Vstupuješ

Hledám varianty 'vstupuješ' [ vstupují (3) vstupuji (3) vstupuješ (1) vstupovat (4) vstupoval (3) ]. Nalezeno 14 veršù.
Exodus 28:29...a nebude od něj odstávat. Kdykoli bude Áron vstupovat do svatyně, ponese na náprsníku Božích rozhodnutí...
Exodus 28:30...vložíš urim a tumim. Kdykoli bude Áron vstupovat před Hospodina, bude je mít na srdci; tak bude...
Exodus 28:35...mít Áron při konání služby na sobě. Kdykoli bude vstupovat do svatyně před Hospodina a kdykoli bude vycházet...
Exodus 34:10...nás jako své vlastní!" Hospodin odpověděl: "Hlevstupuji do této smlouvy: Před celým tvým lidem budu konat...
Exodus 34:27...řekl: "Tato slova zapiš. Podle těchto slov vstupuji do smlouvy s tebou a s Izraelem." Mojžíš byl s...
Exodus 34:34... přikryl si obličej rouškou. Kdykoli ale vstupoval před Hospodina, aby s ním mluvil, Mojžíš tu...
Deuteronomium 9:5...svou spravedlnost a ne pro ryzost svého srdce vstupuješ do jejich země, abys ji obsadil. Hospodin, tvůj...
1. Samuel 5:5...trup. (Proto Dágonovi kněží a vůbec všichni, kdo vstupují do Dágonova chrámu v Ašdodu, dodnes nestoupají...
2. Samuel 15:37...tedy odešel do města, právě když do Jeruzaléma vstupoval Abšalom. Sotva David minul vrchol hory, hle -...
2. Samuel 17:24...a byl pochován v hrobě svého otce. David  vstupoval do Machanajim, když Abšalom se všemi izraelskými...
1. Letopisů 24:19...Maaziáš. To je pořadí, v němž měli vstupovat do Hospodinova domu, aby v něm konali službu...
Žalmy 45:16...Radostný jásot je provází, do králova paláce vstupují. Místo svých otců budeš mít děti; učiníš je...
Žalmy 89:4...věrnosti! Ty přece řekl jsi: "Se svým vyvoleným vstupuji do smlouvy, svému služebníku Davidovi slibuji: Tvé...
Izaiáš 30:1...Hospodin. Spřádají plány, jež nejsou ze mnevstupují do smlouvy ne s mým Duchem, a tak jen vrší hřích...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |