Vtrhli

Hledám varianty 'vtrhli' [ vtrhnou (4) vtrhne (1) vtrhli (5) vtrhl (2) ]. Nalezeno 12 veršù.
1. Samuel 23:27...k Saulovi dorazil posel: "Rychle přijď. Do země vtrhli Filištíni." Saul tedy přestal pronásledovat Davida a...
2. Královská 13:20...pak zemřel a byl pochován. Příští jaro do země vtrhli moábští nájezdníci. Izraelci právě kohosi pohřbívali...
2. Královská 17:5...zajal a v poutech vsadil do vězení. Asyrský král vtrhl do celé země, přitáhl k Samaří a tři roky město...
2. Letopisů 24:23...sešel, vytáhlo proti Joašovi aramejské vojskoVtrhli do Judska i do Jeruzaléma a pobili všechny jejich...
Žalmy 79:1...je dovedností rukou svých. Žalm Asafův. Pohané vtrhli, Bože, do tvého dědictví, poskvrnili chrám tvé...
Izaiáš 13:2... hlasitě na křikněte, rukou jim pokyňte,  vtrhnou do bran vznešených. Svým posvěceným dal jsem...
Jeremiáš 32:29...který je dobude. Babyloňané, kteří na něj útočívtrhnou dovnitř a město vypálí; spálí je i s domy, na...
Jeremiáš 35:11...tak, jak nám přikázal. Teprve když do země vtrhl babylonský král Nabukadnezar, řekli jsme si: Pojďme...
Pláč 1:10...svou ruku nepřítel. Viděla, jak do její svatyně vtrhli pohané - ti, o kterých jsi nařídil: "Do tvého...
Daniel 11:40...s vozy, jezdci a mohutným loďstvem. Jako povodeň vtrhne do mnoha zemí, přijde i do Nádherné země. Mnohé...
Micheáš 5:4...končiny. On bude naším pokojem. k nám do země vtrhnou Asyřané, budou šlapat po našich palácích, sedm...
Micheáš 5:5...taseným! On nás vysvobodí, k nám do země vtrhnou Asyřané, budou šlapat po našich hranicích. Ti,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |