Vrahy

Hledám varianty 'vrahy' [ vrazi (1) vrahy (8) vrahů (1) vrahu (2) vrahovi (1) vrahové (3) vraha (5) vrah (16) ]. Nalezeny 32 verše.
Numeri 35:16...železným předmětem tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřít. Vezme-li do ruky kámen,...
Numeri 35:17... a udeří někoho tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřít. Vezme-li do ruky dřevěný...
Numeri 35:18... a udeří někoho tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřít. Vraha zabije krevní mstitel;...
Numeri 35:19...zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřítVraha zabije krevní mstitel; jakmile ho dopadne, zabije ho....
Numeri 35:21... pak musí ten, kdo ho udeřil, zemřít - je to vrah. Vraha zabije krevní mstitel; jakmile ho dopadne,...
Numeri 35:30...budoucí pokolení, kdekoli se usadíte. Každý vrah, který někoho zabil, bude popraven, ovšem pouze na...
Numeri 35:31... Jediné svědectví k popravě člověka nestačíVrah zaslouží smrt. Za jeho život nepřijímejte výkupné;...
Deuteronomium 19:6...si život. Kdyby to bylo příliš daleko, mohl by vraha dostihnout krevní mstitel, jenž by jej pronásledoval,...
2. Samuel 16:7...bojovníky. Šimei chrlil nadávky: "Táhni, ty vrahu! Táhni, ty bídáku! Hospodin ti oplatil za všechnu...
2. Samuel 16:8...Abšaloma. To máš za svou špatnost, protože jsi vrah!" Abišaj, syn Ceruji, tehdy řekl králi: "Proč ...
2. Královská 9:31...vjížděl do brány. "Přinášíš pokoj, ty Zimrivrahu svého pána?" zavolala. On se podíval směrem k oknu a...
2. Královská 14:6... kteří zabili jeho královského otce. Syny těch vrahů ale nepopravil, neboť v knize Mojžíšova zákona je...
2. Královská 14:19... Utekl sice do Lachiše, ale i tam za ním poslali vrahy, kteří ho zabili. Převezli ho na koni a pochovali ho...
2. Letopisů 25:27... Utekl sice do Lachiše, ale i tam za ním poslali vrahy, kteří ho zabili. Převezli ho na koni a pochovali ho...
Job 24:14...jeho cestám se neznají a jeho stezek se nedržíVrah vstává, když se zešeří, aby zabíjel ubohé chudáky;...
Žalmy 5:7...všechny zlosyny. Vniveč obracíš všechny lhářevrahy a podvodníky si Hospodin oškliví! ale díky tvé...
Žalmy 26:9...sláva tvá! Mezi hříšníky mou duši nezahrň, s vrahy můj život nespojuj! Ruce mají plné zvrhlosti, v...
Žalmy 55:24...nikdy nenechá poctivé padnout do bláta. Zákeřné vrahy však ty, Bože, srazíš do jámy nejhlubší. Půlky života...
Izaiáš 1:21...právo a spravedlnost žila v něm - teď však jen vrahové. Tvé stříbro se proměnilo v strusku, tvé víno se...
Izaiáš 27:7...jej? Copak ho zabíjel, jako jsou zabiti jeho vrahové? Zahnal jsi je do vyhnanství, vedl jsi s nimi svoji...
Jeremiáš 4:31...jež vzpíná ruce: "Běda mi! Život opouští před vrahy!" "Projděte jeruzalémské ulice, dívejte se a...
Ezechiel 18:10...Panovník Hospodin. Zplodí však třeba zločincevraha, který provádí cokoli z těch věcí, kterých se on sám...
Ozeáš 9:13...mezi loukami, teď však Efraim odvádí své dětivrahovi. Dej jim, Hospodine - co jim dáš? Dej jim lůno...
Matouš 22:7... Král se rozhněval. Poslal svá vojska a ty vrahy zahubil a jejich město spálil. Potom řekl svým...
Jan 8:44...chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když...
Skutky 3:14...jste zavrhli a místo něj jste si vyžádali vraha. Dárce života jste zabili, ale Bůh ho vzkřísil z...
Skutky 28:4...ruky visí had, říkali si: "Ten člověk je určitě vrah! Zachránil se z moře, ale Spravedlnost ho nenechala...
1. Timoteus 1:9...bezvěrce, na ty, kterým není nic svaté, na otcovrahy, matkovrahy a vrahy vůbec, na smilníky, zvrhlíky,...
1. Petr 4:15...slávy, Duch Boží. nikdo z vás netrpí jako vrah, zloděj, zločinec nebo udavač. Trpí-li však jako...
1. Jan 3:15... zůstává ve smrti. Kdo nenávidí bratra, je vrah; a víte, že žádný vrah v sobě nemá věčný život. Takto...
Zjevení 21:8...on mi bude synem. Ale bázliví, nevěrní, ohavnívrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají...
Zjevení 22:15...branami do města. Psi, čarodějové, smilnícivrahové a modláři však zůstanou venku stejně jako každý,...

Slova obsahující vrahy: matkovrahy (1) otcovrahy (1) vrahy (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |