Vydáváme

Hledám varianty 'vydáváme' [ vydávejte (2) vydávej (1) vydávat (10) vydáváš (2) vydáváni (2) vydáván (4) vydáváme (2) vydávám (13) vydávalo (1) vydávali (7) vydávala (2) vydával (11) vydávají (8) vydává (9) ]. Nalezeny 72 verše.
Genesis 41:47...egyptskou zem. V sedmi letech hojnosti země vydávala úrodu plnými hrstmi. Josef tedy po sedm let v...
Exodus 40:36...nad Příbytkem vznesl, synové Izraele se vždy vydávali na cesty. Pokud se však oblak nevznesl,...
Numeri 10:28...táhli synové Izraele po svých oddílech, když se vydávali na cestu. Mojžíš řekl Chobabovi, synu Midiánce...
Numeri 10:29...Chobabovi, synu Midiánce Reuela, svého tchána: "Vydáváme se k místu, o němž nám Hospodin řekl: ‚Dám je vám...
Numeri 10:35...nad nimi Hospodinův oblak. Kdykoli se Truhla vydávala na cestu, Mojžíš říkával: "Povstaň, Hospodine, ...
Deuteronomium 2:31...dodnes. Hospodin mi řekl: "Pohleď, to začínáVydávám ti Sichona i jeho zem. Začni si ji podmaňovat a...
Deuteronomium 28:14...ti dnes udílím. Od těchto slov, která vám dnes vydávám, se neuchyluj napravo ani nalevo - nechoď za cizími...
Deuteronomium 30:11...srdcem a celou duší. Přikázání, které ti dnes vydávám, není nad tvé síly, není ti nijak vzdálené! Není na...
Soudců 5:6...Jaeliných zpustly silnice a ten, kdo na cesty vydával se, stezkami klikatými šel. Opuštěni byli sedláci v...
Soudců 9:9...nám! Oliva řekla: To snad mám svůj olej přestat vydávat, kterým se Bůh i lidé ctí, a jít kymácet se nad...
Soudců 9:11...Fíkovník řekl: To snad mám své plody přestat vydávat, jež vynikají v sladkosti, a jít kymácet se nad...
Soudců 9:13...nám! Réva řekla: To snad mám své víno přestat vydávat, kterým se Bůh i lidé veselí, a jít kymácet se nad...
1. Samuel 7:16...po všechny dny svého života. Rok co rok se vydával na cestu a obcházel Bet-el, Gilgal i Micpu a na...
1. Samuel 18:5...svou výstroj, svůj meč, luk i opasek. David se vydával, kamkoli ho Saul posílal, a na všech taženích si...
1. Královská 14:5...nemocný. Řekneš to a to. přijde, bude se vydávat za někoho jiného." Jakmile pak Achiáš zaslechl zvuk...
1. Královská 14:6... řekl: "Pojď dál, ženo Jeroboámova. Proč se vydáváš za někoho jiného? Mám pro tebe špatnou zprávu. Jdi...
1. Královská 18:9...'" "Co jsem komu udělal?" zvolal Obadiáš. "Proč vydáváš svého služebníka do rukou Achabovi? Vždyť ...
2. Královská 10:22...a naplnili ho od jednoho konce k druhému. "Vydávej roucha všem Baalovým ctitelům!" přikázal Jehu...
2. Královská 12:16...opravovali Hospodinův chrám. Mistři, kterým se vydávalo stříbro na výplaty dělníků, jednali tak svědomitě,...
2. Královská 17:20...pak celé pokolení Izraele zavrhl. Ponížil jevydával je do rukou nájezdníků, je nakonec zapudil ze...
2. Letopisů 19:4..." Jošafat bydlel v Jeruzalémě, ale opakovaně se vydával mezi lid od Beer-šeby po Efraimské hory a navracel...
2. Letopisů 31:14... synu Jimnovu, strážnému Východní brány. Ten měl vydávat Hospodinovy příděly a svatosvaté věci. V kněžských...
Ezdráš 6:12...či poškodil tamější dům Boží. , Dareiosvydávám toto nařízení. Budiž provedeno bezodkladně. Hejtman...
Ezdráš 9:7...pro své hříchy i se svými králi a kněžími byli vydáváni do rukou okolních králů. dodnes jsme zakoušeli...
Nehemiáš 9:27... aby se k tobě vrátili. Jak velice se rouhaliVydával jsi je proto krutým nepřátelům, a tehdy k tobě...
Job 30:29...vstávám a naříkám. vytí připomíná šakalyvydávám skřeky se pštrosy. Kůže na těle mi zčernala, v...
Žalmy 102:9...na střechách. Posměchu nepřátel jsem denně vydáván, za blázna mají , jsem pro nadávka! Vždyť jako...
Píseň 1:12...přívěsky! Dokud král na svém lůžku hoduje, vůni vydává můj nard. Svazkem myrhy je mi milý můj, když na mých...
Píseň 2:13...nasytil své plody mízou, révový květ svou vůni vydává: Vstaň, lásko , překrásná, a pojď! Holubičko ...
Píseň 7:14...ti své milování dám! Milostná jablíčka svou vůni vydávají, na našem prahu všechny rozkoše, nové i staré,...
Izaiáš 5:20...Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo nazývají tmou, kdo vydávají...
Izaiáš 59:15...Pravda se vytratila a ten, kdo se straní zla, je vydáván napospas. Hospodin vidí a nelíbí se mu to, že právo...
Jeremiáš 20:4... Hrůza všude kolem. Tak praví Hospodin: Hlevydávám hrůze - tebe i všechny tvé přátele, kteří před...
Jeremiáš 23:36...od Hospodina', protože za ortel od Hospodina vydává každý svá vlastní slova. Takhle převracíte slova...
Jeremiáš 32:3...prorokovat, že prý tak praví Hospodin: ‚Hlevydávám toto město do rukou babylonského krále a ten je...
Jeremiáš 32:28...něco nad síly? Nuže, tak praví Hospodin: Hlevydávám toto město do rukou Babyloňanů a do rukou...
Jeremiáš 34:2...králi Cidkiášovi: Tak praví Hospodin - Hlevydávám toto město do rukou babylonského krále a ten je...
Ezechiel 23:28...vzpomínka. Tak praví Panovník Hospodin: Hlevydávám do rukou těch, které nenávidíš, do rukou těch,...
Matouš 10:17... Dejte si pozor na lidi, protože vás budou vydávat soudům a bičovat vás ve svých shromážděních. Kvůli...
Matouš 26:45...Pohleďte, přišla chvíle, kdy je Syn člověka vydáván do rukou hříšníků. Vstávejte, pojďme! Můj zrádce ...
Marek 13:9...bolestí. Dávejte na sebe pozor. Budou vás vydávat soudům a shromážděním. Budete biti a kvůli mně...
Marek 14:41...! Pohleďte, přišla chvíle, kdy je Syn člověka vydáván do rukou hříšníků. Vstávejte, pojďme! Můj zrádce ...
Lukáš 21:12...ruce na vás a budou vás pronásledovat. Budou vás vydávat do shromáždění a vězení a kvůli mému jménu vás...
Jan 1:15...Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal: "Toto je ten, o němž jsem řekl:...
Jan 1:34... který křtí Duchem svatým.' jsem to vidělvydávám svědectví, že on je Boží Syn." Druhého dne tam Jan...
Jan 2:25... protože všechny znal. Nepotřeboval, aby někdo vydával o člověku svědectví, neboť sám věděl, co je v...
Jan 7:7...proč nenávidět, ale nenávidí, protože o něm vydávám svědectví, že jeho skutky jsou zlé. Jděte na...
Jan 10:25... "Skutky, které dělám ve jménu svého Otce, o mně vydávají svědectví. Vy ale nevěříte, protože nejste z mých...
Jan 12:17...se to na něm vyplnilo. Zástup, který byl s nímvydával svědectví, že zavolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho...
Jan 15:26...pravdy, který vychází z Otce, ten o mně bude vydávat svědectví. A vy také vydávejte svědectví, protože...
Jan 15:27... ten o mně bude vydávat svědectví. A vy také vydávejte svědectví, protože jste od počátku se mnou. Toto...
Jan 19:35...a hned vyšla krev a voda. Ten, který to vidělvydává svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On , že...
Jan 21:24... co je ti po tom?" To je ten učedník, který vydává svědectví o těchto věcech a zapsal je; a víme, že...
Skutky 4:33...majetkem, ale měli všechno společné. Apoštolové vydávali svědectví o vzkříšení Pána Ježíše s velikou mocí a...
Skutky 10:43...Bůh ustanovil soudcem živých i mrtvých. Jemu vydávají svědectví všichni proroci: skrze jeho jméno přijme...
Skutky 13:31...přišli z Galileje do Jeruzaléma, a ti teď o něm vydávají svědectví lidem. Přinášíme vám tedy radostnou...
Skutky 20:21...učil veřejně i po domech; jak jsem Židům i Řekům vydával svědectví o pokání k Bohu a o víře v našeho Pána...
Skutky 26:22... kterou dodnes zakouším, tu však stojímvydávám svědectví malému i velkému. Neříkám nic než to, co...
Římanům 6:19...to řeknu ještě názorněji: Jako jste své údy vydávali do služby nečistoty a nepravosti k páchání...
Římanům 12:1...Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou...
2. Korintským 4:11...Ježíšův život. My živí jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven...
2. Korintským 11:13...jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan...
2. Korintským 11:14...Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se...
2. Korintským 11:15...tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou,...
2. Tesalonickým 2:4... Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha! Nevzpomínáte si, jak jsem vám to říkal,...
Židům 6:6...tak pro sebe křižovali Božího Syna, znovu by ho vydávali potupě! Když země vsákne vydatné deště a vydá...
Židům 12:25...neunikli ti, kteří odmítli toho, kdo na zemi vydával Boží pokyny, čím spíše neunikneme my, odvracíme-li...
3. Jan 1:3...mi nesmírnou radost, když přišli bratřivydávali svědectví o tvé opravdovosti a o tom, jak žiješ v...
3. Jan 1:12...ode všech, i od samotné pravdy. I my mu vydáváme svědectví a víš, že naše svědectví je pravdivé....
Zjevení 1:2... kterého poslal ke svému služebníku Janovi a ten vydává svědectví o všem, co viděl - je to Boží slovo a...
Zjevení 22:2...života, jenž nese dvanáctero ovoce. Ten strom vydává ovoce každý měsíc a jeho listí je k uzdravení národů...
Zjevení 22:20...dobrých věcí v této knize zapsaných. Ten, který vydává svědectví o těchto věcech, říká: "Přijdu brzy." Amen...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |