Vstoupí

Hledám varianty 'vstoupí' [ vstupte (1) vstupme (2) vstup (2) vstoupíte (2) vstoupit (9) vstoupím (1) vstoupilo (2) vstoupili (13) vstoupila (2) vstoupil (26) vstoupí (3) ]. Nalezeny 62 verše.
Genesis 15:18...prošla ohnivá pochodeň. V ten den Hospodin vstoupil s Abramem do smlouvy. Řekl: "Tuto zem dávám tvému...
Genesis 21:27...pak vzal ovce a voly, dal je Abimelechovivstoupili spolu do smlouvy. Když Abraham postavil sedm...
Genesis 21:32...přísahy, neboť si tam oba přísahali.) Poté, co vstoupili v Beer-šebě do smlouvy, Abimelech vstal a vrátil...
Genesis 26:28...je teď mezi námi a tebou přísaha. Chceme s tebou vstoupit do smlouvy, že nám neuděláš nic zlého, tak jako...
Genesis 31:44...pro děti, jež se jim narodily? Proto nyní pojďvstupme do smlouvy - a ty - je to pro mne a pro tebe...
Genesis 49:4...- ztratil jsi prvenství! Do ložnice svého otce vstoupil jsi, lože odvážil ses poskvrnit. Šimeon a Levi,...
Exodus 14:20...před nimi, se totiž pohnul, postavil se za vstoupil mezi egyptský a izraelský tábor. Jedněm byl...
Exodus 32:29...z lidu na tři tisíce mužů. Mojžíš totiž řekl: "Vstupte dnes do služby Hospodinu, i kdyby měl každý jít...
Numeri 4:5...nejsvětější věci. Než tábor potáhne dálvstoupí Áron se svými syny dovnitř, sejmou zastírající...
Numeri 8:15... Poté, co je očistíš a nabídneš jako obětní darvstoupí levité do služby při Stanu setkávání, neboť jsou mi...
Numeri 8:22...smíření, aby byli očištěni. Poté tedy levité vstoupili do své služby při Stanu setkávání před tváří...
Numeri 14:24...- vydal se mi cele. Jej uvedu do země, do níž vstoupil, a jeho símě ji získá za dědictví. Jelikož prý ‚v...
Numeri 33:51..."Řekni synům Izraele: přejdete Jordánvstoupíte do kanaánské země, vyžeňte všechny obyvatele země...
Numeri 35:10..."Řekni synům Izraele: přejdete Jordánvstoupíte do kanaánské země, vyberte si města, která vám...
Deuteronomium 26:3..."Vyznávám dnes Hospodinu, tvému Bohu, že jsem vstoupil do země, o níž přísahal našim otcům, že nám ji ...
Deuteronomium 29:11...vašem táboře, od dřevařů po nosiče vody - abyste vstoupili do přísežné smlouvy Hospodina, svého Boha. Tu s...
Jozue 2:1...tu zem, a zvláště Jericho." Šli tedyvstoupili do domu jedné nevěstky jménem Rachab, kde...
Jozue 2:3...Rachab: "Vydej ty muže, co k tobě přišli, ty, co vstoupili k tobě do domu! Přišli proslídit celou zem!" Ta...
1. Samuel 14:25..." Nikdo z vojska proto nic nejedl. Celé vojsko vstoupilo do lesa, kde na zemi ležel med. Když muži přišli...
1. Samuel 16:21...to poslal Saulovi. Tak přišel David k Saulovivstoupil k němu do služby. Saul si ho velmi oblíbil a David...
1. Samuel 20:8...laskavost - vždyť jsi se mnou před Hospodinem vstoupil do smlouvy. Jsem-li vinen, zabij sám. Proč bys...
1. Samuel 23:7...sebou efod. Když bylo Saulovi oznámeno, že David vstoupil do Keily, řekl si: "Teď mi ho Bůh vydal do rukou!...
2. Samuel 4:6...kvůli horku odpočíval. Rechab a jeho bratr Baana vstoupili do domu, jako by si šli pro pšenici, bodli ho do...
2. Samuel 16:15... Abšalom zatím s celým izraelským vojskem vstoupil do Jeruzaléma. Také Achitofel byl s ním. Tehdy k...
1. Královská 6:8...kladivo, dláto ani jiné železné nářadí.) Vstup do spodního patra byl z jižní strany chrámu; po...
2. Letopisů 7:2...naplnila sláva Hospodinova, takže kněží nemohli vstoupit do Hospodinova chrámu, protože Hospodinův chrám...
2. Letopisů 23:6...nikdo kromě kněží a sloužících levitů, kteří smí vstoupit, protože jsou svatí. všechen lid dodržuje...
2. Letopisů 23:19...Hospodinova chrámu postavil stráže, aby nemohl vstoupit nikdo jakkoli nečistý. Vzal setníky, hodnostáře i...
2. Letopisů 26:16...záhubě zpychl. Zradil Hospodina, svého Boha, a vstoupil dovnitř Hospodinova chrámu, aby na kadidlovém...
Ester 2:15... jenž ji přijal za vlastní. Když měla vstoupit ke králi, nežádala nic než to, co řekl králův...
Ester 5:1... Třetího dne si Ester oblékla královské rouchovstoupila do vnitřní dvorany královského paláce přímo před...
Job 9:33... abychom společně k soudu šli. Kéž by mezi nás vstoupil prostředník, který by na nás oba ruku položil! Ten...
Job 31:1...zvučí moje citera, z píšťaly se line pláč.  Vstoupil jsem do smlouvy se svýma očima, že se nebudu dívat...
Žalmy 83:6...se spolu uradili, do smlouvy proti tobě vstoupili: tábor Edomců spolu s Izmaelity, Hagrité spolu s...
Žalmy 95:2...jásejme Skále naší záchrany! Do jeho přítomnosti vstupme s vděčností, hlasitými žalmy ho pojďme oslavit!...
Izaiáš 27:4... se nezlobím. Objeví-li se trní a bodláčívstoupím s ním do války a úplně je vypálím. se chopí...
Jeremiáš 36:20..." Schovali tedy svitek v síni písaře Elišamyvstoupili do dvorany před krále a všechno mu to oznámili....
Jeremiáš 37:13...příbuznými vypořádal své dědictví. Jen co však vstoupil do Benjamínské brány, narazil tam na velitele...
Ezechiel 2:2... Chci s tebou mluvit." Když ke mně promluvilvstoupil do Duch a postavil na nohy. Tehdy jsem...
Ezechiel 3:24...jsem viděl u průplavu Kebar. Padl jsem na tvářVstoupil však do Duch a postavil na nohy. Tehdy ke...
Ezechiel 16:8...tvoji nahotu. S přísahou jsem se ti zaslíbilvstoupil jsem s tebou do smlouvy a oddala ses mi, praví...
Ezechiel 37:10...ožijí!" A když jsem prorokoval, jak mi přikázalvstoupil do nich duch a ožili. Postavili se na nohy a byl...
Ezechiel 41:3...a byla 40 loktů dlouhá a 20 loktů široká. Poté vstoupil do vnitřní místnosti a změřil pilíře jejího...
Ezechiel 42:12...podél příslušné zdi a na jejím začátku byl vstup, kterým se do na východní straně vcházelo. Tehdy...
Ezechiel 43:4...Kebar. Padl jsem na tvář. Hospodinova sláva vstoupila východní branou do chrámu. Vtom se zmocnil...
Ezechiel 44:9...s neobřezaným srdcem a neobřezaným tělem nesmí vstoupit do svatyně, včetně všech cizinců žijících...
Daniel 1:5...být takto vychováváni a po jejich uplynutí měli vstoupit do královských služeb. Mezi vybranými byli i Židé...
Jonáš 1:3... kde našel loď plující do Taršiše. Zaplatilvstoupil na palubu, aby se s nimi plavil za moře, pryč od...
Matouš 8:32...stáda prasat." "Jděte!" řekl jim, a tak vyšlivstoupili do toho stáda prasat a celé to stádo se rozeběhlo...
Matouš 18:8... Je pro tebe lepší, abys chromý nebo zmrzačený vstoupil do života, než mít obě ruce nebo obě nohy a být...
Matouš 19:23..."Amen, říkám vám, pro boháče je nesnadné vstoupit do nebeského království. A říkám vám znovu: To...
Marek 5:13...jim to povolil, a tak ti nečistí duchové vyšlivstoupili do prasat. Asi dvoutisícové stádo se jich pak...
Lukáš 8:30...zeptal se ho Ježíš. "Legie," odpovědělVstoupilo totiž do něj množství démonů. Ti ho teď prosili,...
Lukáš 22:3...způsob, jak ho zabít, ale báli se lidu. Tehdy vstoupil satan do Jidáše zvaného Iškariotský, který patřil...
Jan 4:38...jste sami nepracovali. Pracovali jiní a vy jste vstoupili do jejich práce." Díky slovům ženy, která...
Skutky 18:7...Od této chvíle půjdu k pohanům." Odešel odtudvstoupil do domu jistého bohabojného muže jménem Titus...
Skutky 25:23...a spolu s veliteli a význačnými muži města vstoupili do jednací síně. Když byl na Festův rozkaz...
1. Korintským 7:9...jsem . Pokud se však nemohou ovládnout,  vstoupí do manželství. Je přece lepší vstoupit do...
Židům 4:10...lidu nadále zůstává svátek. Vždyť ten, kdo vstoupil do jeho odpočinku, odpočinul od svých skutků, tak...
Židům 6:20...a sahající dovnitř za oponu, kam za nás vstoupil náš předchůdce Ježíš, který se na věky stal...
Židům 9:12... který nepatří k tomuto stvoření. Jednou provždy vstoupil do nejsvětější svatyně, a to ne s krví kozlů a...
Zjevení 11:11...do nich ale ke zděšení těch, kdo to vidělivstoupil duch života od Boha. Uslyšeli mocný hlas z nebe:...

Slova obsahující vstoupí: nevstoupí (7) nevstoupíte (1) vstoupí (3) vstoupím (1) vstoupíte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |