Vydány

Hledám varianty 'vydány' [ vydejte (9) vydejme (2) vydej (14) vydáte (4) vydat (20) vydáš (6) vydány (2) vydáno (2) vydáni (5) vydán (21) vydáme (3) vydám (44) vydaly (4) vydalo (4) vydali (61) vydala (9) vydal (211) vydají (12) vydá (43) ]. Nalezeno 460 veršù.
Genesis 1:12...je jejich semeno na zemi!" - a stalo se. Země vydala zeleň: různé druhy bylin nesoucích semeno a různé...
Genesis 1:24...večer a bylo ráno, den pátý. Bůh řekl: " země vydá různé druhy živočichů: různé druhy dobytka, drobné...
Genesis 9:2...se hýbe po zemi, i všechny mořské ryby: jsou vám vydáni do rukou. Všechno živé, co se hýbe, vám bude za...
Genesis 11:31...a svou snachu Saraj, ženu svého syna Abrama, a vydali se spolu na cestu z chaldejského Uru do kanaánské...
Genesis 12:5...jehož nabyli, i čeleď, kterou získali v CháranuVydali se na cestu do kanaánské země a přišli do . Abram...
Genesis 12:10...k Negevu. V zemi pak nastal hlad, a tak se Abram vydal dolů do Egypta. Chtěl tam nějakou dobu pobýt, neboť v...
Genesis 13:11... Lot si tedy vybral celou jordánskou rovinuvydal se na východ. Tak se jeden od druhého oddělili. Abram...
Genesis 14:20...Požehnán buď Nejvyšší Bůh, jenž ti tvé nepřátele vydal do rukou!" Abram mu tehdy ze všeho dal desátek. Král...
Genesis 19:2...si nohy, přenocujete, a ráno vstanetevydáte se znovu na cestu." "To ne," odpověděli....
Genesis 20:1...Amonců do dnešního dne. Abraham se pak odtud vydal na cestu do negevského kraje, aby se usadil mezi...
Genesis 24:16...muže. Sestoupila k prameni, naplnila si džbánvydala se zpět. Služebník přispěchal naproti a řekl:...
Genesis 24:49...sdělte mi to také, se mohu rozhodnout, kam se vydat dál." Lában a Betuel mu odpověděli: "Tato věc vyšla...
Genesis 26:1... který byl za dnů Abrahamových), a tak se Izák vydal do Geraru k filištínskému králi Abimelechovi. Ukázal...
Genesis 28:5..." Tak Izák odeslal Jákoba pryč a ten se vydal do Padan-aramu k Lábanovi, synu Aramejce Betuela,...
Genesis 28:10... sestru Nebajotovu. Jákob odešel z Beer-šebyvydal se k Cháranu. Dorazil na jedno místo a zůstal tam...
Genesis 31:18...vlastního chovu, který získal v Padan-aramu, se vydal ke svému otci Izákovi do kanaánské země. (Když...
Genesis 31:21...se vším, co měl; vstal, překročil řeku Eufratvydal se směrem ke gileádským horám. Lában se o Jákobově...
Genesis 33:12...naléhal na něj, Ezau přijal. Ten potom řekl: "Vydejme se na cestu, půjdu s tebou." Jákob mu však...
Genesis 33:17...vrátil svou cestou do Seíru, zatímco Jákob se vydal k Sukotu. Tam si postavil dům a pro svůj dobytek...
Genesis 35:1...s nevěstkou?" Potom Bůh Jákobovi řekl: "Vstaňvydej se vzhůru do Bet-elu. Bydli tam a postav tam oltář...
Genesis 37:17...jsem je říkat: ‚Pojďme k Dotanu.'" Josef se tedy vydal za svými bratry a poblíž Dotanu je našel. Spatřili ho...
Genesis 45:17...bratrům: Učiňte toto - naložte svá zvířatavydejte se na cestu. dorazíte do kanaánské země, vezměte...
Genesis 46:1... než umřu!" A tak se Izrael se vším, co mělvydal na cestu. Když přišel do Beer-šeby, přinesl oběti...
Genesis 47:26... že smíme být faraonovými otroky!" Josef tedy vydal o egyptské půdě ustanovení platné dodnes: pětina...
Genesis 50:7...podle přísahy, jíž zavázal." Josef se tedy vydal pohřbít svého otce a doprovázelo jej celé faraonovo...
Exodus 3:18...s námi Hospodin, Bůh Hebrejů. Prosím, dovol nám vydat se na třídenní cestu do pouště, abychom tam obětovali...
Exodus 4:20...tedy vzal manželku a syny, posadil je na oslavydal se zpátky do Egypta. Mojžíš s sebou vzal také Boží...
Exodus 5:3..."Setkal se s námi Bůh Hebrejů. Prosím, dovol nám vydat se na třídenní cestu do pouště, abychom tam obětovali...
Exodus 8:23...jim před očima obětovali, co mají za ohavnostVydáme se na třídenní cestu do pouště a tam budeme obětovat...
Exodus 15:22...moře!" Když Mojžíš odvedl Izrael od Rudého mořevydali se k poušti Šur. Tři dny šli pouští, aniž nalezli...
Exodus 21:13... Pokud mu však neukládal o život, ale Bůh ho vydal do jeho ruky, určím ti místo, kam bude moci utéct....
Exodus 23:31...moři a od pouště k řece Eufrat, neboť vydám obyvatele země do vašich rukou, takže je před sebou...
Leviticus 7:38... oběti pověření a pokojné oběti. Hospodin jej vydal Mojžíšovi na hoře Sinaj v den, kdy přikázal synům...
Leviticus 10:11...Izraele všem ustanovením, která jim Hospodin vydal skrze Mojžíše." Mojžíš pak Áronovi a jeho zbylým...
Leviticus 25:21...roku na vás sešlu takové požehnání, že země vydá úrodu na tři roky! budete osmého roku sít, budete...
Leviticus 25:28... do léta milosti. V létě milosti pak bude vydán, a tak se majitel vrátí ke svému vlastnictví....
Leviticus 25:30...kdo jej koupil, i jeho potomkům natrvalo. Nebude vydán ani v létě milosti. Domy v osadách, jež nejsou...
Leviticus 25:31... platit právo vykoupení a v létě milosti budou vydány zpět. V levitských městech ovšem bude právo levitů...
Leviticus 25:33...nikdo z levitů nevykoupil, bude v létě milosti vydán zpět. Domy levitů v jejich městech jsou totiž jejich...
Leviticus 26:4...a zachovávat přikázání a plnit je, dám vám vydat deště ve správný čas, takže země vydá svou úrodu a...
Leviticus 26:25...do svých měst, pošlu mezi vás mor, takže budete vydáni do rukou nepřítele. vás odříznu od chleba, deset...
Leviticus 26:46... zákony a pokyny, jež Hospodin skrze Mojžíše vydal na hoře Sinaj, aby byly mezi ním a syny Izraele. ...
Leviticus 27:21...být vykoupeno. bude to pole v létě milosti vydáno, bude svaté Hospodinu jako pole jemu propadlé; stane...
Numeri 10:12...od Příbytku svědectví. Synové Izraele se tedy vydali z pouště Sinaj na svá putování, než oblak spočinul v...
Numeri 10:17... syn Chelonův. Po složení Příbytku se s nimi vydali na cestu i synové Geršona a Merariho, kteří Příbytek...
Numeri 10:33...dobrodiní, které nám Hospodin prokáže." A tak se vydali na cestu. Po tři dny putovali od hory Hospodinovy....
Numeri 13:22...u Lebo-chamátu. Když vystoupili do Negevuvydali se k Hebronu, kde žili Achiman, Šešaj a Talmaj,...
Numeri 13:26...čtyřiceti dnech se pak z průzkumu země vrátiliVydali se rovnou k Mojžíši a Áronovi a k celé izraelské...
Numeri 14:24...Můj služebník Káleb ale jiného duchavydal se mi cele. Jej uvedu do země, do níž vstoupil, a...
Numeri 14:40...dal do velikého nářku. Časně ráno pak vstalivydali se vzhůru k horskému hřebenu se slovy: "Ano,...
Numeri 17:23...vypučela: vyrašila v pupeny, nasadila květyvydala zralé mandle! Mojžíš pak všechny hole vynesl od...
Numeri 20:8...obec. Před jejich očima řeknete skále,  vydá vodu. Vyvedeš jim vodu ze skály, aby obec i dobytek...
Numeri 21:2...nich zajal. Izrael tehdy složil slib Hospodinu: "Vydáš-li tento lid do našich rukou, zničíme jejich města...
Numeri 21:3...města jako proklatá." Hospodin Izrael vyslyšelvydal mu Kananejce a Izrael je i s jejich městy vyhladil...
Numeri 21:33...Emorejce, kteří tam bydleli. Potom se obrátilivydali se vzhůru směrem k Bášanu. Bášanský král Og však...
Numeri 21:34...u Edrei. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Neboj se hoVydal jsem ho do tvých rukou s celým jeho lidem i s jeho...
Numeri 24:1...a tak nešel vyhledávat věštby jako předešle, ale vydal se k poušti. Když pak Balaám pozvedl oči a spatřil...
Numeri 32:12...Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův, se cele vydali Hospodinu.' Hospodin tehdy vzplanul proti Izraeli...
Numeri 32:28... jak praví náš pán." Mojžíš tedy o nich vydal příkaz knězi Eleazarovi, Jozuovi, synu Nunovu, a...
Numeri 36:13...přikázání a zákony, které Hospodin skrze Mojžíše vydal synům Izraele na moábských pláních, při Jordánu...
Deuteronomium 1:22...a podají nám zprávu o cestě, kterou se máme vydat, i o městech, do nichž máme vejít." Ten návrh se mi...
Deuteronomium 1:26... dává, je dobrá." Vy jste však nebyli ochotni vydat se vzhůru a vzepřeli jste se příkazu Hospodina, svého...
Deuteronomium 1:27...nás vyvedl z Egypta, protože nás nenávidělVydal nás do rukou Emorejců, aby nás vyhladil! Kam to...
Deuteronomium 1:36...synům dám zem, kterou prochodil, neboť se cele vydal Hospodinu." Kvůli vám se Hospodin rozzlobil i na mne....
Deuteronomium 1:43...jste se Hospodinovu příkazu a opovážlivě jste se vydali do hor. Emorejci, kteří v těch horách bydleli,...
Deuteronomium 2:8...pláň Arava, jež vede od Eilatu a Ecjon-geberu, a vydali se cestou přes moábskou poušť. Hospodin mi řekl:...
Deuteronomium 2:30...posílil jeho hrdost a odhodlání, aby jej pak vydal do tvé ruky, jak je tomu dodnes. Hospodin mi řekl:...
Deuteronomium 2:33...do boje v Jahce. Hospodin, náš Bůh, nám ho však vydal, takže jsme ho porazili i s jeho syny a se vším jeho...
Deuteronomium 3:1... náš Bůh, zakázal. Potom jsme se obrátilivydali se vzhůru cestou k Bášanu. Bášanský král Og proti...
Deuteronomium 3:2...do boje u Edrei. Hospodin mi řekl: "Neboj se hoVydal jsem ho s celým jeho lidem i s jeho zemí do tvých...
Deuteronomium 3:3... sídlícím v Chešbonu." Hospodin, náš Bůh, tehdy vydal do našich rukou i bášanského krále Oga se vším jeho...
Deuteronomium 6:17...Boha, i jeho svědectví a pravidla, která ti vydal. Čiň, co je v Hospodinových očích správné a dobré....
Deuteronomium 7:2... než jsi ty. Hospodin, tvůj Bůh, ti je vydá, abys je pobil, a tak je vyhladíš jako proklaté....
Deuteronomium 7:23...divoká zvěř. Hospodin, tvůj Bůh, ti je vydá, a budou žít v naprosté hrůze, dokud nebudou vyhlazeni...
Deuteronomium 7:24...žít v naprosté hrůze, dokud nebudou vyhlazeniVydá do tvých rukou i jejich krále, takže vymažeš jejich...
Deuteronomium 10:11... že nezahubí. Hospodin mi řekl: "Vstaňvydej se na cestu v čele lidu. vejdou a obsadí tu zem, o...
Deuteronomium 11:28...sejdete z cesty, kterou vám dnes přikazuji, a vydáte se za cizími bohy, které jste nepoznali. ...
Deuteronomium 14:25...můžeš je zpeněžit. Peníze zavaž, vezmi s sebouvydej se k místu, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil. Za...
Deuteronomium 16:7... které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, a ráno se vydej zpátky domů. Po šest dní budeš jíst nekvašené chleby....
Deuteronomium 17:8...či napadení, v těchto sporných případech vstaňvydej se na místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí....
Deuteronomium 19:12...stařešinové jeho města pošlou, vezmou ho odtudvydají jej do rukou krevního mstitele, aby zemřel....
Deuteronomium 20:13...bojovat, oblehni je, a je Hospodin, tvůj Bůhvydá do tvých rukou, pobij ostřím meče všechny, kdo tam...
Deuteronomium 20:14...svých nepřátel, které ti Hospodin, tvůj Bůhvydal. Takto nalož se všemi městy, která jsou od tebe velmi...
Deuteronomium 21:10...do boje proti svým nepřátelům a Hospodin ti je vydá do rukou, budeš je moci brát do zajetí. Spatříš-li...
Deuteronomium 23:15...uprostřed tvého tábora, aby vysvobozovalvydal ti tvé nepřátele. je tedy tvůj tábor svatý! u...
Deuteronomium 30:13...plnit?" Není za mořem, abys říkal: "Kdo z nás se vydá za moře, aby nám je odtud přinesl a oznámil nám je,...
Deuteronomium 31:5... i s jejich zemí. ti je Hospodin, tvůj Bůhvydá, naložte s nimi přesně podle příkazu, který jsem vám...
Deuteronomium 32:30...To museli být svou Skálou prodáni, musel je vydat Hospodin! Jejich skála přece není jak Skála naše, to...
Deuteronomium 33:4... aby přijímali slova tvá - Zákon, jenž Mojžíš vydal nám, dědictví shromáždění Jákobova. Ješurunovi stal...
Jozue 2:3...zem." Jerišský král proto vzkázal Rachab: "Vydej ty muže, co k tobě přišli, ty, co vstoupili k tobě do...
Jozue 2:5... když se za soumraku měla zavírat brána. Kam se vydali, nevím. Běžte rychle za nimi, je doženete!"...
Jozue 2:23...po všech cestách, ale nenašli. Oba muži se pak vydali zpět. Sestoupili z hor, přebrodili se, a když přišli...
Jozue 6:8...na trouby a Truhla Hospodinovy smlouvy se vydala za nimi. Před kněžími troubícími na trouby kráčeli...
Jozue 7:7...vůbec převáděl tento lid přes Jordán? Abys nás vydal do rukou Emorejců? Abys nás zahubil? Mohlo nám přece...
Jozue 7:11...zhřešil. Porušili mou smlouvu, kterou jsem jim vydal. Vzali něco z věcí, které propadly klatbě - ukradli...
Jozue 8:6...proti nám jako prve a my se dáme na útěkVydají se za námi, a tak je odlákáme od města. Řeknou si...
Jozue 8:7... obsadíte město a Hospodin, váš Bůh, vám je vydá do rukou. se města zmocníte, zapálíte ho; zachováte...
Jozue 8:10...Jozue sebral lid a spolu se stařešiny Izraele se vydal v jeho čele proti Aji. Všechen bojeschopný lid táhl s...
Jozue 8:22...a udeřili na ajské muže. (Ti se totiž z města vydali za nimi, takže je Izrael měl uprostřed.) Pobíjeli je...
Jozue 10:8...Jozuovi řekl: "Neboj se jich, neboť jsem ti je vydal do rukou. Nikdo z nich před tebou neobstojí." Jozue...
Jozue 10:12...Hospodinem. Toho dne, kdy Hospodin synům Izraele vydal Emorejce, Jozue před zraky Izraele řekl: "Slunce,...
Jozue 10:19...se do jejich měst. Hospodin, váš Bůh, vám je vydal do rukou!" Jozue a synové Izraele pak tu velikou,...
Jozue 10:30...k Libně a zaútočil na ni. I Libnu a jejího krále vydal Hospodin Izraeli do rukou. Ten ji vyhubil ostřím meče...
Jozue 10:32...Lachiši. Oblehl jej, zaútočil na něj a Hospodin vydal Izraeli do rukou i Lachiš. Dobyl jej druhého dne a...
Jozue 11:8...vodám, kde na zaútočili. Hospodin je vydal Izraeli do rukou, takže je pobíjeli a pronásledovali...
Jozue 14:8...všechen lid o odvahu, ale jsem se cele vydal Hospodinu, svému Bohu. Onoho dne Mojžíš přísahal:...
Jozue 14:9...za dědictví tobě a tvým synům, neboť ses cele vydal Hospodinu, mému Bohu.' A hle, Hospodin uchoval...
Jozue 14:14...Kálebovi, synu Kenizejce Jefuna, neboť se cele vydal Hospodinu, Bohu Izraele. (Hebron se dříve jmenoval...
Jozue 21:44...žádný neobstál, všechny nepřátele jim Hospodin vydal do rukou. Ze všech těch dobrých slov, která Hospodin...
Jozue 22:6..." Nato jim Jozue požehnal, propustil je a oni se vydali domů. Polovině kmene Manases dal Mojžíš dědictví v...
Jozue 22:9... Gádovi a polovina kmene Manasesova se tedy vydali zpět. Odešli od synů Izraele ze Šíla v kanaánské...
Jozue 23:16... Jestliže budete porušovat smlouvu, kterou vám vydal Hospodin, váš Bůh, a půjdete sloužit cizím bohům a...
Jozue 24:8... bydlících v Zajordání. Bojovali s vámi, ale vydal jsem je do vašich rukou; obsadili jste jejich zem a...
Jozue 24:11... Hivejci i Jebusejci proti vám bojovali, ale vydal jsem je do vašich rukou. Poslal jsem před vámi sršně,...
Jozue 24:25...toho dne v Šechemu uzavřel s lidem smlouvuvydal jim ustanovení a řády. Tato slova Jozue zapsal do...
Soudců 1:4...Šimeon s ním tedy šel. Juda vytáhl a Hospodin vydal Kananejce i Perizejce do jejich rukou. Pobili jich v...
Soudců 2:14... Hospodin proto vzplanul proti Izraeli hněvemvydal je napospas nájezdníkům, kteří je plenili. Vydal je...
Soudců 2:20..."Tento národ porušil mou smlouvu, kterou jsem vydal jejich otcům. Neposlouchali , a proto před nimi...
Soudců 3:4...Hospodinova přikázání, která skrze Mojžíše vydal jejich otcům. Synové Izraele bydleli uprostřed...
Soudců 3:8... Hospodin proto vzplanul proti Izraeli hněvemvydal je napospas králi jménem Kušan Rišatajim z...
Soudců 3:10...v Izraeli soudcem. Vytáhl do boje a Hospodin mu vydal aramejského krále Kušana Rišatajima do rukou, takže...
Soudců 3:28...v čele. "Rychle za mnou!" zvolal. "Hospodin vydal vašeho nepřítele Moába do vašich rukou." Sestoupili...
Soudců 4:2...v Hospodinových očích zle. Hospodin je proto vydal napospas kanaánskému králi Jabínovi, který vládl v...
Soudců 4:7...s jeho jízdou a s jeho zástupy k potoku Kíšonvydám ti ho do rukou." Barák odpověděl: "Půjdeš-li se...
Soudců 4:9...ty se svou cestou neproslavíš. Hospodin totiž vydá Siseru do rukou ženy." Potom Debora vstala a odešla s...
Soudců 4:14...Barákovi: "Vzhůru! Toto je den, kdy ti Hospodin vydal Siseru do rukou. Vždyť před tebou jde sám Hospodin!"...
Soudců 5:23...Meroz," praví anděl Hospodinův, "jeho obyvatele vydejte prokletí, za to, že nepřišli na pomoc Hospodinu, na...
Soudců 6:1...v Hospodinových očích zle, a tak je Hospodin vydal do rukou Midiánu na sedm let. Midiánci utlačovali...
Soudců 7:2...Gedeonovi: "Máš příliš velké vojsko. Nemohu jim vydat Midiánce do rukou, aby se Izrael nechlubil na můj...
Soudců 7:7...třemi sty muži, kteří chlemtali, vás zachránímvydám ti Midiánce do rukou. Zbytek vojska může jít domů."...
Soudců 7:9..."Vstaň a sejdi do tábora, neboť jsem ti ho vydal do rukou. Bojíš-li se tam jít sám, vezmi si s sebou...
Soudců 7:15...izraelského tábora a zvolal: "Vzhůru! Hospodin vydal midiánský tábor do vašich rukou!" Těch tři sta mužů...
Soudců 8:3...paběrkování lepší než abiezerské vinobraní? Bůh vydal midiánské velitele Oreba a Zeeba do vašich rukou. Co...
Soudců 8:7...máme tvému vojsku dávat chleba?" " mi Hospodin vydá Zebacha a Calmunu do rukou," prohlásil Gedeon, "za...
Soudců 8:8...vás nechám zmrskat pouštním trním a bodláčím!" Vydal se odtud vzhůru do Penuelu a požádal tam o totéž....
Soudců 10:7... Proto Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvemvydal je napospas Filištínům a Amoncům, kteří je toho roku...
Soudců 11:9...vrátím, abych bojoval s Amonci, a Hospodin mi je vydá, budu pak opravdu vaším vůdcem?" "Hospodin je náš...
Soudců 11:18...je odmítl. Izrael tedy zůstal v Kádeši. Potom se vydali na cestu pouští. Vyhnuli se edomské i moábské zemi,...
Soudců 11:21...a napadl Izrael. Hospodin, Bůh Izraele, však vydal Sichona i celé jeho vojsko do rukou Izraeli, takže je...
Soudců 11:30...Amoncům. Jiftach dal Hospodinu slib: "Jestli mi vydáš Amonce do rukou a vrátím se domů jako vítěz, první,...
Soudců 11:32...vytáhl do boje proti Amoncům a Hospodin mu je vydal do rukou. Zpustošil dvacet měst od Aroeru směrem k...
Soudců 12:3... vytáhl jsem proti Amoncům a Hospodin mi je vydal do rukou. Proč jste dnes za mnou přišli? Bojovat se...
Soudců 13:1...v Hospodinových očích zle, a tak je Hospodin vydal na čtyřicet let do rukou Filištínů. Byl jeden muž z...
Soudců 14:14... "Chceme ji slyšet." Pověděl jim: "Kdo se krmívydal krmi, ze siláka sladkost láká." Tři dny nedokázali na...
Soudců 15:12...jim. "Přišli jsme spoutat," řekli mu. "Vydáme Filištínům." "Přísahejte, že mi sami neublížíte,"...
Soudců 15:13..."Neublížíme," řekli mu. "Chceme jen spoutatvydat jim. Zabít nechceme." A tak ho spoutali dvěma...
Soudců 16:1...dobách po dvacet let. Samson se jednou vydal do Gazy. Uviděl tam jednu nevěstku a šel k . Mezi...
Soudců 18:21...Vzal efod, bůžky i tu modlu a připojil se k nimVydali se tedy na další pochod. Děti a dobytek s majetkem...
Soudců 19:9... Přespi tu a pohov si. Zítra si přivstanetevydáte se na cestu a dorazíte domů." On tam ale nehodlal...
Soudců 20:13...za hroznou věc? Hned nám ty gibejské ničemy vydejte, je zabijeme a vymýtíme zlo z Izraele."...
Soudců 20:28...přestat?" "Jděte," odpověděl Hospodin. "Zítra je vydám do vašich rukou." Izrael tehdy rozestavil kolem...
Růt 1:7...svými snachami odešla z místa, kde žila, aby se vydala na cestu zpět do judské země. "Jděte," řekla tehdy...
1. Samuel 1:19...ráno vstali, a když se poklonili Hospodinuvydali se zpátky domů do Rámy. Elkána se pak se svou ženou...
1. Samuel 1:21...jsem ho od Hospodina." Když se pak Elkána znovu vydal s celou svou rodinou předložit Hospodinu výroční oběť...
1. Samuel 8:4... Všichni stařešinové Izraele se tehdy sešlivydali se za Samuelem do Rámy. "Pohleď," řekli mu, "ty ...
1. Samuel 9:6... co řekne, se opravdu stane. Co se tam teď vydat? Třeba nám ukáže cestu, kterou máme jít." Saul mu na...
1. Samuel 9:13...ho, hned jak přijdete do města, než se vydá k hostině na návrší. Lidé nezačnou jíst, dokud...
1. Samuel 11:15...potvrdíme tam království." A tak se všechen lid vydal do Gilgalu, kde Saula před Hospodinem prohlásili za...
1. Samuel 12:9... Oni však na Hospodina, svého Boha, zapomněliVydal je tedy do rukou Sisery, velitele chacorského vojska,...
1. Samuel 13:17...vyrazily tři oddíly nájezdníků. Jeden oddíl se vydal směrem k Ofře v šualském kraji. Druhý oddíl se vydal...
1. Samuel 13:18...směrem k Ofře v šualském kraji. Druhý oddíl se vydal směrem k Bet-choronu a třetí směrem k poušti, ke...
1. Samuel 14:10...to pro nás bude znamením, že nám je Hospodin vydal do rukou." Oba se tedy ukázali filištínské hlídce a...
1. Samuel 14:12...svému zbrojnoši: "Stoupej za mnou. Hospodin je vydal Izraeli do rukou!" Jonatan šplhal po čtyřech a...
1. Samuel 14:37...se tedy ptal Boha: "Mám vyrazit za FilištínyVydáš je Izraeli do rukou?" On mu ale toho dne neodpověděl....
1. Samuel 15:12...a celou noc volal k Hospodinu. Brzy ráno se vydal za Saulem. Řekli mu ale: "Saul odešel na Karmel. Víš,...
1. Samuel 15:20...jsem Hospodina poslechl!" odpověděl Saul. "Vydal jsem se na cestu, na kterou Hospodin poslal....
1. Samuel 17:47...Hospodin. Toto je Hospodinův boj a on vás vydá do našich rukou!" Jakmile Filištín vykročil a zamířil...
1. Samuel 22:1...Adulam. Když se to doslechli jeho bratřivydali se s celým otcovským rodem za ním. Shromáždili se k...
1. Samuel 23:4...odpověděl: "Vstaň a táhni na Keilu. Filištíny ti vydám do rukou." A tak David se svými muži přišel do Keily,...
1. Samuel 23:7...David vstoupil do Keily, řekl si: "Teď mi ho Bůh vydal do rukou! Sám se uvěznil, když vešel do města s vraty...
1. Samuel 23:12..." odpověděl Hospodin. David se tedy zeptal: "A vydali by Keilští a muže Saulovi do rukou?" "Ano,...
1. Samuel 23:16...usiluje mu o život. Saulův syn Jonatan se tehdy vydal za Davidem do Choreše a pomohl mu najít sílu v Bohu....
1. Samuel 23:24...kraji, ho mezi všemi judskými rody vypátrám!" Vydali se tedy před Saulem zpátky do Zifu. David byl se...
1. Samuel 24:5...to je ten den, o kterém ti říkal Hospodin: ‚Hlevydám ti tvého nepřítele do rukou, abys s ním udělal, co...
1. Samuel 24:11...na vlastní oči, že mi v jeskyni Hospodin vydal do rukou. Říkali mi, zabiju, ale mně bylo...
1. Samuel 24:19...prokázal, že se mnou jednáš dobře. Hospodin  vydal do tvých rukou, ale ty jsi nezabil. Když někdo...
1. Samuel 25:12...odkud jsou?" Davidovi mládenci se tedy otočilivydali se zpátky. Jakmile dorazili k Davidovi, vyřídili mu...
1. Samuel 26:8...hlavy. Abner a ostatní spali okolo. "Dnes ti Bůh vydal tvého nepřítele do rukou," řekl Abišaj Davidovi....
1. Samuel 26:23...jeho spravedlnost a věrnost. Hospodin mi dnes vydal do rukou, ale jsem nechtěl vztáhnout ruku na...
1. Samuel 28:8... Saul se pak v noci, přestrojen do jiných šatůvydal se dvěma muži za onou ženou. "Věšti mi prosím skrze...
1. Samuel 28:19...Hospodin naloží takto: Hospodin i s Izraelem vydá do rukou Filištínů! Zítra budeš ty i tví synové se...
1. Samuel 30:23...sám nás ochránil a tu hordu, co nás napadla, nám vydal do rukou. Kdo by s tou vaší řečí souhlasil? Podíl...
2. Samuel 5:19...se ptal Hospodina: "Mám na Filištíny zaútočitVydáš mi je do rukou?" "Zaútoč!" odpověděl mu Hospodin....
2. Samuel 7:9...lidu Izraele. Byl jsem s tebou všude, kam ses vydal, a všechny tvé nepřátele jsem před tebou vyhladil....
2. Samuel 14:7...příbuzní obrátili proti tvé služebnici. Říkají: ‚Vydej toho bratrovraha! Zabijeme ho za to, že zavraždil...
2. Samuel 17:23...se nestalo podle jeho rady, a tak osedlal oslavydal se domů do svého města. Pořídil závěť o svém domě a...
2. Samuel 19:17... syn Gerův, Benjamínec z Bachurim, si pospíšilvydal se s judskými muži přivítat krále Davida. Byla s ním...
2. Samuel 20:21...syn Bichriho, pozvedl ruku proti králi DavidoviVydejte mi ho, a od města odejdu." "Dobrá," odpověděla...
2. Samuel 21:9...Adrielovi, synu Barzilaje MecholatskéhoVydal je Gibeoncům a ti je na tom vrchu pověsili před...
2. Samuel 24:4...velitelé vojska nic nezmohli, a tak se od krále vydali sčítat lid Izraele. Překročili Jordán a utábořili se...
2. Samuel 24:7...ke všem hivejským a kanaánským městům, odkud se vydali na jih k judskému Negevu do Beer-šeby. Po devíti...
1. Královská 1:38... prorok Nátan a Benajáš, syn Jojadův, se tedy vydali s gardou Kréťanů a Pléťanů na cestu. Šalomouna...
1. Královská 2:40...otroci jsou v Gatu?" A tak vstal, osedlal oslavydal se do Gatu k Achišovi hledat své otroky. Když...
1. Královská 2:42...‚Buď si jist, že v den, kdy odejdeš a někam se vydáš, jistě zemřeš'? Ještě jsi mi na to řekl: ‚Rozhodl jsi...
1. Královská 8:46...by nehřešil - a ty by ses na rozhněvalvydal je nepříteli a jejich uchvatitelé by je odvedli jako...
1. Královská 10:13...ona. Královna se pak se svým služebnictvem vydala zpět na cestu do vlasti. Král Šalomoun ročně...
1. Královská 13:26...se vzepřel Hospodinovu rozkazu, Hospodin ho vydal lvu. Ten ho roztrhal a zabil, jak ho Hospodin svým...
1. Královská 14:2...převlékni se, aby nepoznali, že jsi moje žena, a vydej se do Šíla. Tam je totiž prorok Achiáš, který mi...
1. Královská 17:10...tamější vdově, aby živila." Vstal tedyvydal se do Sarepty. Přišel k městské bráně a hle, jakási...
1. Královská 18:16...tváří stojím, dnes se mu ukážu." Obadiáš se tedy vydal za Achabem, aby mu to oznámil. Achab ihned vyrazil...
1. Královská 20:13...to ohromné množství vojska? Hle, dnes ti je vydám do rukou, abys poznal, že jsem Hospodin." "Jak se...
1. Královská 20:28... že Hospodin je bohem hor, a nikoli bohem nížinvydám ti celé to ohromné vojsko do rukou, abyste poznali,...
1. Královská 22:6... nebo ne?" "Jdi," odpovídali, "a Pán je vydá králi do rukou!" Jošafat ale naléhal: "To tu není...
1. Královská 22:12...Rámot-gileád! Čeká úspěch! Hospodin ho králi vydá do rukou!" Posel, který šel pro Michajáše, mu tedy...
1. Královská 22:15..." odpověděl. "Čeká úspěch. Hospodin je králi vydá do rukou." Král ho však přerušil: "Kolikrát mám...
1. Královská 22:49... Jošafat vybudoval zámořské loďstvo, aby se vydalo do Ofiru pro zlato. Z cesty ale sešlo, protože lodě...
2. Královská 2:23... dodnes, přesně jak Elíša řekl. Potom se odtud vydal vzhůru do Bet-elu. Když stoupal po cestě, vyšli z...
2. Královská 3:10...nás tři krále Hospodin svolal proto, aby nás vydal do rukou Moábcům?" Jošafat ale řekl: "To tu není...
2. Královská 3:12..." "Ten slovo Hospodinovo," odpověděl JošafatVydali se tedy spolu s izraelským a edomským králem za ním....
2. Královská 3:13...to Hospodin, kdo nás tři krále svolal, aby nás vydal do rukou Moábcům." Elíša mu na to řekl: "Jakože je...
2. Královská 3:18...v Hospodinových očích bylo málo. Proto vám také vydá do rukou Moábce. Všechna hrazená města, všechna větší...
2. Královská 5:5...mu, co ta dívka z izraelské země říkala. "Vydej se na cestu!" odpověděl aramejský král. " zatím...
2. Královská 5:15...chlapce! Hned se tedy s celým svým doprovodem vydal zpátky k Božímu muži. Předstoupil před něj a řekl:...
2. Královská 8:9... jestli se uzdravím." Chazael se mu tedy vydal naproti a vzal s sebou dary - čtyřicet velbloudů...
2. Královská 9:21... Také judský král Achaziáš vyjel; každý se vydal ve svém voze naproti Jehuovi. Setkali se na pozemku...
2. Královská 13:3...vzplanul proti Izraeli hněvem a nadlouho je vydal do rukou aramejského krále Chazaela i jeho syna...
2. Královská 17:27...způsoby Boha země." Asyrský král proto vydal rozkaz: "Doveďte tam jednoho z kněží, které jste...
2. Královská 18:6...se od něj. Dodržoval přikázání, která Hospodin vydal Mojžíšovi, a Hospodin byl s ním. Ve všem, co podnikl,...
2. Královská 21:14...překlopí. Co zbylo z mého dědictví, to opustímvydám je do rukou jejich nepřátel. Stanou se lupem a...
1. Letopisů 4:39...otcovské domy se hojně rozrostly. Proto se vydali hledat pastvu pro své ovce a kozy ke Gedorskému...
1. Letopisů 14:10... David se ptal Boha: "Mám na Filištíny zaútočitVydáš mi je do rukou?" "Zaútoč!" odpověděl mu Hospodin....
1. Letopisů 17:8...můj lid Izrael. Byl jsem s tebou všude, kam ses vydal, a všechny tvé nepřátele jsem před tebou vyhladil....
1. Letopisů 21:4...Joáb ani velitelé vojska nic nezmohli, a tak se vydali projít celý Izrael. Když se vrátil do Jeruzaléma,...
1. Letopisů 22:18...Bůh, s vámi? Dal vám odpočinutí ze všech stranVydal mi do rukou obyvatele této země, a tak je země...
1. Letopisů 24:19...podle nařízení svého otce Árona, jak mu je vydal Hospodin, Bůh Izraele. K ostatním Leviho synům...
2. Letopisů 6:36...by nehřešil - a ty by ses na rozhněvalvydal je nepříteli a jejich uchvatitelé by je odvedli jako...
2. Letopisů 8:18...se pak spolu s Šalomounovými služebníky vydali do Ofiru. Přivezli odtud 450 talentů zlata, které...
2. Letopisů 9:12...ona. Královna se pak se svým služebnictvem vydala zpět na cestu do vlasti. Král Šalomoun ročně...
2. Letopisů 11:14...k němu. Levité opustili své pastviny a majetkyvydali se do Judska a do Jeruzaléma. Jeroboám totiž jim i...
2. Letopisů 13:16...se dali před Judou na útěk, ale Bůh jim je vydal do rukou, takže je Abiáš se svým vojskem úplně...
2. Letopisů 16:8...ses ale spolehl na Hospodina, a tak ti je vydal do rukou. Hospodinovy oči procházejí celou zemi, aby...
2. Letopisů 18:5... nebo ne?" "Jdi," odpovídali, "a Bůh je vydá králi do rukou!" Jošafat ale naléhal: "To tu není...
2. Letopisů 18:11...Rámot-gileád! Čeká úspěch! Hospodin ho králi vydá do rukou!" Posel, který šel pro Michajáše, mu říkal:...
2. Letopisů 21:13...Jošafata ani cestami judského krále Asy, ale vydal ses cestou králů izraelských. Judu i obyvatele...
2. Letopisů 24:24...sice přitáhlo v malém počtu, ale Hospodin jim vydal do rukou vojsko mnohem větší, protože Juda opustil...
2. Letopisů 25:20...ale neposlechl, neboť Bůh se rozhodl, že Judu vydá do jejich rukou, protože uctívali edomské bohy....
2. Letopisů 28:5...košatým stromem. Proto ho Hospodin, jeho Bůhvydal do rukou aramejského krále. Aramejci ho porazili,...
2. Letopisů 28:9...Bůh vašich otců, se hněval na Judu, a tak vám je vydal do rukou. Zuřivost, s jakou jste je povraždili, ale...
2. Letopisů 29:20...hned ráno shromáždil městské hodnostářevydal se do Hospodinova chrámu. Za království, za svatyni a...
2. Letopisů 33:8... Zákon, ustanovení a předpisy, jež jsem jim vydal skrze Mojžíše, nikdy nedopustím, aby museli prchat ze...
2. Letopisů 34:32...Jeruzaléma řídili podle Boží smlouvy, kterou jim vydal Bůh jejich otců. Jošiáš vymýtil všechny ohavnosti ze...
Ezdráš 1:5... jejichž ducha Hospodin probudil, se tedy vydali stavět Hospodinův chrám v Jeruzalémě. Všichni z...
Ezdráš 1:7...přidali své dobrovolné oběti. Sám král Kýros vydal předměty z Hospodinova domu, které Nabukadnezar...
Ezdráš 4:21...a vybírali dávky, daně i poplatky. Proto vydejte pokyn k zastavení výstavby města, dokud nerozhodnu...
Ezdráš 5:12...ale potom naši otcové rozhněvali Boha nebesvydal je do rukou babylonského krále, Chaldejce...
Ezdráš 6:3...tento záznam: Král Kýros v prvním roce své vlády vydal nařízení o Božím domě v Jeruzalémě: Nechť je ten dům...
Ezdráš 8:31...dne prvního měsíce jsme se od průplavu Ahava vydali na cestu do Jeruzaléma. Bůh nad námi držel svou ruku...
Ezdráš 9:11...všem? Opustili jsme tvá přikázání, jež jsi nám vydal skrze své služebníky proroky, kteří říkali: ‚Země,...
Nehemiáš 1:7...jsme přikázání, pravidla a zákony, jež jsi vydal svému služebníku Mojžíšovi. Vzpomeň si prosím na...
Nehemiáš 2:13...kromě toho, na němž jsem jel sám. Tu noc jsem se vydal Údolní branou kolem Dračího pramene a k Hnojné bráně....
Nehemiáš 9:14...sobotu, skrze svého služebníka Mojžíše jsi jim vydal příkazy, nařízení a zákony. Chléb z nebe jsi jim dal,...
Nehemiáš 9:22...jim nechybělo, oděv nechátral, nohy neoteklyVydal jsi jim království a národy, každý kout jsi jim...
Nehemiáš 9:24...bydleli, jsi před nimi porazil. Do rukou jsi jim vydal krále i národy země, takže s nimi naložili podle...
Nehemiáš 9:30...skrze proroky, když ale přesto odmítali slyšetvydal jsi je národům světa do rukou. V nesmírném slitování...
Ester 1:19...nebylo dost nevážnosti a hádek! Nechť král ráčí vydat královské slovo, jež bude zapsáno mezi práva perská a...
Ester 1:20...vybrat za královnu jinou, lepší. A nechť král vydá výnos, který bude rozhlášen po celé jeho veliké říši:...
Ester 7:4...i můj lid - to je žádost. i můj lid jsme vydáni zkáze, k pobití a vyhlazení! Kdybychom byli jen...
Ester 9:14..." Král přikázal, se tak stane. V Súsách byl vydán příslušný zákon a deset Hamanových synů bylo pověšeno...
Ester 9:25...a vyhladit. Ester ale šla před krále, a ten vydal písemné nařízení, aby se ten zlovolný plán, který...
Job 8:4...převrací? Pokud tvé děti proti němu zhřešilyvydal je moci jejich vin. Budeš-li ale pilně hledat Boha a...
Žalmy 78:46...také žáby, aby je hubily. Jejich úrodu housenkám vydal, plod jejich práce kobylkám. Kroupami jejich révu...
Žalmy 78:62...slávu nechal v rukou nepřátel. Svůj lid tehdy vydal napospas meči, na své dědictví se rozhořčil. Jejich...
Žalmy 78:66...rozjařen. Tehdy své nepřátele zasáhl vzaduvydal je věčné pohaně! Zavrhl sice Josefův stan, Efraimův...
Žalmy 79:4...vodu, nebylo nikoho, kdo by je pochoval. Potupě vydáni jsme u svých sousedů, pro smích a zábavu jsme všem...
Žalmy 81:13...lid ale neposlouchal, Izrael se mi nepoddalVydal jsem je tedy jejich zarputilosti, aby se řídili tím,...
Žalmy 89:42...kolemjdoucí jej drancují, svým sousedům je vydán k tupení! Zvedl jsi pravici jeho nepřátel, rozveselil...
Žalmy 107:17...brány z bronzu, láme železné závory! Blázni se vydali cestou zvrácenosti a za své viny trpěli. Veškerý...
Žalmy 107:23...chválu, o tom, co učinil, zpívají! Ti, kdo se vydali na moře v lodích, na mocné vody za svým řemeslem,...
Žalmy 107:37...bydlení. Oseli pole, vinice vysadili, které pak vydaly hojný užitek. Žehnal jim tak, že se velmi rozmnožili...
Žalmy 118:27...Seřaďte průvod s ratolestmi v ruce, vzhůru se vydejte k rohům oltáře! Ty jsi můj Bůh, tobě vzdám díky,...
Žalmy 119:4... neboť po jeho cestách kráčejí! Ty jsi vydal svá pravidla, aby se svědomitě plnila. Kéž jsou ...
Přísloví 2:20... na stezky života se nikdy nevrátí. Kéž by ses vydal cestou ušlechtilých, na stezkách spravedlivých kéž...
Přísloví 9:6...hloupost a konečně žijte, cestou rozumnosti se vydejte!" Kdo poučuje drzouna, říká si o urážku, kdo kárá...
Přísloví 13:23...jmění čeká na poctivé. Políčko chudých může vydat hojnost potravy, bezpráví je ale může o všechno...
Izaiáš 5:10... honosné vily se vylidní. Deset akrů vinice vydá jen jeden džbán, deset měr osiva jen jednu míru zrna....
Izaiáš 19:4...a nebožtíky, s věštci a duchaři, ale Egypt vydám nelítostnému vládci, krutý král bude vládnout nad...
Izaiáš 23:12...zprzněná panno, Dcero sidonská!" Vzhůru! Na Kypr vydej se! Ani tam ale pokoj nenajdeš. Jen se podívej na...
Izaiáš 30:2...a tak jen vrší hřích na hřích. Dolů do Egypta se vydali, aniž se ptali na výroky. V síle faraona hledají...
Izaiáš 30:21...skryt - svého Učitele na vlastní oči uvidíšVydáte-li se doprava nebo doleva, vlastníma ušima za sebou...
Izaiáš 34:2...jejich zástupy; jako proklaté je vyhladívydá je krveprolití. Jejich zabití budou pohozeni, zapáchat...
Izaiáš 42:24...Kdyby tak od nynějška pozor dal! Kdo to Jákoba vydal v plen? Kdo lupičům nechal Izrael? Kdo jiný než...
Izaiáš 42:25...tak na vylil svůj hrozný hněv - válečné vřavě vydal je. Obklopily je plameny, ale nerozuměli; hořeli, ale...
Izaiáš 43:28...zradili. Proto jsem potupil hodnostáře svatyněvydal jsem Jákoba klatbě a Izraele potupě. Teď ale slyš,...
Izaiáš 45:3...brány z bronzu, roztříštím železné závoryVydám ti tajné poklady a skrytá bohatství, abys poznal, že...
Izaiáš 47:6...jsem se na svůj lid a potupil své dědictvívydal jsem ti je napospas, tys ale nad nimi lítost neměla,...
Izaiáš 53:12...s nesčíslnými dělil o kořist, protože sám sebe vydal smrti a počítal se mezi viníky. On to byl, kdo nesl...
Izaiáš 64:6...jsi před námi skryl svou tvář a našim vinám nás vydal napospas. Ty jsi však, Hospodine, Otec náš, my hlína...
Jeremiáš 3:18... V těch dnech přijde dům Judy k domu Izraelevydají se společně ze země na severu do země, kterou jsem...
Jeremiáš 4:7...ze své houštiny, hubitel národů vyrazilVydal se ze své domoviny, aby tvou zemi zpustošil. Z tvých...
Jeremiáš 12:7...být, opustím své dědictví, svůj milovaný lid vydám nepřátelům do hrsti. dědictví je mi lvem, co na ...
Jeremiáš 15:9... v hanbě se bude stydět. Ty, kdo přežijí, pak vydám meči před jejich nepřáteli, praví Hospodin." Běda mi,...
Jeremiáš 18:21...tvůj hněv. Na jejich děti proto dopusť hladvydej je meči napospas! jejich ženy ovdoví a přijdou o...
Jeremiáš 20:4... Hrůza všude kolem. Tak praví Hospodin: Hlevydávám hrůze - tebe i všechny tvé přátele, kteří před...
Jeremiáš 20:5...a pobije mečem. Všechno bohatství tohoto města vydám do rukou jejich nepřátel - všechen jeho zisk, všechny...
Jeremiáš 21:7...morem, který je zabije. Potom, praví Hospodinvydám judského krále Cidkiáše, jeho dvořany i lid (totiž ty...
Jeremiáš 22:25...prstenem na pravici, i odtud bych strhlVydám do rukou těch, kdo pasou po tvém životě, do rukou...
Jeremiáš 29:21... kteří vám mým jménem prorokují lži: Hlevydám je do rukou babylonského krále Nabukadnezara, který...
Jeremiáš 31:6... kdy zvolají strážci v pohoří Efraim: ‚Vzhůruvydejme se k Sionu, k Hospodinu, našemu Bohu!'" Tak praví...
Jeremiáš 34:20...všechen lid země, který prošel mezi díly teletevydám do rukou jejich nepřátel, do rukou těch, kdo pasou po...
Jeremiáš 34:21...zvěř. Judského krále Cidkiáše i jeho velmože vydám do rukou jejich nepřátel, do rukou těch, kdo pasou po...
Jeremiáš 34:22...krále, které se od vás právě stahuje. Hlevydám rozkazy, praví Hospodin, a přivedu je k tomuto městu...
Jeremiáš 37:12...vojsku od Jeruzaléma, chtěl se Jeremiáš vydat z Jeruzaléma do kraje Benjamín, aby tam se svými...
Jeremiáš 38:19...přeběhli k Babyloňanům. Kdyby Babyloňané vydali do jejich rukou, vrhli by se na ." "To neudělají,"...
Jeremiáš 41:17... ženy, děti i dvořany přivedli z Gibeonu zpětvydali se s nimi do Egypta. (Cestou se ještě zastavili v...
Jeremiáš 43:3...proti nám poštval Baruch, syn Neriášův, aby nás vydal do rukou Babyloňanů, aby nás zabili anebo odvlekli do...
Jeremiáš 44:30...Hospodin: Hle, faraona Chofru, vládce Egyptavydám do rukou jeho nepřátel, do rukou těch, kdo pasou po...
Jeremiáš 46:26...zúčtuji s faraonem i s těmi, kdo v něj doufajíVydám je do rukou těch, kdo pasou po jejich životě, do...
Jeremiáš 51:59...Cidkiáše, když se ve čtvrtém roce své vlády vydal do Babylonu.) Jeremiáš zapsal všechna neštěstí, jež...
Pláč 1:14...mi na hrdlo, to jho síly zbavilo! Hospodin  vydal do rukou, před nimiž obstát nemohu. Hospodin pohrdl...
Pláč 2:7...svůj oltář zanevřel, zošklivil si svou svatyniVydal do rukou nepřátel městské hradby i pevnosti. V...
Ezechiel 7:21... a s tím naložím jako s odpadky. Cizincům to vydám za kořist, to uloupí nejhorší lotři na zemi, jen...
Ezechiel 11:9...Panovník Hospodin. Vyženu vás z města venvydám vás do rukou cizáků. Tak nad vámi vykonám své...
Ezechiel 12:4...do vyhnanství. K večeru se pak před jejich očima vydej na cestu, jako odcházejí vyhnanci. Před jejich očima...
Ezechiel 16:27...jsem na tebe ruku a zmenšil jsem tvé územíVydal jsem libovůli tvých nepřátel, filištínských dcer,...
Ezechiel 16:38...soudit, jako se soudí cizoložnice a vražedkyněVydám krvavé pomstě vášnivého hněvu. Vydám do jejich...
Ezechiel 16:39... Vydám krvavé pomstě vášnivého hněvuVydám do jejich rukou, aby zbořili tvé stánky a zničili...
Ezechiel 17:23...ji na vznešené hoře Izraele. Vypustí ratolestivydá plody a bude cedrem překrásným, ve kterém se všichni...
Ezechiel 21:36...rozhořčení, zachvátím plamenem svého zuřenívydám do rukou lidí ukrutných, zkušených v díle záhuby....
Ezechiel 22:4...soudný den, konec tvých let nadešel. Proto  vydám potupě mezi pohany a posměchu mezi všemi zeměmi....
Ezechiel 23:9...její dívčí bradavky a vylévali si na chtíčVydal jsem ji proto do rukou jejích milenců, do rukou...
Ezechiel 25:4...domem Judy, když šli do vyhnanství, proto teď vydám do vlastnictví kmenům z východu. Utáboří se u tebe a...
Ezechiel 25:10...městy Bet-ješimot, Baal-meon a KiriatajimVydám je spolu s Amonci do vlastnictví kmenům z východu,...
Ezechiel 31:11...k oblakům, takže jeho srdce tou výškou zpychlovydám jej do rukou vůdce národů, aby s ním naložil, jak si...
Ezechiel 34:27...požehnání bude pršet jako průtrže! Stromy v sadu vydají ovoce, země vydá úrodu a budou žít ve své vlasti v...
Ezechiel 35:5... jsem Hospodin. Kvůli své dávné nenávisti jsi vydalo syny Izraele napospas meči, když přišel čas jejich...
Ezechiel 35:6...Proto, jakože jsem živ, praví Panovník Hospodinvydám krveprolití a krev se ti bude lepit na paty. Když...
Ezechiel 39:23...byli nevěrní, skryl jsem před nimi svou tvářvydal je do rukou jejich nepřátel, aby všichni padli mečem....
Ezechiel 45:12...ger. Dvacet a pětadvacet a patnáct šekelů vám vydá za hřivnu. Toto bude vaše obětní dávka: šestina efy z...
Ezechiel 47:3...voda. Onen muž se zatím s měřicí šňůrou v ruce vydal na východ. Odměřil tisíc loktů a provedl vodou -...
Daniel 1:2...král Nabukadnezar a oblehl jej. Hospodin mu vydal judského krále Joakima do rukou a s ním i část...
Daniel 2:15...zmocněnce Ariocha takto: "Čím to, že král vydal tak přísný rozkaz?" A když mu Arioch celou věc...
Daniel 2:24...jsi nám sen královský!" S tím se pak Daniel vydal za Ariochem, kterého král pověřil popravami...
Daniel 3:10...krále Nabukadnezara. "Sám jsi, Výsosti, ráčil vydat nařízení, že každý, kdo uslyší roh, píšťalu, citeru,...
Daniel 6:8... rádci a místodržící se usnesli, že by se mělo vydat královské nařízení potvrzující tento výnos: Každý,...
Daniel 6:11...edikt podepsal. Když se Daniel dozvěděl, že byl vydán takový předpis, šel domů, kde měl v horní místnosti...
Daniel 6:17...edikt ani rozkaz změněn!" Nakonec tedy král vydal rozkaz, Daniela přivedou a hodí ho do lví jámy....
Daniel 7:11...uviděl, jak ta šelma byla zabita a její tělo vydáno zkáze v plamenech. Ostatní šelmy směly ještě určitou...
Daniel 7:25...pokusí se změnit i časy a předpisy. Svatí budou vydáni do jeho rukou na čas a časy a půl času. Potom však...
Daniel 8:12... Vojsko i každodenní oběť mu při vzpouře byly vydány do rukou. Srazil pravdu na zem a dařilo se mu vše,...
Daniel 11:28...konec. Severní král se s ohromným bohatstvím vydá zpět do své země a cestou projeví své nepřátelství...
Ozeáš 5:6...ním. Se svými ovcemi a kravami se za Hospodinem vydají; budou ho hledat, ale nenajdou, neboť jim zmizel...
Ozeáš 11:8...se , Efraime, mohu vzdát? Mohu , Izraelivydat napospas? Copak s tebou jak s Admou naložím? Zachovám...
Joel 2:22... stromy ponesou své ovoce a fíkovník s révou vydají užitek. Synové Sionu, jásejte, v Hospodinu, svém...
Joel 4:8... a vaše činy vám odplatím. Vaše syny a dcery vydám napospas synům Judy a ti je prodají Sabejským, daleko...
Amos 6:8... jeho paláce jsou mi odporné. Proto to město vydám v plen i se vším, co je v něm! Zbude-li v jediném...
Micheáš 6:14... Budeš tlačit, ale neporodíš, a co porodíš, to vydám meči. Zaseješ, ale nedočkáš se sklizně; vylisuješ...
Micheáš 6:16...způsoby; následujete jejich rady, a proto vás vydám zpustošení. Výsměch čeká vaše občany - budete tupeni,...
Zachariáš 8:12...Hospodin zástupů. Setbě se bude dařit, réva vydá své ovoce, země vydá úrodu a nebe vydá rosu. To...
Zachariáš 11:6...šetřit obyvatele této země, praví Hospodin. Hlevydám lidi napospas jejich bližním a napospas jejich králi....
Malachiáš 2:9...smlouvu, praví Hospodin zástupů. Proto vás také vydám pohrdání a přede všemi lidmi vás ponížím, protože...
Matouš 5:21...‚Nezabíjej,' a kdokoli by někoho zabil, bude vydán soudu. vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na...
Matouš 5:22... že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdokoli by svému bratru řekl: ‚Tupče!' bude...
Matouš 10:19...na svědectví pro a pro národy. Když vás jim vydají, nestarejte se, jak a co máte říkat. Co máte říci,...
Matouš 10:21...mluví ve vás. Bratr bratra i otec syna tehdy vydá na smrt, děti povstanou proti svým rodičům a zabijí je...
Matouš 13:8...je. Ještě jiná však padla na dobrou půduvydala úrodu - některé stonásobnou, jiné šedesátinásobnou a...
Matouš 14:25...proti . Krátce před svítáním se k nim Ježíš vydal pěšky po hladině. Když ho učedníci uviděli kráčet po...
Matouš 17:22...v Galileji, Ježíš jim řekl: "Syn člověka bude vydán do lidských rukou. Zabijí ho, ale třetího dne bude...
Matouš 18:34... slitoval nad tebou?!' Jeho pán se rozhněvalvydal ho mučitelům, dokud nezaplatí celý dluh. Totéž udělá...
Matouš 20:18... blížíme se k Jeruzalému. Tam bude Syn člověka vydán vrchním kněžím a znalcům Písma a ti ho odsoudí k...
Matouš 20:19...kněžím a znalcům Písma a ti ho odsoudí k smrtiVydají ho pohanům, aby se mu vysmívali, zbičovali ho a...
Matouš 21:33... lis a postavil věž. Pak ji pronajal vinařůmvydal se na cestu. Když se přiblížil čas vinobraní, poslal...
Matouš 26:16... Od chvíle pak hledal příležitost, aby jim ho vydal. Prvního dne Svátku nekvašených chlebů přišli za...
Matouš 27:2... že Ježíš musí zemřít. Spoutali ho, odvedlivydali ho římskému prokurátoru Pilátovi. Když jeho zrádce...
Matouš 27:18...Ježíše zvaného Mesiáš?" (Věděl totiž, že mu ho vydali z pouhé zášti.) Zatímco Pilát předsedal soudu, jeho...
Matouš 27:26...propustil Barabáše, ale Ježíše nechal zbičovatvydal ho k ukřižování. Prokurátorovi vojáci vzali Ježíše do...
Matouš 27:58...požádat o Ježíšovo tělo a Pilát mu nechal tělo vydat. Josef tělo vzal, zavinul do čistého...
Marek 4:8...však padla na dobrou půdu, vzešla, vzrostlavydala úrodu - některé dalo třicetinásobek, jiné...
Marek 6:48...vál proti nim. Krátce před svítáním se k nim vydal pěšky po hladině a chtěl je minout. Když ho uviděli,...
Marek 9:31...své učedníky a říkal jim: "Syn člověka bude vydán do lidských rukou, zabijí ho a třetího dne po svém...
Marek 10:17... vkládal na ruce a žehnal jim. Když se znovu vydal na cestu, doběhl je jeden muž, poklekl před ním a...
Marek 10:33... blížíme se k Jeruzalému. Tam bude Syn člověka vydán vrchním kněžím a znalcům Písma. Odsoudí ho k smrti,...
Marek 12:1... lis a postavil věž. Pak ji pronajal vinařůmvydal se na cestu. Když nastal čas vinobraní, poslal k...
Marek 13:9...bolestí. Dávejte na sebe pozor. Budou vás vydávat soudům a shromážděním. Budete biti a kvůli mně...
Marek 13:12...mluví, ale Duch svatý. Bratr bratra i otec syna vydá na smrt a děti povstanou proti rodičům a zabijí je....
Marek 14:11... Začal tedy hledat příležitost, jak by jim ho vydal. Prvního dne svátku nekvašených chlebů, kdy se...
Marek 15:1...s celou Veleradou, svázali Ježíše, odvedli hovydali Pilátovi. Pilát se ho zeptal: "Tak ty jsi židovský...
Marek 15:10...krále?" (Věděl totiž, že mu ho vrchní kněží vydali z pouhé zášti.) Vrchní kněží ale vyburcovali dav, ...
Marek 15:15...propustil Barabáše, ale Ježíše nechal zbičovatvydal ho k ukřižování. Vojáci ho odvedli dovnitř na nádvoří...
Lukáš 2:1...do dne, kdy vystoupil před Izrael. V těch dnech vydal César Augustus nařízení, aby v celé říši proběhlo...
Lukáš 2:4... každý do svého města. I Josef z Galileje se vydal z města Nazaret do Judska, do města Davidova zvaného...
Lukáš 9:11...Betsaida. Jakmile se to dozvěděly zástupyvydaly se za ním. Přijal je tedy, vyprávěl jim o Božím...
Lukáš 9:44..."Dobře si pamatujte tato slova: Syn člověka bude vydán do lidských rukou." Oni však ten výrok nepochopili....
Lukáš 12:58...vypořádat. Jinak potáhne k soudci, soudce  vydá biřici a biřic vsadí do vězení. Říkám ti: Nikdy...
Lukáš 15:20... jedním ze svých nádeníků.' A tak vstalvydal se ke svému otci. Otec ho spatřil z veliké dálky....
Lukáš 18:32... co je o Synu člověka psáno skrze proroky. Bude vydán pohanům, bude zesměšněn, pohaněn a popliván. Zbičují...
Lukáš 19:28...a pobijte je přede mnou.'" Po těch slovech se vydal kupředu, vzhůru k Jeruzalému. Když se přiblížil k...
Lukáš 20:20...a snažit se ho chytit za slovo, aby ho mohli vydat vládě a pravomoci římského prokurátora. Zeptali se...
Lukáš 21:16...a bratři, příbuzní i přátelé a některé z vás vydají na smrt. Kvůli mému jménu vás budou všichni...
Lukáš 23:25... jak žádali, ale Ježíše na jejich přání vydal na smrt. Když ho odváděli, chytili jistého Šimona...
Lukáš 24:1...dne v týdnu vzaly připravené vonné mastivydaly se s dalšími ženami ke hrobu. Našly však kámen...
Lukáš 24:7...ještě v Galileji říkal: ‚Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí a být ukřižován, ale třetího...
Lukáš 24:13...nad tím, co se stalo. Téhož dne se dva z nich vydali do vesnice jménem Emauzy, vzdálené od Jeruzaléma...
Lukáš 24:20...přede vším lidem. Vrchní kněží a naši vůdcové ho vydali, aby byl odsouzen k smrti, a nechali ho ukřižovat....
Jan 1:8... On nebyl to Světlo, ale přišel, aby o Světle vydal svědectví. Tento byl to pravé Světlo osvěcující...
Jan 1:17...přijali, a sice milost za milost. Zákon byl vydán skrze Mojžíše, milost a pravda však přišla skrze...
Jan 1:32...křtít vodou proto, aby byl zjeven Izraeli." Jan vydal svědectví: "Viděl jsem Ducha, jak sestoupil z nebe...
Jan 1:43...se překládá Petr). Dalšího dne se Ježíš chtěl vydat do Galileje. Našel Filipa a řekl mu: "Pojď za mnou."...
Jan 2:13... Blížily se židovské Velikonoce, a tak se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu nalezl prodavače...
Jan 3:26... který byl s tebou za Jordánem, ten, o němž jsi vydal svědectví, teď křtí a všichni přicházejí k němu!" Jan...
Jan 5:1... Potom byl další židovský svátek, a tak se Ježíš vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník...
Jan 5:33...o mně je pravdivé. Poslali jste k Janovi a ten vydal svědectví pravdě. ovšem nepřijímám svědectví od...
Jan 5:37...poslal Otec. A sám Otec, který poslal, o mně vydal svědectví. Vy jste ale nikdy neslyšeli jeho hlas a...
Jan 7:3... a tak mu jeho bratři řekli: "Odejdi odsudvydej se do Judska, i tvoji učedníci vidí, jaké skutky...
Jan 7:10...v Galileji. Později, když jeho bratři odešlivydal se na slavnost i on, ale ne zjevně, spíše potají....
Jan 7:22...jeden skutek a všichni se divíte. Mojžíš vám vydal obřízku (ačkoli nepochází od Mojžíše, ale od otců) a...
Jan 11:57...na svátek?" Vrchní kněží a farizeové však vydali nařízení, že pokud se někdo dozví, kde je, musí to...
Jan 18:35...řekl Pilát. "Tvůj národ a vrchní kněží mi  vydali. Co jsi udělal?" " království není z tohoto světa...
Jan 18:36...světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán židovským vůdcům. království ale není odsud."...
Jan 18:37... "Narodil jsem se a přišel jsem na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo patří pravdě, ...
Jan 19:11... kdyby ti nebyla dána shůry. Ten, kdo tobě vydal, proto větší hřích." Pilát se ho pak znovu...
Jan 19:16...odpověděli vrchní kněží. Tehdy jim Ježíše vydal k ukřižování. Chopili se ho vojáci. Ježíš nesl svůj...
Skutky 2:23...vám ho Bůh podle své jisté vůle a prozřetelnosti vydal, ukřižovali jste ho rukama bezbožníků. Bůh jej ale...
Skutky 3:13...oslavil svého služebníka Ježíše, jehož jste sami vydali a zavrhli před Pilátem, který ho chtěl propustit....
Skutky 7:8...a budou mi sloužit na tomto místě.' Tehdy jim vydal smlouvu o obřízce. Když pak Abraham zplodil Izáka,...
Skutky 8:25...mi nestane nic z toho, co jste říkali!" Poté, co vydali svědectví a promluvili Pánovo slovo, vraceli se...
Skutky 8:26... Hospodinův anděl promluvil k Filipovi: "Vstaňvydej se na jih, k pouštní cestě z Jeruzaléma dolů do Gazy...
Skutky 8:27...jih, k pouštní cestě z Jeruzaléma dolů do Gazy." Vydal se tedy na cestu a hle, narazil na jednoho Etiopana....
Skutky 13:22...zavrhl a pozdvihl jim za krále Davida, o němž vydal toto svědectví: ‚Našel jsem Davida, syna Jišajova,...
Skutky 14:21...evangelium. Poté, co tu získali mnoho učedníkůvydali se na zpáteční cestu do Lystry, Ikonia a Antiochie....
Skutky 15:8...uvěřili. Bůh, který zná lidská srdce, jim tehdy vydal svědectví, když jim dal Ducha svatého tak jako nám....
Skutky 15:40...Silase, a když ho bratři svěřili Boží milostivydal se na cestu. Procházel Sýrii a Kilikii a posiloval...
Skutky 16:11...jim kázali evangelium. Vypluli jsme z Troadyvydali se přímým směrem k Samothráké a příštího dne jsme...
Skutky 18:1...jménem Damaris a ještě další. Potom se Pavel vydal z Athén do Korintu. Tam se setkal s jedním Židem...
Skutky 18:22...Vyplul z Efesu a poté, co přistál v Cesareji, se vydal do Jeruzaléma. Tam pozdravil církev a odešel do...
Skutky 18:27...Boží cestu ještě přesněji. Apollo se potom chtěl vydat do Řecka, a tak ho bratři povzbudili a napsali...
Skutky 19:21...Duchem rozhodl, že se přes Makedonii a Řecko vydá do Jeruzaléma. " tam pobudu," řekl, "musím se také...
Skutky 21:11... takto spoutají židovští vůdci v Jeruzaléměvydají ho do rukou pohanů." Když jsme to uslyšeli, prosili...
Skutky 21:15...dnech jsme byli připraveni, a tak jsme se vydali vzhůru do Jeruzaléma. Několik učedníků z Cesareje...
Skutky 23:16...O léčce se však doslechl syn Pavlovy sestryVydal se tedy za Pavlem do pevnosti a pověděl mu to. Pavel...
Skutky 25:11...čeho obviňují, nic není, nikdo jim nemůže vydat. Odvolávám se k císaři!" Festus to probral se svými...
Skutky 28:17...otcovským zvykům, byl jsem v Jeruzalémě zatčenvydán Římanům. Ti po výslechu chtěli propustit s tím, že...
Římanům 1:24...člověka, ptáků, zvěře i plazů. Bůh je proto vydal nečistotě, po níž v srdci toužili, aby si navzájem...
Římanům 1:26... který je požehnaný navěky. Amen. Bůh je proto vydal hanebným vášním. Jejich ženy vyměnily přirozené...
Římanům 1:28... Když jim známost Boha nebyla dost dobrá, Bůh je vydal jejich zvrácené mysli, aby dělali, co není správné....
Římanům 4:25...vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše. On byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění....
Římanům 6:13...hřích, nepodléhejte jeho žádostem. Své údy nevydávejte hříchu za nástroje nepravosti, ale jako...
Římanům 8:32...proti nám!? Neušetřil svého vlastního Syna, ale vydal ho za nás za všechny; jak by nám s ním tedy nedaroval...
1. Korintským 5:5...s vámi moc našeho Pána Ježíše. Tehdy dotyčného vydejte satanovi k záhubě těla, aby jeho duch byl spasen v...
1. Korintským 9:19...mám. Ode všech jsem svobodný, ale všem jsem se vydal jako otrok, abych jich co nejvíce získal. Pro Židy...
1. Korintským 14:8... jak kdo poznat, co se hraje? A pokud polnice vydá nezřetelný zvuk, kdo se bude chystat do boje? Stejné...
1. Korintským 16:15...Štěpánova rodina je prvním ovocem Řecka a že se vydali službě svatým. Prosím vás tedy, abyste takové lidi...
2. Korintským 2:13...bratra Tita. Proto jsem se s nimi rozloučilvydal se do Makedonie. Ale díky Bohu, který nás stále vodí...
2. Korintským 12:15... ale rodiče děti. Pokud jde o , milerád se vydám z posledního, i sám sebe vydám za vaše životy, i když...
Galatským 2:20...ve víře v Božího Syna, který si zamilovalvydal za sám sebe. Neodmítám tu Boží milost. Spočívá-li...
Efeským 5:2...a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval násvydal sám sebe za nás jako dar a oběť příjemně vonící Bohu....
Efeským 5:25...své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil očistnou koupelí...
Filipským 4:15... jak to bylo v počátcích evangelia, když jsem se vydal na cestu z Makedonie. Žádná církev se nepodílela na...
2. Tesalonickým 2:11...pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni...
1. Timoteus 1:20... Mezi nimi je i Hymenaios a Alexandr, které jsem vydal satanovi, aby se odnaučili rouhat. Především prosím,...
Židům 6:3...vzkříšení z mrtvých a o věčném soudu. Dá-li Bůhvydáme se dál. Pro ty, kdo byli jednou osvíceni, kdo...
Židům 6:7... znovu by ho vydávali potupě! Když země vsákne vydat deště a vydá zemědělcům dobrou úrodu, je na Boží...
Židům 11:8...měl dědičně získat. Přestože nevěděl, kam jdevydal se na cestu. Vírou se přistěhoval do zaslíbené země,...
Jakub 5:18...tři a půl roku. Když se pak modlil znovu, nebe vydalo déšť a země úrodu. Bratři moji, může se stát, že...
2. Petr 2:15... Proklatci! Opustili přímou cestu a zabloudiliVydali se cestou Balaáma, syna Beorova, jemuž se zalíbila...
1. Jan 5:9...svědectví Boží! A toto je svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. Kdo věří v Božího Syna, svědectví sám...
1. Jan 5:10...z něj lháře, neboť neuvěřil svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. A to svědectví je toto: Bůh nám dal...
3. Jan 1:6...se chováš k bratrům a zvláště k hostům. Oni sami vydali před církví svědectví o tvé lásce. Uděláš dobře,...
Juda 1:11...nerozumná zvířata, je vede do záhuby. Běda jimVydali se Kainovou cestou, pro zisk propadli bludu jako...
Zjevení 2:22... uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s cizoložívydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých...
Zjevení 20:13...knihách, totiž podle svých skutků. Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také Smrt a Záhrobí vydaly...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |