Vyhlížejí

Hledám varianty 'vyhlížejí' [ vyhlížíte (2) vyhlížíme (3) vyhlížím (7) vyhlíží (6) vyhlížely (1) vyhlíželi (1) vyhlížel (5) vyhlížejte (1) vyhlížejí (3) vyhlížej (1) ]. Nalezeno 30 veršù.
Genesis 26:8...velmi krásná. Jednou, když tam byli dlouhovyhlížel filištínský král Abimelech z okna a uviděl, jak se...
Soudců 5:28... tam, kde klesl, svalil se zavražděn. Za oknem vyhlíží matka Siserova, za okenní mříží naříká: Proč tak...
1. Samuel 4:13...dorazil, Elí právě seděl na stolci u cestyvyhlížel, plný obav o Boží truhlu. Jakmile ten muž dorazil...
Job 24:15...zloděj se nocí odplíží. Cizoložné oko soumrak vyhlíží, ‚Nikdo neuvidí,' říká si a tvář si rouškou...
Žalmy 34:6...mi, ze všech mých obav vytáhl. Ti, kdo jej vyhlížejí, budou jen zářit, nebudou v hanbě skrývat tvář!...
Žalmy 59:10...těm pohanům se vysmíváš. Ty jsi síla, tebe vyhlížím, ty, Bože, jsi můj pevný hrad! Bůh ve své lásce...
Žalmy 69:4...Křikem jsem vyčerpán, hrdlo pálí, vysychávyhlížím Boha, ztrácím zrak! Těch, kdo bez důvodu...
Žalmy 84:3...je ve tvém příbytku! duše dychtí, toužebně vyhlíží k Hospodinovým nádvořím. srdce i tělo volají...
Žalmy 101:6...nadutá nikdy nestrpím! Věrné si v celé zemi vyhlížím, takoví u mne budou žít. Poctivou cestou kdo umí...
Žalmy 119:82...slovo je mou nadějí. Oči mi slábnou, tvé sliby vyhlížím, ptám se: "Kdy potěšíš?" I když jsem jako...
Žalmy 119:123...přestanou vydírat. Oči mi slábnou, tvou spásu vyhlížím a tvou spravedlnost, kterou jsi zaslíbil. Se svým...
Žalmy 130:6...duší, v jeho slově skládám naději. duše Pána vyhlíží více než strážní svítání, než strážní svítání! V...
Přísloví 7:6... Jednou jsem z okna svého domu skrze mřížoví ven vyhlížel. Mezi prosťáčky, mládeží nezkušenou, spatřil jsem...
Přísloví 31:25... Síla a krása jsou jejím oděvem, s úsměvem vyhlíží další den. Její ústa mluví s moudrostí, její jazyk...
Kazatel 12:3...prořídnou řady těch, jež v mlýnku mlely, ty, jež vyhlížely z oken, se do tmy ponoří. Tehdy se zavřou dveře...
Izaiáš 38:14...jako holubice, oči mi slábnou, jak vzhůru vyhlížím, stůj při mně, Pane, jsem sevřen úzkostí! Co ale...
Izaiáš 51:5...právo přinese. Ostrovy na čekají, mou paži vyhlížejí s nadějí. Jen pozvedněte oči k nebi, podívejte se...
Jeremiáš 8:15...nám dal pít, neboť jsme proti němu zhřešiliVyhlížíme klid, a nic dobrého není; čekáme čas uzdravení, a...
Jeremiáš 13:16...než vaše nohy zakopnou v příšeří mezi horamiVyhlížíte světlo, on je však promění v stín smrti, obrátí...
Jeremiáš 14:19...Proč jsi nás tolik bil, že se nemůžeme uzdravitVyhlížíme klid, a nic dobrého není; čekáme čas uzdravení, a...
Jeremiáš 48:19... rozbořil tvé pevnosti. Postav se na cestěvyhlížej, obyvatelko města Aroer. Ptej se uprchlíků,...
Pláč 4:17... marně jsme pomoc čekali. Ze svých věží jsme vyhlíželi lid, jenž nebyl s to nás zachránit. Sledovali...
Jonáš 4:5...si tam budku a sedl si do jejího stínu, aby vyhlížel, co se s tím městem stane. Hospodin Bůh zařídil,...
Micheáš 7:7... nepřátele ve vlastní rodině. ale Hospodina vyhlížím, čekám na Boha - on zachrání, můj Bůh ...
Římanům 8:19...zjevit. Všechno stvoření s toužebným očekáváním vyhlíží zjevení Božích synů. Stvoření je totiž podrobeno...
2. Timoteus 4:8...soudce - a nejen mně, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Udělej vše, abys ke mně brzy přišel...
Židům 11:10...jako Izák a Jákob, dědicové téhož zaslíbeníVyhlížel totiž město, které základy, město, jehož...
2. Petr 3:12...a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou...
2. Petr 3:13...rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi - domov spravedlnosti....
2. Petr 3:14...zemi - domov spravedlnosti. Nuže, milovanívyhlížejte to všechno a snažte se, aby vás Pán zastihl v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |