Vybudoval

Hledám varianty 'vybudoval' [ vybudujme (1) vybuduji (5) vybuduje (3) vybudovat (3) vybudoval (15) ]. Nalezeno 27 veršù.
1. Královská 2:24...mého otce Davida a který mi podle svého slova vybudoval dům - Adoniáš zemře ještě dnes!" Král Šalomoun...
1. Královská 6:5...která obepínala chrámovou loď a vnitřní svatynivybudoval přístavbu, která měla po celé délce postranní...
1. Královská 6:10...připevněným na cedrových trámech. Přístavbu vybudoval okolo celého chrámu; každé její patro bylo 5...
1. Královská 9:26...u Eilatu na pobřeží Rudého moře v edomské zemi vybudoval loďstvo. Chíram pak se Šalomounovými služebníky...
1. Královská 22:49...neměli krále, vládl tam místodržitel. Jošafat vybudoval zámořské loďstvo, aby se vydalo do Ofiru pro...
2. Královská 14:22...ho za krále na místě jeho otce Amaciáše. To on vybudoval Eilat a vrátil ho Judovi poté, co král Amaciáš...
1. Letopisů 11:8...usadil, a tak dostala jméno Město DavidovoVybudoval to město okolo od terasy Milo k obvodové...
1. Letopisů 28:2..."Slyšte , bratři, lide můj! Měl jsem na srdci vybudovat chrám, kde by spočinula Truhla Hospodinovy...
1. Letopisů 28:6...Izraelem. Řekl mi: ‚Tvůj syn Šalomoun, ten mi vybuduje chrám i nádvoří. Jeho jsem si vyvolil za syna a ...
2. Letopisů 2:11... znalého, rozumného a rozvážného, který jistě vybuduje Hospodinův chrám i královský palác. Posílám ti...
2. Letopisů 4:9...a pět nalevo. Zlatých mis vyrobil sto. Potom vybudoval Kněžské nádvoří a Velké nádvoří, před nádvořím...
2. Letopisů 8:4...ji. Na poušti vystavěl také Tadmor a v Chamátu vybudoval všechna města skladů. Postavil také Horní a Dolní...
2. Letopisů 14:6...neválčil, neboť mu Hospodin dopřál odpočinutí. "Vybudujme ta města!" vybídl Asa Judu. "Opevněme je hradbami...
2. Letopisů 26:2...ho za krále na místě jeho otce Amaciáše. To on vybudoval Eilat a vrátil ho Judovi poté, co Amaciáš...
2. Letopisů 27:4...chrámu a odvedl hodně práce na hradbě OfeluVybudoval také města v Judském pohoří a v lesích vystavěl...
Izaiáš 54:11... vichrem zmítaná, útěchy zbavená, hle,  vybuduji tyrkysovými kameny, za základ položím ti safíry. Z...
Jeremiáš 10:12...On ale svou silou stvořil zem, svou moudrostí vybudoval svět, nebe rozepjal svým rozumem! Svým hlasem...
Jeremiáš 18:9...mohu prohlásit o národu nebo království, že je vybuduji a zasadím; pokud však budou páchat, co je v mých...
Jeremiáš 24:6...a přivedu je zpět do této země. Znovu je vybuduji a nezbořím, zasadím je a nevykořením. Dám jim...
Jeremiáš 33:7...pokoj a bezpečí. Osud Judy a Izraele změnímvybuduji je tak jako kdysi. Očistím je ode všech zločinů,...
Jeremiáš 42:10...vaši prosbu: Jestliže zůstanete v této zemivybuduji vás a nezbořím, zasadím vás a nevykořením, neboť...
Jeremiáš 45:4...ti vyřídil: Tak praví Hospodin - Hle, co jsem vybudoval, bořím, a co jsem zasadil, vykořeňuji - celou...
Jeremiáš 51:15...On sám svou silou stvořil zem, svou moudrostí vybudoval svět, nebe rozepjal svým rozumem! Svým hlasem...
Ezechiel 17:17...ve válce, babylonský král navrší násepvybuduje valy, aby vyhladil mnoho lidí. Pohrdl přece...
Ezechiel 21:27...postavit beranidla proti branám, navršit násepvybudovat val. Jim to bude připadat jako mylná věštba -...
Daniel 4:27...Babylon! Svou vlastní mocí a silou jsem ho vybudoval v královské sídlo ke slávě své velebnosti!" Král...
Skutky 20:32...svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které moc vybudovat vás a dát vám dědictví mezi všemi posvěcenými. Od...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |