Vrcholil

Hledám varianty 'vrcholil' [ vrcholil (1) vrchol (24) ]. Nalezeny 24 verše.
Genesis 11:4...totiž: "Pojďme, postavme si město a věž, jejíž vrchol dosáhne k nebi. Tak si uděláme jméno, abychom...
Genesis 28:18...hlavou, vztyčil jej jako památník a polil jeho vrchol olejem. To místo nazval Bet-el, Boží dům, ačkoli se...
Exodus 17:9...do boje proti Amalekovi. se zítra postavím na vrchol pahorku a budu mít v ruce Boží hůl." Jozue udělal,...
Exodus 17:10...Amalekem. Mojžíš, Áron a Hur zatím vystoupili na vrchol pahorku. A dokud Mojžíš držel ruku zvednutou,...
Exodus 19:20...odpovídal hromovým hlasem. Hospodin sestoupil na vrchol hory Sinaj. Hospodin zavolal Mojžíše na vrchol hory...
Exodus 39:31...k němu modrou šňůru, aby mohl být přivázán na vrchol turbanu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tak bylo...
Numeri 23:28...odtamtud." A tak vzal Balaáma a vyvedl ho na vrchol Peoru, čnícího nad pustinou. Tehdy Balaám Balákovi...
Deuteronomium 3:27...řekl mi. " o tom se mnou nemluv. Vystup na vrchol Pisgy a pozvedni oči na západ, na sever, na jih a na...
Deuteronomium 34:1...pak vystoupil z moábských plání na horu Nebó, na vrchol Pisgy naproti Jerichu, a Hospodin mu ukázal celou tu...
Soudců 9:7...krále. Když se to dozvěděl Jotam, vystoupil na vrchol hory Gerizim a odtud na hlasitě volal: "Slyšte ...
Soudců 16:3...závorou. Naložil si je na záda a vynesl je na vrchol hory před Hebronem. Jednou se pak zamiloval do...
1. Samuel 26:13...přešel na druhou stranu a postavil se opodál na vrchol kopce, aby byl od něj dost daleko. "Co je s tebou,...
2. Samuel 2:25...se v jednom šiku shromáždili k Abnerovi na vrchol pahorku. Abner pak zavolal na Joába: "To musí meč...
2. Samuel 15:32...Achitofelovu radu vniveč!" Když David dorazil na vrchol hory, kde bylo zvykem klanět se Bohu, hle - naproti...
2. Samuel 16:1...Jeruzaléma vstupoval Abšalom. Sotva David minul vrchol hory, hle - naproti mu jde Cíba, Mefibošetův sluha,...
1. Královská 7:22...a pojmenoval je Jachin, Opora, a Boáz, PosilaVrchol sloupů měl tvar lilie. Tak byla dokončena práce na...
1. Královská 18:42...tedy odešel najíst a napít. Eliáš vystoupil na vrchol Karmelu a schoulil se na zemi, hlavu mezi koleny....
2. Letopisů 25:12...000 zajali judští vojáci živých a odvedli je na vrchol skály, odkud je svrhli dolů a všechny roztříštili....
Jeremiáš 31:12...ho z rukou silnějších! S jásotem přijdou na vrchol Sionu, rozzáří se Hospodinovou dobrotou - všude...
Ezechiel 43:12...všechny jeho předpisy. Toto je zákon chrámuVrchol hory a celé jeho okolí je svatosvaté. Hle - toto...
Daniel 4:8...země tyčí obrovský strom. Rostl a sílil, jeho vrchol dosáhl k nebi, a ten strom byl vidět ze všech konců...
Daniel 4:17...Ten strom, který jsi viděl růst a sílit, jeho vrchol dosáhl k nebi, strom, který byl vidět z celého světa...
Amos 1:2...z Jeruzaléma! Vyprahnou louky pastýřů, uschnevrchol Karmelu. Toto praví Hospodin: Damašek hřešil...
Jan 7:37... se nedostanete'?" V poslední den, když svátek vrcholil, Ježíš vstal a zvolal: "Kdo žízeň, pojď ke mně...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |