Vrhla

Hledám varianty 'vrhla' [ vržena (1) vrhnout (4) vrhnou (6) vrhni (4) vrhneš (1) vrhne (6) vrhly (1) vrhlo (1) vrhli (12) vrhla (1) vrhl (13) ]. Nalezeno 50 veršù.
Genesis 4:8...když byli na poli, Kain se na svého bratra Ábela vrhl a zabil ho. "Kde je tvůj bratr Ábel?" zeptal se Kaina...
Genesis 19:9...s tebou hůř než s nimi!" Tehdy se na Lota prudce vrhli a chystali se vylomit dveře. Ti dva však vystrčili...
Genesis 43:18... vrácenému prve do našich vaků. Teď se na nás vrhne, napadne nás a vezme nás do otroctví i s našimi...
Genesis 49:19...- horda se na něj nahrne, on se však v patách vrhne za . Ašer bude mít tučný pokrm, královské lahůdky...
Genesis 50:1...naposled a byl připojen ke svému lidu. Josef se vrhl na otcovu tvář, skrápěl ji slzami a líbal ho. Potom...
Deuteronomium 9:18...je zahodil a před vašima očima je roztříštilVrhl jsem se na zem a ležel před Hospodinem tak jako...
Soudců 18:25...na nás nekřič. Prudší povahy by se na vás mohly vrhnout, a přijdeš o život i se svou rodinou!" Danovi...
1. Samuel 14:32...po Ajalon a muži byli velmi vyčerpaní. Proto se vrhli na kořist a brali ovce, dobytek i telata, na místě je...
1. Samuel 15:19...Proč jsi tedy Hospodina neposlechl? Proč ses vrhl na kořist a zachoval se v Hospodinových očích zle?"...
1. Samuel 17:35...srazil jsem ho a vyrval mu ji z tlamy. A když se vrhl na , chytil jsem ho za hřívu a tloukl ho, dokud jsem...
1. Samuel 22:18..."Na ! Pobij ty kněze!" A Doeg Edomský se na  vrhl a pobil je. Toho dne zabil osmdesát pět mužů, kteří...
1. Samuel 31:4...a probodni . Jinak přijdou ti neobřezancivrhnou se na !" Zbrojnoš se ale zdráhal, protože měl...
2. Samuel 13:31...jeden. Tehdy král vstal, roztrhl svá rouchavrhl se na zem. Všichni jeho služebníci stáli kolem, roucha...
2. Královská 3:23...je krev!" zvolali. "Ti králové se na sebe museli vrhnout a navzájem se povraždit. Nuže, Moábe, vzhůru za...
2. Královská 4:27... Když ale došla nahoru k Božímu muživrhla se k zemi a objala mu nohy. Gehazi hned přistoupil,...
1. Letopisů 10:4...a probodni . Jinak přijdou ti neobřezancivrhnou se na !" Zbrojnoš se ale zdráhal, protože měl...
Job 1:17...dorazil další: "Chaldejci se ve třech tlupách vrhli na velbloudy, ukradli je a mládence pobili mečem....
Job 15:26... proti Všemohoucímu se postavil, tvrdošíjně se vrhl proti němu obrněn svým štítem mohutným. Svou tvář sice...
Job 19:8...nikde. Cestu mi zazdil - neprojdu, na stezky vrhl temnotu. Mou čest ze mne strhl jako plášť a korunu mi...
Job 20:22...nadbytku přijde do úzkých, bída se na něj vrhne ze všech sil. Zatímco on si břicho cpe, Bůh na něj...
Job 27:22...odnese kdovíkam, odvane ho daleko z jeho domovaVrhne se na něj beze vší lítosti, právě když bude chtít...
Job 30:15...se valí troskami. Všechny ty hrůzy se na  vrhly, mou důstojnost jako by vichr uchvátil, jak oblak...
Izaiáš 3:5... bližní bude ubližovat svému bližnímu, mladí se vrhnou na staré a nicotní na ctihodné. Člověk tehdy popadne...
Izaiáš 9:20...Manases Efraima, Efraim Manasese, na Judu se pak vrhli společně. Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho...
Izaiáš 10:6...jsem je na lid, jenž ve mně budí zlost, aby se vrhli na kořist, aby shrábli lup, aby je pošlapali jak...
Izaiáš 11:14...závidět Judovi, Juda přestane Efraima napadatVrhnou se na západ, na filištínské svahy, národy na východě...
Jeremiáš 5:6... postroje ze sebe strhali. Proto se na z lesa vrhne lev, vlk z pustiny je rozsápe, leopard bude číhat u...
Jeremiáš 38:19... Kdyby Babyloňané vydali do jejich rukouvrhli by se na ." "To neudělají," řekl Jeremiáš. "Jen...
Ezechiel 23:29...nenávidíš, do rukou těch, kdo se ti znechutiliVrhnou se na tebe s nenávistí, aby obrali o všechen zisk...
Ezechiel 38:12...vůbec nemají hradby, brány ani závory!' Vrhneš se na kořist a budeš plenit, vztáhneš ruku na...
Ezechiel 38:13...jejich draví lvi se zeptají: ‚Přicházíš se vrhnout na kořist? Shromáždil jsi vojska, abys plenil? Abys...
Daniel 6:25...a dětmi. Ještě než dopadli na dno, lvi se na  vrhli a roztrhali je na kusy. Král Darjaveš pak napsal...
Daniel 11:11...jeho pevnost. Jižní král tehdy vztekle vytáhnevrhne se s ním do boje. Severní král proti němu postaví...
Ozeáš 4:18...s modlami - nech ho být! Když je pití vypitovrhnou se na smilstvo; ti, kdo jsou lidu záštitou, chovají...
Amos 5:9...je na zemi, jméno Hospodin. Do zkázy umí vrhnout mocného, záhuba přijde i na pevnost! Vy ale...
Matouš 4:6...ho na vrcholek chrámu. "Jsi-li Boží Syn," řekl, "vrhni se dolů! Je přece psáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě...
Matouš 21:21... ale i kdybyste řekli této hoře: ‚Zvedni sevrhni se do moře!' stane se to. Když budete věřit,...
Matouš 26:50... tak proto jsi přišel?" Vtom Ježíše obstoupilivrhli se na něj a zajali ho. Jeden z těch, kdo byli s...
Marek 11:23...vám, že kdokoli by řekl této hoře: ‚Zvedni sevrhni se do moře,' a nepochyboval by v srdci, ale věřil by,...
Marek 14:46...ho se slovy: "Rabbi!" V tu chvíli se na něj vrhli a zajali ho. Jeden z těch, kdo stáli kolem něj,...
Lukáš 4:9...na vrcholek chrámu a řekl mu: "Jsi-li Boží Synvrhni se odsud dolů. Je přece psáno: ‚Svým andělům přikáže...
Lukáš 8:33...z toho člověka a vešli do prasat. Stádo se pak vrhlo ze srázu do jezera a utonulo. Když pasáci uviděli, co...
Jan 21:7...to Pán, oblékl si plášť (protože byl svlečený) a vrhl se do vody. Ostatní učedníci pak připluli s lodí...
Skutky 7:57...křičet, zacpali si uši a svorně se na něj vrhli. Vyhnali ho ven z města, kde ho kamenovali. Svědkové...
Skutky 18:17...s tím je vyhnal ze soudní síně. Všichni se pak vrhli na představeného synagogy Sostena a bili ho přímo...
Skutky 19:16...A ten člověk, ve kterém byl zlý duch, se na  vrhl, přemohl je a zbil tak, že z toho domu utekli nazí a...
Skutky 21:27...ho v chrámu Židé z Asie. Vzbouřili všechen lidvrhli se na něj s křikem: "Izraelité, pomozte! To je ten...
Zjevení 8:8...Když zatroubil druhý anděl, jako by byla do moře vržena veliká ohnivě planoucí hora. Třetina moře se...
Zjevení 14:19... neboť její hrozny dozrály!" Tehdy ten anděl vrhl svůj srp na zem, sklidil víno země a vhodil je do...
Zjevení 18:21...anděl zvedl balvan veliký jako mlýnský kámenvrhl jej do moře se slovy: "Tak prudce bude svržen Babylon,...

Slova obsahující vrhla: nevyvrhla (1) vrhla (1) vyvrhla (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |