Vybrán

Hledám varianty 'vybrán' [ vybrat (3) vybráno (1) vybráni (1) vybrán (2) vybraly (1) vybrali (10) vybrala (2) vybral (36) vyberu (1) vyberte (13) vyberou (6) vybereš (5) vybereme (1) vybere (5) vyber (14) ]. Nalezeno 98 veršù.
Genesis 13:11...Hospodin zničil Sodomu a Gomoru). Lot si tedy vybral celou jordánskou rovinu a vydal se na východ. Tak se...
Genesis 21:21... Bydlel v Paranské poušti a jeho matka mu vybrala ženu z Egypta. Někdy v době Abimelech s...
Genesis 24:4... ale půjdeš do země, k mým příbuzným, a tam vybereš manželku pro mého syna Izáka." Služebník mu na to...
Genesis 24:7...pošle svého anděla, abys odtamtud mému synovi vybral manželku. Kdyby ta žena nechtěla následovat,...
Genesis 24:38...půjdeš do domu mého otce, k mým příbuzným, a tam vybereš manželku pro mého syna.' Když jsem svému pánu řekl:...
Genesis 24:40...anděla, aby dal tvé cestě zdar, abys mému synovi vybral manželku z mého příbuzenstva, z domu mého otce....
Genesis 24:48... vedl pravou cestou, abych pro syna svého pána vybral dceru jeho příbuzného. Nyní tedy, chcete-li se k...
Genesis 27:9... synu můj, a udělej, co ti řeknu: Jdi ke stáduvyber mi z něj dvě pěkná kůzlata a z nich pro tvého otce...
Genesis 28:2... do domu Betuela, otce tvé matky, a tam si vyber manželku z dcer svého strýce Lábana. Kéž ti...
Genesis 32:14...své množství.'" A když na tom místě strávil nocvybral z toho, co získal, dar pro svého bratra Ezaua: 200...
Genesis 38:6...Juda v Kezíbu. Juda pak svému prvorozenému Erovi vybral manželku jménem Támar. Er, Judův prvorozený, však...
Genesis 41:33...jistá a Bůh ji brzy vykoná. Nechť tedy farao vybere rozvážného a moudrého muže a ustanoví ho nad...
Genesis 42:24...se. Potom se k nim vrátil, promluvil s nimivybral z nich Šimeona a před jejich očima ho spoutal. Potom...
Exodus 17:9...s Izraelem. Mojžíš tenkrát řekl Jozuovi: "Vyber si muže a vytáhni s nimi do boje proti Amalekovi. ...
Exodus 18:25...poslechl a udělal všechno, co mu řekl. Mojžíš vybral schopné muže z celého Izraele a ustanovil je za...
Exodus 21:8... Jestliže se znelíbí svému pánu, který si ji vybral, nechá ji vykoupit. Nesmí ji však podvést tím, že by...
Exodus 21:9...tím, že by ji prodal cizincům. Jestliže ji vybral pro svého syna, bude se k chovat jako k dceři....
Exodus 25:2...k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele, pro mne vyberou sbírku. Vyberte pro mne příspěvek od každého...
Exodus 25:3...jehož srdce bude ochotné. Jako příspěvek od nich vyberte zlato, stříbro, bronz, modrou, purpurovou a...
Exodus 30:16...méně než půl šekelu. Toto výkupné stříbro, které vybereš od synů Izraele, vynaložíš na službu ve Stanu...
Exodus 34:16...abys jedl z jejich obětí. Když pak z jejich dcer vybereš manželky svým synům, půjdou jejich dcery smilnit za...
Exodus 35:5...izraelské obci řekl: "Hospodin přikázal totoVyberte mezi sebou pro Hospodina sbírku; každý, kdo ...
Exodus 38:26...hlavy (to jest půl šekelu svatyně) - tolik bylo vybráno od každého, kdo byl zahrnut do sčítání, od...
Leviticus 6:3...oblékne plátěné roucho a pod něj plátěné spodkyVybere popel ze zápalné oběti strávené ohněm na oltáři a...
Numeri 3:12...prvorozených, kteří mezi Izraelci otvírají lůnovybral z řad synů Izraele levity. Levité jsou tedy moji,...
Numeri 3:47...synů Izraele, kteří převyšují počet levitůvybereš po pěti šekelech za hlavu (měřeno podle šekelu...
Numeri 3:49...za ty, kdo převyšují jejich počet." A tak Mojžíš vybral výplatné stříbro za ty, kdo převyšovali počet mužů...
Numeri 3:50... kdo převyšovali počet mužů vykoupených levityVybral za prvorozené syny Izraele 1 365 šekelů stříbra...
Numeri 4:13...z odolných usní a položí na nosítka. Pak vyberou z oltáře popel, prostřou na oltáři přehoz z...
Numeri 17:17...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraelevyber od vůdců jejich otcovských rodů dvanáct holí - po...
Numeri 18:6...hrozný hněv. Hle, sám jsem z řad synů Izraele vybral vaše bratry levity. Byli odevzdáni Hospodinu a...
Numeri 31:28...zbytek obce. Od bojovníků, kteří šli do bitvyvyber příspěvek pro Hospodina. Bude to jeden život z...
Numeri 31:30... Z poloviny patřící ostatním synům Izraele vyber po jednom ukořistěném z padesáti, a to jak z lidí,...
Numeri 31:47...000 osob. Z této poloviny patřící synům Izraele vybral Mojžíš po jednom z každých padesáti ukořistěných, a...
Numeri 35:11...přejdete Jordán a vstoupíte do kanaánské zeměvyberte si města, která vám budou sloužit jako útočiště....
Deuteronomium 1:13...sám nést vaše nesnáze, vaše břemena a rozepřeVyberte ve svých kmenech moudré, rozvážné a zkušené muže,...
Deuteronomium 1:23...vejít." Ten návrh se mi líbil, a tak jsem z vás vybral dvanáct mužů, po jednom z každého kmene. Vypravili...
Deuteronomium 23:17...se mu zalíbí, v kterémkoli městě, které si u vás vybere. Nesmíš jej utiskovat. Mezi dcerami Izraele není...
Deuteronomium 24:10...půjčku, nevstupuj do jeho domu, aby sis vybral zástavu. Zůstaň venku, než ti věřitel přinese...
Deuteronomium 30:19...předložil život a smrt, požehnání a prokletíVyber si život, a budeš živ ty i tvé símě. Miluj Hospodina,...
Jozue 3:12...Jordán před vámi. Proto si z izraelských kmenů vyberte dvanáct mužů, z každého kmene po jednom. Jakmile...
Jozue 4:2...překročil Jordán, Hospodin promluvil k Jozuovi: "Vyberte si z lidu dvanáct mužů, po jednom z každého kmene,...
Jozue 8:3...lidem přichystal vytáhnout proti AjiVybral třicet tisíc udatných bojovníků a vypravil je v noci...
Jozue 20:8... Na východní straně Jordánu naproti Jerichu vybrali z Rubenova pokolení město Becer na pusté náhorní...
Jozue 24:15... Pokud se vám ale nelíbí sloužit Hospodinuvyberte si dnes, komu budete sloužit - bohům, kterým...
Soudců 14:11...na ženicha sluší. Když místní viděli, že je sámvybrali třicet družbů, aby mu dělali společnost. "Chci vám...
Soudců 20:10...Budeme losovat a ve všech izraelských kmenech vybereme deset mužů ze sta, sto z tisíce a tisíc z...
1. Samuel 10:24...všechny ostatní. "Vidíte, koho vám Hospodin vybral?" řekl jim Samuel. "V celém lidu mu není rovného."...
1. Samuel 12:13... váš Bůh! Nuže, zde je král, kterého jste si vybrali a vyžádali. Pohleďte: Hospodin ho nad vámi...
1. Samuel 13:2...letech. Když kraloval nad Izraelem druhým rokemvybral si z Izraele tři tisíce mužů. Dva tisíce jich bylo...
1. Samuel 16:1...Betlémskému, neboť jsem si jednoho z jeho synů vybral za krále." "Jak bych mohl jít?" namítl Samuel. "...
1. Samuel 17:8...jsem přece Filištín a vy jste Saulovi sluhovéVyberte si někoho, přijde sem ke mně. Jestli v boji...
1. Samuel 17:40..." a svlékl to ze sebe. Pak si vzal svou hůlvybral si pět oblázků z potoka, vložil je do kapsy ve své...
2. Samuel 10:9...Joáb viděl, že musí čelit boji zepředu i zezaduvybral ty nejlepší z izraelských bojovníků a seřadil je...
2. Samuel 11:25..."Vyřiď Joábovi: ‚ se tím netrap. Meč si jednou vybere toho a jindy onoho. Zaútoč na město ještě silněji a...
2. Samuel 17:1...také Abšalomovi řekl: "Dovol prosím,  vyberu dvanáct tisíc mužů a ještě dnes v noci se vypravím...
2. Samuel 24:12...Tak praví Hospodin - Nabízím ti trojí trestVyber si jeden a ten ti dám." Gád tedy přišel k Davidovi a...
1. Královská 18:23... Dejte nám dva býky. si z nich jednoho vyberou, rozporcují ho a položí na dříví, ale je...
1. Královská 18:25..." Na to všechen lid odpověděl: "Ano, správně!" "Vyberte si jednoho býka," řekl pak Eliáš Baalovým prorokům,...
2. Královská 9:17... zvolal: "Vidím nějaký houf!" Joram na to řekl: "Vyber jezdce a pošli jim ho vstříc, se zeptá, zda...
2. Královská 10:3...a zbraně. Nuže, jakmile dostanete tento listvyberte ze synů svého pána toho nejlepšího a...
2. Královská 22:4...přinesené do Hospodinova chrámu, které od lidu vybrali strážci prahu. Svěří je mistrům odpovědným za práci...
1. Letopisů 9:22...u vstupu do Stanu setkávání. Všech, kdo byli vybráni za strážce prahů, bylo 212. Takto byli zapsáni...
1. Letopisů 15:22... Levitský vedoucí Kenaniáš byl pro své znalosti vybrán jako sbormistr. Berechiáš a Elkána byli stráže u...
1. Letopisů 19:10... že musí čelit boji zepředu i zezadu, a tak vybral ty nejlepší z izraelských bojovníků, aby nastoupili...
1. Letopisů 21:10...‚Tak praví Hospodin - Nabízím ti trojí trestVyber si jeden a ten ti dám.'" Gád tedy přišel k Davidovi a...
1. Letopisů 21:11...k Davidovi a řekl mu: "Tak praví Hospodin - ‚Vyber si: tři roky hladu, tři měsíce drancování, kdy ...
1. Letopisů 22:2...shromáždit cizince žijící v izraelské zemivybral z nich lamače a kameníky pro přípravu kamenů ke...
1. Letopisů 28:4...rodu , abych byl králem Izraele navěky. Judu vybral jako vůdce, v judském rodu pak můj otcovský dům a ze...
2. Letopisů 24:11...a postavili na místo. Tak to dělali den co denvybrali veliké množství stříbra. Král s Jojadou je...
2. Letopisů 34:9...předali mu stříbro, které levitští strážci prahu vybrali od Manasese, Efraima a od ostatních Izraelců, kteří...
Ezdráš 8:24...za to svého Boha, a vyslyšel nás. Potom jsem vybral dvanáct předních kněží: Šerebiáše, Chašabiáše a...
Ezdráš 10:16... Ostatní navrátilci však byli pro. Kněz Ezdráš vybral za každý rod představitele otcovských domů, každého...
Nehemiáš 9:7...zástup nebeský! Ty jsi Hospodin, Bůh, který vybral Abrama, z chaldejského Uru jej vyvedl a dal mu jméno...
Nehemiáš 11:1... Ostatní lid losoval: každého desátého vybrali, aby bydlel ve svatém městě Jeruzalémě, a zbylých...
Ester 1:19...přijít před krále Xerxe. Král si pak bude moci vybrat za královnu jinou, lepší. A nechť král vydá výnos,...
Ester 3:7...Xerxe, nechal Haman házet pur (totiž los), aby vybral vhodný den a měsíc. Los připadl na dvanáctý měsíc...
Job 7:20...co ti to udělá, ty Strážce člověka?! Proč sis  vybral za svůj terč? Jsem ti snad břemenem? Proč neodpustíš...
Job 34:33...tebe, když se ti to nelíbí podle něj? Ty sám si vyber, ne za tebe, pověz nám, co ses dozvěděl! Všichni...
Izaiáš 44:14...v domě seděla. Předtím však musel cedry pokácetvybrat si duby nebo cypřiše; nechal je sílit mezi stromy v...
Izaiáš 62:2...dostaneš nové jméno, jež ti Hospodinova ústa vyberou. V Hospodinově ruce budeš slavnou korunou, v dlani...
Izaiáš 62:10...cestu pro můj lid! Budujte, budujte silnicivyberte kamení, zvedněte korouhev pro národy! Hle, Hospodin...
Ezechiel 33:2...některou zemi meč, lid země ze svého středu vybere jednoho muže a ustanoví si ho za strážce. Jakmile...
Zachariáš 6:10...jsem slovo Hospodinovo: "Vyber dary od vyhnanců Cheldaje, Tobiáše a Jedajáše, kteří...
Zachariáš 6:11...dne jdi také do domu Jošiáše, syna CefaniášovaVyber od nich stříbro a zlato, vyrob korunu a vlož ji na...
Matouš 13:41...konci světa. Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující, totiž ty,...
Matouš 13:48...vytáhnou na břeh, sednou si a to, co je dobrévyberou do kádí; to, co je špatné, ale vyhodí. Totéž se...
Lukáš 6:13...Bohu, a když se rozednilo, zavolal své učedníkyVybral z nich dvanáct a nazval je apoštoly: Šimona (kterému...
Lukáš 10:42...mnoha věcmi. Jen jedno je však potřeba. Marie si vybrala správně a to nikdo nevezme." Jednou se na...
Lukáš 19:23... peníze směnárníkům, abych si je po návratu vybral i s úroky?' Tehdy řekl své družině: ‚Vezměte mu tu...
Jan 15:16... co jsem slyšel od svého Otce. jsem si vybral vás, ne vy . Ustanovil jsem vás, abyste šli a...
Skutky 6:3...Božímu slovu a sloužili u stolů. Proto, bratřivyberte ze svého středu sedm mužů dobré pověsti, plných...
Skutky 6:5...Celé shromáždění s tím návrhem souhlasilo, a tak vybrali: Štěpána (muže plného víry a Ducha svatého), Filipa...
Skutky 14:23...soužení. V každé církvi jim s modlitbou a postem vybrali starší a svěřili je Pánu, v něhož uvěřili. Prošli...
Skutky 15:7...k nim: "Bratři! Sami víte, že Bůh z nás dávno vybral , aby pohané slyšeli slovo evangelia z mých úst a...
Skutky 15:40...s sebou Marka a odplul na Kypr, kdežto Pavel si vybral Silase, a když ho bratři svěřili Boží milosti, vydal...
2. Korintským 8:19...uznání po všech církvích. Navíc ho církve vybraly, aby nás doprovázel na cestách s touto sbírkou,...
1. Petr 1:20...Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán před stvořením světa, ale teď na konci časů byl...

Slova obsahující vybrán: vybrán (2) vybráni (1) vybráno (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |