Vstal

Hledám varianty 'vstal' [ vstát (19) vstanu (7) vstaňte (7) vstanou (6) vstaňme (1) vstanete (1) vstaneš (2) vstane (12) vstaň (72) vstaly (2) vstalo (2) vstali (28) vstala (18) vstal (128) ]. Nalezeny 302 verše.
Genesis 13:17...sečíst zemský prach, půjde sečíst i tvé síměVstaň, projdi tu zemi nadél i našíř, neboť tobě ji dám."...
Genesis 18:16..." On ale řekl: "Ba ne, smála ses!" Potom ti muži vstali a zamířili odtud k Sodomě. Abraham šel s nimi, aby...
Genesis 19:1...seděl v sodomské bráně, a jakmile je spatřilvstal a šel jim naproti. Poklonil se tváří k zemi a řekl:...
Genesis 19:2...Umyjete si nohy, přenocujete, a ráno vstanete, vydáte se znovu na cestu." "To ne," odpověděli....
Genesis 19:14...se svými zeti, kteří si měli brát jeho dcery: "Vstaňte a pojďte odsud pryč, neboť Hospodin toto město...
Genesis 19:15... Když začalo svítat, andělé na Lota naléhali: "Vstaň, vezmi svou ženu a své dvě dcery, které tu jsou, aby...
Genesis 19:33... který nic nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala. Druhého dne pak prvorozená řekla mladší: "Hle,...
Genesis 19:35... on však nic nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala. Tak obě Lotovy dcery otěhotněly ze svého otce...
Genesis 20:8... kdo k tobě patří." Abimelech tedy časně ráno vstal a svolal všechny své služebníky. Když jim celou věc...
Genesis 21:14...učiním národ, neboť je tvým potomkem." Abraham vstal časně ráno, vzal chléb a měch s vodou, naložil to...
Genesis 21:18...se, neboť Bůh uslyšel chlapcův hlas tam, kde jeVstaň, vezmi chlapce a postarej se o něj, protože z něj...
Genesis 21:32... co vstoupili v Beer-šebě do smlouvy, Abimelech vstal a vrátil se s velitelem svého vojska Píkolem do...
Genesis 22:3... kterou ti určím." Druhý den brzy ráno Abraham vstal, osedlal svého osla, vzal s sebou dva služebníky a...
Genesis 23:3...přišel, aby nad truchlil a oplakával ji. Když vstal od své mrtvé, promluvil k místním Chetejcům: "Jsem...
Genesis 23:7... abys mohl pochovat svou mrtvou." Abraham tedy vstal, poklonil se lidu země, totiž Chetejcům, a...
Genesis 24:54... a zůstali tam celou noc. Když pak ráno vstali, řekl: "Propusťte k mému pánu." Její bratr a...
Genesis 24:61...svých nepřátel." Rebeka a její děvečky pak vstaly, vsedly na velbloudy a následovaly onoho muže....
Genesis 25:34...a čočkovou kaši, ten se najedl a napil a pak vstal a odešel. Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím. V zemi pak...
Genesis 26:31...jim tedy hostinu a jedli a pili. Časně ráno pak vstali a vzájemně si přísahali. Potom je Izák propustil, a...
Genesis 27:19...svému otci. "Udělal jsem, co jsi mi přikázalVstaň, prosím, posaď se a jez z mého úlovku, abys mi proto...
Genesis 27:31...pochoutku a přinesl ji svému otci se slovy: "Vstaň, otče, a jez z úlovku svého syna, abys mi proto s...
Genesis 27:43...že zabije! Nyní tedy, synu můj, poslechnivstaň a uteč k mému bratru Lábanovi do Cháranu. Pobuď...
Genesis 28:2...mu: "Neber si manželku z kanaánských dcerVstaň a jdi do Padan-aramu, do domu Betuela, otce tvé matky...
Genesis 28:18...musí být nebeská brána!" Časně ráno pak Jákob vstal, vzal kámen, který měl pod hlavou, vztyčil jej jako...
Genesis 31:13...památný kámen a kde jsi mi složil slib. Nyní vstaň, odejdi z této země a vrať se do své vlasti.'" Ráchel...
Genesis 31:17...dětí! Udělej, cokoli ti Bůh řekl." A tak Jákob vstal, naložil své děti a ženy na velbloudy a shromáždil...
Genesis 31:21...mu neoznámil, že odchází. Utekl se vším, co mělvstal, překročil řeku Eufrat a vydal se směrem ke...
Genesis 31:35..."Nehněvej se, můj pane, že před tebou nemohu vstát. Mám měsíčky." A tak hledal, ale bůžky nenašel. Tehdy...
Genesis 32:1...zůstali na hoře celou noc. Časně ráno Lában vstal, políbil své vnuky i dcery a požehnal jim. Potom...
Genesis 32:23...před ním a on zůstal na noc v táboře. V noci pak vstal a vzal své dvě ženy, své dvě otrokyně a svých...
Genesis 35:1...jako s nevěstkou?" Potom Bůh Jákobovi řekl: "Vstaň a vydej se vzhůru do Bet-elu. Bydli tam a postav tam...
Genesis 35:3...u sebe, očistěte se a převlečte si šaty! Potom vstaňme a pojďme vzhůru do Bet-elu. Tam postavím oltář Bohu...
Genesis 37:7...sen: Vázali jsme na poli snopy. Můj snop náhle vstal a zůstal stát a hle, vaše snopy obklopily ten můj a...
Genesis 37:35...synem po mnoho dní. Všichni jeho synové i dcery vstali a šli ho utěšit, ale on se nedal utěšit a říkal:...
Genesis 38:19... to, vyspal se s a ona otěhotněla. Potom vstala a odešla, odložila závoj a oblékla si své vdovské...
Genesis 43:8...navrhl: "Pošli toho chlapce se mnou. Nech nás vstát a jít, zůstaneme naživu a nezemřeme my ani ty ani...
Genesis 43:13...- snad šlo o omyl. Vezměte si i svého bratraVstaňte a vraťte se k tomu muži. Kéž vám u něj Všemohoucí...
Genesis 43:15...kromě daru také dvojnásob stříbra a BenjamínaVstali, odešli do Egypta a stanuli před Josefem. Když s...
Genesis 44:4...kousek za město, Josef řekl správci svého domu: "Vstaň, pronásleduj ty muže, a je dostihneš, řekni jim:...
Genesis 49:9...se, jako lev ulehl, jako lvice - kdo přiměje ho vstát? Vůdcovská hůl nevzdálí se od Judy, žezlo v jeho...
Exodus 8:16...je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, a farao půjde k vodě, postav se před něj se...
Exodus 9:13...je. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, postav se před faraona a řekni mu: ‚Takto praví...
Exodus 21:19...pěstí a ten nezemře, ale klesne na lůžko a potom vstane a bude moci chodit venku o holi, bude ten, kdo ho...
Exodus 24:4...pak všechna Hospodinova slova zapsal. Časně ráno vstal a postavil pod horou oltář a dvanáct památných sloupů...
Exodus 24:13...vyučování." Mojžíš i jeho pomocník Jozue tedy vstali a Mojžíš vystoupil na Boží horu. Stařešinům řekl:...
Exodus 32:6..."Zítra bude Hospodinova slavnost!" Nazítří pak vstali časně zrána, obětovali zápalné oběti a pořádali...
Exodus 34:4...kamenné desky podobné těm prvním. Brzy ráno pak vstal, vystoupil na horu Sinaj, jak mu Hospodin přikázal, a...
Numeri 14:40... lid se dal do velikého nářku. Časně ráno pak vstali a vydali se vzhůru k horskému hřebenu se slovy: "Ano...
Numeri 16:25... Dátanova a Abiramova příbytku!" Mojžíš vstal a šel k Dátanovi a Abiramovi; izraelští stařešinové...
Numeri 22:13...ten lid, neboť je požehnaný!" Balaám tedy ráno vstal a řekl Balákovým hodnostářům: "Vraťte se do své země....
Numeri 22:14...nedovolil jít s vámi." Moábští hodnostáři tedy vstali a vrátili se k Balákovi se slovy: "Balaám s námi...
Numeri 22:20...a řekl mu: "Když ti muži přišli pozvatvstaň a jdi s nimi. Dělej však jen to, co ti řeknu." Balaám...
Numeri 22:21...však jen to, co ti řeknu." Balaám tedy ráno vstal, osedlal svou oslici a odjel s moábskými hodnostáři....
Numeri 23:18...Hospodin?" Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Vstaň, Baláku, a slyš, naslouchej mi, synu Ciporův! Bůh...
Numeri 24:9... Schoulil se, ulehl jako lev, jako lvice - kdo vstát ho přiměje? jsou požehnáni, kdo ti žehnají, a...
Numeri 24:25... i je však čeká věčná záhuba!" Nato Balaám vstal a odešel zpátky domů. Rovněž Balák odešel svou cestou...
Deuteronomium 10:11...a svolil, že nezahubí. Hospodin mi řekl: "Vstaň, vydej se na cestu v čele lidu. vejdou a obsadí tu...
Deuteronomium 17:8... spor či napadení, v těchto sporných případech vstaň a vydej se na místo, které si Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 31:16..."Hle, brzy ulehneš ke svým otcům. Tento lid pak vstane a půjde smilnit s cizími bohy, mezi nimiž se ocitne...
Deuteronomium 32:38...obětí, kdo pili víno jejich úliteb? Jen  vstanou, aby vám pomohli, se vám stanou úkrytem!...
Jozue 1:2..."Mojžíš, můj služebník, zemřel. Ty ale teď vstaň a spolu se vším tímto lidem zde přejdi Jordán do země...
Jozue 6:12...odešli do tábora a tam přenocovali. Jozue pak vstal časně ráno a kněží vynesli Hospodinovu truhlu. Sedm...
Jozue 6:15...tábora. Tak to dělali šest dní. Sedmého dne ráno vstali za svítání a stejným způsobem obešli město, ale...
Jozue 7:10...ze země! Co pro své veliké jméno uděláš pak?" "Vstaň!" odpověděl Hospodin Jozuovi. "Proč tu ležíš na...
Jozue 7:13... pokud to proklaté neodstraníte ze svého středuVstaň, posvěť lid a řekni jim: ‚Posvěťte se pro zítřek....
Jozue 8:19...ji napřáhl, ti, kdo číhali v záloze, rychle vstali a vyrazili ze svého místa. Vnikli do města, dobyli...
Soudců 4:9...totiž vydá Siseru do rukou ženy." Potom Debora vstala a odešla s Barákem do Kedeše, kam Barák svolal...
Soudců 6:28...neudělal ve dne, ale v noci. Ráno lidé ve městě vstali - a hle, Baalův oltář je stržen, Ašeřin kůl u něj...
Soudců 6:38..." A tak se stalo. Druhého dne, hned jak ráno vstal, stiskl rouno a vyždímal z něj rosu - plnou číši vody...
Soudců 7:9...dole v údolí. noci Hospodin řekl Gedeonovi: "Vstaň a sejdi do tábora, neboť jsem ti ho vydal do rukou....
Soudců 13:11...mi ten muž, který předtím navštívil!" Manoach vstal a šel za svou ženou. Když došel k onomu muži, zeptal...
Soudců 16:3...ale zůstal ležet jen do půlnoci. O půlnoci vstal, popadl vrata městské brány a vytrhl je i s oběma...
Soudců 19:9...pojedli, zdrželi se do odpoledne. Tehdy muž vstal, že se svou družkou a mládencem půjdou. Dívčin otec,...
Soudců 19:27...u dveří domu, kde byl její pán. Její pán ráno vstal, otevřel dveře domu, aby vyrazil na cestu, a hle -...
Soudců 20:19...jim řekl: "První bude Juda." Izraelci tedy ráno vstali a položili se proti Gibeji. Zatímco se ale před...
Růt 3:14... Dříve než by kdo mohl rozeznat druhého, ale vstala, protože Boáz řekl: " se nikdo nedozví, že na mlat...
1. Samuel 1:9...synů?" Když potom v Šílu pojedli a popili, Hana vstala. U veřejí Hospodinova svatostánku právě seděl na...
1. Samuel 1:19...pojedla a smutek z její tváře zmizel. Časně ráno vstali, a když se poklonili Hospodinu, vydali se zpátky...
1. Samuel 3:6... Vtom na něj Hospodin znovu zavolal: "Samueli!" Vstal tedy a šel za Elím. "Tady jsem, volal jsi ," řekl...
1. Samuel 3:8... Hospodin ale Samuele zavolal znovu, potřetíVstal tedy a šel za Elím. "Tady jsem, volal jsi ," řekl...
1. Samuel 5:3...a postavili ji vedle Dágona. Druhý den Ašdoďané vstali a hle - Dágon leží tváří k zemi před Truhlou...
1. Samuel 5:4...Dágona zvedli a vrátili na místo. Druhý den ráno vstali a hle - Dágon leží tváří k zemi před Truhlou...
1. Samuel 9:26..."Vstávej, se s tebou rozloučím." Saul tedy vstal a společně se Samuelem vyšli ven. Když se blížili k...
1. Samuel 13:15...nesplnil, co ti Hospodin přikázal." Potom Samuel vstal a odešel z Gilgalu do Gibeje Benjamínovy. Saul...
1. Samuel 16:12...a pěkně urostlý. "To je on," řekl Hospodin. "Vstaň a pomaž ho." Samuel tedy vzal roh s olejem a...
1. Samuel 16:13...se Davida zmocnil Duch Hospodinův. Samuel pak vstal a odešel do Rámy. Duch Hospodinův tehdy opustil Saula...
1. Samuel 17:20...údolí Ela a bojují s Filištíny." David tedy ráno vstal, svěřil ovce hlídači, všechno to vzal a šel, jak mu...
1. Samuel 20:34... že jeho otec je odhodlán Davida zabít. Jonatan vstal od stolu, rozpálen hněvem, a toho druhého dne...
1. Samuel 23:4...ptal Hospodina znovu a Hospodin mu odpověděl: "Vstaň a táhni na Keilu. Filištíny ti vydám do rukou." A tak...
1. Samuel 24:5... abys s ním udělal, co budeš chtít.'" David tedy vstal a nepozorovaně Saulovi uřízl cíp pláště. Potom ho ale...
1. Samuel 28:23...i ta žena ale naléhali, je nakonec poslechlvstal ze země a posadil se na lůžko. Žena rychle porazila...
1. Samuel 28:25...to nabídla Saulovi a jeho služebníkům. Pojedlivstali a ještě noci odešli. Filištíni shromáždili...
1. Samuel 29:10...řekli: ‚Nesmí s námi do boje!' Proto zítra brzy vstaň - ty i sluhové tvého pána, kteří přišli s tebou - a...
2. Samuel 11:2...v Jeruzalémě. Jednou pozdě odpoledne, když David vstal z lože a procházel se po střešní terase královského...
2. Samuel 12:17...jeho domu se postavili okolo, aby ho přiměli vstát ze země, ale on nechtěl. Ani pokrm od nich nepřijal....
2. Samuel 12:20... "Ano, umřelo," odpověděli. Nato David vstal ze země, a když se umyl, pomazal mastí a převlékl,...
2. Samuel 12:21...žil, postil ses a plakal, ale jakmile zemřelvstal jsi a dal ses do jídla!" "Dokud chlapec žil,"...
2. Samuel 13:15...větší než láska, kterou ji předtím miloval. "Vstaň! Jdi pryč!" přikázal . "To ne," prosila ho. "Vyhnat...
2. Samuel 13:31...syny a že z nich nezůstal ani jeden. Tehdy král vstal, roztrhl svá roucha a vrhl se na zem. Všichni jeho...
2. Samuel 14:23...vyhověl prosbě svého služebníka." Potom Joáb vstal, odešel do Gešuru a přivedl Abšaloma do Jeruzaléma....
2. Samuel 19:9...než všechno, co potkalo od mládí!" Král tedy vstal a posadil se do brány. Když se všichni vojáci...
2. Samuel 23:10...k boji, a tak vytáhli také Izraelci; tehdy vstal a pobíjel Filištíny, mu ruka ztuhla, že nemohl...
2. Samuel 24:11...jsem se jako hrozný hlupák." Ráno, když David vstal, dostal Davidův vidoucí, prorok Gád, slovo...
1. Královská 1:50...zvedli a rozprchli se každý svou cestou. Adoniáš vstal a ze strachu před Šalomounem se běžel chytit rohů...
1. Královská 2:19...Šalomounem, aby mu řekla o Adoniášovi. Král vstal a vykročil vstříc, poklonil se a posadil se na...
1. Královská 2:40...zprávu: "Víš, že tví otroci jsou v Gatu?" A tak vstal, osedlal osla a vydal se do Gatu k Achišovi hledat...
1. Královská 3:20...umřel, protože ho zalehla. A tak ještě tu noc vstala a vzala mi mého syna, když tvá služebnice spala....
1. Královská 3:21...svého mrtvého syna dala do náručí mně. Nad ránem vstanu, že svého syna nakojím - a on je mrtvý! Pak jsem se...
1. Královská 8:54...dokončil tuto modlitbu a prosbu k Hospodinuvstal od Hospodinova oltáře, kde klečel na kolenou s rukama...
1. Královská 14:12...ptáci rozklovou! Tak promluvil Hospodin.' Teď vstaň a jdi domů. Jakmile vkročíš do města, dítě zemře....
1. Královská 14:17...a ke kterým svedl Izrael." Jeroboámova žena tedy vstala a vrátila se do Tirsy. Jakmile vkročila na práh domu...
1. Královská 17:9...dostal slovo Hospodinovo: "Vstaň, jdi do Sarepty Sidonské a zůstaň tam. Hle, přikázal...
1. Královská 17:10...jsem jedné tamější vdově, aby živila." Vstal tedy a vydal se do Sarepty. Přišel k městské bráně a...
1. Královská 19:5...lehl a usnul. Vtom se ho dotkl anděl a řekl mu: "Vstaň a jez!" Rozhlédl se tedy a hle - u hlavy chlebové...
1. Královská 19:7...anděl se ale vrátil a dotkl se ho podruhé. "Vstaň a jez!" řekl mu. "Máš před sebou dlouhou cestu."...
1. Královská 19:8...a jez!" řekl mu. "Máš před sebou dlouhou cestu." Vstal tedy, najedl se a napil a v síle toho pokrmu pak šel...
1. Královská 19:21...na dříví z pluhu a dal je jíst svým lidem. Potom vstal a následoval Eliáše jako jeho služebník. Aramejský...
1. Královská 21:7...mu řekla: "No tak, jsi přece král IzraeleVstaň, něco sněz a rozvesel se. ti tu vinici Nábota...
1. Královská 21:16... zemřel." Když Achab uslyšel, že Nábot zemřelvstal a šel tu vinici Nábota Jizreelského zabrat. Eliáš...
1. Královská 21:18...Tišbejský tehdy dostal slovo Hospodinovo: "Vstaň, jdi do Samaří vstříc izraelskému králi Achabovi. Hle...
2. Královská 1:3...anděl ale promluvil k Eliášovi Tišbejskému: "Vstaň, vyjdi poslům samařského krále naproti a řekni jim:...
2. Královská 1:15...k Eliášovi: "Sestup s ním, neboj se ho." A tak vstal a šel s ním ke králi. Řekl mu: "Tak praví Hospodin:...
2. Královská 3:22...mladé. Pak se rozestavěli na hranici. Když ráno vstali, vycházející slunce ozářilo vodu. Moábcům ta voda z...
2. Královská 4:30...Hospodin a živ jsi ty, nepustím se !" A tak vstal a šel s . Gehazi vyrazil napřed. Položil chlapci...
2. Královská 4:34...o samotě a začal se modlit k Hospodinu. Potom vstal a šel k chlapci. Položil se na něj, ústa na ústa, oči...
2. Královská 6:15...v noci a město obklíčili. Ráno sluha Božího muže vstal, vyšel ven a hle - kolem celého města vojsko, koně a...
2. Královská 7:12...dostala do královského paláce. Král ještě v noci vstal a řekl svým služebníkům: " vám povím, co na nás...
2. Královská 8:21...vozů obklopili ze všech stran, ale on v noci vstal a obklíčení prolomil. Vojsko se mu pak rozuteklo domů...
2. Královská 9:6...se Jehu. "Pro tebe, veliteli!" řekl mu. A tak vstal a šel s ním dovnitř. On mu tam polil hlavu olejem a...
2. Královská 19:35...a pobil v asyrském táboře 185 000 mužů. Ráno vstali a hle - všude samé mrtvoly! Asyrský král Senacherib...
1. Letopisů 28:2...všemi bojovníky do Jeruzaléma. Potom král David vstal a promluvil: "Slyšte , bratři, lide můj! Měl jsem...
2. Letopisů 20:19...mu. Levité ze synů Kehatových a Korachových pak vstali, aby oslavovali Hospodina, Boha Izraele, hlasitým...
2. Letopisů 21:9...vozů obklopili ze všech stran, ale on v noci vstal a obklíčení prolomil. Edom tedy zůstává ve vzpouře...
2. Letopisů 30:27...nic podobného nezažilo. Kněží a levité nakonec vstali, aby lidu požehnali. Bůh je vyslyšel a jejich...
Ezdráš 10:4...našeho Boha. se stane podle ZákonaVstaň a splň svůj úkol, jsme s tebou. Buď silný a jednej!"...
Ezdráš 10:5... jsme s tebou. Buď silný a jednej!" Ezdráš tedy vstal a přísahou zavázal přední kněze, levity i všechen...
Nehemiáš 2:12...do Jeruzaléma. Když jsem tam pobyl tři dnyvstal jsem v noci a vzal s sebou jen několik mužů. Nikomu...
Nehemiáš 9:5... Hodiáš, Šebaniáš a Petachiáš pak zvolali: "Vstaňte a dobrořečte Hospodinu, svému Bohu: Požehnaný jsi,...
Ester 7:7...a královnou jako omráčený. Král v návalu hněvu vstal od vína a vyšel ven do zámecké zahrady. Haman zůstal,...
Ester 8:4...proti Židům. Král na ni ukázal zlatým žezlem,  vstane. Ester se postavila před králem a řekla: "Ráčí-li mi...
Job 1:20...jsem jenom , abych ti to pověděl!" Nato Job vstal, roztrhl svůj plášť a oholil si hlavu. Potom padl na...
Job 7:4...trápení. Když uléhám, říkám si: ‚Kdy budu moci vstát?' A noc se táhne a se převaluji sem a tam do...
Žalmy 3:6...pak ke mně promluvil. séla Uléhám ke spánkuvstanu zas - Hospodin sám podpírá! Z tisícihlavých šiků...
Žalmy 41:11...se však, Hospodine, smiluj nade mnou, dej, abych vstal a dal jim odplatu! Takto poznávám, že máš rád,...
Žalmy 102:14...zůstáváš, po všechna pokolení trvá tvá památkaVstaneš, aby ses nad Sionem smiloval, vždyť je čas mu...
Přísloví 24:16... neodvažuj se škodit jeho příbytku! Spravedlivý vstane, i kdyby sedmkrát padl, jediné sklouznutí ale zničí...
Píseň 2:10...nahlíží! Můj milý ozval se a ke mně promluvilVstaň, lásko , překrásná, a pojď! Hle, zima ...
Píseň 2:13...své plody mízou, révový květ svou vůni vydáváVstaň, lásko , překrásná, a pojď! Holubičko v...
Píseň 3:2...miluji. Hledala jsem ho, ale nenašla. A tak  vstanu a město prochodím, pátrám po ulicích i náměstích po...
Píseň 5:5... útroby se pro něj zachvěly. Milému svému jsem vstala otevřít, z mých rukou myrha stékala, myrha kanula z...
Izaiáš 14:9... všechny někdejší zemské vladaře; nutí vstát z jejich trůnů všechny krále národů. Ti všichni...
Izaiáš 26:19... obyvatelé světa nepadli. Tví mrtví ale ožijívstanou mrtvoly. Probuďte se, prozpěvujte, v prachu...
Izaiáš 32:9...a v ušlechtilosti obstojí. Ženy bezstarostnévstaňte a slyšte ! Vy dcery, jež si v klidu žijete, ...
Izaiáš 37:36...a pobil v asyrském táboře 185 000 mužů. Ráno vstali, a hle - všude samé mrtvoly! Asyrský král Senacherib...
Jeremiáš 1:17...svých rukou se klaněli. Ty si však vyhrň rukávyVstaň a řekni jim, cokoli ti přikážu. Neděs se jich, nebo...
Jeremiáš 13:4...pás, který sis koupil a který nosíš na bedrechvstaň, jdi k Pratu a tam ho schovej ve skalní puklině." Šel...
Jeremiáš 13:6...přikázal. Po mnoha dnech mi pak Hospodin řekl: "Vstaň, jdi k Pratu a vezmi odtud onen pás, který jsem ti...
Jeremiáš 18:2... které Jeremiáš dostal od Hospodina: "Vstaň a jdi do hrnčířova domu. Tam ti oznámím svá slova." ...
Jeremiáš 26:17... našeho Boha." Také někteří stařešinové země vstali a promluvili ke všemu shromážděnému lidu: "Za dnů...
Jeremiáš 41:2...v Micpě pak Išmael, syn Netaniášův, náhle vstal a s těmi deseti muži napadli Gedaliáše, syna Achikama...
Jeremiáš 46:15...meč!' Proč tvoji siláci leží pobiti? Nemohou vstát, sráží je Hospodin. Budou padat zas a zas, jeden přes...
Ezechiel 3:22..." Tehdy na mně spočinula ruka Hospodinova. "Vstaň a jdi na pláň," řekl mi. "Tam k tobě promluvím."...
Ezechiel 3:23...a jdi na pláň," řekl mi. "Tam k tobě promluvím." Vstal jsem tedy a šel na pláň. A hle - stála tam...
Ezechiel 32:10... Mnohé národy tebou vyděsím; jejich králům vstanou hrůzou vlasy, jim zamávám mečem před tváří....
Daniel 3:24...ohnivé pece. Náhle se král Nabukadnezar zděsilVstal a ohromen se ptal svých rádců: "Copak jsme nehodili...
Daniel 6:20...a celou noc nespal. Ráno hned za úsvitu král vstal a spěchal ke lví jámě. Jakmile se k přiblížil,...
Daniel 7:5... v zubech držela tři žebra a bylo řečeno: "Vstaň, sežer mnoho těl!" Díval jsem se dál a hle, objevila...
Daniel 8:27...a dlouhé dny jsem stonal, než jsem mohl znovu vstát a věnovat se službě králi. I nadále jsem však byl tím...
Daniel 10:11...ke mně promluvil tato slova, s rozechvěním jsem vstal. Tehdy pokračoval: "Neboj se, Danieli. od prvního...
Daniel 12:13... do konce. Potom odpočineš, ale v poslední den vstaneš, abys přijal odplatu." Slovo Hospodinovo, které...
Jonáš 1:2... syn Amitajův, dostal slovo od Hospodina: "Vstaň a jdi do Ninive, toho velikého města, a kaž mu, neboť...
Jonáš 1:3...jejich špatnost vystoupila přede mne." Jonáš ale vstal a dal se na útěk za moře, pryč od Hospodina....
Jonáš 1:6...kapitán, obořil se na něj: "Co? Ty tu spíš?! Vstaň a volej ke svému bohu! Třeba si nás všimne a...
Jonáš 3:2...Jonáš podruhé dostal slovo od Hospodina: "Vstaň a jdi do Ninive, toho velikého města, a kaž mu, co ti...
Jonáš 3:3...města, a kaž mu, co ti sám řeknu." Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin řekl. Ninive bylo...
Jonáš 3:6... Když se ta zpráva donesla ninivskému králivstal ze svého trůnu, svlékl si plášť, zahalil se...
Micheáš 4:13...jeho plán, že je sbírá jak snopy na svůj mlatVstaň a mlať, Dcero sionská, vždyť ti dám roh ze železa a z...
Micheáš 5:3...pak vrátí zpět a připojí se k synům Izraele.) On vstane a bude pást v síle Hospodinově, ve jménu Hospodina,...
Micheáš 6:1...národy!" Slyšte, co praví Hospodin: "Vstaň a veď žalobu před horami, pahorky slyší, co...
Matouš 2:13...Josefovi ve snu ukázal Hospodinův anděl a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam...
Matouš 2:14...to dítě hledat, aby ho zabil." Ještě tu noc tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a odešel do Egypta, kde...
Matouš 2:20...se ve snu ukázal Josefovi v Egyptě a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do izraelské země. Ti,...
Matouš 2:21...o život dítěte, jsou již mrtví." Josef tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a přišel do izraelské země....
Matouš 8:15... Dotkl se její ruky, horečka ji opustila a ona vstala a začala ho obsluhovat. Večer k němu přivedli mnoho...
Matouš 8:26...se bojíte, malověrní?" řekl jim Ježíš. Potom vstal, okřikl vítr i vlny, a nastal naprostý klid. Učedníci...
Matouš 9:5...říci: ‚Jsou ti odpuštěny hříchy,' anebo: ‚Vstaň a choď'? Ale abyste věděli, že Syn člověka na zemi...
Matouš 9:6...odpouštět hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "Vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů." A on vstal a odešel...
Matouš 9:7...- "Vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů." A on vstal a odešel domů. Když to uviděly zástupy, zmocnil se...
Matouš 9:9...sedí v celnici. Řekl mu: "Pojď za mnou," a on vstal a šel za ním. Když pak Ježíš stoloval v jeho domě,...
Matouš 9:19...ale, vlož na ni ruku, a bude žít!" Ježíš tedy vstal a šel za ním a jeho učedníci také. Náhle se zezadu...
Matouš 9:25... Ježíš vešel dovnitř, vzal ji za ruku a ta dívka vstala. Zpráva o tom se roznesla po celé zemi...
Matouš 14:2... "To je Jan Křtitel!" řekl svým služebníkům. "Vstal z mrtvých, a proto se skrze něj dějí zázraky."...
Matouš 16:21...kněží a znalců Písma, být zabit a třetího dne vstát z mrtvých. Petr ho tehdy vzal stranou a začal ho...
Matouš 17:7... Ježíš přistoupil a dotkl se jich se slovy: "Vstaňte, nebojte se." A když zvedli oči, neviděli nikoho...
Matouš 25:7...je tu! Jděte mu naproti!' Všechny družičky vstaly a připravily si lampy. Tehdy řekly ty bláhové těm...
Matouš 26:32...bít pastýře a stádo ovcí se rozprchne.' ale vstanu z mrtvých, předejdu vás do Galileje." "I kdyby od...
Matouš 26:62...Boží chrám a za tři dny ho postavit!'" Tehdy vstal velekněz a tázal se ho: "Nic neodpovíš na svědectví...
Matouš 27:52...hroby se otvíraly a těla mnoha zesnulých svatých vstala. Ti pak po jeho vzkříšení vyšli z hrobů, přišli do...
Matouš 27:63...když ten bludař ještě žil, řekl: ‚Po třech dnech vstanu.' Nařiď tedy, je hrob hlídán do třetího dne,...
Matouš 27:64...jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu: ‚Vstal z mrtvých!' To by byl ještě horší blud, než ten...
Matouš 28:6... "Vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše. Není tuvstal, jak předpověděl. Pojďte se podívat, kde ležel....
Matouš 28:7...ležel. Pospěšte si a řekněte jeho učedníkům, že vstal z mrtvých. Hle, předchází vás do Galileje, tam ho...
Marek 1:35...nedovoloval mluvit, protože ho znali. Ráno vstal dlouho před rozedněním a šel ven. Odešel na opuštěné...
Marek 2:9...ochrnutému: ‚Tvé hříchy jsou odpuštěny,' anebo: ‚Vstaň, vezmi si lehátko a choď?' Ale abyste věděli, že Syn...
Marek 2:11...hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "říkám tivstaň, vezmi si lehátko a jdi domů." On hned vstal, přede...
Marek 2:12...ti, vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů." On hned vstal, přede všemi vzal své lehátko a odešel. Všichni byli...
Marek 2:14...sedí v celnici, řekl mu: "Pojď za mnou." A on vstal a šel za ním. Ježíš pak stoloval v jeho domě a spolu...
Marek 5:42..."Děvčátko, říkám ti, vstávej." Ta dívka hned vstala a začala se procházet. Bylo dvanáct let....
Marek 6:14...o něm i král Herodes. Říkalo se: "Jan Křtitel vstal z mrtvých! To proto se skrze něj dějí zázraky." Jiní...
Marek 6:16... řekl: "Je to Jan, kterého jsem nechal stítVstal z mrtvých!" Herodes totiž osobně poslal pro Jana, dal...
Marek 7:24...věci vycházejí z nitra a špiní člověka." Potom vstal a odešel odtud do okolí Týru. Vešel do jednoho domu a...
Marek 8:31...i znalci Písma, být zabit a po třech dnech vstát z mrtvých. Protože ty věci říkal otevřeně, Petr ho...
Marek 9:10...to tedy pro sebe. Jen se dohadovali, co to jevstát z mrtvých'. Potom se ho zeptali: "Proč ale znalci...
Marek 9:27... Když ho ale Ježíš vzal za ruku a zvedl hovstal. Jakmile přišel domů, učedníci se ho v soukromí...
Marek 9:31...rukou, zabijí ho a třetího dne po svém zabití vstane z mrtvých." Oni ta slova nechápali, ale báli se ho...
Marek 10:1...Mějte v sobě sůl a žijte spolu v pokoji." Potom vstal, odešel odtud a přes krajinu za Jordánem přišel do...
Marek 10:34... zbičují ho, poplivou a zabijí, ale třetího dne vstane z mrtvých." Tehdy k němu přistoupili Zebedeovi...
Marek 12:23...pak zemřela i ta žena. tedy při vzkříšení vstanou z mrtvých, kdo z nich ji bude mít za manželku?...
Marek 12:25...se proto, že neznáte Písma ani Boží moc? lidé vstanou z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat, ale budou...
Marek 14:28...‚Budu bít pastýře a ovce se rozprchnou.' Ale  vstanu z mrtvých, předejdu vás do Galileje." "I kdyby...
Marek 14:57...jejich svědectví se neshodovala. Nějací lidé pak vstali a křivě proti němu svědčili: "Slyšeli jsme ho říci:...
Marek 16:6...se. Hledáte ukřižovaného Ježíše z NazaretuVstal, není tu. Podívejte se, kam ho položili. Jděte a...
Marek 16:9... protože se bály. V neděli ráno, když Ježíš vstal z mrtvých, ukázal se nejdříve Marii Magdaléně, z níž...
Lukáš 1:39...Tehdy od anděl odešel. V těch dnech pak Marie vstala a spěšně odešla do hor, do města Judova. Vešla do...
Lukáš 4:16...podle svého zvyku v sobotní den do synagogyvstal, aby četl. Podali mu knihu proroka Izaiáše, a když ji...
Lukáš 4:29... kdo to v synagoze slyšeli, popadla zuřivostVstali a hnali ho ven z města na okraj hory, na níž bylo...
Lukáš 4:38...zpráva o něm se šířila po celém okolí. Potom vstal a odešel ze synagogy do Šimonova domu. Šimonova...
Lukáš 4:39... pohrozil horečce a ta ji opustila. Ona pak hned vstala a začala je obsluhovat. Všichni, kdo měli nemocné...
Lukáš 5:23...Říci: ‚Tvé hříchy jsou ti odpuštěny,' anebo: ‚Vstaň a choď'? Ale abyste věděli, že Syn člověka na zemi...
Lukáš 5:24...hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "říkám tivstaň, vezmi si lehátko a jdi domů." A ten muž před nimi...
Lukáš 5:25...si lehátko a jdi domů." A ten muž před nimi hned vstal, vzal, na čem ležel, odešel domů a cestou chválil...
Lukáš 5:28... řekl mu: "Pojď za mnou." A on všechno opustilvstal a šel za ním. Levi mu pak ve svém domě vystrojil...
Lukáš 6:8...myšlenky, a tak tomu muži s uschlou rukou řekl: "Vstaň a postav se doprostřed." Vstal tedy a postavil se tam...
Lukáš 7:14...se zastavili. Tehdy řekl: "Chlapče, říkám tivstaň!" a ten mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho...
Lukáš 8:24...tedy a vzbudili ho: "Mistře, mistře, umíráme!" Vstal, okřikl vítr a vzedmuté vlny, ty rázem přestaly a byl...
Lukáš 8:54... On ji ale vzal za ruku a zvolal: "Děvčátkovstaň!" Tehdy se do vrátil duch a ihned vstala. Nechal...
Lukáš 8:55... vstaň!" Tehdy se do vrátil duch a ihned vstala. Nechal tedy přinést něco k jídlu. Její rodiče...
Lukáš 9:7... nevěděl, co si myslet. Někteří říkali: "Jan vstal z mrtvých," jiní, že prý se zjevil Eliáš, a další, že...
Lukáš 9:8..." jiní, že prý se zjevil Eliáš, a další, že vstal jeden z dávných proroků. "Jana jsem sťal," říkal si...
Lukáš 9:19..." odpověděli, "jiní za Eliáše a další říkají, že vstal jeden z dávných proroků." "A za koho máte vy?"...
Lukáš 9:22...kněžími i znalci Písma, být zabit a třetího dne vstát z mrtvých." Všem pak řekl: "Chce-li někdo jít za mnou...
Lukáš 10:25... ale neslyšeli." A hle, jeden znalec Zákona vstal a chtěl ho vyzkoušet: "Mistře, co mám dělat, abych se...
Lukáš 11:7...zamčené a děti jsou se mnou v posteli; nemohu vstát a něco ti dávat'? Říkám vám: I kdyby nevstal a nedal...
Lukáš 13:25...pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na...
Lukáš 15:18...u mého otce jídla nazbyt, a tu umírám hladyVstanu, půjdu k otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti...
Lukáš 15:20...syna. Udělej jedním ze svých nádeníků.' A tak vstal a vydal se ke svému otci. Otec ho spatřil z veliké...
Lukáš 16:31...a Proroky, nepřesvědčí je, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.'" Ježíš řekl svým učedníkům: "Není možné,...
Lukáš 17:19...slávu, jedině tento cizinec?" Potom mu řekl: "Vstaň a jdi. Tvá víra uzdravila." Když se ho jednou...
Lukáš 18:33...a popliván. Zbičují ho a zabijí, ale třetího dne vstane z mrtvých." Oni však nic z toho nepochopili. Smysl...
Lukáš 19:8...návštěvu k takovému hříšníkovi?!" Zacheus potom vstal a řekl Pánu: "Podívej se! Polovinu svého majetku teď...
Lukáš 22:45...a jeho pot stékal na zem jako krůpěje krve. Když vstal od modlitby a přišel k učedníkům, zjistil, že pod...
Lukáš 22:46...zármutku usnuli. "Jak to, že spíte?" řekl jim. "Vstaňte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení." Ještě to...
Lukáš 23:1...slyšeli z jeho úst!" Celé jejich shromáždění vstalo a odvedli ho k Pilátovi. Začali ho obviňovat:...
Lukáš 24:6..."Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tuvstal! Vzpomeňte si, jak vám ještě v Galileji říkal: ‚Syn...
Lukáš 24:7...hříšných lidí a být ukřižován, ale třetího dne vstane z mrtvých.'" Tehdy si vzpomněly na jeho slova...
Lukáš 24:12...považovali za tlachání a nevěřili jim. Petr však vstal a rozběhl se ke hrobu. Když se naklonil dovnitř,...
Lukáš 24:33...námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?" Ihned vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli oněch jedenáct...
Lukáš 24:34...s ostatními, jak říkají: "Pán opravdu vstal z mrtvých. Ukázal se Šimonovi!" Vyprávěli jim tedy,...
Lukáš 24:46..."Tak je psáno - Mesiáš musel trpět a třetího dne vstát z mrtvých. Počínaje od Jeruzaléma pak v jeho jménu...
Jan 5:8... "Když tam zamířím, někdo předstihne." "Vstaň, vezmi si lehátko a choď!" řekl mu Ježíš. A ten...
Jan 7:37...V poslední den, když svátek vrcholil, Ježíš vstal a zvolal: "Kdo žízeň, pojď ke mně a pij! Kdo věří...
Jan 11:23...cokoli Boha požádáš, to ti Bůh ." "Tvůj bratr vstane," řekl Ježíš. "Vím, že vstane - při vzkříšení v...
Jan 11:24...bratr vstane," řekl Ježíš. "Vím, že vstane - při vzkříšení v poslední den," odpověděla Marta....
Jan 11:29...tu a volá ." Ta, jakmile to uslyšela, rychle vstala a šla k němu. (Ježíš ještě nepřišel do vesnice, ale...
Jan 11:31...Marií v domě a utěšovali ji, uviděli, že rychle vstala a šla ven, a tak se k přidali. Mysleli si: "Jde...
Jan 13:4...do rukou a že vyšel od Boha a jde k Bohuvstal od večeře, odložil plášť a opásal se ručníkem. Nalil...
Jan 14:31...miluji Otce a že jednám, jak mi Otec přikázalVstaňte, pojďme odsud." " jsem ušlechtilá réva a můj...
Jan 20:9...totiž nerozuměli Písmu, svědčícímu, že musí vstát z mrtvých.) A tak se ti učedníci vrátili zpět...
Skutky 1:15...matkou Marií a s jeho sourozenci. V době vstal uprostřed shromážděných učedníků Petr (bylo jich tam...
Skutky 2:14...a říkali: "Opili se novým vínem!" Tehdy vstal Petr s ostatními jedenácti a hlasitě k nim promluvil:...
Skutky 3:6... to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!" Vzal ho za pravou ruku, zvedl ho a do jeho...
Skutky 5:6...to slyšeli, padla veliká bázeň. Několik mladíků vstalo, zabalili ho, odnesli ven a pohřbili. Asi po třech...
Skutky 5:34...se a začali se radit, jak je zabít. Tehdy vstal ve Veleradě jeden farizeus jménem Gamaliel, učitel...
Skutky 8:26... Hospodinův anděl promluvil k Filipovi: "Vstaň a vydej se na jih, k pouštní cestě z Jeruzaléma dolů...
Skutky 9:6..." jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješVstaň a jdi do města; tam se dozvíš, co máš dělat." Muži v...
Skutky 9:11...Odpověděl: "Zde jsem, Pane." Pán mu řekl: "Vstaň a jdi do ulice zvané Přímá. V Judově domě najdeš...
Skutky 9:18...prohlédl, jako by mu z očí spadly šupiny. Potom vstal a dal se pokřtít. Přijal pokrm a posilnil se. Saul...
Skutky 9:34...mu řekl: "Eneáši, Ježíš Kristus uzdravujeVstaň a ustel si!" On hned vstal a všichni obyvatelé Lyddy...
Skutky 9:39...s prosbou, aby k nim bez meškání přišel. Petr vstal a šel s nimi. Když přišel, zavedli ho do horní...
Skutky 9:40... Potom se obrátil k jejímu tělu a řekl: "Tabitovstaň!" Otevřela oči, a když uviděla Petra, posadila se. On...
Skutky 9:41...Petra, posadila se. On podal ruku a pomohl  vstát. Potom zavolal svaté i vdovy a ukázal jim ji živou....
Skutky 10:13...šelmy, plazi a ptáci. Vtom k němu zazněl hlas: "Vstaň, Petře, zabíjej a jez!" Petr odpověděl: "To ne, Pane!...
Skutky 10:20...tom vidění. Duch mu řekl: "Hledají tři mužiVstaň, sejdi dolů a bez váhání odejdi s nimi, protože jsem...
Skutky 10:23...Petr je tedy pozval dovnitř a pohostil. Nazítří vstal a odešel s nimi, doprovázen některými bratry z Joppy....
Skutky 10:26...a poklonil se. Petr ho ale zvedl se slovy: "Vstaň, vždyť i jsem jen člověk!" V rozhovoru s ním vešel...
Skutky 11:7...šelmy, plazy a ptáky. Tehdy jsem uslyšel hlas: ‚Vstaň, Petře, zabíjej a jez!' Odpověděl jsem: ‚To ne, Pane!...
Skutky 11:28...proroci z Jeruzaléma. Jeden z nich jménem Agabos vstal a skrze Ducha oznamoval, že po celé říši bude veliký...
Skutky 13:16...pro lid nějaké slovo povzbuzení, mluvte." Pavel vstal, pokynul rukou a řekl: "Izraelité a všichni Boží...
Skutky 14:20...ho za město. Když ho však obstoupili učednícivstal a vrátil se do města. Druhého dne pak s Barnabášem...
Skutky 15:7...sešli, aby tu věc zvážili. Po velikém dohadování vstal Petr a promluvil k nim: "Bratři! Sami víte, že Bůh z...
Skutky 17:3...a dokazoval jim, že Mesiáš musel trpětvstát z mrtvých a že "toto je Mesiáš: Ježíš, kterého vám...
Skutky 22:10...jsem se: ‚Pane, co mám dělat?' a Pán mi řekl: ‚Vstaň a jdi do Damašku; tam se dozvíš všechno, co máš dělat...
Skutky 22:16...toho, co jsi viděl a slyšel. Na co ještě čekášVstaň, pokřti se, smyj své hříchy a vzývej jeho jméno!'...
Skutky 26:23...proroci i Mojžíš: že Mesiáš trpět, jako první vstát z mrtvých a zvěstovat světlo tomuto lidu i pohanům."...
Skutky 26:30...tím, co - ovšem bez těchto pout." Nato král vstal a s ním i prokurátor a Bereniké a ostatní přísedící....
Římanům 6:9... že s ním také budeme žít. Víme, že Kristus vstal z mrtvých a nikdy nezemře - smrt nad ním nemá...
1. Korintským 10:7...je psáno: "Lid se posadil, aby jedl a pil, a pak vstali, aby se povyrazili." Také nesmilněme, jako někteří z...
2. Korintským 5:15...pro sebe, ale pro toho, který za zemřelvstal z mrtvých. Od nynějška již proto nikoho neposuzujeme...
Efeským 5:14...jasným. Proto se říká: "Probuď se, ty, kdo spíšvstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus!" Pečlivě dbejte na to,...
1. Tesalonickým 4:14...kteří nemají naději. Ježíš, jak věříme, zemřelvstal z mrtvých; právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem...
1. Tesalonickým 4:16... sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi...
Zjevení 11:1...mi dána hůl jako měřicí tyč a bylo mi řečeno: "Vstaň a změř Boží chrám i oltář i ty, kteří se v něm...

Slova obsahující vstal: nepovstal (4) nepovstalo (1) nevstal (2) nevstali (4) povstal (20) povstala (2) povstali (13) povstalo (2) povstaly (1) přivstal (1) přivstali (1) vstal (128) vstala (18) vstali (28) vstalo (2) vstaly (2) vyvstala (1) vyvstaly (1) zmrtvýchvstalí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |