Vyhání

Hledám varianty 'vyhání' [ vyháníte (2) vyháníš (1) vyháním (2) vyhání (6) vyhánět (5) vyháněn (1) vyháněli (2) vyhánějí (1) ]. Nalezeno 20 veršù.
Genesis 4:14..." odpověděl Kain Hospodinu. "Pohleď, dnes  vyháníš ze vší úrodné země a budu se před tebou muset...
Exodus 23:30...se proti tobě divoká zvěř. Budu je před tebou vyhánět postupně, dokud se nerozplodíš a nebudeš moci...
Leviticus 18:24...vším se přece poskvrňují národy, které před vámi vyháním! Sama země se jimi poskvrnila; proto ji potrestám...
Leviticus 20:23... Neřiďte se pravidly národa, který před vámi vyháním, neboť páchali všechny tyto věci, se mi zhnusili...
Deuteronomium 9:4...tu zemi obsadil." Hospodin ty národy před tebou vyhání pro jejich zkaženost! Ne pro svou spravedlnost a ne...
Deuteronomium 9:5... Hospodin, tvůj Bůh, ty národy před tebou vyhání pro jejich zkaženost a proto, aby splnil slovo,...
Deuteronomium 12:2...Naprosto zničte všechna místa, kde národy, které vyháníte, sloužily svým bohům - na vysokých horách a...
Deuteronomium 18:12...ohavnostem je Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání. Buď cele oddán Hospodinu, svému Bohu...
Jozue 23:13... váš Bůh, tehdy před vámi přestane ony národy vyhánět. Stanou se vám léčkou a pastí, bičem na vašich...
1. Samuel 26:19... jsou před Hospodinem prokletí, protože teď vyhánějí z domova v Hospodinově dědictví. Jako by řekli:...
Přísloví 19:26...pokárej rozumného, a dojde poznání. Napadá otcevyhání matku syn hanebný a nestoudný. Přestaň, synu,...
Jeremiáš 49:2...budou spáleny a Izrael vyžene ty, kdo jej vyháněli, praví Hospodin. Kvílej, Chešbone, Aj je vyhuben,...
Ezechiel 8:6... které zde dům Izraele provádí, takže  vyhání z svatyně? Uvidíš ale ještě horší ohavnosti."...
Ezechiel 46:18...z vlastního majetku, aby nikdo z mého lidu nebyl vyháněn ze svého vlastnictví." Poté vedl průchodem po...
Amos 1:6... čtyřnásob - toho mám dost! Za to, že vyháněli všechen lid a prodávali je Edomským, sešlu na...
Micheáš 2:9...jdou kolem a nejednají bojovně. Ženy v mém lidu vyháníte z útulných domovů a jejich děti navždy okrádáte o...
Marek 11:15...do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo v chrámě prodávali i kupovali. Zpřevracel...
Lukáš 9:1...pak svolal svých Dvanáct, dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a uzdravovat nemoci a poslal je...
Lukáš 19:45..." Potom přišel do chrámu a začal z něj vyhánět ty, kdo tam prodávali. "Je psáno," říkal jim, "‚Můj...
3. Jan 1:10...sám bratry nepřijímá, ale druhým to zakazujevyhání je z církve. Milovaný, neber si příklad ze zlého,...

Slova obsahující vyhání: nevyhání (1) vyhání (6) vyháním (2) vyháníš (1) vyháníte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |