Vrchních

Hledám varianty 'vrchních' [ vrchnímu (3) vrchními (5) vrchním (19) vrchních (8) vrchního (12) vrchní (53) ]. Nalezeno 97 veršù.
Genesis 39:21...jej svým milosrdenstvím a zjednal mu přízeňvrchního žalářníka. Vrchní žalářník nakonec svěřil všechny...
Genesis 39:22...a zjednal mu přízeň u vrchního žalářníkaVrchní žalářník nakonec svěřil všechny vězně v žaláři do...
Genesis 39:23...rukou. Cokoli tam dělali, měl na starosti onVrchní žalářník ani nemusel na nic, co mu svěřil, dohlížet....
Genesis 40:2... Farao se rozhněval na oba své dvořany - na vrchního číšníka i na vrchního pekaře - a dal je do vězení...
Genesis 40:9...snad výklady Bohu? Prosím, vyprávějte mi je." Vrchní číšník tedy Josefovi vyprávěl svůj sen: "Hle, ve snu...
Genesis 40:16...nic, za co bych měl být vsazen do jámy!" Když vrchní pekař viděl, jak dobrý to byl výklad, řekl Josefovi:...
Genesis 40:20... Tehdy před očima svých služebníků předvolal vrchního číšníka i vrchního pekaře. Vrchnímu číšníkovi...
Genesis 40:21...předvolal vrchního číšníka i vrchního pekařeVrchnímu číšníkovi vrátil jeho úřad, takže znovu podával...
Genesis 40:22...úřad, takže znovu podával pohár faraonovi, ale vrchního pekaře dal pověsit na kůl, jak jim to Josef...
Genesis 40:23...dal pověsit na kůl, jak jim to Josef vyložilVrchní číšník ale na Josefa nepamatoval. Úplně na něj...
Genesis 41:9...neuměl vyložit. Tehdy k faraonovi promluvil vrchní číšník: "Musím dnes připomenout své prohřešky: Farao...
Genesis 41:10...a dal do vězení v domě velitele stráže - vrchního pekaře. i on jsme tam měli ve stejnou noc sen,...
Exodus 26:14...pokrývku z červeně barvených beraních kůžívrchní pokrývku z odolných usní. Dále pro Příbytek vyrobíš...
Exodus 36:19...pokrývku z červeně barvených beraních kůžívrchní pokrývku z odolných usní. Dále pro Příbytek vyrobili...
2. Samuel 8:16...všemu svému lidu. Joáb, syn Ceruji, byl vrchním velitelem, Jošafat, syn Achiludův, byl kancléřem,...
2. Samuel 17:25...překročil Jordán. Abšalom jmenoval namísto Joába vrchním velitelem Amasu. (To byl syn muže jménem Jeter...
2. Samuel 20:23...do Jeruzaléma ke králi. A tak byl Joáb znovu vrchním velitelem izraelského vojska. Benajáš, syn Jojadův,...
1. Královská 2:35...u něj doma na venkově. Král místo něj ustanovil vrchním velitelem Benajáše, syna Jojadova, a knězem namísto...
1. Královská 4:5...Abiatar byli kněžími; Azariáš, syn Nátanův, byl vrchním správcem; kněz Zábud, syn Nátanův, byl královým...
2. Královská 18:17...Lachiše do Jeruzaléma ke králi Ezechiášovi svého vrchního velitele, nejvyššího správce a nejvyššího komořího...
1. Letopisů 11:6..."Kdo zaútočí na Jebusejce jako první, stane se vrchním velitelem." Jako první vyrazil Joáb, syn Ceruji, a...
1. Letopisů 27:3...ze synů Peresových a v prvním měsíci byl vrchním velitelem celého vojska. Druhý měsíc byl velitelem...
Izaiáš 20:1... kdy asyrský král Sargon vyslal do Ašdodu svého vrchního velitele a ten jej napadl a dobyl, v onen čas...
Jeremiáš 20:1... Jakmile kněz Pašchur, syn Imerův, který byl vrchním správcem Hospodinova chrámu, uslyšel Jeremiáše...
Daniel 1:3...je v chrámové pokladnici. Jednou král přikázal vrchnímu dvořanu Ašpenazovi, mu přivede některé...
Daniel 1:7...byli i Židé Daniel, Chananiáš, Mišael a AzariášVrchní dvořan je ale přejmenoval - Danielovi dal jméno...
Daniel 1:8...pokrmy a vínem z královského stolu. Žádal proto vrchního dvořana, aby se těmi věcmi nemusel poskvrňovat....
Daniel 1:9...těmi věcmi nemusel poskvrňovat. Bůh Danielovivrchního dvořana daroval přízeň a náklonnost, ale ten mu...
Daniel 1:11... Chananiášovi, Mišaelovi a Azariášovi přidělil vrchní dvořan: "Zkus to prosím s námi na deset dní. nám...
Daniel 1:18... po níž měli být předvedeni k němu, přivedl je vrchní dvořan před Nabukadnezara. Král s nimi hovořil a...
Matouš 2:4...rozrušil a celý Jeruzalém s ním. Svolal všechny vrchní kněze a učitele lidu a ptal se jich, kde se ...
Matouš 16:21...jít do Jeruzaléma, mnoho vytrpět od staršíchvrchních kněží a znalců Písma, být zabit a třetího dne...
Matouš 20:18...se k Jeruzalému. Tam bude Syn člověka vydán vrchním kněžím a znalcům Písma a ti ho odsoudí k smrti....
Matouš 21:15...slepí a chromí a on je uzdravil. Když ale vrchní kněží a znalci Písma viděli divy, které konal, a...
Matouš 21:23...do chrámu a vyučoval tam, přistoupili k němu vrchní kněží a starší lidu se slovy: "Jakým právem to...
Matouš 21:45... a na koho ten kámen padne, toho rozdrtí." Když vrchní kněží a farizeové slyšeli ta jeho podobenství,...
Matouš 26:3...Na dvoře velekněze jménem Kaifáš se zatím sešli vrchní kněží se staršími lidu, aby se poradili, jakou lstí...
Matouš 26:14...- jmenoval se Jidáš Iškariotský - tehdy odešelvrchním kněžím. "Co mi dáte, když vám ho zradím?" zeptal se...
Matouš 26:47...s ním veliký zástup s meči a holemi, poslaný od vrchních kněží a starších lidu. Jeho zrádce si s nimi...
Matouš 26:59...dovnitř a sedl si mezi sluhy, aby viděl konecVrchní kněží i celá Velerada pak proti Ježíšovi hledali...
Matouš 27:1...Vyšel ven a hořce se rozplakal. Ráno se všichni vrchní kněží a starší lidu usnesli, že Ježíš musí zemřít....
Matouš 27:3... vyčítal si to a vrátil těch třicet stříbrných vrchním kněžím a starším. "Zhřešil jsem!" zvolal. "Zradil...
Matouš 27:6...zahodil v chrámě, vyběhl ven a šel se oběsitVrchní kněží mince posbírali, ale potom si řekli: "Nemůžeme...
Matouš 27:12..."Sám to říkáš," odpověděl mu Ježíš. Na žaloby vrchních kněží a starších pak ale vůbec neodpovídal....
Matouš 27:20...Dnes jsem kvůli němu měla hrozné sny." Vrchní kněží a starší ale navedli dav, aby si vyžádali...
Matouš 27:41...Syn, slez z kříže!" Podobně se mu vysmívalivrchní kněží se znalci Písma a staršími: "Jiné zachránil,...
Matouš 27:62...a ta druhá Marie. Nazítří, po dni příprav, se vrchní kněží a farizeové sešli u Piláta. "Pane," řekli mu,...
Matouš 28:11... někteří ze stráže dorazili do města a oznámili vrchním kněžím všechno, co se stalo. Ti se shromáždili a po...
Marek 8:31...musí mnoho vytrpět a být zavržen staršímivrchními kněžími i znalci Písma, být zabit a po třech dnech...
Marek 10:33...se k Jeruzalému. Tam bude Syn člověka vydán vrchním kněžím a znalcům Písma. Odsoudí ho k smrti, vydají...
Marek 11:18...ale udělalidoupě lupičů'!" Když to uslyšeli vrchní kněží a znalci Písma, začali hledat způsob, jak ho...
Marek 11:27... Když se procházel v chrámu, přistoupili k němu vrchní kněží, znalci Písma a starší lidu se slovy: "Jakým...
Marek 14:1...před Velikonocemi a Svátkem nekvašených chlebůVrchní kněží se znalci Písma hledali způsob, jak by se ho...
Marek 14:10...- jmenoval se Jidáš Iškariotský - tehdy odešelvrchním kněžím, aby jim ho zradil. Když to uslyšeli,...
Marek 14:43... a s ním zástup s meči a holemi, poslaný od vrchních kněží, znalců Písma a starších. Jeho zrádce s nimi...
Marek 14:53...pak odvedli k veleknězi, kde se sešli všichni vrchní kněží i starší a znalci Písma. Petr ho ale zpovzdálí...
Marek 14:55... Tam si sedl mezi sluhy a ohříval se u ohněVrchní kněží s celou Veleradou pak proti Ježíši hledali...
Marek 15:1...a propukl v pláč. Hned za svítání, když se vrchní kněží poradili se staršími a znalci Písma i s celou...
Marek 15:3...židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl JežíšVrchní kněží ho začali obviňovat z mnoha věcí. Pilát se ho...
Marek 15:10...židovského krále?" (Věděl totiž, že mu ho vrchní kněží vydali z pouhé zášti.) Vrchní kněží ale...
Marek 15:11... že mu ho vrchní kněží vydali z pouhé zášti.) Vrchní kněží ale vyburcovali dav, žádá o propuštění...
Marek 15:31...sebe! Slez z toho kříže!" Podobně se vysmívalivrchní kněží se znalci Písma. Společně říkali: "Jiné...
Lukáš 9:22...musí mnoho vytrpět a být zavržen staršímivrchními kněžími i znalci Písma, být zabit a třetího dne...
Lukáš 19:47...‚doupě lupičů'!" Každý den pak učil v chrámuVrchní kněží, znalci Písma a přední muži z lidu zatím...
Lukáš 20:1...učil lid v chrámě a zvěstoval evangelium, přišli vrchní kněží, znalci Písma a starší se slovy: "Řekni nám,...
Lukáš 20:19...ten kámen padne, toho rozdrtí." Znalci Písmavrchní kněží se ho v tu chvíli chtěli chopit, ale báli se...
Lukáš 22:2...nekvašených chlebů, zvaný také VelikonoceVrchní kněží a znalci Písma hledali způsob, jak ho zabít,...
Lukáš 22:4...který patřil ke Dvanácti. Odešel a domluvil sevrchními kněžími a s veliteli chrámové stráže, jak jim ho...
Lukáš 22:52...se jeho ucha a uzdravil ho. Tehdy Ježíš řekl vrchním kněžím, velitelům stráže a starším, kteří na něj...
Lukáš 22:66... Jakmile se rozednilo, sešli se starší liduvrchní kněží i znalci Písma a odvedli ho do své Velerady....
Lukáš 23:4..."Sám to říkáš," odpověděl Ježíš. Nato Pilát řekl vrchním kněžím a zástupům: "Podle je ten člověk nevinný...
Lukáš 23:10... ale Ježíš mu vůbec neodpovídal. Stáli tam však vrchní kněží a znalci Písma a usilovně ho obviňovali. A tak...
Lukáš 23:13...totiž k sobě chovali nenávist. Pilát svolal vrchní kněze, přední muže i lid a řekl jim: "Přivedli jste...
Lukáš 24:20...i slovech před Bohem i přede vším lidemVrchní kněží a naši vůdcové ho vydali, aby byl odsouzen k...
Jan 2:8... po okraj, řekl jim: "Teď nalévejte a doneste vrchnímu správci svatby." A tak to udělali. Jakmile vrchní...
Jan 2:9...správci svatby." A tak to udělali. Jakmile vrchní správce svatby okusil tu vodu, z níž se stalo víno...
Jan 7:32... že zástup o něm vede takové řeči, společněvrchními kněžími na něj poslali chrámovou stráž, aby ho...
Jan 7:45...ruku. Strážní se tehdy vrátili k farizeůmvrchním kněžím. Ti se ptali: "Jak to, že jste ho...
Jan 11:47...k farizeům a pověděli jim, co Ježíš udělalVrchní kněží a farizeové shromáždili Veleradu. "Co budeme...
Jan 11:57...sebou: "Co myslíte? Že by nepřišel na svátek?" Vrchní kněží a farizeové však vydali nařízení, že pokud se...
Jan 12:10...aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvýchVrchní kněží se proto rozhodli zabít i Lazara. Mnozí Židé...
Jan 18:3...vzal s sebou oddíl vojáků a chrámovou stráž od vrchních kněží a farizeů a přišli tam s lucernami,...
Jan 18:35..."Jsem snad Žid?" řekl Pilát. "Tvůj národvrchní kněží mi vydali. Co jsi udělal?" " království...
Jan 19:6...řekl jim Pilát. "Ukřižovat, ukřižovat!" vykřikli vrchní kněží a strážní, jakmile ho uviděli. "Ukřižujte si...
Jan 19:15...Pilát. "Nemáme krále kromě císaře!" odpověděli vrchní kněží. Tehdy jim Ježíše vydal k ukřižování. Chopili...
Jan 19:21...to napsáno hebrejsky, řecky a latinsky. Židovští vrchní kněží Pilátovi namítali: "NepišŽidovský král', ale...
Skutky 4:23... přišli ke svým a vyprávěli, co jim řekli vrchní kněží a starší. Když to bratři uslyšeli, svorně...
Skutky 5:24...Když ta slova uslyšel velitel chrámové stráževrchními kněžími, nemohli pochopit, co se to stalo. Vtom...
Skutky 9:14...tvým svatým v Jeruzalémě! A teď i zde od vrchních kněží pověření, aby spoutal všechny, kdo vzývají...
Skutky 9:21...Copak sem nepřišel, aby je v poutech odvedlvrchním kněžím?" Saul ale kázal stále mocněji a svými...
Skutky 19:14...káže Pavel!" Tak to dělalo sedm synů židovského vrchního kněze Skévy. Zlý duch jim odpověděl: "Ježíše znám,...
Skutky 22:30...nechal vyvést z vězení a nařídil, se sejdou vrchní kněží i celá Velerada. Pak přivedl Pavla a postavil...
Skutky 23:14...spiklenců bylo nejméně čtyřicet. Přišlivrchním kněžím a starším a řekli: "Složili jsme přísahu, že...
Skutky 25:2... vypravil se z Cesareje vzhůru do JeruzalémaVrchní kněží a přední Židé mu tehdy oznámili žalobu proti...
Skutky 25:15...jednoho vězně. Když jsem byl v Jeruzaléměvrchní kněží a židovští starší mi o něm řekli a žádali jeho...
Skutky 26:10... což jsem také v Jeruzalémě dělal. Z pověření vrchních kněží jsem uvěznil mnoho svatých a hlasoval jsem...
Skutky 26:12... Jednou jsem se s plnou mocí a pověřením od vrchních kněží vypravil do Damašku. Cestou jsem, králi,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |