Vyšla

Hledám varianty 'vyšla' [ vyšly (7) vyšlo (19) vyšli (92) vyšla (18) vyšel (125) vyjít (11) vyjdu (4) vyjdou (9) vyjdi (15) vyjděte (15) vyjdete (1) vyjděme (1) vyjde (38) ]. Nalezeno 350 veršù.
Genesis 8:16...Bůh k Noemovi promluvil: "Vyjdi z archy - ty a s tebou tví synové, tvá žena a ženy...
Genesis 8:18...na zemi a se na zemi plodí a množí." Noe tedy vyšel ven a s ním i jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů...
Genesis 8:19...havěť, každý pták, všechno, co se hýbe po zemivyšlo z archy podle svých čeledí. Noe tehdy postavil...
Genesis 9:10...i se vší polní zvěří - se vším živým, co vyšlo z archy. Uzavírám s vámi tuto smlouvu: Veškeré...
Genesis 9:18...tvorstvem na zemi." Noemovi synové, kteří vyšli z archy, byli Sem, Cham a Jáfet (onen Cham byl otcem...
Genesis 14:17...porážky Kedor-laomera a králů, kteří byli s nímvyšel mu král Sodomy naproti do údolí Šave (což je...
Genesis 15:4...slovo: "Ten tvým dědicem nebude; tvůj dědic vyjde z tvých vlastních beder!" Vyvedl jej ven a řekl:...
Genesis 15:14...národ, jemuž budou otročit, a tak odtud potom vyjdou s velikým jměním. Ty sám se odebereš ke svým otcům v...
Genesis 19:6...je k nám, si jich užijeme!" Lot k nim tedy vyšel do vchodu, zavřel za sebou dveře a řekl: "Bratři moji...
Genesis 24:5... mám tvého syna odvést zpět do země, z níž jsi vyšel?" "Chraň se tam mého syna odvést!" odpověděl mu...
Genesis 24:15...milosrdenství." Vtom, ještě než to dořeklvyšla z města Rebeka se džbánem na rameni. Ta dívka se...
Genesis 24:43...u vodního pramene. Když řeknu dívce, která vyjde pro vodu: ‚Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu...
Genesis 24:45...pána. A vtom, ještě než jsem to v duchu dořeklvyšla z města Rebeka se džbánem na rameni, sestoupila k...
Genesis 24:50...dál." Lában a Betuel mu odpověděli: "Tato věc vyšla od Hospodina; nemáme k tomu co dodat. Hle, zde máš...
Genesis 24:63...(bydlel totiž v negevském kraji). K večeru Izák vyšel na pole, aby přemýšlel. Pozvedl oči a hle, uviděl...
Genesis 25:25... hle, v jejím lůnu byla dvojčata. Ten, který vyšel první, byl celý zrzavý jako plášť z kožešiny, a tak...
Genesis 25:26... a tak mu dali jméno Ezau, Chlupáč. Za ním pak vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu. Dostal tedy...
Genesis 27:3... Vezmi prosím své zbraně, svůj toulec a lukvyjdi do polí a ulov mi zvěřinu. Pak mi připrav mou...
Genesis 27:30...jakmile Izák Jákobovi požehnal, právě když Jákob vyšel od svého otce Izáka, vrátil se jeho bratr Ezau z lovu...
Genesis 30:14...Ašer, Blažený. Jednou, v době pšeničné sklizněvyšel Ruben na pole, nalezl milostná jablíčka mandragory a...
Genesis 30:16...syna." Když se pak Jákob večer vracel z polevyšla mu Léa naproti se slovy: "Musíš spát se mnou! Dostala...
Genesis 31:33...Léy i do stanů obou děveček, ale nic nenašelVyšel tedy z Léina stanu a šel do stanu Ráchel. Ráchel...
Genesis 34:1... dcera, kterou Jákobovi porodila Léa, si jednou vyšla navštívit domorodé dívky. Když ji uviděl kníže ...
Genesis 35:11...z tebe národ, dokonce svazek národů; i králové vyjdou z tvých beder. Zem, kterou jsem dal Abrahamovi a...
Genesis 38:28...a uvázala na ni červenou nit se slovy: "Tento vyšel první." On ji však zase vtáhl zpět a hle, ven vyšel...
Genesis 38:29...první." On ji však zase vtáhl zpět a hle, ven vyšel jeho bratr. Řekla tedy: "Jakou trhlinou ses prodral?"...
Genesis 38:30...A tak dostal jméno Peres, Průlom. Když potom vyšel jeho bratr s onou červenou nití na ruce, dostal jméno...
Genesis 41:46...Egypta, bylo Josefovi třicet let. Josef pak vyšel od faraona a procházel celou egyptskou zem. V sedmi...
Genesis 43:31...do svého pokoje a tam plakal. Pak si umyl tvářvyšel ven a s přemáháním řekl: "Podávejte jídlo!" Podávali...
Genesis 44:4...byli muži i se svými osly propuštěni. Sotva vyšli kousek za město, Josef řekl správci svého domu:...
Genesis 46:26...- celkem 7 osob. Celkový počet těch, kdo vyšli z Jákobových beder a přišli s ním do Egypta (kromě...
Exodus 1:5...a Neftalí, Gád a Ašer. Celkem vyšlo z Jákobových beder sedmdesát osob. Josef byl v...
Exodus 5:10...poslouchat báchorky!" Biřici a dozorci tedy vyšli a řekli lidu: "Tak praví farao: Nebudu vám dávat...
Exodus 9:29...zdržovat." Mojžíš mu odpověděl: "Jakmile vyjdu z města a vzepnu ruce k Hospodinu, hromy přestanou a...
Exodus 12:22...i obě veřeje. Nikdo z vás nesmí do rána vyjít ze dveří svého domu, neboť Hospodin půjde bít Egypt....
Exodus 12:38...pěších mužů bylo asi 600 000, kromě žen a dětíVyšlo s nimi také množství přimíšeného lidu a obrovské...
Exodus 12:41...430 let. Právě toho dne, kdy uplynulo 430 letvyšly všechny Hospodinovy zástupy z Egypta. To je ta noc,...
Exodus 13:3...lidu řekl: "Pamatuj na tento den, v němž jsi vyšel z Egypta, z domu otroctví, neboť Hospodin vás odtud...
Exodus 13:18... cestou přes poušť k Rudému moři. Synové Izraele vyšli z egyptské země v bojovém šiku. Mojžíš vzal s sebou...
Exodus 16:27... nic nebude." Sedmého dne pak někteří z lidu vyšli sbírat, ale nic nenašli. Tehdy Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 17:5...chvíli ukamenují!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vyjdi před lid a vezmi s sebou některé z izraelských...
Exodus 17:6...tebou tam na skále, na Orébu. Udeř do skályvyjde z voda, aby lid měl co pít." A Mojžíš to před...
Exodus 18:7...s tvojí manželkou a oběma jejími syny." Mojžíš vyšel svému tchánovi vstříc, poklonil se a políbil ho. Když...
Exodus 21:22...muži prát a uhodí těhotnou ženu tak, že z  vyjde plod, ale k dalšímu ublížení nedojde, musí pachatel...
Exodus 23:15... v určený čas měsíce avivu, neboť v něm jsi vyšel z Egypta. Nikdo se přede mnou neukáže s prázdnou....
Exodus 34:18...čas měsíce avivu, neboť v měsíci avivu jsi vyšel z Egypta. Vše, co otvírá lůno, je , včetně všech...
Leviticus 9:23...s Áronem pak vešli do Stanu setkávání, a když vyšli ven, žehnali lidu. Vtom se všemu lidu ukázala...
Leviticus 14:3...tento zákon: Musí být přiveden ke knězi. Kněz vyjde ven za tábor a prohlédne ho: Uvidí-li, že se rána...
Leviticus 14:38...narudlé důlky napohled hlubší než okolní stěnavyjde kněz před vchod domu a na sedm dní dům uzavře....
Leviticus 15:18... do večera. Když bude muž spát se ženouvyjde z něj semeno, oba se omyjí vodou a budou nečistí ...
Leviticus 16:9...a druhýpro Azazela'. Kozla, na něhož vyšel lospro Hospodina', Áron přivede a obětuje ho jako...
Leviticus 16:10...a obětuje ho jako oběť za hřích. Kozla, na něhož vyšel lospro Azazela', však postaví živého před Hospodina...
Leviticus 16:18...svůj dům i za celé izraelské shromáždění. Potom vyjde k oltáři, který je před Hospodinem, a očistí jej:...
Leviticus 16:24...tělo vodou, oblékne si svá původní rouchavyjde, aby vykonal svou zápalnou oběť i zápalnou oběť za...
Leviticus 21:12...se poskvrnit ani kvůli otci nebo matce. Nesmí vyjít ze svatyně, a znesvětit tak svatyni svého Boha -...
Leviticus 24:10...jisté izraelské ženy a jednoho Egypťana jednou vyšel mezi syny Izraele a popral se v táboře s jedním...
Leviticus 25:8...sedm let, takže ti doba sedmi sobotních let vyjde na čtyřicet devět let. Desátého dne sedmého měsíce...
Numeri 11:24... slovo při tobě naplní, nebo ne." Mojžíš tedy vyšel ven a vyřídil Hospodinova slova lidu. Shromáždil...
Numeri 12:12... Prosím, sestra není jako mrtvý plod, co vyšel z lůna matky s tělem napůl zetlelým!" Mojžíš tedy...
Numeri 13:2...promluvil k Mojžíšovi: "Vyšli muže, aby prozkoumali kanaánskou zem, kterou dám...
Numeri 16:27... Dátanova a Abiramova příbytku. Dátan a Abiram vyšli a stáli u vchodu do svých stanů se svými ženami, syny...
Numeri 22:5... Měli ho pozvat těmito slovy: "Hle, nějaký lid vyšel z Egypta a pokryl celou zem. Usazuje se přímo...
Numeri 22:11... pro poslal se slovy: ‚Hle, nějaký lid vyšel z Egypta a pokryl celou zem. Pojď a zatrať mi jej -...
Numeri 22:22...jeho odjezdu vzplanul hněvem a Hospodinův anděl vyšel proti němu, aby mu zahradil cestu. Balaám zatím jel...
Numeri 22:36...dál. Když Balák uslyšel, že Balaám přicházívyšel mu vstříc k Ír Moábskému na samém kraji arnonské...
Numeri 24:17...to není teď, hledím na něj, i když ne zblízkaVyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele; rozdrtí...
Numeri 26:4...Mojžíšovi." Toto jsou synové Izraele, kteří vyšli z Egypta: Synové Rubena, Izraelova prvorozeného:...
Numeri 30:13... zrušil, pak nic ze slibů a závazků, které vyšly z jejích rtů, neplatí. Její muž je zrušil, Hospodin...
Numeri 31:13... Mojžíš, kněz Eleazar a všichni vůdcové obce jim vyšli z tábora naproti. Mojžíš se však na velitele vojska,...
Numeri 31:36...nepoznaly muže. Polovina podílu těch, kteří vyšli do boje, činila: 337 500 kusů bravu; z nich bylo...
Numeri 32:11...vzplanul hněvem a odpřisáhl: ‚Nikdo z těch, kdo vyšli z Egypta, nikdo starší dvaceti let nespatří zem,...
Numeri 33:5...vykonal soud nad jejich bohy. Synové Izraele vyšli z Ramesesu a utábořili se v Sukotu. Vyšli ze Sukotu a...
Numeri 33:6...vyšli z Ramesesu a utábořili se v SukotuVyšli ze Sukotu a utábořili se v Etamu na kraji pouště....
Numeri 33:7...Sukotu a utábořili se v Etamu na kraji pouštěVyšli z Etamu, obrátili se zpět k Pi-chirotu naproti...
Numeri 33:8...Baal-cefonu a utábořili se před MigdolemVyšli z Pi-chirotu, prošli prostředkem moře na poušť, ušli...
Numeri 33:9...dny cesty etamskou pouští a utábořili se v MařeVyšli z Mary a přišli do Elimu. V Elimu bylo dvanáct...
Numeri 33:10...a sedmdesát palem; tam se utábořili u vodyVyšli z Elimu a utábořili se u Rudého moře. Vyšli od Rudého...
Numeri 33:11...z Elimu a utábořili se u Rudého mořeVyšli od Rudého moře a utábořili se v poušti Sin. Vyšli z...
Numeri 33:12...od Rudého moře a utábořili se v poušti SinVyšli z pouště Sin a utábořili se v Dofce. Vyšli z Dofky a...
Numeri 33:13...z pouště Sin a utábořili se v DofceVyšli z Dofky a utábořili se v Aluši. Vyšli z Aluše a...
Numeri 33:14...z Dofky a utábořili se v AlušiVyšli z Aluše a utábořili se v Refidimu, kde lid neměl vodu...
Numeri 33:15...se v Refidimu, kde lid neměl vodu k pitíVyšli z Refidimu a utábořili se na poušti Sinaj. Vyšli z...
Numeri 33:16...z Refidimu a utábořili se na poušti SinajVyšli z pouště Sinaj a utábořili se v Kibrot-hataavě. Vyšli...
Numeri 33:17...z pouště Sinaj a utábořili se v Kibrot-hataavěVyšli z Kibrot-hataavy a utábořili se v Chacerotu. Vyšli z...
Numeri 33:18...z Kibrot-hataavy a utábořili se v ChacerotuVyšli z Chacerotu a utábořili se v Ritmě. Vyšli z Ritmy a...
Numeri 33:19...z Chacerotu a utábořili se v RitměVyšli z Ritmy a utábořili se v Rimon-perecu. Vyšli z...
Numeri 33:20...z Ritmy a utábořili se v Rimon-perecuVyšli z Rimon-perecu a utábořili se v Libně. Vyšli z Libny...
Numeri 33:21...z Rimon-perecu a utábořili se v LibněVyšli z Libny a utábořili se v Rise. Vyšli z Risy a...
Numeri 33:22...z Libny a utábořili se v RiseVyšli z Risy a utábořili se v Kehelatě. Vyšli z Kehelaty a...
Numeri 33:23...z Risy a utábořili se v KehelatěVyšli z Kehelaty a utábořili se na hoře Šefer. Vyšli od...
Numeri 33:24...z Kehelaty a utábořili se na hoře ŠeferVyšli od hory Šefer a utábořili se v Charadě. Vyšli z...
Numeri 33:25...od hory Šefer a utábořili se v CharaděVyšli z Charady a utábořili se v Makhelotu. Vyšli z...
Numeri 33:26...z Charady a utábořili se v MakhelotuVyšli z Makhelotu a utábořili se v Tachatu. Vyšli z Tachatu...
Numeri 33:27...z Makhelotu a utábořili se v TachatuVyšli z Tachatu a utábořili se v Terachu. Vyšli z Terachu a...
Numeri 33:28...z Tachatu a utábořili se v TerachuVyšli z Terachu a utábořili se v Mitce. Vyšli z Mitky a...
Numeri 33:29...z Terachu a utábořili se v MitceVyšli z Mitky a utábořili se v Chašmoně. Vyšli z Chašmony a...
Numeri 33:30...z Mitky a utábořili se v ChašmoněVyšli z Chašmony a utábořili se v Moserotu. Vyšli z...
Numeri 33:31...z Chašmony a utábořili se v MoserotuVyšli z Moserotu a utábořili se v Bne-jaakanu. Vyšli z...
Numeri 33:32...z Moserotu a utábořili se v Bne-jaakanuVyšli z Bne-jaakanu a utábořili se v Chor-gidgadu. Vyšli z...
Numeri 33:33...z Bne-jaakanu a utábořili se v Chor-gidgaduVyšli z Chor-gidgadu a utábořili se v Jotbatě. Vyšli z...
Numeri 33:34...z Chor-gidgadu a utábořili se v JotbatěVyšli z Jotbaty a utábořili se v Abroně. Vyšli z Abrony a...
Numeri 33:35...z Jotbaty a utábořili se v AbroněVyšli z Abrony a utábořili se v Ecjon-geberu. Vyšli z...
Numeri 33:36...z Abrony a utábořili se v Ecjon-geberuVyšli z Ecjon-geberu a utábořili se v Kádeši na poušti Cin....
Numeri 33:37...a utábořili se v Kádeši na poušti CinVyšli z Kádeše a utábořili se u hory Hór na kraji edomské...
Numeri 33:41...zemi, dozvěděl o příchodu synů IzraeleVyšli od hory Hór a utábořili se v Calmoně. Vyšli z Calmony...
Numeri 33:42...od hory Hór a utábořili se v CalmoněVyšli z Calmony a utábořili se v Punonu. Vyšli z Punonu a...
Numeri 33:43...z Calmony a utábořili se v PunonuVyšli z Punonu a utábořili se v Obotu. Vyšli z Obotu a...
Numeri 33:44...z Punonu a utábořili se v ObotuVyšli z Obotu a utábořili se v Ije-abarimu na moábské...
Numeri 33:45...a utábořili se v Ije-abarimu na moábské hraniciVyšli z Ijimu a utábořili se v Dibon-gadu. Vyšli z...
Numeri 33:46...z Ijimu a utábořili se v Dibon-gaduVyšli z Dibon-gadu a utábořili se v Almon-diblataimu. Vyšli...
Numeri 33:47...z Dibon-gadu a utábořili se v Almon-diblataimuVyšli z Almon-diblatajmu a utábořili se v pohoří Abarim...
Numeri 33:48...a utábořili se v pohoří Abarim proti NebóVyšli z pohoří Abarim a utábořili se na moábských pláních...
Numeri 35:26... Pokud se ale ten, kdo někoho zabil, odváží vyjít za hranice svého útočištného města a krevní mstitel...
Deuteronomium 9:7... svého Boha, na poušti. Ode dne, kdy jsi vyšel z Egypta, do svého příchodu sem jste se bouřili...
Deuteronomium 11:10... totiž není jako egyptská zem, z níž jste vyšli, kterou jsi osíval semenem a zavlažoval ji prací...
Deuteronomium 13:14... tvůj Bůh, k bydlení, že z vašeho středu vyšli ničemové, aby svedli obyvatele svého města slovy:...
Deuteronomium 16:3...nekvašený chléb, chléb tísně (neboť jsi z Egypta vyšel ve chvatu). Takto si po celý život připomínej den...
Deuteronomium 21:2...ležet zabitý člověk a nezjistí se, kdo ho zabilvyjdou tvoji stařešinové a soudci, aby změřili vzdálenost...
Deuteronomium 23:11...se mezi vámi někdo znečistí noční příhodou,  vyjde ven za tábor. Nesmí vkročit do tábora. Kvečeru se pak...
Deuteronomium 23:24...se slibu však není žádný hřích. Co vyšlo z tvých úst, to splň. Co jsi vlastními ústy...
Deuteronomium 28:57...synu i své dceři, po plodovém lůžku, které  vyjde mezi nohama, i po děťátkách, která porodí. V tom...
Jozue 2:19...a celou rodinu svého otce. Kdyby někdo vyšel ze dveří tvého domu, jeho krev padne na jeho hlavu, a...
Jozue 5:4... je tento: Všechen lid mužského pohlaví, který vyšel z Egypta, všichni ti bojovníci, po vyjití z Egypta...
Jozue 18:11...Izraele území podle jejich podílů. První los vyšel na pokolení Benjamín pro jejich rody. Území, které...
Jozue 19:10...obdrželi dědictví uvnitř jejich území. Třetí los vyšel na syny Zabulonovy pro jejich rody. Hranice jejich...
Soudců 3:22... protože mu ten meč z břicha nevytáhl. Ven vyšel zadem. Ehud vyšel ven záchodem a dveře střešního...
Soudců 3:23...ten meč z břicha nevytáhl. Ven vyšel zadem. Ehud vyšel ven záchodem a dveře střešního pokoje za sebou zavřel...
Soudců 4:18...a domem Kenijce Chebera totiž vládl mír. Jael vyšla Siserovi naproti a řekla mu: "Pojď dál, můj pane!...
Soudců 4:22...dorazil Barák pronásledující Siseru. Jael mu vyšla naproti se slovy: "Pojď, ukážu ti muže, kterého...
Soudců 9:27...svými bratry a šechemští měšťané mu dali důvěruVyšli na vinice, sklízeli hrozny, šlapali je v lisu a...
Soudců 9:35...ve čtyřech oddílech. Jakmile Gaal, syn Ebedůvvyšel a zastavil se ve vchodu do městské brány, zvedl se...
Soudců 9:42...a jeho bratry ze Šechemu. Druhého dne Šechemští vyšli do polí. Když se to dozvěděl Abimelech, vzal své...
Soudců 11:31...rukou a vrátím se domů jako vítěz, první, co mi vyjde ze vrat naproti, připadne Hospodinu jako zápalná...
Soudců 19:23...k tobě domů, si ho užijeme!" Hospodář k nim vyšel ven se slovy: "To ne, bratři! Nedělejte prosím nic...
Soudců 19:30...neslýchaného se nestalo ode dne, kdy Izraelci vyšli z Egypta. Přemýšlejte! Poraďte se! Udělejte něco!" ...
1. Samuel 9:11...nahoru k městu, potkali se s děvečkami, které vyšly pro vodu. "Je tu vidoucí?" zeptali se jich. "Ano,"...
1. Samuel 9:26..." Saul tedy vstal a společně se Samuelem vyšli ven. Když se blížili k okraji města, Samuel Saulovi...
1. Samuel 16:4...do Betléma, stařešinové města se vylekalivyšli mu naproti s otázkou: "Přinášíš pokoj?" "Ano, pokoj,"...
1. Samuel 18:6...vraceli z boje, ženy ze všech izraelských měst vyšly králi Saulovi naproti se zpěvem a tancem. Vesele...
1. Samuel 20:11...Jonatan Davida, "půjdeme ven." Když pak spolu vyšli ven, Jonatan Davidovi řekl: "Při Hospodinu, Bohu...
1. Samuel 20:35...ho otec tak zostudil. Když přišlo ráno, Jonatan vyšel ven, jak se dohodli s Davidem. Měl s sebou malého...
1. Samuel 24:8...a nedovolil jim Saula napadnout. Saul pak vyšel z jeskyně a pokračoval po cestě. Hned potom vyšel z...
1. Samuel 24:9...z jeskyně a pokračoval po cestě. Hned potom vyšel z jeskyně i David a zavolal za Saulem: "Můj pane!...
1. Samuel 30:21...příliš vyčerpáni, než aby šli dál s DavidemVyšli Davidovi a jeho mužům naproti, David k nim přistoupil...
2. Samuel 16:5...se potom král David blížil k Bachurim, hlevyšel odtud nějaký muž rodem ze Saulova domu. Jmenoval se...
2. Samuel 19:16...zpět. Když dorazil k Jordánu, judští muži vyšli králi naproti do Gilgalu, aby ho převedli přes Jordán...
2. Samuel 24:20...uviděl, že k němu míří král se svou družinouvyšel z domu a poklonil se králi k zemi. "Proč můj pán a...
1. Královská 2:8... zlořečil mi hroznými kletbami. Potom mi vyšel vstříc k Jordánu a jsem mu přísahal při Hospodinu,...
1. Královská 2:30...stánku a řekl Joábovi: "Král nařizujeVyjdi ven!" On ale odpověděl: "Ne. Raději umřu tady."...
1. Královská 18:43...mládenci: "Vzhůru, jdi se podívat na moře." Vyšel se tedy rozhlédnout. "Nic tam není," řekl. "Udělej to...
1. Královská 19:13...ho Eliáš uslyšel, zahalil si tvář pláštěmvyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Vtom k němu ten...
1. Královská 20:33...pro něj," řekl na to král. Ben-hadad k němu tedy vyšel a on ho pozval k sobě do vozu. Ben-hadad mu tehdy...
1. Královská 22:21...Rámot-gileádu?' Ten říkal to a ten zas ono. Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚ ho svedu.'...
1. Královská 22:22...' Hospodin se zeptal: ‚Jak?' a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.' Na...
2. Královská 1:3...ale promluvil k Eliášovi Tišbejskému: "Vstaňvyjdi poslům samařského krále naproti a řekni jim: ‚Copak...
2. Královská 1:6... král se jich ptal: "Proč jste se vrátili?" "Vyšel nám naproti jeden muž," odpověděli, "a řekl nám:...
2. Královská 1:7..."Jak vypadal ten muž, který vám s těmi slovy vyšel naproti?" ptal se král. "Měl plášť z kožešiny,"...
2. Královská 2:23...vydal vzhůru do Bet-elu. Když stoupal po cestěvyšli z města nějací výrostci, posmívali se mu a...
2. Královská 5:11... že šel pryč. "Myslel jsem, že ke mně aspoň vyjde ven!" rozčiloval se. "Myslel jsem, že bude vzývat...
2. Královská 6:15...a město obklíčili. Ráno sluha Božího muže vstalvyšel ven a hle - kolem celého města vojsko, koně a vozy!...
2. Královská 7:12...tábor a skryli se v poli. Říkají si: ‚ vyjdou z města, zajmeme je živé a vpadneme dovnitř!'" Na to...
2. Královská 10:9...a nechte je tam do rána!" odpověděl. Ráno pak vyšel ven, postavil se před lid a promluvil k nim: "Tak vy...
2. Královská 18:18... u silnice k Valchářovu poli. Volali krále, ale vyšel k nim správce paláce Eliakim, syn Chilkiášův, písař...
2. Královská 18:31...Takto praví král Asýrie: Uzavřete se mnou mírvyjděte ke mně. Každý pak budete sklízet svou vinici a své...
2. Královská 19:35...Davida, jenž byl můj služebník!" Téže noci pak vyšel Hospodinův anděl a pobil v asyrském táboře 185 000...
2. Královská 21:15...zlé, a uráželi ode dne, kdy jejich otcové vyšli z Egypta, dodnes." Menaše prolil tolik nevinné...
1. Letopisů 12:18...přišli za Davidem k jeho pevnosti. David jim vyšel vstříc se slovy: "Pokud ke mně přicházíte v pokoji,...
1. Letopisů 21:21...David. Když Aravna vzhlédl a uviděl hovyšel z mlatu a poklonil se Davidovi k zemi. "Přenech mi...
1. Letopisů 24:6...i levitských otcovských rodů. Jednou vždy vyšla řada na Eleazarův otcovský rod a potom na Itamarův....
2. Letopisů 15:2...Duch spočinul na Azariášovi, synu OdedovuVyšel Asovi vstříc se slovy: "Slyš , Aso i všechen Judo a...
2. Letopisů 18:20...Rámot-gileádu?' Ten říkal to a ten zas ono. Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚ ho svedu.'...
2. Letopisů 18:21...' Hospodin se zeptal: ‚Jak?' a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.'...
2. Letopisů 19:2...Jošafat se vracel domů do Jeruzaléma v pokojiVyšel mu ale vstříc vidoucí Jehu, syn Chananiho, a oslovil...
2. Letopisů 26:13...bylo vojsko čítající 307 500 mužů připravených vyjít králi na pomoc do boje proti nepříteli. Uziáš celé...
2. Letopisů 28:9...jménem Oded. Když se vojsko vracelo do Samařívyšel jim naproti. "Hleďte," řekl jim. "Hospodin, Bůh...
Ezdráš 7:9...v pátém měsíci králova sedmého roku. Z Babylonu vyšel prvního dne prvního měsíce a do Jeruzaléma dorazil...
Nehemiáš 8:15...městech i v Jeruzalémě rozhlásili tuto zprávu: "Vyjděte do hor a přineste ratolesti z ušlechtilých i...
Ester 4:1... posypal se popelem a s hlasitým a hořkým nářkem vyšel do města. Dostal se ale jen ke královské bráně; do...
Ester 4:6... co se děje a proč se tak chová. Hatach tedy vyšel za Mordechajem na náměstí před královský palác....
Ester 7:7...omráčený. Král v návalu hněvu vstal od vínavyšel ven do zámecké zahrady. Haman zůstal, aby královnu...
Ester 8:15...zákon byl vyhlášen i v súském paláci. Mordechaj vyšel od krále oděn královsky v modré a bílé, s velkou...
Job 1:21...hlavu. Potom padl na zem a klaněl se: "Nahý jsem vyšel z lůna své matky, nahý se k zas navrátím. Hospodin...
Job 33:27...jásáním a Bůh mu navrátí jeho blahobyt. A tehdy vyjde k lidem se slovy: ‚Hřešil jsem a právo převrátil,...
Job 38:29...otce? Kdo počal rosné krůpěje? Z kterého lůna vyšel led? Kdo rodí jíní nebeské, když voda ztvrdne na...
Job 38:32...anebo povolit Orionův pás? Dáváš v jejich čas vyjít planetám, vedeš Medvědici a její mláďata? Ovládáš...
Žalmy 17:2...- vychází ze rtů bezelstných. Od tebe samého  vyjde můj soud, tvé oči na právo dohlédnou! Zkoumals ...
Žalmy 17:4... tak jak to lidé běžně dělají. Pro slovo, jež vyšlo ze tvých rtů, varoval jsem se cest zločinců. kroky...
Žalmy 89:35...nezradím, svou smlouvu nikdy neporuším, co vyšlo z mých úst, to nezměním! Jednou jsem ve své svatosti...
Žalmy 144:6... dýmají! Zasáhni bleskem, nepřátele rozptylvyšli své šípy, abys je rozdrtil! Vztáhni svou ruku z...
Přísloví 7:15... co jsem slíbila. To proto jsem ti naproti vyšla, sháněla jsem , a mám. Pokrývkami jsem lože...
Přísloví 8:6... k rozumu! Slyšte, řeknu vám něco zásadního, co vyjde z mých rtů, slova ryzí jsou. ústa mluví pouze...
Přísloví 14:33...spočívá moudrost; co skrývá nitro tupců, též vyjde najevo. Spravedlnost povznáší národ, hřích je národům...
Kazatel 1:5...vychází a znovu zapadá, aby chvátalo tam, odkud vyjít . Severní vítr se mění v jižní, sem a tam točí se,...
Kazatel 5:14...syna, nezanechá mu vůbec nic. Z lůna své matky vyšel nahý a stejně, jak přišel, zase odchází - vůbec nic...
Píseň 1:8...stád? Nevíš-li sama, ty nejkrásnější z žen, jen vyjdi v patách ovečkám a svoje kůzlátka nech pást tam, kde...
Píseň 3:11...vnitřek celý obložen láskou jeruzalémských dcerVyjděte a pohleďte, dcery sionské, na krále Šalomouna v...
Píseň 4:6...přijde den a rozprchnou se stíny, na horu myrhy vyjdu si, na pahorek vonných koření. Celá jsi krásná, lásko...
Izaiáš 7:3...řekl Izaiášovi: "Vezmi svého syna Šear-jašubavyjdi s ním Achazovi naproti. Potkáš ho u konce strouhy...
Izaiáš 11:16... tak jako kdysi vznikla pro Izrael toho dne, kdy vyšel z Egypta. V ten den řekneš: "Chválím , Hospodine -...
Izaiáš 24:3... o všechno bude oloupena - takové slovo vyšlo od Hospodina! Zem chřadne, uvadá, celý svět vadne...
Izaiáš 29:7... jež proti Arieli bojují - ti, kdo proti němu vyšli do války, všichni, kdo oblehli jeho pevnosti,...
Izaiáš 36:3...Horního rybníka, u silnice k Valchářovu polivyšel k němu správce paláce Eliakim, syn Chilkiášův, písař...
Izaiáš 36:16...Toto praví král Asýrie: Uzavřete se mnou mírvyjděte ke mně. Každý pak budete sklízet svou vinici a své...
Izaiáš 37:36...to a pro Davida, jenž byl můj služebník!" Tehdy vyšel Hospodinův anděl a pobil v asyrském táboře 185 000...
Izaiáš 48:20...nikdy nevymizelo, nebylo by vymýceno přede mnouVyjděte z Babylonu, unikněte Chaldejcům! Zvěstujte zvučným...
Izaiáš 49:9...a rozdělil zpustlá dědictví, abys řekl vězňům: "Vyjděte!" a těm, kdo jsou ve tmě: "Ukažte se!" Podél cest...
Izaiáš 52:11...viděly spásu, již náš Bůh připravil. Pryč, pryčvyjděte odtud, nesahejte po ničem nečistém! Vyjděte...
Izaiáš 55:12... co chci; úspěšně naplní své poslání. Anovyjdete s radostí, doprovázeni v pokoji. Hory a pahorky vám...
Izaiáš 66:24...lidé, aby se mi klaněli, praví Hospodin.  Vyjdou a spatří mrtvoly těch, kdo se proti mně vzbouřili....
Jeremiáš 5:6...bude číhat u jejich měst a roztrhá každého, kdo vyjde ven. bylo příliš jejich vzpour, jejich nevěry ...
Jeremiáš 7:25...mi záda, a ne tvář. Ode dne, kdy vaši otcové vyšli z Egypta, dodneška jsem jim dennodenně znovu a...
Jeremiáš 17:16... nepřál jsem si ten hrozný den. Ty víš, co mi vyšlo ze rtů, leží to před tebou. Nebuď mi postrachem - jsi...
Jeremiáš 19:2...s sebou několik stařešinů z lidu i z kněžívyjdi Branou střepů do údolí Ben-hinom. Tam volej slova,...
Jeremiáš 20:18...břicho zůstalo navždy těhotné? Proč jen jsem vyšel z lůna matčina? Abych zakoušel jen trápení a žal? Aby...
Jeremiáš 21:9...městě, zahyne mečem, hladem nebo morem. Kdo ale vyjde a vzdá se Babyloňanům, kteří na vás útočí, ten...
Jeremiáš 25:38...utichnou před žárem Hospodinova hněvu. Jako lev vyjde ze svého příbytku a jejich zem se stane pustinou před...
Jeremiáš 38:2...městě, zahyne mečem, hladem nebo morem. Kdo ale vyjde a vzdá se Babyloňanům, ten přežije a zachrání si...
Jeremiáš 38:8...zasedal v Benjamínské bráně. Ebed-melech tedy vyšel z paláce a oslovil krále: "Můj pane a králi! Ti muži...
Jeremiáš 41:6...chrámu. Išmael, syn Netaniášův, jim z Micpy vyšel naproti a celou cestu plakal. Když došel k nim,...
Jeremiáš 51:45... se k němu nepohrnou, padnou babylonské zdiVyjděte odtud, lide můj! Prchejte všichni o život, ...
Pláč 4:18... Sledovali naše kroky, nemohli jsme ani vyjít ven. Přišel náš konec, dny se naplnily, ano, náš...
Ezechiel 3:25...provazy a svážou jimi, takže nebudeš moci vyjít mezi . Jazyk ti přilepím na patro, takže budeš němý...
Ezechiel 9:7...jim. "Naplňte nádvoří mrtvolami. Jděte!" A tak vyšli do města a pobíjeli. Zatímco pobíjeli, zůstal jsem...
Ezechiel 21:24...cesty, kterými půjde meč babylonského krále. Obě vyjdou ze stejné země. Vyrob ukazatel a postav ho na...
Ezechiel 39:9...o kterém jsem mluvil. Obyvatelé izraelských měst vyjdou pálit jejich zbraně - štíty i pavézy, luky i šípy,...
Ezechiel 42:14...kněží vejdou dovnitř, nesmějí ze svatého místa vyjít na vnější nádvoří, dokud tam neodloží roucha, ve...
Ezechiel 46:9... ten, kdo se přijde klanět severní branouvyjde branou jižní. Kdo přijde jižní branou, vyjde...
Daniel 2:13...všech mudrců v Babylonu. Jakmile to nařízení vyšlo, začali mudrce popravovat a hledali také Daniela a...
Daniel 2:14... Když Arioch, velitel královské stráževyšel pobíjet babylonské mudrce, Daniel s ním promluvil...
Daniel 3:26... pojďte ven!" A tak Šadrach, Mešach a Abednego vyšli z ohně ven. Satrapové, hejtmani, místodržící i...
Ozeáš 2:17... a tehdy mi odpoví jako zamlada, jako v den, kdy vyšla z Egypta. Toho dne, praví Hospodin, mi budeš říkat:...
Joel 2:16... shromážděte děti i malé kojence. Ženich  vyjde z ložnice a nevěsta ze svého pokoje. Kněží, kteří...
Jonáš 4:8...tu rostlinu napadl červ, takže uschla. Když pak vyšlo slunce, Bůh zařídil, aby od východu přivanul horký...
Micheáš 2:13...- veliká lidská změť. Ten, který jim razí cestuvyjde před nimi, a tak projdou branou a ven vyrazí. Jejich...
Nahum 1:11... zhltnuti budou jak suché plevy. Z tebe, Ninivevyšel ten, jenž o Hospodinu smýšlí zle a spřádá plány...
Nahum 3:17...rojích. V chladný den usedají na zídky, pak ale vyjde slunce a zas uletí a nikdo neví, kam se poděli....
Abakuk 3:13...kráčíš zemí, ve svém hněvu šlapeš národyVyšel jsi zachránit svůj lid, svého pomazaného zachránit....
Zachariáš 2:7...Anděl mluvící se mnou pak odešel, ale naproti mu vyšel jiný anděl se slovy: "Běž a pověz tomu mladíkovi: ‚V...
Malachiáš 3:20...ani ratolest! Vám, ctitelům mého jména, však vyjde slunce spravedlnosti a v jeho paprscích bude...
Matouš 8:28...kraje, střetli se s ním dva posedlí, kteří vyšli z hrobů. Byli tak nebezpeční, že tou cestou ani...
Matouš 8:32...do toho stáda prasat." "Jděte!" řekl jim, a tak vyšli, vstoupili do toho stáda prasat a celé to stádo se...
Matouš 8:34...to o těch posedlých vyprávěli. Celé město hned vyšlo Ježíšovi naproti, a jakmile ho uviděli, žádali ho, ...
Matouš 10:14...někdo nepřijme a nebude poslouchat vaše slovavyjděte z toho domu nebo města a setřeste si z nohou i jeho...
Matouš 12:43...zde je někdo víc než Šalomoun. Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá...
Matouš 12:44...si řekne: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.' A když přijde a nalezne ho vymetený a ozdobený, ale...
Matouš 13:1...můj bratr, sestra, matka." Toho dne Ježíš vyšel z domu a posadil se na břehu jezera. Sešly se k němu...
Matouš 13:3...vyprávěl o mnoha věcech. Řekl: "Hlevyšel rozsévač, aby rozséval. A jak rozséval, některá...
Matouš 13:6...vzešla, protože země neměla hloubku. Když pak vyšlo slunce, spálilo je, a protože neměla kořen, uschla....
Matouš 13:49... ale vyhodí. Totéž se bude dít na konci světaVyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a vhodí je do...
Matouš 17:18...ho sem." Ježíš pak tomu démonovi pohrozil a on vyšel a chlapec byl v tu chvíli uzdraven. Učedníci později...
Matouš 20:1... "Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel za svítání, aby najal dělníky na svou vinici....
Matouš 20:3...denáru za den a poslal je na svou vinici. Když vyšel ven okolo deváté hodiny, uviděl jiné, jak stojí na...
Matouš 20:5...' A tak šli. V poledne a kolem třetí odpoledne vyšel znovu a udělal totéž. Když pak vyšel kolem páté...
Matouš 20:6...odpoledne vyšel znovu a udělal totéž. Když pak vyšel kolem páté odpoledne, našel jiné, jak tam postávají,...
Matouš 22:10...na svatbu, kohokoli najdete.' Služebníci tedy vyšli do ulic a shromáždili všechny, které našli - zlé i...
Matouš 25:1...deseti družičkám, které vzaly své lampyvyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo rozumných a pět...
Matouš 26:75...slova: "Než zakokrhá kohout, třikrát zapřeš." Vyšel ven a hořce se rozplakal. Ráno se všichni vrchní...
Matouš 27:32...jeho šaty. Potom ho odvedli k ukřižování. Když vyšli, potkali jednoho člověka z Kyrény jménem Šimona a...
Matouš 27:53...svatých vstala. Ti pak po jeho vzkříšení vyšli z hrobů, přišli do svatého města a ukázali se mnoha...
Marek 1:25...- ten Svatý Boží!" "Zmlkni," okřikl ho Ježíš, "a vyjdi z něj!" Nečistý duch tím mužem zalomcoval, hlasitě...
Marek 1:26...duch tím mužem zalomcoval, hlasitě vykřiklvyšel z něj. Všichni byli tak ohromeni, že se začali ptát...
Marek 4:3... Ve svém vyučování jim řekl: "Slyšte: Hlevyšel rozsévač, aby rozséval. A jak rozséval, některá...
Marek 4:6...vzešla, protože země neměla hloubku. Když pak vyšlo slunce, spálilo je, a protože neměla kořen, uschla....
Marek 5:2...vystoupil z lodi, ihned proti němu z hrobů vyšel člověk posedlý nečistým duchem. Bydlel v hrobech a...
Marek 5:8...zapřísahám, netrýzni !" (Ježíš mu totiž řekl: "Vyjdi z toho člověka, nečistý duchu!") "Jak se jmenuješ?"...
Marek 5:13...Ježíš jim to povolil, a tak ti nečistí duchové vyšli a vstoupili do prasat. Asi dvoutisícové stádo se jich...
Marek 5:30...uzdravena. Ježíš v nitru ihned pocítil, že z něj vyšla moc. Otočil se v davu a zeptal se: "Kdo se dotkl mého...
Marek 6:11... Kdyby vás ale někde nepřijali a neposlouchalivyjděte odtud a setřeste z nohou prach na svědectví proti...
Marek 7:29..." odvětil na to. "Ten démon z tvé dcery vyšel." Když pak přišla domů, zjistila, že dívka leží na...
Marek 8:27...vesnice ale nechoď." Ježíš a jeho učedníci pak vyšli do vesnic kolem Cesareje Filipovy. Cestou se svých...
Marek 9:25...ducha: "Němý a hluchý duchu, ti přikazujivyjdi z něj a do něj nevcházej!" A tak s křikem a...
Marek 9:26...nevcházej!" A tak s křikem a velikým zmítáním vyšel. Chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že...
Marek 9:29...Odpověděl jim: "Tento druh démonů nemůže vyjít jinak než skrze modlitbu." Pak odtud odešli....
Marek 14:26...nový v Božím království." A když zazpívali žalmvyšli na Olivetskou horu. Tehdy jim Ježíš řekl: "Všichni...
Marek 14:68...to ale zapřel: "Nerozumím. Nevím, o čem mluvíš!" Vyšel ven před dvůr a vtom zakokrhal kohout. Potom ho ta...
Marek 16:2...Ježíše. Za svítání prvního dne v týdnu, jakmile vyšlo slunce, šly k hrobu. Říkaly si: "Kdo nám odvalí kámen...
Marek 16:8...Galileje. Tam ho spatříte, jak vám řekl." A tak vyšly ven a utekly od hrobu strachy bez sebe. A nikomu nic...
Marek 16:20...do nebe a posadil se po Boží pravici. Oni vyšli a kázali všude a Pán jim pomáhal a potvrzoval Slovo...
Lukáš 1:22... že se tak dlouho zdržuje v chrámu. Když konečně vyšel, nemohl s nimi mluvit, a tak poznali, že musel mít v...
Lukáš 2:35...odmítáno (a tvou vlastní duši pronikne meč), aby vyšlo najevo myšlení mnoha srdcí." Byla tam také prorokyně...
Lukáš 4:35...- ten Svatý Boží!" "Zmlkni," okřikl ho Ježíš, "a vyjdi z něj!" Démon jím smýkl doprostřed a vyšel z něj,...
Lukáš 8:2...duchů a nemocí: Marie zvaná Magdaléna, z níž vyšlo sedm démonů, Johana, manželka Herodova úředníka Chuzy...
Lukáš 8:5...měst proudili za ním), promluvil v podobenství: "Vyšel rozsévač, aby rozséval své zrno. A jak rozséval,...
Lukáš 8:29...nečistému duchu přikázal, aby z toho člověka vyšel. (Předtím ho ten démon často popadal, takže ho museli...
Lukáš 8:33...dovolil vejít do nich. Jakmile jim to dovolilvyšli z toho člověka a vešli do prasat. Stádo se pak vrhlo...
Lukáš 8:35... Když přišli k Ježíši a našli toho muže, z něhož vyšli démoni, jak sedí u Ježíšových nohou oblečen a při...
Lukáš 8:38...do lodi, aby se vrátil. Onen muž, ze kterého vyšli démoni, ho prosil, aby mohl zůstat s ním. Ježíš ho...
Lukáš 8:46...se musel dotknout. Cítil jsem, jak ze  vyšla moc." Žena viděla, že se to neutají. S rozechvěním...
Lukáš 9:5...a odtud zas jděte dál. Kdekoli by vás nepřijalivyjděte z toho města a setřeste si prach z nohou na...
Lukáš 9:6...si prach z nohou na svědectví proti nim." A tak vyšli a chodili po okolních vesnicích. Kázali evangelium a...
Lukáš 9:37...co viděli. Když pak druhý den sestoupili z horyvyšla mu naproti velká spousta lidí. Vtom jeden muž z davu...
Lukáš 10:10...ale přijdete do nějakého města a nepřijmou vásvyjděte na jeho ulice a řekněte: ‚Setřásáme na vás i ten...
Lukáš 11:14...Jednou Ježíš vymítal démona němoty. Když démon vyšel a ten němý začal mluvit, zástupy užasly. Někteří ale...
Lukáš 11:24...se mnou, rozptyluje. Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá...
Lukáš 14:21...vyřídil to svému pánovi. Hospodář se rozhněval. ‚Vyjdi rychle do ulic a uliček,' řekl sluhovi. ‚Přiveď sem...
Lukáš 14:23... a ještě je místo.' Pán tehdy sluhovi poručil: ‚Vyjdi na cesty a mezi ploty a přinuť lidi přijít, je můj...
Lukáš 15:28...rozhněval a ani nechtěl jít dovnitř. Když za ním vyšel jeho otec a prosil ho, odpověděl mu: ‚Podívej se,...
Lukáš 17:29... sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny...
Lukáš 22:39...se, máme dva meče!" "To stačí," odpovědělVyšel ven a podle svého zvyku se odebral na Olivetskou horu...
Lukáš 22:62..."Dříve než se ozve kohout, třikrát zapřeš." Vyšel ven a hořce se rozplakal. Ti, kdo Ježíše hlídali, se...
Jan 4:22...uctíváte; my víme, koho uctíváme, protože spása vyjde z Židů. Přichází chvíle, a je tu, kdy praví...
Jan 4:30...všechno, co jsem udělala. Není to snad Mesiáš?" Vyšli tedy z města a šli k němu. Mezitím ho učedníci...
Jan 5:29... kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlasvyjdou - ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu,...
Jan 8:42...vaším Otcem Bůh, milovali byste , protože jsem vyšel z Boha a od něj přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe,...
Jan 11:20... Jakmile Marta uslyšela, že přichází Ježíšvyšla mu naproti, ale Marie zůstala doma. "Pane, kdybys tu...
Jan 11:30...do vesnice, ale byl na tom místě, kam mu vyšla naproti Marta.) Židé, kteří byli s Marií v domě a...
Jan 11:44...hlasem: "Lazare, pojď ven!" A ten, který zemřelvyšel ven. Ruce i nohy měl svázané plátny a tvář měl...
Jan 12:13...přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové větvevyšli mu naproti a volali: "Hosana!" "Požehnaný, jenž...
Jan 12:18...z mrtvých. Když slyšeli, že udělal ten zázrakvyšli mu lidé naproti v celých zástupech. Farizeové tehdy...
Jan 13:3...si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že vyšel od Boha a jde k Bohu, vstal od večeře, odložil plášť...
Jan 13:30...peníze chudým. Jidáš vzal to sousto a hned vyšel ven. Byla noc. Po jeho odchodu Ježíš řekl: "Syn...
Jan 16:27...protože jste milovali a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha. Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět....
Jan 16:28... a uvěřili jste, že jsem vyšel od BohaVyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď zase opouštím...
Jan 16:30... aby se někdo vyptával. Teď věříme, že jsi vyšel od Boha." "Teď věříte?" opáčil Ježíš...
Jan 17:8...jim a oni je přijali. Skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi poslal. Prosím za ....
Jan 18:4... Ježíš, vědom si všeho, co jej čekalo, jim vyšel vstříc se slovy: "Koho hledáte?" "Ježíše...
Jan 18:16...druhý učedník, který se znal s veleknězem, tedy vyšel, promluvil s vrátnou a uvedl Petra dovnitř. Vrátná se...
Jan 18:29...se neposkvrnili před Hodem beránka, a tak Pilát vyšel k nim. "Z čeho tohoto muže viníte?" ptal se. "Kdyby...
Jan 18:38..." "Co je pravda?" odtušil Pilát. Po těch slovech vyšel znovu ven k Židům. "Podle je nevinný," řekl jim....
Jan 19:4...král!" jej tloukli holemi. Pilát pak znovu vyšel ven. "Hle, vedu ho ven k vám," řekl jim. "Vězte, že...
Jan 19:5...řekl jim. "Vězte, že podle je nevinný." Ježíš vyšel ven s trnovou korunou a v purpurovém plášti. "Hle,...
Jan 19:34...nohy. Jeden z vojáků mu probodl bok kopím a hned vyšla krev a voda. Ten, který to viděl, vydává svědectví a...
Skutky 10:25...přátele. Když Petr chtěl vejít, Kornelius mu vyšel vstříc, padl mu k nohám a poklonil se. Petr ho ale...
Skutky 12:10...do města, a ta se jim sama od sebe otevřelaVyšli ven, přešli jednu ulici a vtom jej anděl opustil....
Skutky 12:17... Potom řekl: "Povězte to Jakubovi a bratrům." Vyšel ven a zamířil jinam. Když se rozednilo, mezi vojáky...
Skutky 16:13... Poté, co jsme ve městě strávili několik dnívyšli jsme v sobotu za město k řece, kde bylo zvykem se...
Skutky 16:18...duchu: "Přikazuji ti ve jménu Ježíše Kristavyjdi z !" V tu chvíli byl pryč. Když její páni uviděli,...
Skutky 16:40...prosili je, opustí město. Pavel a Silas tedy vyšli z vězení, přišli k Lydii, kde se uviděli s bratry,...
Skutky 19:30... Makedonce Gaia a Aristarcha. Pavel chtěl vyjít k lidu, ale učedníci ho nenechali. Také někteří jeho...
Skutky 28:15...do Říma. Když o nás uslyšeli tamější bratřivyšli nám naproti k Appiově tržišti a další ke Třem...
1. Korintským 3:13... z dříví, sena nebo ze slámy, dílo každého vyjde najevo. V onen den se to ukáže; bude to zjeveno ohněm...
1. Korintským 14:25... bude tím vším přesvědčován a usvědčován.  vyjde najevo, co skrývá v srdci, padne na kolena, pokloní...
1. Korintským 14:36...přece ostuda, když žena při shromáždění povídá.) Vyšlo snad Boží slovo od vás? Dorazilo snad jen k vám? Kdo...
2. Korintským 6:17... Budu jejich Bohem a oni budou můj lid." Proto: "Vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Hospodin....
Židům 3:16...mluvit - nebyli to snad všichni, kdo s Mojžíšem vyšli z Egypta? Kdo jej roztrpčoval po celých čtyřicet let?...
Židům 7:1... král Sálemu a kněz Nejvyššího Bohavyšel vstříc Abrahamovi, který se vracel od vítězství nad...
Židům 7:10...ještě v otcových bedrech, když mu Melchisedech vyšel vstříc. Kdyby levitské kněžství vedlo k dokonalosti...
Židům 13:13...za branou, aby posvětil lid svou vlastní krvíVyjděme tedy k němu ven za stany a nesme jeho potupu, neboť...
Jakub 1:11...ponížení; pomine totiž jako polní květ. Když vyjde slunce a přijde žár, usychá tráva a vadne květ; ze...
1. Jan 4:1... zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků. Podle tohoto poznávejte...
2. Jan 1:7...počátku, a tak podle něj žijte. Do světa totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista...
Zjevení 6:4...pečeť, slyšel jsem druhou bytost říci: "Pojď!" A vyšel jiný kůň, ohnivě rudý. Tomu, kdo na něm seděl, bylo...
Zjevení 9:3...se zatmělo slunce i ovzduší. Z toho dýmu pak vyšly na zem kobylky, jimž byla dána moc, taková moc, jakou...
Zjevení 11:5...Pána vší země. Kdyby jim chtěl někdo ublížitvyjde z jejich úst oheň a pohltí jejich nepřátele. Kdyby...
Zjevení 14:15...měl zlatou korunu a v ruce ostrý srp. Z chrámu vyšel další anděl a volal mocným hlasem na toho, který...
Zjevení 14:17...byla sklizena. Z chrámu, který je v nebi, pak vyšel další anděl a také on měl ostrý srp. A od oltáře...
Zjevení 14:18...další anděl a také on měl ostrý srp. A od oltáře vyšel ještě další anděl, který měl moc nad ohněm, a zavolal...
Zjevení 15:6...v nebi otevřel chrám stánku svědectví. Z chrámu vyšlo sedm andělů, kteří měli těch sedm ran, a byli...
Zjevení 18:4...hýření." Tehdy jsem uslyšel jiný hlas z nebe: "Vyjděte z , můj lide, abyste unikli jejím hříchům, abyste...
Zjevení 20:8...těch tisíc let, satan bude propuštěn ze žalářeVyjde svádět národy ve čtyřech koutech země, Goga a Magoga,...

Slova obsahující vyšla: nevyšla (1) vyšla (18) vyšlapaná (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |