, že vás vyhladí. A takto jsem se modlil k Hospodinu: "Hospodine,...
Deuteronomium 12:3...jejich bohů zporážejte a jejich jméno odtamtud vyhlaďte. Hospodinu, svému Bohu, nic takového nedělejte...
Deuteronomium 12:30...v jejich zemi, měj se na pozoru i poté, co budou vyhlazeni. Nesmíš je následovat do pasti - nevyhledávej...
Deuteronomium 13:16...mečem. To město se vším, co je v něm, musíš vyhladit jako proklaté. I jeho dobytek musíš pobít mečem....
Deuteronomium 20:17... Perizejce, Hivejce a Jebusejce totiž musíš vyhladit jako proklaté, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh....
Deuteronomium 25:19...zemi, kterou ti dává za dědictví, tehdy musíš vyhladit Amalekovu památku pod nebem. Nezapomeň! ...
Deuteronomium 28:20...a zmar při veškerém tvém počínání, dokud nebudeš vyhlazen. Kvůli svému zlému jednání rychle zahyneš, protože...
Deuteronomium 28:24...z nebe bude zasypávat písek, dokud nebudeš vyhlazen. Hospodin nechá tvé nepřátele, porazí....
Deuteronomium 28:45... Budou pronásledovat a stíhat, dokud nebudeš vyhlazen. Budou na tobě i na tvém semeni znamením a divem...
Deuteronomium 28:51...tvého dobytka i plody tvé půdy, dokud nebudeš vyhlazen. Nenechá ti obilí, víno ani olej, vrh tvého skotu...
Deuteronomium 28:61...zapsány v knize tohoto Zákona, dokud nebudeš vyhlazen. Protože jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha,...
Deuteronomium 28:63...vám vzrůst, stejně tak rád vás Hospodin zničívyhladí, takže budete vyrváni ze země, kterou přicházíš...
Deuteronomium 31:3... váš Bůh, půjde před vámi. On sám před vámi vyhladí ony národy, abyste obsadili jejich zem. Jak...
Deuteronomium 31:4...s emorejskými králi Sichonem a Ogem, které vyhladil, i s jejich zemí. ti je Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 32:26... že je rozdrtím, jejich památku že mezi lidmi vyhladím. Děsím se ale zpupnosti nepřítele, jak si to...
Deuteronomium 33:27...podepře. Tvé nepřátele před tebou žene a říká: ‚Vyhlaď je!' Izrael proto bydlí v bezpečí, Jákobův příbytek...
Jozue 2:10...v Zajordání, Sichonovi a Ogovi, které jste vyhladili jako proklaté. Jak jsme to uslyšeli, vyrazilo nám...
Jozue 6:21... Tak město dobyli. Vše, co bylo ve městě, pak vyhladili jako proklaté: muže i ženy, mladé i staré, skot,...
Jozue 7:9...a všichni obyvatelé této země, obklíčí násvyhladí naše jméno ze země! Co pro své veliké jméno uděláš...
Jozue 8:26...šavlí, dokud nebyli všichni obyvatelé Aje vyhlazeni jako proklatí. Izrael si pro sebe nechal jen...
Jozue 10:1...král Adoni-cedek, že Jozue dobyl Ajvyhladil je jako proklaté a že stejně, jak naložil s...
Jozue 10:28...ostřím meče i s jejím králem; všechno živé v  vyhladil jako proklaté. Nikoho nenechal naživu; s králem...
Jozue 10:35...ostřím meče; všechno živé v něm toho dne vyhladil jako proklaté, stejně jako to provedl s Lachišem....
Jozue 10:37...to provedl v Eglonu. Město i všechno živé v něm vyhladil jako proklaté. Potom se Jozue s celým Izraelem...
Jozue 10:39... Město vyhubili ostřím meče a všechno živé v něm vyhladili jako proklaté. Nikoho nenechal naživu. Jak...
Jozue 10:40...srázy. Nikoho nenechal naživu; vše, co dýchalovyhladil jako proklaté, jak přikázal Hospodin, Bůh Izraele....
Jozue 11:11...) Všechno živé v něm pobili ostřím mečevyhladili je jako proklaté, takže nezůstala ani živá duše....
Jozue 11:12...měst i jejich králů a pobil je ostřím mečeVyhladil je jako proklaté, jak přikázal Hospodinův...
Jozue 11:20...jejich srdce, aby válčili proti Izraeli, aby je vyhladil jako proklaté a bez milosti je vyhubil, jak...
Jozue 11:21...Mojžíšovi. V době Jozue na svém tažení vyhladil Anakovce z hor: z Hebronu, Debiru, Anabu i ze...
Jozue 23:4...národů i všechna území národů, které jsem vyhladil - od Jordánu ke Středozemnímu moři, kde zapadá...
Jozue 24:8...obsadili jste jejich zem a jsem je před vámi vyhladil. Potom povstal moábský král Balák, syn Ciporův, a...
Soudců 21:6...Benjamína líto. Říkali: "Dnes byl z Izraele vyhlazen celý kmen! Co si počneme s těmi, kdo zbyli? Jak...
Soudců 21:16...jim opatříme ženy? Benjamínské ženy byly přece vyhlazeny." Říkali také: "Ti, kdo se z Benjamína zachránili...
1. Samuel 15:3...a napadni Amalekovce. Všechny, kdo k nim patřívyhlaďte jako proklaté. Nešetři je; pobij muže i ženy, děti...
1. Samuel 15:9...kusy a vůbec všechno, co bylo dobré, nechtěli vyhladit, ale všechno podřadné a slabé vyhladili jako...
1. Samuel 15:15...Hospodinu, tvému Bohu. Všechno ostatní jsme ale vyhladili jako proklaté." "Přestaň," zarazil Samuel Saula....
1. Samuel 15:18... A Hospodin vyslal na cestu s úkolem: ‚Jdivyhlaď ty hříšné Amalekovce jako proklaté. Bojuj s nimi,...
1. Samuel 15:20...jsem amaleckého krále Agaga a Amalekovce jsem vyhladil jako proklaté. Lid pak vzal z kořisti nejlepší...
1. Samuel 20:15...nikdy svou laskavost od mého domu. Hospodin  vyhladí všechny Davidovy nepřátele ze země!" Tak Jonatan...
2. Samuel 7:9...vydal, a všechny tvé nepřátele jsem před tebou vyhladil. Proslavím tvé jméno jako jméno jednoho z...
2. Samuel 14:16...ji ze spárů toho, kdo chce i s mým synem vyhladit z Božího dědictví. Tvá služebnice si řekla: Kéž...
1. Královská 9:7...sloužit cizím bohům a budete se jim klanět, pak vyhladím Izrael ze země, kterou jsem jim dal, a z chrámu,...
1. Královská 9:21...zůstali v zemi a které synové Izraele nedokázali vyhladit, Šalomoun podrobil nuceným pracím, a tak otročí...
1. Královská 14:10...hlavu, hle, uvedu na dům Jeroboámův zlé věciVyhladím Jeroboámovi v Izraeli pána i kmána do...
1. Královská 14:14... Hospodin nad Izraelem pozvedne krále, který vyhladí dům Jeroboámův, a to ještě dnes. Co dnes, právě...
1. Královská 15:29...Jeroboámův. Neponechal z Jeroboáma živou dušivyhladil je úplně všechny, jak to Hospodin řekl skrze svého...
1. Královská 16:12... žádného příbuzného ani přítele. Tak Zimri vyhladil celý Baašův dům, jak to Hospodin Baašovi uložil...
1. Královská 21:21...Vymetu za tebou tak, že Achabovy potomky dočista vyhladím z Izraele - pána i kmána do posledního...
2. Královská 9:7... za krále nad Hospodinovým lidem IzraelemVyhladíš dům svého pána Achaba, a tak pomstím krev svých...
2. Královská 9:8...dům Achabův zahyne. Achabovy potomky dočista vyhladím z Izraele - pána i kmána do posledního...
2. Královská 10:17...Achabovy příbuzné, kteří ještě zbyli. Úplně je vyhladil, přesně jak Hospodin řekl skrze Eliáše. Pak Jehu...
2. Královská 11:1...Atalia viděla, že její syn je mrtev, rychle vyhladila všechny, kdo měli královský původ. Achaziášově...
2. Královská 19:12...bohové vysvobodili své národy? předkové je vyhladili! Jak dopadl Gozan, Charan, Recef a lid Edenu v...
1. Letopisů 4:41...na jejich příbytky i na Meunity, kteří tam žiliVyhladili je jako proklaté (jak je tomu dodnes) a usadili...
1. Letopisů 17:8...vydal, a všechny tvé nepřátele jsem před tebou vyhladil. Proslavím tvé jméno jako jméno jednoho z...
2. Letopisů 8:8...zůstali v zemi a které synové Izraele nedokázali vyhladit, Šalomoun podrobil nuceným pracím, a tak otročí...
2. Letopisů 22:7... synem Nimšiho, jehož Hospodin pomazal, aby vyhladil dům Achabův. Když Jehu konal Boží soud nad domem...
2. Letopisů 22:10...Atalia viděla, že její syn je mrtev, rychle vyhladila z Judova domu všechny, kdo měli královský původ....
2. Letopisů 32:14...rukou? Kdo z bohů těch národů, které moji otcové vyhladili, dokázal vysvobodit svůj lid z mých rukou? Jak by...
Ester 3:6...dozvěděl Mordechajovu národnost, usmyslel si, že vyhladí všechny Židy v celé Xerxově říši, všechen ten...
Ester 3:9...trpět. Kdyby král ráčil, může se napsat, jsou vyhlazeni. Osobně vyplatím správcům deset tisíc talentů...
Ester 3:13... ženy i nemluvňata, je třeba zničit, pobítvyhladit, a to v jediný den: třináctého dne dvanáctého...
Ester 8:5...a sepsal Haman, syn Hamedaty Agagovce, aby vyhladil Židy ve všech provinciích říše. Jak bych se mohla...
Ester 8:11...se a bránit své životy. Smějí zničit, pobítvyhladit jakékoli ozbrojence z kteréhokoli národa či...
Ester 9:24...Haman, syn Hamedaty Agagovce, si usmyslel vyhladit Židy. Hodil si pur (neboli los), kdy je zničit...
Job 4:7...Zhynul snad někdy nevinný? Vzpomeň si! Kde byli vyhlazeni poctiví? Ti, kdo ořou zlo, pokud vím, ti, kdo...
Žalmy 37:38...patří pokojným. Všichni vzpurní však budou vyhlazeni, ničemové nemají žádné vyhlídky! Od Hospodina je...
Žalmy 52:7... chytne , z domova uchvátí, ze země živých  vyhladí! séla Spravedliví užasnou, to uvidí, nakonec se...
Žalmy 59:14...lapila! Za všechny jejich kletby, za všechny lži vyhlaď je ve svém hněvu, vyhlaď dočista! Jen se dozví...
Žalmy 83:5...proti tvým nejdražším: Pojďte, říkají, ten národ vyhladíme, aby se zapomnělo na jméno Izrael! Jednomyslně se...
Žalmy 92:8...ničemní a všichni zločinci že vzkvétají, aby vyhlazeni byli navždycky. Ty však, Hospodine, jsi vyvýšen...
Žalmy 94:23...na obrátí, jejich vlastní špatností je vyhladí, Hospodin, náš Bůh, je vyhladí! Pojďte, zpívejme...
Žalmy 106:23...Chamově, u Rudého moře věci předivné. Byl by je vyhladil, jak rozhodl se, nebýt jeho vyvoleného Mojžíše....
Žalmy 109:15...před sebou vždycky, jejich památku ze země vyhladí! Proto, že na laskavost ani nepomyslel, nuzného...
Žalmy 119:87...zrádci pronásledují, pomoz mi! Skoro  vyhladili ze země, nepustil jsem se však tvých pravidel. Ve...
Izaiáš 13:9...horlivým a planoucím, aby zemi zcela zpustošilvyhladil z hříšníky. Nebeské hvězdy a souhvězdí se...
Izaiáš 26:14...jejich mrtvoly - vždyť jsi je ztrestalvyhladil, nenechal jsi po nich ani památky. Rozmnožil jsi...
Izaiáš 34:2...se na všechny jejich zástupy; jako proklaté je vyhladí, vydá je krveprolití. Jejich zabití budou pohozeni,...
Izaiáš 37:12...bohové vysvobodili své národy? předkové je vyhladili! Jak dopadl Gozan, Charan, Recef a lid Edenu v...
Jeremiáš 9:15...ani jejich otcové, a pošlu za nimi meč, abych je vyhladil." Tak praví Hospodin zástupů: "Pochopte to a...
Jeremiáš 24:10... meč, hlad a mor, dokud nebudou do posledního vyhlazeni ze země, kterou jsem dal jim a jejich otcům." ...
Jeremiáš 25:9...její obyvatele i na všechny národy v okolíVyhladím je jako proklaté, aby vzbuzovali děs a posměch;...
Jeremiáš 44:7...přivádíte tak hrozné neštěstí? To chcete z Judy vyhladit muže, ženy, děti i kojence, takže z vás nezůstane...
Jeremiáš 44:8...v Egyptě, kam jste přišli bydlet? To chcete být vyhlazeni? Chcete být nadávkou a ostudou mezi všemi národy...
Jeremiáš 44:11...Hle, rozhodl jsem o vás ve zlém; celý Juda bude vyhlazen. Odstraním pozůstatky Judy - ty, kdo se rozhodli...
Jeremiáš 48:2... v Chešbonu se na něj chystá pohroma: ‚Pojďme je vyhladit, nejsou národem!' I ty, Madmene, budeš umlčen,...
Jeremiáš 49:37... praví Hospodin. Pošlu za nimi meč, abych je vyhladil. Ustanovím svůj trůn nad Elamem, abych odtud hubil...
Jeremiáš 50:16...se na něm! Proveďte mu to, co sám provádělVyhlaďte z Babylonu rozsévače i žence se srpy v čase žně!...
Jeremiáš 51:3...Nešetřete ani jejich mládence, celé to vojsko vyhlaďte jako proklaté! v zemi Chaldejců padají pobití,...
Jeremiáš 51:62... ty jsi o tomto místě prohlásil, že je vyhladíš, takže v něm nikdo nezbude - lidé ani dobytek - a...
Pláč 3:66...tvoje prokletí! Pronásleduj je svým hněvemvyhlaď je, Hospodine, zpod nebe! Ach, jak zašlo lesklé...
Ezechiel 14:9... Hospodin. Na takového proroka vztáhnu rukuvyhladím ho ze svého lidu, Izraele. Ponesou svou vinu....
Ezechiel 14:13...a odřízl ji od chleba, poslal bych na ni hladvyhladil z lidi i dobytek, pak i kdyby v byli tito...
Ezechiel 14:17...a nechal ho tou zemí procházet, takže bych z  vyhladil lidi i dobytek, pak - jakože jsem živ, praví...
Ezechiel 14:19...na ni svůj hněv do krve, takže bych z  vyhladil lidi i dobytek, pak - jakože jsem živ, praví...
Ezechiel 14:21...- meč, hlad, dravou zvěř a mor - abych z něj vyhladil lidi i dobytek! Přesto v něm ale zůstane hrstka...
Ezechiel 17:17...král navrší násep a vybuduje valy, aby vyhladil mnoho lidí. Pohrdl přece přísahou, porušil...
Ezechiel 21:8...- jsem proti tobě! Vytasím svůj meč z pochvyvyhladím z tebe spravedlivé i ničemné. Chci vyhladit...
Ezechiel 21:9...a vyhladím z tebe spravedlivé i ničemné. Chci vyhladit spravedlivé i ničemné, a tak vytasím svůj meč z...
Ezechiel 25:7... za kořist národům. Vymýtím mezi národyvyhladím mezi zeměmi. vyhubím, poznáš, že jsem...
Ezechiel 25:13...Panovník Hospodin: Vztáhnu svou ruku na Edomvyhladím z něj lidi i dobytek a obrátím jej v sutiny. Od...
Ezechiel 25:16...Hospodin: Napřahuji ruku proti FilištínůmVyhladím ty Kréťany, vyhubím zbytky obyvatel pobřeží....
Ezechiel 29:8...Panovník Hospodin: Hle, přivedu na tebe mečvyhladím z tebe lidi i dobytek. z Egypta zbudou jen...
Ezechiel 30:15...pevnost, vyliji svůj hněv a thébské hordy vyhladím. Zažehnu v Egyptě takový oheň, že se Pelusium bude...
Daniel 11:44...severu. S velikou zuřivostí vyrazí, aby pobilvyhladil mnohé. Svůj hlavní stan postaví mezi mořem a...
Amos 9:8...Hospodina utkvěly na tomto hříšném královstvíVyhladím dům Jákobův ze země, nevyhladím je však úplně,...
Abdiáš 1:10... tvém bratrovi, budeš zahalen do ostudyvyhlazen budeš navěky! V ten den ses stranou postavil - v...
Micheáš 5:13...Vyvrátím mezi vámi ty posvátné kůly a vaše města vyhladím. Vykonám pomstu s hněvem a zuřením nad...
Nahum 1:14...neponesou žádní potomci! Z chrámu tvých bohů vyhladím tesané modly i odlitky. Chystám ti hrob. Jsi...
Nahum 2:1... nenapadne ten zločinec - je bezezbytku vyhlazen! na tebe, Ninive, táhne ničitel. Jen tu svou...
Nahum 3:15...Stejně tam ale zhltnou plameny a meč  vyhladí; zhltne jako kobylky! Zkus se rozmnožit jako...
Sofoniáš 1:3...mořské ryby - všechna pohoršení spolu s ničemyVyhladím z povrchu země samo lidstvo, praví Hospodin....
Sofoniáš 1:4...na všechny obyvatele Jeruzaléma. Na tomto místě vyhladím zbytky uctívání Baala, každou připomínku na kněží,...
Sofoniáš 1:11...v Kotlině! Celý dav kramářů bude zahubenvyhlazeni budou všichni, kdo počítají peníze! V ten čas...
Sofoniáš 3:6...světlo svůj soud; zlosyn však neví, co je stud! "Vyhladil jsem národy, že jejich bašty zpustly. Jejich ulice...
Zachariáš 5:3... "Z jedné strany je napsáno: ‚Každý zloděj bude vyhlazen' a z druhé strany: ‚Každý křivopřísežník bude...
Zachariáš 13:8...V celé zemi, praví Hospodin, budou dvě třetiny vyhlazeny a pomřou, takže v zůstane jen třetina. I tu...
Malachiáš 2:12... a žení se s dcerou cizího boha. Hospodin vyhladí z Jákobových stanů každého, kdo to provádí, je...
Skutky 13:19...let snášel jejich způsoby na poušti, a když vyhladil sedm národů v zemi Kanaán, rozdělil jim jejich zem...
Galatským 1:13...jsem pronásledoval Boží církev a snažil se ji vyhladit. Ve svém národě jsem v judaismu předčil většinu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |