Vrchol

Hledám varianty 'vrchol' [ vrcholy (7) vrcholům (1) vrcholu (16) vrcholil (1) vrcholem (1) vrcholech (6) vrchol (24) ]. Nalezen 51 verš.
Genesis 11:4...totiž: "Pojďme, postavme si město a věž, jejíž vrchol dosáhne k nebi. Tak si uděláme jméno, abychom...
Genesis 28:18...hlavou, vztyčil jej jako památník a polil jeho vrchol olejem. To místo nazval Bet-el, Boží dům, ačkoli se...
Genesis 49:26...tvého otce překonala požehnání mých rodičů vrcholům věčných návrší. Na hlavu Josefovu nechť přijdou,...
Exodus 17:9...do boje proti Amalekovi. se zítra postavím na vrchol pahorku a budu mít v ruce Boží hůl." Jozue udělal,...
Exodus 17:10...Amalekem. Mojžíš, Áron a Hur zatím vystoupili na vrchol pahorku. A dokud Mojžíš držel ruku zvednutou,...
Exodus 19:20...odpovídal hromovým hlasem. Hospodin sestoupil na vrchol hory Sinaj. Hospodin zavolal Mojžíše na vrchol hory...
Exodus 24:17...pohledu Izraelitů vypadala Hospodinova sláva na vrcholu hory jako stravující oheň. Mojžíš vešel doprostřed...
Exodus 34:2...na ráno. Ráno vystoupíš na horu Sinaj a tam, na vrcholu hory, staneš u mne. Nikdo ale nevystupuje s...
Exodus 39:31...k němu modrou šňůru, aby mohl být přivázán na vrchol turbanu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tak bylo...
Numeri 20:28...roucho a oblékl je jeho synu Eleazarovi. Tam, na vrcholu hory, pak Áron zemřel a Mojžíš sestoupil z hory s...
Numeri 21:20...Bamotu a z Bamotu ke strži v moábském kraji při vrcholu Pisgy tyčící se nad pustinou. Izrael vyslal posly k...
Numeri 23:14...mi je odtamtud!" A tak ho vzal na pláň Cofim na vrcholu Pisgy, postavil sedm oltářů a na každém obětoval...
Numeri 23:28...odtamtud." A tak vzal Balaáma a vyvedl ho na vrchol Peoru, čnícího nad pustinou. Tehdy Balaám Balákovi...
Deuteronomium 3:27...řekl mi. " o tom se mnou nemluv. Vystup na vrchol Pisgy a pozvedni oči na západ, na sever, na jih a na...
Deuteronomium 34:1...pak vystoupil z moábských plání na horu Nebó, na vrchol Pisgy naproti Jerichu, a Hospodin mu ukázal celou tu...
Jozue 15:8...hřebene Jebusejců (což je Jeruzalém) a mířívrcholu hory, jež se tyčí ze západu nad údolím Hinom na...
Jozue 15:9...údolím Hinom na severním konci údolí Refaim. Od vrcholu hory vede hranice k vodnímu prameni Neftoach,...
Soudců 9:7...krále. Když se to dozvěděl Jotam, vystoupil na vrchol hory Gerizim a odtud na hlasitě volal: "Slyšte ...
Soudců 16:3...závorou. Naložil si je na záda a vynesl je na vrchol hory před Hebronem. Jednou se pak zamiloval do...
1. Samuel 26:13...přešel na druhou stranu a postavil se opodál na vrchol kopce, aby byl od něj dost daleko. "Co je s tebou,...
2. Samuel 2:25...se v jednom šiku shromáždili k Abnerovi na vrchol pahorku. Abner pak zavolal na Joába: "To musí meč...
2. Samuel 15:32...Achitofelovu radu vniveč!" Když David dorazil na vrchol hory, kde bylo zvykem klanět se Bohu, hle - naproti...
2. Samuel 16:1...Jeruzaléma vstupoval Abšalom. Sotva David minul vrchol hory, hle - naproti mu jde Cíba, Mefibošetův sluha,...
1. Královská 7:19... Totéž udělal i s druhou hlavicí. Hlavice na vrcholu sloupů stojících v předsíni měly tvar lilií o...
1. Královská 7:22...a pojmenoval je Jachin, Opora, a Boáz, PosilaVrchol sloupů měl tvar lilie. Tak byla dokončena práce na...
1. Královská 7:35...vedla čtyři ramena jednolitá se stojanem. Na vrcholu měl stojan kolem dokola půl lokte hlubokou obrubu....
1. Královská 7:41...chrámu: dva sloupy, dvě kulovité hlavice na vrcholech sloupů, dvoje mřížování pokrývající obě kulovité...
1. Královská 18:42...tedy odešel najíst a napít. Eliáš vystoupil na vrchol Karmelu a schoulil se na zemi, hlavu mezi koleny....
2. Královská 1:9...něj velitele s padesáti vojáky. Eliáš seděl na vrcholu hory, a tak velitel hned vylezl za ním a přikázal...
2. Královská 19:23... vykácel tam cedry, bory, dosáh jsem na vrcholy, do lesů a do hvozdů. Kopal jsem a vypil vodu...
2. Letopisů 4:12...chrámu: dva sloupy, dvě kulovité hlavice na vrcholech sloupů, dvoje mřížování pokrývající obě kulovité...
2. Letopisů 25:12...000 zajali judští vojáci živých a odvedli je na vrchol skály, odkud je svrhli dolů a všechny roztříštili....
Žalmy 48:3... ve městě našeho Boha, na hoře své svatostiVrcholem krásy, potěchou vší země je hora Sion, město...
Žalmy 95:4...jeho rukou jsou základy země, jemu náleží horské vrcholy. Patří mu moře, vždyť učinil je, i souš jeho ruce...
Přísloví 8:2...moudrost nevolá, nezvedá rozumnost svůj hlas? Na vrcholech kopců, u cesty, u křižovatek postává. Přímo před...
Izaiáš 2:2... že hora Hospodinova domu bude čnít nad horské vrcholy, vysoko nad všechny výšiny. Pohrnou se k všechny...
Izaiáš 30:17... nakonec zůstanete sami jak vlajkový stožár na vrcholu hory, jako korouhev na kopci. Hospodin čeká, aby se...
Izaiáš 37:24... vykácel tam cedry, bory, dosáh jsem na vrcholy, do lesů a do hvozdů. Vykopal jsem, vypil vodu,...
Jeremiáš 31:12...ho z rukou silnějších! S jásotem přijdou na vrchol Sionu, rozzáří se Hospodinovou dobrotou - všude...
Jeremiáš 49:16...skalách sis zřídil obydlí, obsadils horské vrcholy. I kdyby ses vysoko jak orel uhnízdil, i odtamtud...
Ezechiel 43:12...všechny jeho předpisy. Toto je zákon chrámuVrchol hory a celé jeho okolí je svatosvaté. Hle - toto...
Daniel 4:8...země tyčí obrovský strom. Rostl a sílil, jeho vrchol dosáhl k nebi, a ten strom byl vidět ze všech konců...
Daniel 4:17...Ten strom, který jsi viděl růst a sílit, jeho vrchol dosáhl k nebi, strom, který byl vidět z celého světa...
Daniel 8:8... Kozel mohutněl dál a dál. Když byl ale na vrcholu sil, jeho veliký roh se zlomil a místo něj vyrostly...
Daniel 11:4...říši a bude si dělat, co se mu zlíbí. Na vrcholu moci se ale jeho říše rozpadne a bude rozdělena do...
Ozeáš 4:13... smilně opustili svého Boha. Obětují na horských vrcholech, na pahorcích kouří kadidlem, pod dubem, topolem,...
Joel 2:5... Rachotí jako jízda s vozy, skáčou přes horské vrcholy. Hučí, jako když slámu hltají plameny, jako mocné...
Amos 1:2...z Jeruzaléma! Vyprahnou louky pastýřů, uschnevrchol Karmelu. Toto praví Hospodin: Damašek hřešil...
Micheáš 4:1... že hora Hospodinova domu bude čnít nad horské vrcholy, vysoko nad všechny výšiny. Pohrnou se k lidské...
Zachariáš 4:2...svícen," odpověděl jsem, "celý ze zlata. Na vrcholu mísu se sedmi kahany a k těm sedmi kahanům na...
Jan 7:37... se nedostanete'?" V poslední den, když svátek vrcholil, Ježíš vstal a zvolal: "Kdo žízeň, pojď ke mně...

Slova obsahující vrchol: vrchol (24) vrcholcích (3) vrcholech (6) vrcholek (4) vrcholem (1) vrcholil (1) vrcholku (3) vrcholků (2) vrcholky (1) vrcholový (1) vrcholu (16) vrcholům (1) vrcholy (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |