Vraty

Hledám varianty 'vraty' [ vraty (2) vrata (17) vrat (4) ]. Nalezeny 23 verše.
Soudců 11:31...vrátím se domů jako vítěz, první, co mi vyjde ze vrat naproti, připadne Hospodinu jako zápalná oběť."...
Soudců 16:3...ležet jen do půlnoci. O půlnoci vstal, popadl vrata městské brány a vytrhl je i s oběma veřejemi a...
1. Samuel 21:14...nimi předstírat šílenství. Vyrýval značky na vrata brány a pouštěl sliny po bradě. "Copak nevidíte, že...
1. Samuel 23:7...do rukou! Sám se uvěznil, když vešel do městavraty a závorami." A tak Saul nechal všechen lid svolat k...
2. Královská 7:3...oči, ale neokusíš to!" odpověděl Elíša. U vrat brány seděli čtyři malomocní. Řekli si: "Co tu tak...
2. Letopisů 4:9...nádvoří a Velké nádvoří, před nádvořím postavil vrata a ta okoval bronzem. Moře postavil napravo v...
Nehemiáš 3:1...a postavili Ovčí bránu. Upevnili trámy a osadili vrata. Pokračovali dál k věži Mea, a když ji zasvětili,...
Nehemiáš 3:3...stavěli synové Senaovi. Upevnili trámy a osadili vrata, zámky a závory. Vedle nich opravoval Meremot, syn...
Nehemiáš 3:6... syn Besodiášův. Upevnili trámy a osadili vrata, zámky a závory. Vedle nich opravoval Melatiáš...
Nehemiáš 3:13...a obyvatelé Zanoachu. Když ji vystavěli, osadili vrata, zámky a závory; opravili také na tisíc loktů hradby...
Nehemiáš 3:14...okresu Bet-kerem. Když ji vystavěl, osadil vrata, zámky a závory. Studniční bránu opravoval Šalun, syn...
Nehemiáš 3:15...Micpa. Když ji postavil a zastřešil, osadil vrata, zámky a závory. Opravil také hradbu u rybníka Šelach...
Nehemiáš 6:1...(ačkoli tou dobou jsem ještě brány neosadil vraty), tehdy mi Sanbalat s Gešemem poslali vzkaz: "Pojď,...
Nehemiáš 7:1... Když byly hradby dostavěny a osadil jsem vrata, byli ustanoveni strážní, zpěváci a levité. Velení...
Nehemiáš 7:3...odpočinku otevřené. Ti, kdo konají službu,  vrata zavřou a zajistí. Obyvatelé Jeruzaléma pak drží...
Nehemiáš 13:19...šeřit před sobotou, přikázal jsem, zavřou vrata. Zakázal jsem je otevírat, dokud neskončí sobota. Do...
Job 41:6...vysvlékne? Kdo pronikne jeho dvojité pancířeVrata jeho tlamy kdopak rozevře? Jeho zuby všude kolem šíří...
Žalmy 24:7...séla Pozvedněte, brány, svá průčelí, již vzhůruvrata odvěká, vejde slavný Král! Kdo je ten slavný Král?...
Žalmy 24:9...Pozvedněte, brány, svá průčelí, již vzhůruvrata odvěká, vejde slavný Král! Kdo je ten slavný Král?...
Jeremiáš 49:31...žije v pohodlí a poklidu! praví Hospodin. Nemají vrata ani závory, žijí o samotě, v bezpečí. Jejich...
Malachiáš 1:10...Hospodin zástupů. Kdyby tak někdo z vás zavřel vrata, aby se můj oltář darmo nezapaloval! Nelíbíte se mi,...
Lukáš 16:20...jeden žebrák jménem Lazar, který ležel u jeho vrat plný vředů a toužil se najíst aspoň tím, co spadlo ze...
Skutky 3:2...od narození. Každý den ho pokládali u chrámových vrat zvaných Krásná brána, aby si od těch, kdo vcházeli do...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |