Vyřídili

Hledám varianty 'vyřídili' [ vyřiďte (16) vyřídit (5) vyřídíš (1) vyřídilo (1) vyřídili (6) vyřídil (13) vyřídí (1) vyřiď (18) ]. Nalezen 61 verš.
Genesis 24:66...se. Služebník pak Izákovi popsal všechno, co vyřídil, a Izák ji přivedl do stanu své matky Sáry. Vzal si...
Genesis 45:27...zprvu netečné, neboť jim nevěřil. Když mu ale vyřídili všechna slova, která po nich Josef vzkázal, a když...
Exodus 19:8..."Budeme dělat vše, co Hospodin řekl!" a Mojžíš vyřídil slova lidu Hospodinovi. Hospodin Mojžíšovi řekl:...
Exodus 19:9...i tobě věřil navěky." Mojžíš pak Hospodinu opět vyřídil slova lidu. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k lidu a...
Exodus 33:5...žádnou ozdobu. Hospodin totiž Mojžíšovi řekl: "Vyřiď synům Izraele: Jste tvrdošíjný lid. Kdybych s vámi...
Exodus 34:32...přistoupili všichni synové Izraele a on jim vyřídil všechno, o čem s ním Hospodin mluvil na hoře Sinaj....
Numeri 11:24...tobě naplní, nebo ne." Mojžíš tedy vyšel venvyřídil Hospodinova slova lidu. Shromáždil sedmdesát...
Numeri 14:39... syn Nunův. Jakmile Mojžíš všechna ta slova vyřídil synům Izraele, lid se dal do velikého nářku. Časně...
Numeri 22:7...odměnou v rukách, a když přišli k Balaámovivyřídili mu Balákova slova. On jim řekl: "Zůstaňte tu na...
1. Samuel 17:18...pro velitele jejich oddílu. Navštiv své bratryvyřiď jim pozdrav a přines od nich zprávy. Jsou se Saulem a...
1. Samuel 25:12...a vydali se zpátky. Jakmile dorazili k Davidovivyřídili mu všechna Nábalova slova. David svým mužům řekl:...
2. Samuel 10:2...přízeň mně." Poslal proto své služebníky, aby mu vyřídili soustrast nad úmrtím jeho otce. Když Davidovi...
2. Samuel 11:25...Uriáš je mrtev." David na to poslu odpověděl: "Vyřiď Joábovi: ‚ se tím netrap. Meč si jednou vybere toho...
2. Samuel 14:33... raději zabít." Joáb tedy šel za králemvyřídil mu to. Král potom Abšaloma k sobě pozval, a ten k...
2. Samuel 19:12...král David kněžím Sádokovi a Abiatarovi: "Vyřiďte judským stařešinům: Proč máte být poslední při...
2. Samuel 19:14...krále poslední? A pokud jde o Amasu, tomu vyřiďte: Nejsi snad krev a tělo? Bůh potrestá a...
1. Královská 2:30...odpověděl: "Ne. Raději umřu tady." Benajáš tedy vyřídil králi: "Joáb mi odpověděl tak a tak." Král na to...
1. Královská 18:44... ne větší než dlaň." Tehdy mu Eliáš řekl: "Jdi vyřídit Achabovi: Zapřáhni a jeď, než zastaví liják!"...
1. Královská 20:9...se!" A tak Ben-hadadovým poslům odpověděl: "Vyřiďte mému pánu a králi: Splním všechno, co jsi svému...
1. Královská 20:11...nabral aspoň trochu!" Izraelský král mu nechal vyřídit: " se ten, kdo zbroj obléká, nechlubí jako ten,...
2. Královská 1:6...nám: ‚Vraťte se ke králi, který vás poslal, a vyřiďte mu: Tak praví Hospodin: Copak není Bůh v Izraeli...
2. Královská 18:19... syn Asafův. Nejvyšší komoří k nim promluvil: "Vyřiďte Ezechiášovi: Tak praví velkokrál, král Asýrie: V co...
2. Královská 19:6...tedy přišli k Izaiášovi. Izaiáš jim odpověděl: "Vyřiďte svému pánu: Tak praví Hospodin - Neboj se slov,...
2. Královská 19:10...proto vyslal posly k Ezechiášovi se slovy: "Vyřiďte judskému králi Ezechiášovi: Nedej se klamat svým...
1. Letopisů 19:2...přízeň mně." Poslal proto své vyslance, aby mu vyřídili soustrast nad úmrtím jeho otce. Když Davidovi...
1. Letopisů 21:19..." David poslechl, co mu Gád v Hospodinově jménu vyřídil, a šel. Aravna, který zatím mlátil pšenici, se...
Ester 1:12... A že to byla krasavice! Když ale eunuchové vyřídili královský rozkaz, královna Vašti přijít odmítla....
Izaiáš 6:9... pošli !" odpověděl jsem. Tehdy řekl: "Jdivyřiď tomuto lidu: ‚Slyšte a poslouchejte, ale nerozumějte,...
Izaiáš 36:4... syn Asafův. Nejvyšší komoří k nim promluvil: "Vyřiďte Ezechiášovi: Tak praví velkokrál, král Asýrie: V co...
Izaiáš 37:6...tedy přišli k Izaiášovi. Izaiáš jim odpověděl: "Vyřiďte svému pánu: Tak praví Hospodin - Neboj se slov,...
Izaiáš 37:10...uslyšel, vyslal posly k Ezechiášovi se slovy: "Vyřiďte judskému králi Ezechiášovi: Nedej se klamat svým...
Izaiáš 48:20...Zvěstujte zvučným jásotem, všude to rozhlastevyřiďte ve všech zemských končinách: "Hospodin vykoupil...
Jeremiáš 11:2...dostal od Hospodina: "Slyšte slova této smlouvyVyřiď je judským mužům a obyvatelům Jeruzaléma. Řekni jim -...
Jeremiáš 13:12... chválou a ozdobou, oni však neposlouchali." "Vyřiď jim tato slova. Tak praví Hospodin, Bůh Izraele:...
Jeremiáš 13:18...nad Hospodinovým stádem odvlečeným do zajetí. "Vyřiď králi a královně matce: ‚Sesedněte z trůnů na zem;...
Jeremiáš 14:17...ani dcery. Tak na vyliji jejich neštěstí." "Vyřiď jim tato slova: Dnem i nocí mi z očí kanou slzy,...
Jeremiáš 16:10...a veselí, hlas ženicha a nevěsty. tomuto lidu vyřídíš všechna tato slova, namítnou ti: ‚Proč proti nám...
Jeremiáš 21:3...od nás odtáhne." Jeremiáš jim odpověděl: "Vyřiďte Cidkiášovi - Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Hle,...
Jeremiáš 21:8...milosti, bez lítosti, bez slitování. Tomuto lidu vyřiď: Tak praví Hospodin - Hle, předkládám vám cestu...
Jeremiáš 21:11...a ten je vypálí. Judskému královskému domu pak vyřiď: Slyšte slovo Hospodinovo! Tak praví Hospodin, dome...
Jeremiáš 22:1...Hospodin: "Sestup do paláce judského králevyřiď tam toto slovo: Králi judský, který sedíš na Davidově...
Jeremiáš 26:2...měst přicházejí klanět v Hospodinově doměVyřiď jim všechno, co ti přikazuji, ani jediné slovo...
Jeremiáš 26:15... k vám totiž poslal Hospodin, abych vám vyřídil všechna tato slova." Velmoži a všechen lid tehdy...
Jeremiáš 27:4...‚Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Toto vyřiďte svým pánům: jsem svou velikou mocí a vztaženou...
Jeremiáš 29:31...Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Vyřiď všem vyhnancům - Toto praví Hospodin o Šemajášovi...
Jeremiáš 36:14... syna Šelemiáše, syna Kušiho, Baruchovi vyřídí: "Přijď a vezmi s sebou ten svitek, z něhož jsi...
Jeremiáš 45:4...a nedocházím úlevy.' Hospodin mi řekl, abych ti vyřídil: Tak praví Hospodin - Hle, co jsem vybudoval, bořím...
Ezechiel 2:7...jejich pohledů - vždyť je to banda vzbouřencůVyřiď jim slova, poslechnou nebo ne - vždyť jsou...
Ezechiel 3:4...člověčí," řekl mi, "jdi teď k domu Izraelevyřiď jim slova. Nejsi přece poslán k lidu podivné řeči...
Ezechiel 3:17...domu Izraele. Jakmile uslyšíš slovo z mých ústvyřiď jim varování. Když řeknu ničemovi: ‚Musíš zemřít,'...
Ezechiel 33:7...domu Izraele. Jakmile uslyšíš slovo z mých ústvyřiď jim varování. Když řeknu ničemovi: ‚Ničemo, musíš...
Daniel 9:23... byla vyslána odpověď a jsem ti ji přišel vyřídit. Jsi velmi drahocenný. Dobře tedy poslouchej ...
Ageus 1:13...Hospodinem. Ageus, Hospodinův posel, pak lidu vyřídil Hospodinovo poselství: " jsem s vámi, praví...
Matouš 28:10...se mu. "Nebojte se," opakoval jim Ježíš. "Jděte vyřídit mým bratrům, jdou do Galileje. Tam spatří."...
Lukáš 7:22...slepým daroval zrak) jim odpověděl: "Jdětevyřiďte Janovi, co jste viděli a slyšeli: slepí vidí,...
Lukáš 13:32... Herodes chce zabít!" Odpověděl jim: "Jdětevyřiďte lišce: Dnes i zítra budu vymítat démony a...
Lukáš 14:21... a proto nemohu přijít.' Sluha se tedy vrátilvyřídil to svému pánovi. Hospodář se rozhněval. ‚Vyjdi...
Lukáš 19:14...ho ale nenáviděli a hned vyslali poselstvo, aby vyřídilo: ‚Nechceme ho za krále!' Když se pak vrátil jako...
Jan 20:17...ke svému Otci. Jdi ale k mým bratrůmvyřiď jim: ‚Vystupuji ke svému Otci a k vašemu Otci, ke...
Skutky 16:38... přijdou a vyvedou nás sami!" Biřicové to šli vyřídit městským správcům. Když uslyšeli, že to jsou římští...
Koloským 4:17... a vy zase přečtěte ten laodikejský. Archipovi vyřiďte: "Hleď, abys naplnil službu, kterou jsi v Pánu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |