Vstanu

Hledám varianty 'vstanu' [ vstát (19) vstanu (7) vstaňte (7) vstanou (6) vstaňme (1) vstanete (1) vstaneš (2) vstane (12) vstaň (72) vstaly (2) vstalo (2) vstali (28) vstala (18) vstal (128) ]. Nalezeny 302 verše.
Genesis 13:17...sečíst zemský prach, půjde sečíst i tvé síměVstaň, projdi tu zemi nadél i našíř, neboť tobě ji dám."...
Genesis 18:16..." On ale řekl: "Ba ne, smála ses!" Potom ti muži vstali a zamířili odtud k Sodomě. Abraham šel s nimi, aby...
Genesis 19:1...seděl v sodomské bráně, a jakmile je spatřilvstal a šel jim naproti. Poklonil se tváří k zemi a řekl:...
Genesis 19:2...Umyjete si nohy, přenocujete, a ráno vstanete, vydáte se znovu na cestu." "To ne," odpověděli....
Genesis 19:14...se svými zeti, kteří si měli brát jeho dcery: "Vstaňte a pojďte odsud pryč, neboť Hospodin toto město...
Genesis 19:15... Když začalo svítat, andělé na Lota naléhali: "Vstaň, vezmi svou ženu a své dvě dcery, které tu jsou, aby...
Genesis 19:33... který nic nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala. Druhého dne pak prvorozená řekla mladší: "Hle,...
Genesis 19:35... on však nic nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala. Tak obě Lotovy dcery otěhotněly ze svého otce...
Genesis 20:8... kdo k tobě patří." Abimelech tedy časně ráno vstal a svolal všechny své služebníky. Když jim celou věc...
Genesis 21:14...učiním národ, neboť je tvým potomkem." Abraham vstal časně ráno, vzal chléb a měch s vodou, naložil to...
Genesis 21:18...se, neboť Bůh uslyšel chlapcův hlas tam, kde jeVstaň, vezmi chlapce a postarej se o něj, protože z něj...
Genesis 21:32... co vstoupili v Beer-šebě do smlouvy, Abimelech vstal a vrátil se s velitelem svého vojska Píkolem do...
Genesis 22:3... kterou ti určím." Druhý den brzy ráno Abraham vstal, osedlal svého osla, vzal s sebou dva služebníky a...
Genesis 23:3...přišel, aby nad truchlil a oplakával ji. Když vstal od své mrtvé, promluvil k místním Chetejcům: "Jsem...
Genesis 23:7... abys mohl pochovat svou mrtvou." Abraham tedy vstal, poklonil se lidu země, totiž Chetejcům, a...
Genesis 24:54... a zůstali tam celou noc. Když pak ráno vstali, řekl: "Propusťte k mému pánu." Její bratr a...
Genesis 24:61...svých nepřátel." Rebeka a její děvečky pak vstaly, vsedly na velbloudy a následovaly onoho muže....
Genesis 25:34...a čočkovou kaši, ten se najedl a napil a pak vstal a odešel. Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím. V zemi pak...
Genesis 26:31...jim tedy hostinu a jedli a pili. Časně ráno pak vstali a vzájemně si přísahali. Potom je Izák propustil, a...
Genesis 27:19...svému otci. "Udělal jsem, co jsi mi přikázalVstaň, prosím, posaď se a jez z mého úlovku, abys mi proto...
Genesis 27:31...pochoutku a přinesl ji svému otci se slovy: "Vstaň, otče, a jez z úlovku svého syna, abys mi proto s...
Genesis 27:43...že zabije! Nyní tedy, synu můj, poslechnivstaň a uteč k mému bratru Lábanovi do Cháranu. Pobuď...
Genesis 28:2...mu: "Neber si manželku z kanaánských dcerVstaň a jdi do Padan-aramu, do domu Betuela, otce tvé matky...
Genesis 28:18...musí být nebeská brána!" Časně ráno pak Jákob vstal, vzal kámen, který měl pod hlavou, vztyčil jej jako...
Genesis 31:13...památný kámen a kde jsi mi složil slib. Nyní vstaň, odejdi z této země a vrať se do své vlasti.'" Ráchel...
Genesis 31:17...dětí! Udělej, cokoli ti Bůh řekl." A tak Jákob vstal, naložil své děti a ženy na velbloudy a shromáždil...
Genesis 31:21...mu neoznámil, že odchází. Utekl se vším, co mělvstal, překročil řeku Eufrat a vydal se směrem ke...
Genesis 31:35..."Nehněvej se, můj pane, že před tebou nemohu vstát. Mám měsíčky." A tak hledal, ale bůžky nenašel. Tehdy...
Genesis 32:1...zůstali na hoře celou noc. Časně ráno Lában vstal, políbil své vnuky i dcery a požehnal jim. Potom...
Genesis 32:23...před ním a on zůstal na noc v táboře. V noci pak vstal a vzal své dvě ženy, své dvě otrokyně a svých...
Genesis 35:1...jako s nevěstkou?" Potom Bůh Jákobovi řekl: "Vstaň a vydej se vzhůru do Bet-elu. Bydli tam a postav tam...
Genesis 35:3...u sebe, očistěte se a převlečte si šaty! Potom vstaňme a pojďme vzhůru do Bet-elu. Tam postavím oltář Bohu...
Genesis 37:7...sen: Vázali jsme na poli snopy. Můj snop náhle vstal a zůstal stát a hle, vaše snopy obklopily ten můj a...
Genesis 37:35...synem po mnoho dní. Všichni jeho synové i dcery vstali a šli ho utěšit, ale on se nedal utěšit a říkal:...
Genesis 38:19... to, vyspal se s a ona otěhotněla. Potom vstala a odešla, odložila závoj a oblékla si své vdovské...
Genesis 43:8...navrhl: "Pošli toho chlapce se mnou. Nech nás vstát a jít, zůstaneme naživu a nezemřeme my ani ty ani...
Genesis 43:13...- snad šlo o omyl. Vezměte si i svého bratraVstaňte a vraťte se k tomu muži. Kéž vám u něj Všemohoucí...
Genesis 43:15...kromě daru také dvojnásob stříbra a BenjamínaVstali, odešli do Egypta a stanuli před Josefem. Když s...
Genesis 44:4...kousek za město, Josef řekl správci svého domu: "Vstaň, pronásleduj ty muže, a je dostihneš, řekni jim:...
Genesis 49:9...se, jako lev ulehl, jako lvice - kdo přiměje ho vstát? Vůdcovská hůl nevzdálí se od Judy, žezlo v jeho...
Exodus 8:16...je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, a farao půjde k vodě, postav se před něj se...
Exodus 9:13...je. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, postav se před faraona a řekni mu: ‚Takto praví...
Exodus 21:19...pěstí a ten nezemře, ale klesne na lůžko a potom vstane a bude moci chodit venku o holi, bude ten, kdo ho...
Exodus 24:4...pak všechna Hospodinova slova zapsal. Časně ráno vstal a postavil pod horou oltář a dvanáct památných sloupů...
Exodus 24:13...vyučování." Mojžíš i jeho pomocník Jozue tedy vstali a Mojžíš vystoupil na Boží horu. Stařešinům řekl:...
Exodus 32:6..."Zítra bude Hospodinova slavnost!" Nazítří pak vstali časně zrána, obětovali zápalné oběti a pořádali...
Exodus 34:4...kamenné desky podobné těm prvním. Brzy ráno pak vstal, vystoupil na horu Sinaj, jak mu Hospodin přikázal, a...
Numeri 14:40... lid se dal do velikého nářku. Časně ráno pak vstali a vydali se vzhůru k horskému hřebenu se slovy: "Ano...
Numeri 16:25... Dátanova a Abiramova příbytku!" Mojžíš vstal a šel k Dátanovi a Abiramovi; izraelští stařešinové...
Numeri 22:13...ten lid, neboť je požehnaný!" Balaám tedy ráno vstal a řekl Balákovým hodnostářům: "Vraťte se do své země....
Numeri 22:14...nedovolil jít s vámi." Moábští hodnostáři tedy vstali a vrátili se k Balákovi se slovy: "Balaám s námi...
Numeri 22:20...a řekl mu: "Když ti muži přišli pozvatvstaň a jdi s nimi. Dělej však jen to, co ti řeknu." Balaám...
Numeri 22:21...však jen to, co ti řeknu." Balaám tedy ráno vstal, osedlal svou oslici a odjel s moábskými hodnostáři....
Numeri 23:18...Hospodin?" Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Vstaň, Baláku, a slyš, naslouchej mi, synu Ciporův! Bůh...
Numeri 24:9... Schoulil se, ulehl jako lev, jako lvice - kdo vstát ho přiměje? jsou požehnáni, kdo ti žehnají, a...
Numeri 24:25... i je však čeká věčná záhuba!" Nato Balaám vstal a odešel zpátky domů. Rovněž Balák odešel svou cestou...
Deuteronomium 10:11...a svolil, že nezahubí. Hospodin mi řekl: "Vstaň, vydej se na cestu v čele lidu. vejdou a obsadí tu...
Deuteronomium 17:8... spor či napadení, v těchto sporných případech vstaň a vydej se na místo, které si Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 31:16..."Hle, brzy ulehneš ke svým otcům. Tento lid pak vstane a půjde smilnit s cizími bohy, mezi nimiž se ocitne...
Deuteronomium 32:38...obětí, kdo pili víno jejich úliteb? Jen  vstanou, aby vám pomohli, se vám stanou úkrytem!...
Jozue 1:2..."Mojžíš, můj služebník, zemřel. Ty ale teď vstaň a spolu se vším tímto lidem zde přejdi Jordán do země...
Jozue 6:12...odešli do tábora a tam přenocovali. Jozue pak vstal časně ráno a kněží vynesli Hospodinovu truhlu. Sedm...
Jozue 6:15...tábora. Tak to dělali šest dní. Sedmého dne ráno vstali za svítání a stejným způsobem obešli město, ale...
Jozue 7:10...ze země! Co pro své veliké jméno uděláš pak?" "Vstaň!" odpověděl Hospodin Jozuovi. "Proč tu ležíš na...
Jozue 7:13... pokud to proklaté neodstraníte ze svého středuVstaň, posvěť lid a řekni jim: ‚Posvěťte se pro zítřek....
Jozue 8:19...ji napřáhl, ti, kdo číhali v záloze, rychle vstali a vyrazili ze svého místa. Vnikli do města, dobyli...
Soudců 4:9...totiž vydá Siseru do rukou ženy." Potom Debora vstala a odešla s Barákem do Kedeše, kam Barák svolal...
Soudců 6:28...neudělal ve dne, ale v noci. Ráno lidé ve městě vstali - a hle, Baalův oltář je stržen, Ašeřin kůl u něj...
Soudců 6:38..." A tak se stalo. Druhého dne, hned jak ráno vstal, stiskl rouno a vyždímal z něj rosu - plnou číši vody...
Soudců 7:9...dole v údolí. noci Hospodin řekl Gedeonovi: "Vstaň a sejdi do tábora, neboť jsem ti ho vydal do rukou....
Soudců 13:11...mi ten muž, který předtím navštívil!" Manoach vstal a šel za svou ženou. Když došel k onomu muži, zeptal...
Soudců 16:3...ale zůstal ležet jen do půlnoci. O půlnoci vstal, popadl vrata městské brány a vytrhl je i s oběma...
Soudců 19:9...pojedli, zdrželi se do odpoledne. Tehdy muž vstal, že se svou družkou a mládencem půjdou. Dívčin otec,...
Soudců 19:27...u dveří domu, kde byl její pán. Její pán ráno vstal, otevřel dveře domu, aby vyrazil na cestu, a hle -...
Soudců 20:19...jim řekl: "První bude Juda." Izraelci tedy ráno vstali a položili se proti Gibeji. Zatímco se ale před...
Růt 3:14... Dříve než by kdo mohl rozeznat druhého, ale vstala, protože Boáz řekl: " se nikdo nedozví, že na mlat...
1. Samuel 1:9...synů?" Když potom v Šílu pojedli a popili, Hana vstala. U veřejí Hospodinova svatostánku právě seděl na...
1. Samuel 1:19...pojedla a smutek z její tváře zmizel. Časně ráno vstali, a když se poklonili Hospodinu, vydali se zpátky...
1. Samuel 3:6... Vtom na něj Hospodin znovu zavolal: "Samueli!" Vstal tedy a šel za Elím. "Tady jsem, volal jsi ," řekl...
1. Samuel 3:8... Hospodin ale Samuele zavolal znovu, potřetíVstal tedy a šel za Elím. "Tady jsem, volal jsi ," řekl...
1. Samuel 5:3...a postavili ji vedle Dágona. Druhý den Ašdoďané vstali a hle - Dágon leží tváří k zemi před Truhlou...
1. Samuel 5:4...Dágona zvedli a vrátili na místo. Druhý den ráno vstali a hle - Dágon leží tváří k zemi před Truhlou...
1. Samuel 9:26..."Vstávej, se s tebou rozloučím." Saul tedy vstal a společně se Samuelem vyšli ven. Když se blížili k...
1. Samuel 13:15...nesplnil, co ti Hospodin přikázal." Potom Samuel vstal a odešel z Gilgalu do Gibeje Benjamínovy. Saul...
1. Samuel 16:12...a pěkně urostlý. "To je on," řekl Hospodin. "Vstaň a pomaž ho." Samuel tedy vzal roh s olejem a...
1. Samuel 16:13...se Davida zmocnil Duch Hospodinův. Samuel pak vstal a odešel do Rámy. Duch Hospodinův tehdy opustil Saula...
1. Samuel 17:20...údolí Ela a bojují s Filištíny." David tedy ráno vstal, svěřil ovce hlídači, všechno to vzal a šel, jak mu...
1. Samuel 20:34... že jeho otec je odhodlán Davida zabít. Jonatan vstal od stolu, rozpálen hněvem, a toho druhého dne...
1. Samuel 23:4...ptal Hospodina znovu a Hospodin mu odpověděl: "Vstaň a táhni na Keilu. Filištíny ti vydám do rukou." A tak...
1. Samuel 24:5... abys s ním udělal, co budeš chtít.'" David tedy vstal a nepozorovaně Saulovi uřízl cíp pláště. Potom ho ale...
1. Samuel 28:23...i ta žena ale naléhali, je nakonec poslechlvstal ze země a posadil se na lůžko. Žena rychle porazila...
1. Samuel 28:25...to nabídla Saulovi a jeho služebníkům. Pojedlivstali a ještě noci odešli. Filištíni shromáždili...
1. Samuel 29:10...řekli: ‚Nesmí s námi do boje!' Proto zítra brzy vstaň - ty i sluhové tvého pána, kteří přišli s tebou - a...
2. Samuel 11:2...v Jeruzalémě. Jednou pozdě odpoledne, když David vstal z lože a procházel se po střešní terase královského...
2. Samuel 12:17...jeho domu se postavili okolo, aby ho přiměli vstát ze země, ale on nechtěl. Ani pokrm od nich nepřijal....
2. Samuel 12:20... "Ano, umřelo," odpověděli. Nato David vstal ze země, a když se umyl, pomazal mastí a převlékl,...
2. Samuel 12:21...žil, postil ses a plakal, ale jakmile zemřelvstal jsi a dal ses do jídla!" "Dokud chlapec žil,"...
2. Samuel 13:15...větší než láska, kterou ji předtím miloval. "Vstaň! Jdi pryč!" přikázal . "To ne," prosila ho. "Vyhnat...
2. Samuel 13:31...syny a že z nich nezůstal ani jeden. Tehdy král vstal, roztrhl svá roucha a vrhl se na zem. Všichni jeho...
2. Samuel 14:23...vyhověl prosbě svého služebníka." Potom Joáb vstal, odešel do Gešuru a přivedl Abšaloma do Jeruzaléma....
2. Samuel 19:9...než všechno, co potkalo od mládí!" Král tedy vstal a posadil se do brány. Když se všichni vojáci...
2. Samuel 23:10...k boji, a tak vytáhli také Izraelci; tehdy vstal a pobíjel Filištíny, mu ruka ztuhla, že nemohl...
2. Samuel 24:11...jsem se jako hrozný hlupák." Ráno, když David vstal, dostal Davidův vidoucí, prorok Gád, slovo...
1. Královská 1:50...zvedli a rozprchli se každý svou cestou. Adoniáš vstal a ze strachu před Šalomounem se běžel chytit rohů...
1. Královská 2:19...Šalomounem, aby mu řekla o Adoniášovi. Král vstal a vykročil vstříc, poklonil se a posadil se na...
1. Královská 2:40...zprávu: "Víš, že tví otroci jsou v Gatu?" A tak vstal, osedlal osla a vydal se do Gatu k Achišovi hledat...
1. Královská 3:20...umřel, protože ho zalehla. A tak ještě tu noc vstala a vzala mi mého syna, když tvá služebnice spala....
1. Královská 3:21...svého mrtvého syna dala do náručí mně. Nad ránem vstanu, že svého syna nakojím - a on je mrtvý! Pak jsem se...
1. Královská 8:54...dokončil tuto modlitbu a prosbu k Hospodinuvstal od Hospodinova oltáře, kde klečel na kolenou s rukama...
1. Královská 14:12...ptáci rozklovou! Tak promluvil Hospodin.' Teď vstaň a jdi domů. Jakmile vkročíš do města, dítě zemře....
1. Královská 14:17...a ke kterým svedl Izrael." Jeroboámova žena tedy vstala a vrátila se do Tirsy. Jakmile vkročila na práh domu...
1. Královská 17:9...dostal slovo Hospodinovo: "Vstaň, jdi do Sarepty Sidonské a zůstaň tam. Hle, přikázal...
1. Královská 17:10...jsem jedné tamější vdově, aby živila." Vstal tedy a vydal se do Sarepty. Přišel k městské bráně a...
1. Královská 19:5...lehl a usnul. Vtom se ho dotkl anděl a řekl mu: "Vstaň a jez!" Rozhlédl se tedy a hle - u hlavy chlebové...
1. Královská 19:7...anděl se ale vrátil a dotkl se ho podruhé. "Vstaň a jez!" řekl mu. "Máš před sebou dlouhou cestu."...
1. Královská 19:8...a jez!" řekl mu. "Máš před sebou dlouhou cestu." Vstal tedy, najedl se a napil a v síle toho pokrmu pak šel...
1. Královská 19:21...na dříví z pluhu a dal je jíst svým lidem. Potom vstal a následoval Eliáše jako jeho služebník. Aramejský...
1. Královská 21:7...mu řekla: "No tak, jsi přece král IzraeleVstaň, něco sněz a rozvesel se. ti tu vinici Nábota...
1. Královská 21:16... zemřel." Když Achab uslyšel, že Nábot zemřelvstal a šel tu vinici Nábota Jizreelského zabrat. Eliáš...
1. Královská 21:18...Tišbejský tehdy dostal slovo Hospodinovo: "Vstaň, jdi do Samaří vstříc izraelskému králi Achabovi. Hle...
2. Královská 1:3...anděl ale promluvil k Eliášovi Tišbejskému: "Vstaň, vyjdi poslům samařského krále naproti a řekni jim:...
2. Královská 1:15...k Eliášovi: "Sestup s ním, neboj se ho." A tak vstal a šel s ním ke králi. Řekl mu: "Tak praví Hospodin:...
2. Královská 3:22...mladé. Pak se rozestavěli na hranici. Když ráno vstali, vycházející slunce ozářilo vodu. Moábcům ta voda z...
2. Královská 4:30...Hospodin a živ jsi ty, nepustím se !" A tak vstal a šel s . Gehazi vyrazil napřed. Položil chlapci...
2. Královská 4:34...o samotě a začal se modlit k Hospodinu. Potom vstal a šel k chlapci. Položil se na něj, ústa na ústa, oči...
2. Královská 6:15...v noci a město obklíčili. Ráno sluha Božího muže vstal, vyšel ven a hle - kolem celého města vojsko, koně a...
2. Královská 7:12...dostala do královského paláce. Král ještě v noci vstal a řekl svým služebníkům: " vám povím, co na nás...
2. Královská 8:21...vozů obklopili ze všech stran, ale on v noci vstal a obklíčení prolomil. Vojsko se mu pak rozuteklo domů...
2. Královská 9:6...se Jehu. "Pro tebe, veliteli!" řekl mu. A tak vstal a šel s ním dovnitř. On mu tam polil hlavu olejem a...
2. Královská 19:35...a pobil v asyrském táboře 185 000 mužů. Ráno vstali a hle - všude samé mrtvoly! Asyrský král Senacherib...
1. Letopisů 28:2...všemi bojovníky do Jeruzaléma. Potom král David vstal a promluvil: "Slyšte , bratři, lide můj! Měl jsem...
2. Letopisů 20:19...mu. Levité ze synů Kehatových a Korachových pak vstali, aby oslavovali Hospodina, Boha Izraele, hlasitým...
2. Letopisů 21:9...vozů obklopili ze všech stran, ale on v noci vstal a obklíčení prolomil. Edom tedy zůstává ve vzpouře...
2. Letopisů 30:27...nic podobného nezažilo. Kněží a levité nakonec vstali, aby lidu požehnali. Bůh je vyslyšel a jejich...
Ezdráš 10:4...našeho Boha. se stane podle ZákonaVstaň a splň svůj úkol, jsme s tebou. Buď silný a jednej!"...
Ezdráš 10:5... jsme s tebou. Buď silný a jednej!" Ezdráš tedy vstal a přísahou zavázal přední kněze, levity i všechen...
Nehemiáš 2:12...do Jeruzaléma. Když jsem tam pobyl tři dnyvstal jsem v noci a vzal s sebou jen několik mužů. Nikomu...
Nehemiáš 9:5... Hodiáš, Šebaniáš a Petachiáš pak zvolali: "Vstaňte a dobrořečte Hospodinu, svému Bohu: Požehnaný jsi,...
Ester 7:7...a královnou jako omráčený. Král v návalu hněvu vstal od vína a vyšel ven do zámecké zahrady. Haman zůstal,...
Ester 8:4...proti Židům. Král na ni ukázal zlatým žezlem,  vstane. Ester se postavila před králem a řekla: "Ráčí-li mi...
Job 1:20...jsem jenom , abych ti to pověděl!" Nato Job vstal, roztrhl svůj plášť a oholil si hlavu. Potom padl na...
Job 7:4...trápení. Když uléhám, říkám si: ‚Kdy budu moci vstát?' A noc se táhne a se převaluji sem a tam do...
Žalmy 3:6...pak ke mně promluvil. séla Uléhám ke spánkuvstanu zas - Hospodin sám podpírá! Z tisícihlavých šiků...
Žalmy 41:11...se však, Hospodine, smiluj nade mnou, dej, abych vstal a dal jim odplatu! Takto poznávám, že máš rád,...
Žalmy 102:14...zůstáváš, po všechna pokolení trvá tvá památkaVstaneš, aby ses nad Sionem smiloval, vždyť je čas mu...
Přísloví 24:16... neodvažuj se škodit jeho příbytku! Spravedlivý vstane, i kdyby sedmkrát padl, jediné sklouznutí ale zničí...
Píseň 2:10...nahlíží! Můj milý ozval se a ke mně promluvilVstaň, lásko , překrásná, a pojď! Hle, zima ...
Píseň 2:13...své plody mízou, révový květ svou vůni vydáváVstaň, lásko , překrásná, a pojď! Holubičko v...
Píseň 3:2...miluji. Hledala jsem ho, ale nenašla. A tak  vstanu a město prochodím, pátrám po ulicích i náměstích po...
Píseň 5:5... útroby se pro něj zachvěly. Milému svému jsem vstala otevřít, z mých rukou myrha stékala, myrha kanula z...
Izaiáš 14:9... všechny někdejší zemské vladaře; nutí vstát z jejich trůnů všechny krále národů. Ti všichni...
Izaiáš 26:19... obyvatelé světa nepadli. Tví mrtví ale ožijívstanou mrtvoly. Probuďte se, prozpěvujte, v prachu...
Izaiáš 32:9...a v ušlechtilosti obstojí. Ženy bezstarostnévstaňte a slyšte ! Vy dcery, jež si v klidu žijete, ...
Izaiáš 37:36...a pobil v asyrském táboře 185 000 mužů. Ráno vstali, a hle - všude samé mrtvoly! Asyrský král Senacherib...
Jeremiáš 1:17...svých rukou se klaněli. Ty si však vyhrň rukávyVstaň a řekni jim, cokoli ti přikážu. Neděs se jich, nebo...
Jeremiáš 13:4...pás, který sis koupil a který nosíš na bedrechvstaň, jdi k Pratu a tam ho schovej ve skalní puklině." Šel...
Jeremiáš 13:6...přikázal. Po mnoha dnech mi pak Hospodin řekl: "Vstaň, jdi k Pratu a vezmi odtud onen pás, který jsem ti...
Jeremiáš 18:2... které Jeremiáš dostal od Hospodina: "Vstaň a jdi do hrnčířova domu. Tam ti oznámím svá slova." ...
Jeremiáš 26:17... našeho Boha." Také někteří stařešinové země vstali a promluvili ke všemu shromážděnému lidu: "Za dnů...
Jeremiáš 41:2...v Micpě pak Išmael, syn Netaniášův, náhle vstal a s těmi deseti muži napadli Gedaliáše, syna Achikama...
Jeremiáš 46:15...meč!' Proč tvoji siláci leží pobiti? Nemohou vstát, sráží je Hospodin. Budou padat zas a zas, jeden přes...
Ezechiel 3:22..." Tehdy na mně spočinula ruka Hospodinova. "Vstaň a jdi na pláň," řekl mi. "Tam k tobě promluvím."...
Ezechiel 3:23...a jdi na pláň," řekl mi. "Tam k tobě promluvím." Vstal jsem tedy a šel na pláň. A hle - stála tam...
Ezechiel 32:10... Mnohé národy tebou vyděsím; jejich králům vstanou hrůzou vlasy, jim zamávám mečem před tváří....
Daniel 3:24...ohnivé pece. Náhle se král Nabukadnezar zděsilVstal a ohromen se ptal svých rádců: "Copak jsme nehodili...
Daniel 6:20...a celou noc nespal. Ráno hned za úsvitu král vstal a spěchal ke lví jámě. Jakmile se k přiblížil,...
Daniel 7:5... v zubech držela tři žebra a bylo řečeno: "Vstaň, sežer mnoho těl!" Díval jsem se dál a hle, objevila...
Daniel 8:27...a dlouhé dny jsem stonal, než jsem mohl znovu vstát a věnovat se službě králi. I nadále jsem však byl tím...
Daniel 10:11...ke mně promluvil tato slova, s rozechvěním jsem vstal. Tehdy pokračoval: "Neboj se, Danieli. od prvního...
Daniel 12:13... do konce. Potom odpočineš, ale v poslední den vstaneš, abys přijal odplatu." Slovo Hospodinovo, které...
Jonáš 1:2... syn Amitajův, dostal slovo od Hospodina: "Vstaň a jdi do Ninive, toho velikého města, a kaž mu, neboť...
Jonáš 1:3...jejich špatnost vystoupila přede mne." Jonáš ale vstal a dal se na útěk za moře, pryč od Hospodina....
Jonáš 1:6...kapitán, obořil se na něj: "Co? Ty tu spíš?! Vstaň a volej ke svému bohu! Třeba si nás všimne a...
Jonáš 3:2...Jonáš podruhé dostal slovo od Hospodina: "Vstaň a jdi do Ninive, toho velikého města, a kaž mu, co ti...
Jonáš 3:3...města, a kaž mu, co ti sám řeknu." Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin řekl. Ninive bylo...
Jonáš 3:6... Když se ta zpráva donesla ninivskému králivstal ze svého trůnu, svlékl si plášť, zahalil se...
Micheáš 4:13...jeho plán, že je sbírá jak snopy na svůj mlatVstaň a mlať, Dcero sionská, vždyť ti dám roh ze železa a z...
Micheáš 5:3...pak vrátí zpět a připojí se k synům Izraele.) On vstane a bude pást v síle Hospodinově, ve jménu Hospodina,...
Micheáš 6:1...národy!" Slyšte, co praví Hospodin: "Vstaň a veď žalobu před horami, pahorky slyší, co...
Matouš 2:13...Josefovi ve snu ukázal Hospodinův anděl a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam...
Matouš 2:14...to dítě hledat, aby ho zabil." Ještě tu noc tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a odešel do Egypta, kde...
Matouš 2:20...se ve snu ukázal Josefovi v Egyptě a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do izraelské země. Ti,...
Matouš 2:21...o život dítěte, jsou již mrtví." Josef tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a přišel do izraelské země....
Matouš 8:15... Dotkl se její ruky, horečka ji opustila a ona vstala a začala ho obsluhovat. Večer k němu přivedli mnoho...
Matouš 8:26...se bojíte, malověrní?" řekl jim Ježíš. Potom vstal, okřikl vítr i vlny, a nastal naprostý klid. Učedníci...
Matouš 9:5...říci: ‚Jsou ti odpuštěny hříchy,' anebo: ‚Vstaň a choď'? Ale abyste věděli, že Syn člověka na zemi...
Matouš 9:6...odpouštět hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "Vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů." A on vstal a odešel...
Matouš 9:7...- "Vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů." A on vstal a odešel domů. Když to uviděly zástupy, zmocnil se...
Matouš 9:9...sedí v celnici. Řekl mu: "Pojď za mnou," a on vstal a šel za ním. Když pak Ježíš stoloval v jeho domě,...
Matouš 9:19...ale, vlož na ni ruku, a bude žít!" Ježíš tedy vstal a šel za ním a jeho učedníci také. Náhle se zezadu...
Matouš 9:25... Ježíš vešel dovnitř, vzal ji za ruku a ta dívka vstala. Zpráva o tom se roznesla po celé zemi...
Matouš 14:2... "To je Jan Křtitel!" řekl svým služebníkům. "Vstal z mrtvých, a proto se skrze něj dějí zázraky."...
Matouš 16:21...kněží a znalců Písma, být zabit a třetího dne vstát z mrtvých. Petr ho tehdy vzal stranou a začal ho...
Matouš 17:7... Ježíš přistoupil a dotkl se jich se slovy: "Vstaňte, nebojte se." A když zvedli oči, neviděli nikoho...
Matouš 25:7...je tu! Jděte mu naproti!' Všechny družičky vstaly a připravily si lampy. Tehdy řekly ty bláhové těm...
Matouš 26:32...bít pastýře a stádo ovcí se rozprchne.' ale vstanu z mrtvých, předejdu vás do Galileje." "I kdyby od...
Matouš 26:62...Boží chrám a za tři dny ho postavit!'" Tehdy vstal velekněz a tázal se ho: "Nic neodpovíš na svědectví...
Matouš 27:52...hroby se otvíraly a těla mnoha zesnulých svatých vstala. Ti pak po jeho vzkříšení vyšli z hrobů, přišli do...
Matouš 27:63...když ten bludař ještě žil, řekl: ‚Po třech dnech vstanu.' Nařiď tedy, je hrob hlídán do třetího dne,...
Matouš 27:64...jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu: ‚Vstal z mrtvých!' To by byl ještě horší blud, než ten...
Matouš 28:6... "Vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše. Není tuvstal, jak předpověděl. Pojďte se podívat, kde ležel....
Matouš 28:7...ležel. Pospěšte si a řekněte jeho učedníkům, že vstal z mrtvých. Hle, předchází vás do Galileje, tam ho...
Marek 1:35...nedovoloval mluvit, protože ho znali. Ráno vstal dlouho před rozedněním a šel ven. Odešel na opuštěné...
Marek 2:9...ochrnutému: ‚Tvé hříchy jsou odpuštěny,' anebo: ‚Vstaň, vezmi si lehátko a choď?' Ale abyste věděli, že Syn...
Marek 2:11...hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "říkám tivstaň, vezmi si lehátko a jdi domů." On hned vstal, přede...
Marek 2:12...ti, vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů." On hned vstal, přede všemi vzal své lehátko a odešel. Všichni byli...
Marek 2:14...sedí v celnici, řekl mu: "Pojď za mnou." A on vstal a šel za ním. Ježíš pak stoloval v jeho domě a spolu...
Marek 5:42..."Děvčátko, říkám ti, vstávej." Ta dívka hned vstala a začala se procházet. Bylo dvanáct let....
Marek 6:14...o něm i král Herodes. Říkalo se: "Jan Křtitel vstal z mrtvých! To proto se skrze něj dějí zázraky." Jiní...
Marek 6:16... řekl: "Je to Jan, kterého jsem nechal stítVstal z mrtvých!" Herodes totiž osobně poslal pro Jana, dal...
Marek 7:24...věci vycházejí z nitra a špiní člověka." Potom vstal a odešel odtud do okolí Týru. Vešel do jednoho domu a...
Marek 8:31...i znalci Písma, být zabit a po třech dnech vstát z mrtvých. Protože ty věci říkal otevřeně, Petr ho...
Marek 9:10...to tedy pro sebe. Jen se dohadovali, co to jevstát z mrtvých'. Potom se ho zeptali: "Proč ale znalci...
Marek 9:27... Když ho ale Ježíš vzal za ruku a zvedl hovstal. Jakmile přišel domů, učedníci se ho v soukromí...
Marek 9:31...rukou, zabijí ho a třetího dne po svém zabití vstane z mrtvých." Oni ta slova nechápali, ale báli se ho...
Marek 10:1...Mějte v sobě sůl a žijte spolu v pokoji." Potom vstal, odešel odtud a přes krajinu za Jordánem přišel do...
Marek 10:34... zbičují ho, poplivou a zabijí, ale třetího dne vstane z mrtvých." Tehdy k němu přistoupili Zebedeovi...
Marek 12:23...pak zemřela i ta žena. tedy při vzkříšení vstanou z mrtvých, kdo z nich ji bude mít za manželku?...
Marek 12:25...se proto, že neznáte Písma ani Boží moc? lidé vstanou z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat, ale budou...
Marek 14:28...‚Budu bít pastýře a ovce se rozprchnou.' Ale  vstanu z mrtvých, předejdu vás do Galileje." "I kdyby...
Marek 14:57...jejich svědectví se neshodovala. Nějací lidé pak vstali a křivě proti němu svědčili: "Slyšeli jsme ho říci:...
Marek 16:6...se. Hledáte ukřižovaného Ježíše z NazaretuVstal, není tu. Podívejte se, kam ho položili. Jděte a...
Marek 16:9... protože se bály. V neděli ráno, když Ježíš vstal z mrtvých, ukázal se nejdříve Marii Magdaléně, z níž...
Lukáš 1:39...Tehdy od anděl odešel. V těch dnech pak Marie vstala a spěšně odešla do hor, do města Judova. Vešla do...
Lukáš 4:16...podle svého zvyku v sobotní den do synagogyvstal, aby četl. Podali mu knihu proroka Izaiáše, a když ji...
Lukáš 4:29... kdo to v synagoze slyšeli, popadla zuřivostVstali a hnali ho ven z města na okraj hory, na níž bylo...
Lukáš 4:38...zpráva o něm se šířila po celém okolí. Potom vstal a odešel ze synagogy do Šimonova domu. Šimonova...
Lukáš 4:39... pohrozil horečce a ta ji opustila. Ona pak hned vstala a začala je obsluhovat. Všichni, kdo měli nemocné...
Lukáš 5:23...Říci: ‚Tvé hříchy jsou ti odpuštěny,' anebo: ‚Vstaň a choď'? Ale abyste věděli, že Syn člověka na zemi...
Lukáš 5:24...hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "říkám tivstaň, vezmi si lehátko a jdi domů." A ten muž před nimi...
Lukáš 5:25...si lehátko a jdi domů." A ten muž před nimi hned vstal, vzal, na čem ležel, odešel domů a cestou chválil...
Lukáš 5:28... řekl mu: "Pojď za mnou." A on všechno opustilvstal a šel za ním. Levi mu pak ve svém domě vystrojil...
Lukáš 6:8...myšlenky, a tak tomu muži s uschlou rukou řekl: "Vstaň a postav se doprostřed." Vstal tedy a postavil se tam...
Lukáš 7:14...se zastavili. Tehdy řekl: "Chlapče, říkám tivstaň!" a ten mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho...
Lukáš 8:24...tedy a vzbudili ho: "Mistře, mistře, umíráme!" Vstal, okřikl vítr a vzedmuté vlny, ty rázem přestaly a byl...
Lukáš 8:54... On ji ale vzal za ruku a zvolal: "Děvčátkovstaň!" Tehdy se do vrátil duch a ihned vstala. Nechal...
Lukáš 8:55... vstaň!" Tehdy se do vrátil duch a ihned vstala. Nechal tedy přinést něco k jídlu. Její rodiče...
Lukáš 9:7... nevěděl, co si myslet. Někteří říkali: "Jan vstal z mrtvých," jiní, že prý se zjevil Eliáš, a další, že...
Lukáš 9:8..." jiní, že prý se zjevil Eliáš, a další, že vstal jeden z dávných proroků. "Jana jsem sťal," říkal si...
Lukáš 9:19..." odpověděli, "jiní za Eliáše a další říkají, že vstal jeden z dávných proroků." "A za koho máte vy?"...
Lukáš 9:22...kněžími i znalci Písma, být zabit a třetího dne vstát z mrtvých." Všem pak řekl: "Chce-li někdo jít za mnou...
Lukáš 10:25... ale neslyšeli." A hle, jeden znalec Zákona vstal a chtěl ho vyzkoušet: "Mistře, co mám dělat, abych se...
Lukáš 11:7...zamčené a děti jsou se mnou v posteli; nemohu vstát a něco ti dávat'? Říkám vám: I kdyby nevstal a nedal...
Lukáš 13:25...pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na...
Lukáš 15:18...u mého otce jídla nazbyt, a tu umírám hladyVstanu, půjdu k otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti...
Lukáš 15:20...syna. Udělej jedním ze svých nádeníků.' A tak vstal a vydal se ke svému otci. Otec ho spatřil z veliké...
Lukáš 16:31...a Proroky, nepřesvědčí je, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.'" Ježíš řekl svým učedníkům: "Není možné,...
Lukáš 17:19...slávu, jedině tento cizinec?" Potom mu řekl: "Vstaň a jdi. Tvá víra uzdravila." Když se ho jednou...
Lukáš 18:33...a popliván. Zbičují ho a zabijí, ale třetího dne vstane z mrtvých." Oni však nic z toho nepochopili. Smysl...
Lukáš 19:8...návštěvu k takovému hříšníkovi?!" Zacheus potom vstal a řekl Pánu: "Podívej se! Polovinu svého majetku teď...
Lukáš 22:45...a jeho pot stékal na zem jako krůpěje krve. Když vstal od modlitby a přišel k učedníkům, zjistil, že pod...
Lukáš 22:46...zármutku usnuli. "Jak to, že spíte?" řekl jim. "Vstaňte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení." Ještě to...
Lukáš 23:1...slyšeli z jeho úst!" Celé jejich shromáždění vstalo a odvedli ho k Pilátovi. Začali ho obviňovat:...
Lukáš 24:6..."Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tuvstal! Vzpomeňte si, jak vám ještě v Galileji říkal: ‚Syn...
Lukáš 24:7...hříšných lidí a být ukřižován, ale třetího dne vstane z mrtvých.'" Tehdy si vzpomněly na jeho slova...
Lukáš 24:12...považovali za tlachání a nevěřili jim. Petr však vstal a rozběhl se ke hrobu. Když se naklonil dovnitř,...
Lukáš 24:33...námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?" Ihned vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli oněch jedenáct...
Lukáš 24:34...s ostatními, jak říkají: "Pán opravdu vstal z mrtvých. Ukázal se Šimonovi!" Vyprávěli jim tedy,...
Lukáš 24:46..."Tak je psáno - Mesiáš musel trpět a třetího dne vstát z mrtvých. Počínaje od Jeruzaléma pak v jeho jménu...
Jan 5:8... "Když tam zamířím, někdo předstihne." "Vstaň, vezmi si lehátko a choď!" řekl mu Ježíš. A ten...
Jan 7:37...V poslední den, když svátek vrcholil, Ježíš vstal a zvolal: "Kdo žízeň, pojď ke mně a pij! Kdo věří...
Jan 11:23...cokoli Boha požádáš, to ti Bůh ." "Tvůj bratr vstane," řekl Ježíš. "Vím, že vstane - při vzkříšení v...
Jan 11:24...bratr vstane," řekl Ježíš. "Vím, že vstane - při vzkříšení v poslední den," odpověděla Marta....
Jan 11:29...tu a volá ." Ta, jakmile to uslyšela, rychle vstala a šla k němu. (Ježíš ještě nepřišel do vesnice, ale...
Jan 11:31...Marií v domě a utěšovali ji, uviděli, že rychle vstala a šla ven, a tak se k přidali. Mysleli si: "Jde...
Jan 13:4...do rukou a že vyšel od Boha a jde k Bohuvstal od večeře, odložil plášť a opásal se ručníkem. Nalil...
Jan 14:31...miluji Otce a že jednám, jak mi Otec přikázalVstaňte, pojďme odsud." " jsem ušlechtilá réva a můj...
Jan 20:9...totiž nerozuměli Písmu, svědčícímu, že musí vstát z mrtvých.) A tak se ti učedníci vrátili zpět...
Skutky 1:15...matkou Marií a s jeho sourozenci. V době vstal uprostřed shromážděných učedníků Petr (bylo jich tam...
Skutky 2:14...a říkali: "Opili se novým vínem!" Tehdy vstal Petr s ostatními jedenácti a hlasitě k nim promluvil:...
Skutky 3:6... to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!" Vzal ho za pravou ruku, zvedl ho a do jeho...
Skutky 5:6...to slyšeli, padla veliká bázeň. Několik mladíků vstalo, zabalili ho, odnesli ven a pohřbili. Asi po třech...
Skutky 5:34...se a začali se radit, jak je zabít. Tehdy vstal ve Veleradě jeden farizeus jménem Gamaliel, učitel...
Skutky 8:26... Hospodinův anděl promluvil k Filipovi: "Vstaň a vydej se na jih, k pouštní cestě z Jeruzaléma dolů...
Skutky 9:6..." jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješVstaň a jdi do města; tam se dozvíš, co máš dělat." Muži v...
Skutky 9:11...Odpověděl: "Zde jsem, Pane." Pán mu řekl: "Vstaň a jdi do ulice zvané Přímá. V Judově domě najdeš...
Skutky 9:18...prohlédl, jako by mu z očí spadly šupiny. Potom vstal a dal se pokřtít. Přijal pokrm a posilnil se. Saul...
Skutky 9:34...mu řekl: "Eneáši, Ježíš Kristus uzdravujeVstaň a ustel si!" On hned vstal a všichni obyvatelé Lyddy...
Skutky 9:39...s prosbou, aby k nim bez meškání přišel. Petr vstal a šel s nimi. Když přišel, zavedli ho do horní...
Skutky 9:40... Potom se obrátil k jejímu tělu a řekl: "Tabitovstaň!" Otevřela oči, a když uviděla Petra, posadila se. On...
Skutky 9:41...Petra, posadila se. On podal ruku a pomohl  vstát. Potom zavolal svaté i vdovy a ukázal jim ji živou....
Skutky 10:13...šelmy, plazi a ptáci. Vtom k němu zazněl hlas: "Vstaň, Petře, zabíjej a jez!" Petr odpověděl: "To ne, Pane!...
Skutky 10:20...tom vidění. Duch mu řekl: "Hledají tři mužiVstaň, sejdi dolů a bez váhání odejdi s nimi, protože jsem...
Skutky 10:23...Petr je tedy pozval dovnitř a pohostil. Nazítří vstal a odešel s nimi, doprovázen některými bratry z Joppy....
Skutky 10:26...a poklonil se. Petr ho ale zvedl se slovy: "Vstaň, vždyť i jsem jen člověk!" V rozhovoru s ním vešel...
Skutky 11:7...šelmy, plazy a ptáky. Tehdy jsem uslyšel hlas: ‚Vstaň, Petře, zabíjej a jez!' Odpověděl jsem: ‚To ne, Pane!...
Skutky 11:28...proroci z Jeruzaléma. Jeden z nich jménem Agabos vstal a skrze Ducha oznamoval, že po celé říši bude veliký...
Skutky 13:16...pro lid nějaké slovo povzbuzení, mluvte." Pavel vstal, pokynul rukou a řekl: "Izraelité a všichni Boží...
Skutky 14:20...ho za město. Když ho však obstoupili učednícivstal a vrátil se do města. Druhého dne pak s Barnabášem...
Skutky 15:7...sešli, aby tu věc zvážili. Po velikém dohadování vstal Petr a promluvil k nim: "Bratři! Sami víte, že Bůh z...
Skutky 17:3...a dokazoval jim, že Mesiáš musel trpětvstát z mrtvých a že "toto je Mesiáš: Ježíš, kterého vám...
Skutky 22:10...jsem se: ‚Pane, co mám dělat?' a Pán mi řekl: ‚Vstaň a jdi do Damašku; tam se dozvíš všechno, co máš dělat...
Skutky 22:16...toho, co jsi viděl a slyšel. Na co ještě čekášVstaň, pokřti se, smyj své hříchy a vzývej jeho jméno!'...
Skutky 26:23...proroci i Mojžíš: že Mesiáš trpět, jako první vstát z mrtvých a zvěstovat světlo tomuto lidu i pohanům."...
Skutky 26:30...tím, co - ovšem bez těchto pout." Nato král vstal a s ním i prokurátor a Bereniké a ostatní přísedící....
Římanům 6:9... že s ním také budeme žít. Víme, že Kristus vstal z mrtvých a nikdy nezemře - smrt nad ním nemá...
1. Korintským 10:7...je psáno: "Lid se posadil, aby jedl a pil, a pak vstali, aby se povyrazili." Také nesmilněme, jako někteří z...
2. Korintským 5:15...pro sebe, ale pro toho, který za zemřelvstal z mrtvých. Od nynějška již proto nikoho neposuzujeme...
Efeským 5:14...jasným. Proto se říká: "Probuď se, ty, kdo spíšvstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus!" Pečlivě dbejte na to,...
1. Tesalonickým 4:14...kteří nemají naději. Ježíš, jak věříme, zemřelvstal z mrtvých; právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem...
1. Tesalonickým 4:16... sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi...
Zjevení 11:1...mi dána hůl jako měřicí tyč a bylo mi řečeno: "Vstaň a změř Boží chrám i oltář i ty, kteří se v něm...

Slova obsahující vstanu: povstanu (6) vstanu (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |