Vstříc

Hledám varianty 'vstříc' [ vstříc ]. Nalezeno 30 veršù.
Genesis 46:29... Josef zapřáhl do svého vozu a vyrazil do Gošenu vstříc svému otci Izraelovi. Jakmile se před ním objevil,...
Exodus 4:27...) Hospodin zatím řekl Áronovi: "Jdi na poušť vstříc Mojžíšovi." Šel tedy, a když se s ním setkal u Boží...
Exodus 18:7...oběma jejími syny." Mojžíš vyšel svému tchánovi vstříc, poklonil se a políbil ho. Když se jeden druhého...
Exodus 19:17...v táboře se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a lid se postavil při úpatí hory. Hora Sinaj...
Numeri 22:36...Když Balák uslyšel, že Balaám přichází, vyšel mu vstříc k Ír Moábskému na samém kraji arnonské hranice....
Numeri 23:15...zde u své zápalné oběti. zatím půjdu tamvstříc Hospodinu." Hospodin se s Balámem setkal a vložil mu...
Soudců 6:35... Zabulonovi a Neftalímovi, aby jim i oni vytáhli vstříc. Gedeon pak Boha požádal: "Chceš opravdu skrze ...
1. Samuel 25:32...buď Hospodin, Bůh Izraele, že mi dnes poslal vstříc. A požehnána tvá moudrost, ty sama buď požehnána,...
1. Samuel 25:34...ti, věz, že kdybys mi nepřišla tak rychle vstříc, do rozednění by Nábalovi nezůstal jediný pacholek!"...
1. Královská 2:8... zlořečil mi hroznými kletbami. Potom mi vyšel vstříc k Jordánu a jsem mu přísahal při Hospodinu, že ho...
1. Královská 2:19...mu řekla o Adoniášovi. Král vstal a vykročil  vstříc, poklonil se a posadil se na trůn. Také své matce...
1. Královská 20:27...nastoupili, nabrali si zásoby a vyrazili jim vstříc. Izraelci proti nim tábořili jako dva houfy koziček;...
1. Královská 21:18...dostal slovo Hospodinovo: "Vstaň, jdi do Samaří vstříc izraelskému králi Achabovi. Hle, je na vinici,...
2. Královská 5:21...všiml, že za ním běží, vystoupil z vozu a šel mu vstříc. "Je všechno v pořádku?" ptal se. "Ano, v pořádku,"...
2. Královská 5:26...nebyl, když ten muž vystoupil z vozu a šel ti vstříc?" řekl mu na to Elíša. "Copak je teď vhodná chvíle...
2. Královská 9:17...Joram na to řekl: "Vyber jezdce a pošli jim ho vstříc, se zeptá, zda přináší pokoj." Jezdec jim tedy...
2. Královská 16:10...a Recina popravil. Král Achaz se pak vypravil vstříc asyrskému králi Tiglat-pilesarovi do Damašku. Když...
1. Letopisů 12:18...za Davidem k jeho pevnosti. David jim vyšel vstříc se slovy: "Pokud ke mně přicházíte v pokoji, abyste...
2. Letopisů 15:2...na Azariášovi, synu Odedovu. Vyšel Asovi vstříc se slovy: "Slyš , Aso i všechen Judo a Benjamíne!...
2. Letopisů 19:2...vracel domů do Jeruzaléma v pokoji. Vyšel mu ale vstříc vidoucí Jehu, syn Chananiho, a oslovil ho: "Měl jsi...
Job 33:22...duše naklání se do jámy, vykročil poslům smrti vstříc. Bude-li však anděl při tom člověku, prostředník,...
Žalmy 21:4...jeho rtů neodmítl jsi! séla S hojným požehnáním vstříc mu jdeš, korunou z ryzího zlata korunuješ jej. Dal...
Žalmy 84:3...nádvořím. srdce i tělo volají živému Bohu vstříc! Vždyť i ten vrabec domov , hnízdo si našla...
Izaiáš 55:12...v pokoji. Hory a pahorky vám budou zpívat vstříc, tleskat vám budou všechny stromy na polích. Místo...
Jan 18:4... Ježíš, vědom si všeho, co jej čekalo, jim vyšel vstříc se slovy: "Koho hledáte?" "Ježíše Nazaretského!"...
Skutky 10:25... Když Petr chtěl vejít, Kornelius mu vyšel vstříc, padl mu k nohám a poklonil se. Petr ho ale zvedl se...
1. Korintským 10:33...církvi Boží. Vždyť i vždycky vycházím všem vstříc, neboť nehledám vlastní prospěch, ale prospěch...
1. Tesalonickým 4:17... My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte...
Židům 7:1... král Sálemu a kněz Nejvyššího Boha, vyšel vstříc Abrahamovi, který se vracel od vítězství nad králi;...
Židům 7:10...v otcových bedrech, když mu Melchisedech vyšel vstříc. Kdyby levitské kněžství vedlo k dokonalosti (kvůli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |