Vycházeli

Hledám varianty 'vycházeli' [ vycházíte (1) vycházíš (1) vycházím (1) vychází (28) vycházet (13) vycházely (1) vycházelo (3) vycházeli (14) vycházela (3) vycházel (13) vycházejí (11) ]. Nalezeno 88 veršù.
Genesis 2:10...zahrady a stromu poznání dobra i zla. Z Edenu vycházela řeka, aby zavlažovala zahradu, a odtud se...
Genesis 19:23...jmenuje Coar, Maličké.) Když Lot vešel do Coaruvycházelo nad zemí slunce. A Hospodin dštil na Sodomu a...
Genesis 24:13...u vodního pramene a dcery zdejších měšťanů vycházejí pro vodu. Když jedné z těch dívek řeknu: ‚Nahni...
Genesis 34:24...jim tedy, bydlí u nás!" A tak všichni, kdo vycházeli z brány jeho města, poslechli Chamora i jeho syna...
Exodus 13:4...své ruky. Proto se nejí nic kvašeného. Dnes vycházíte, v měsíci avivu. Hospodin přivede do země...
Exodus 13:8...kvůli tomu, co pro udělal Hospodin, když jsem vycházel z Egypta.' A budeš to mít jako znamení na své ruce...
Exodus 16:4...na vás pršet chléb z nebe! Lid bude každý den vycházet a sbírat, kolik potřebují na ten den. Vyzkouším,...
Exodus 25:32...pohárky, pupeny a květy. Z jeho boků bude vycházet šest prutů: tři pruty z jedné strany svícnu a tři...
Exodus 28:35...do svatyně před Hospodina a kdykoli bude vycházet, budou znít zvonky, a tak nezemře. Vyrobíš také...
Exodus 33:7... Když chtěl kdokoli hledat Hospodina, musel vycházet ke Stanu setkávání, který byl venku za táborem....
Exodus 33:8... který byl venku za táborem. Když Mojžíš vycházel ke Stanu, všechen lid vstával. Zůstali stát každý...
Exodus 34:34...tu roušku odkládal, dokud odtud nevyšel. Pak vycházel a říkal synům Izraele, co mu bylo přikázáno. Tehdy...
Exodus 37:18...z něj pohárky, pupeny a květy. Z jeho boků vycházelo šest prutů: tři pruty svícnu z jedné strany...
Numeri 11:8...a barvou připomínala vonnou pryskyřici. Lid ji vycházel sbírat, potom ji mleli ručním mlýnkem nebo drtili...
Numeri 26:2...domů každého, kdo je v Izraeli schopen vycházet do boje." Mojžíš s knězem Eleazarem k nim tedy na...
Numeri 27:17...Opatři této obci někoho, kdo by před nimi vycházel i vcházel, kdo by je vyváděl i uváděl, aby...
Numeri 27:21...rozhodnutí pomocí urim. Na jeho rozkaz budou vycházet a na jeho rozkaz budou vcházet - on a s ním...
Numeri 33:2...zapisoval, odkud podle Hospodinova rozkazu vycházeli. Toto jsou zastávky na jejich tažení: Patnáctého...
Deuteronomium 8:3... že nejen chlebem bude člověk živ, ale vším, co vychází z Hospodinových úst. Tvůj oděv za těch čtyřicet let...
Deuteronomium 31:2... řekl jim: "Je mi sto dvacet let; nemohu dále vycházet a vcházet před vámi. Navíc mi Hospodin řekl:...
Deuteronomium 33:2...přišel ze Sinaje, ze Seíru, jako když slunce vychází, tak jim z pohoří Paran zazářil. S nesčíslnými...
Deuteronomium 33:18...O Zabulonovi řekl: "Raduj se, Zabulone, kdykoli vycházíš, a ty, Isachare, v stanech svých! Na horu svolají...
Jozue 2:10...před vámi vysušil vody Rudého moře, když jste vycházeli z Egypta, i co jste provedli oběma emorejským...
Jozue 5:5...pomřeli cestou na poušti. Všechen lid, který vycházel, byl sice obřezán, ale z lidu narozeného po vyjití...
Soudců 1:24...(dříve nazývaný Luz), uviděli zvědové z města vycházet nějakého muže. "Ukaž nám, prosím, kudy do města,"...
Soudců 5:31... kdo milují, jsou však jako slunce, když vychází v síle své! Země pak měla mír čtyřicet let. Synové...
Soudců 9:43...do zálohy v polích. Když viděl, že lidé opravdu vycházejí z města, vyrazil proti nim a pobil je. Zatímco...
Soudců 11:34... Jiftach se vracel domů do Micpy a hle, kdo mu vychází naproti - jeho dcera tančící za zvuku tamburín!...
1. Samuel 15:6...přece ke všem Izraelcům zachovali laskavě, když vycházeli z Egypta." A tak se Kenijci od Amalekovců...
1. Královská 8:10...po jejich odchodu z Egypta. Když potom kněží vycházeli ze svatyně, naplnil Hospodinův chrám oblak. Kněží...
2. Letopisů 1:10... Dej mi tedy moudrost a poznání, abych dovedl vycházet i přicházet v čele tohoto lidu. Vždyť kdo by...
2. Letopisů 5:11...po jejich odchodu z Egypta. Když potom kněží vycházeli ze svatyně (všichni přítomní kněží bez ohledu na...
2. Letopisů 20:10...Moábci a obyvatelé pohoří Seír! Když naši otcové vycházeli z Egypta, nenechal jsi tudy Izrael ani projít,...
2. Letopisů 20:20... Brzy ráno vytáhli na Tekojskou poušť. Když vycházeli, Jošafat se před postavil a prohlásil: "Slyšte...
Job 24:5...po kraji. Jiní jsou jak divocí osli na pouštivycházejí za prací, jako by kořist hledali; potravu pro...
Job 37:2...jeho hlas hromový, dunění, jež z úst mu vychází! Pod celým nebem je nechá znít, i kraje světa svým...
Job 37:9...skrýší a zůstává ležet v peleších. Jen vichřice vychází ze své komnaty a severák s sebou zimu přináší. Bůh...
Job 37:22...na nebi, poté co vítr mraky rozptýlil. Od severu vychází zlatý třpyt, ohromnou slávou Bůh se obklopil!...
Žalmy 17:1...volání popřej sluch, vyslechni moji modlitbuvychází ze rtů bezelstných. Od tebe samého vyjde můj...
Žalmy 19:6...stan postavil slunci v nebesích a ono jak ženich vychází z komnaty, jak hrdina dychtící na cestu vyrazit....
Žalmy 19:7...z komnaty, jak hrdina dychtící na cestu vyrazitVychází na jednom konci nebe, k druhému konci míří obloukem...
Žalmy 97:11...je z ruky ničemných! Poctivým lidem světlo vychází, radost je dána upřímným. Radujte se v Hospodinu,...
Žalmy 112:4...bohatství, jeho spravedlnost navždy obstojíVychází ve tmách světlo poctivým, spravedlivý je, milostivý...
Žalmy 114:1... matka se z dětí raduje! Haleluja! Když Izrael vycházel z Egypta, dům Jákobův z lidu cizího jazyka, tehdy...
Žalmy 126:6... sklidí úrodu s jásáním. Ten, který s pláčem vychází, aby drahocenné símě rozhodil, ten se s jásotem...
Přísloví 4:23...chraň své srdce - právě z něj všechen život vychází. Zbav se vší převrácené řeči, ústa, jež mluví zle,...
Kazatel 1:5...přichází, země však nehnutě trvá navěky. Slunce vychází a znovu zapadá, aby chvátalo tam, odkud vyjít ....
Píseň 4:2... Tvé zuby jsou jak stádo ovcí skvoucích, když vycházejí z koupadla: jak párky dvojčat kráčejí, ani jediné...
Píseň 6:6...hor. Tvé zuby jsou jak stádo ovcí březích, když vycházejí z koupadla: jak párky dvojčat kráčejí, ani jediné...
Izaiáš 55:11... kdo - takové je i slovo, jež z mých úst vychází: nenavrátí se ke mně s prázdnou, ale vykoná, co...
Izaiáš 59:19...jméno ctít a jeho slávu tam, kde slunce vychází, neboť se jako prudká řeka přivalí, hnaná kupředu...
Jeremiáš 17:19...postav se do Brány synů lidu, kterou vcházejívycházejí judští králové. Postav se do všech bran...
Ezechiel 44:19... nenosí nic, v čem by se potili. Kdykoli budou vycházet na vnější nádvoří, kde je lid, svléknou si roucha,...
Daniel 7:10...kola - oheň hořící! Proud ohnivé řeky od něj vychází, miliony jsou jeho sloužících a miliardy před ním...
Ageus 2:5... To je slovo, které jsem vám dal, když jste vycházeli z Egypta. Můj Duch zůstává vprostřed vás. Nebojte...
Zachariáš 2:17... všichni lidé - vždyť se probouzí,  vychází ze svého svatého příbytku! Potom mi ukázal...
Matouš 3:5... celé Judsko i celý jordánský kraj tehdy vycházel k němu, vyznávali své hříchy a on je křtil v řece...
Matouš 5:45...Otce v nebesích. On přece dává svému slunci vycházet na dobré lidi i na zlé a posílá déšť na...
Matouš 15:11...to, co mu vchází do úst, ale to, co mu z úst vychází." Tehdy k němu přistoupili učedníci a řekli mu:...
Matouš 15:18...do břicha a vypouští se do žumpy? Co ale z úst vychází, jde ze srdce a špiní to člověka. Ze srdce totiž...
Matouš 15:19... jde ze srdce a špiní to člověka. Ze srdce totiž vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilnění,...
Matouš 20:29...dal svůj život jako výkupné za mnohé." Když pak vycházeli z Jericha, šel za ním veliký zástup. U cesty...
Marek 1:5...poušti a kázal křest pokání na odpuštění hříchůVycházela k němu celá judská země i všichni Jeruzalémští,...
Marek 7:15... ho nemůže pošpinit. Člověka špiní to, co z něj vychází!" Když pak odešel od zástupu do domu, učedníci se...
Marek 7:20...všechny pokrmy. Potom řekl: "Co z člověka vychází, to člověka špiní. Z nitra lidského srdce vycházejí...
Marek 7:21... to člověka špiní. Z nitra lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilnění, krádeže, vraždy,...
Marek 7:23... urážky, pýcha, potrhlost. Všechny tyto zlé věci vycházejí z nitra a špiní člověka." Potom vstal a odešel...
Marek 10:46... Když pak se svými učedníky a s velikým zástupem vycházel z Jericha, u cesty seděl slepý žebrák Bartimeus,...
Marek 11:12...se Dvanácti odešel do Betanie. Když druhého dne vycházeli z Betanie, Ježíš dostal hlad. Zdálky uviděl...
Lukáš 4:36...že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vycházejí?" A zpráva o něm se šířila po celém okolí...
Lukáš 4:41...z nich vkládal ruce a uzdravoval je. Z mnohých vycházeli démoni s křikem: "Ty jsi Boží Syn!" On je ale...
Lukáš 6:19... Každý v davu se ho snažil dotknout, neboť z něj vycházela moc a všechny uzdravovala. Ježíš se rozhlédl po...
Jan 10:9...vejde skrze mne, bude spasen a bude vcházetvycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl,...
Jan 15:26...vám pošlu od Otce, totiž Duch pravdy, který vychází z Otce, ten o mně bude vydávat svědectví. A vy také...
Skutky 8:7... které dělal. Nečistí duchové s velikým křikem vycházeli z mnoha posedlých a mnozí ochrnutí a chromí byli...
Skutky 19:12...na nemocné; nemoci je opouštěly a zlí duchové vycházeli. Nějací potulní židovští zaklínači se pak...
Římanům 4:16...kde není Zákon, není přestupek. Zaslíbení tedy vychází z víry, aby se řídilo milostí, aby bylo zaručeno...
1. Korintským 10:33...ani Řekům ani církvi Boží. Vždyť i vždycky vycházím všem vstříc, neboť nehledám vlastní prospěch, ale...
Efeským 5:13...mluvit. Všechno, co je vystaveno světlu, však vychází najevo a všechno, co vychází najevo, se stává...
Efeským 5:14...světlu, však vychází najevo a všechno, co vychází najevo, se stává jasným. Proto se říká: "Probuď se,...
Jakub 3:10...lidem stvořeným k Boží podobě. Ze stejných úst vychází žehnání i proklínání. Bratři moji, tak to nemá být!...
Zjevení 1:16...vod. V pravé ruce měl sedm hvězd a z úst mu vycházel ostrý dvojsečný meč. Jeho tvář zářila jako slunce...
Zjevení 4:5...rouch a na hlavách měli zlaté koruny. Z trůnu vycházelo blýskání a hlasy hromobití. Před trůnem hořelo...
Zjevení 9:17...Hlavy těch koní byly jako hlavy lvů a z tlam jim vycházel oheň, dým a síra. Těmito třemi ranami, ohněm,...
Zjevení 9:18...třemi ranami, ohněm, dýmem a sírou, jež jim vycházely z tlam, byla pobita třetina lidí. Moc těch koní...
Zjevení 16:13...úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám. Jsou to duchové...
Zjevení 16:14... Jsou to duchové démonů, kteří konají divyvycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili...
Zjevení 19:15... oblečená bílým a čistým kmentem. Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jím bil národy. On sám je bude pást...

Slova obsahující vycházeli: nevycházeli (1) vycházeli (14)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |