Vracelo

Hledám varianty 'vracelo' [ vracíte (1) vracím (2) vrací (12) vracely (3) vracelo (1) vraceli (16) vracela (1) vracel (16) vracejí (4) ]. Nalezeno 55 veršù.
Genesis 8:7... a vypustil havrana. Ten vylétal a zase se vracel, dokud voda na zemi nevyschla. Potom vypustil...
Genesis 14:17...a jeho majetek a také ženy a lid. Když se pak vracel od porážky Kedor-laomera a králů, kteří byli s ním,...
Genesis 29:3...stáda, a tehdy napájeli dobytek. Potom kámen vraceli zpět na jeho místo v ústí studny. Jákob se jich...
Genesis 30:16...jablíčka od tvého syna." Když se pak Jákob večer vracel z pole, vyšla mu Léa naproti se slovy: "Musíš spát...
Exodus 14:28...vmetl Egypťany doprostřed moře. Jak se vody vracely, pohřbily vozy i jezdce, celé faraonovo vojsko, jež...
Exodus 33:11...mluví člověk se svým přítelem. Mojžíš se potom vracel do tábora, ale jeho pomocník, mladý Jozue, Nunův syn...
Numeri 31:14...vojska, na vůdce tisíců a stovek, kteří se vraceli z válečného tažení, rozhněval: "Vy jste nechali...
Jozue 19:29... Káně a k Velkému Sidonu. Pak se hranice vrací k Rámě a k opevněnému městu Týr. Dále se vrací k...
Soudců 8:13...jejich vojsko rozprášil. Gedeon, syn Joašův, se vracel z boje přes průsmyk Cheres. Chytil tam jednoho...
Soudců 11:34...museli před syny Izraele pokořit. Jiftach se vracel domů do Micpy a hle, kdo mu vychází naproti - jeho...
Soudců 17:2... to stříbro mám . To je vzal, teď ti je ale vracím." "Hospodin ti žehnej, můj synu!" zvolala jeho matka...
Soudců 19:16...k sobě domů. A hle, jeden stařík se večer vracel z práce na poli. Pocházel z Efraimských hor a v...
Soudců 19:18...mu. "Šel jsem do judského Betléma a teď se vracím domů. Nikdo ale k sobě nepozval. Máme slámu i...
Růt 1:15... "Pohleď, řekla Noemi, "tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se s ." Rút ...
1. Samuel 2:20...dítěte, které odevzdala Hospodinu." A tak se vraceli domů. Hospodin pak Hanu navštívil svou milostí,...
1. Samuel 6:8...naložte ji na vůz, ty zlaté předměty, které s  vracíte jako odškodnění, přidejte do mošny po straně a...
1. Samuel 7:17...na všech těchto místech soudil Izrael. Potom se vracel do Rámy, kde bydlel, a soudil Izrael i tam. Tam také...
1. Samuel 11:5...se všichni do hlasitého pláče. Saul se právě vracel se svým dobytkem z pole. "Co je lidem, že pláčou?"...
1. Samuel 18:6... Když se poté, co David zabil Filištína, vojáci vraceli z boje, ženy ze všech izraelských měst vyšly králi...
1. Samuel 27:9...brav i skot, osly, velbloudy i oděvy. Potom se vracel k Achišovi. Když se Achiš ptal: "Na koho jste dnes...
1. Královská 1:45...prorokem Nátanem ho u Gíchonu pomazali za králeVraceli se odtamtud s veselím a celé město teď oslavuje. To...
1. Královská 8:66...dne pak lid propustil. Dobrořečili králivraceli se domů s veselím a radostí ze všeho dobrodiní,...
1. Královská 14:28...chrámu, stráže je vynášely a pak opět vracely do strážní komory. Ostatní Rechoboámovy skutky - co...
2. Letopisů 7:10...dne sedmého měsíce pak Šalomoun lid propustilVraceli se domů s veselím a radostí ze všeho dobrodiní,...
2. Letopisů 12:11...s ním stráže, vynášely ty štíty a pak je opět vracely do strážní komory. Protože se však pokořil,...
2. Letopisů 19:1...při západu slunce. Judský král Jošafat se vracel domů do Jeruzaléma v pokoji. Vyšel mu ale vstříc...
2. Letopisů 25:10...domů. Ti se tehdy na Judské velmi rozhněvalivraceli se domů plní vzteku. Amaciáš sebral odvahu a odvedl...
2. Letopisů 28:9...Hospodinův prorok jménem Oded. Když se vojsko vracelo do Samaří, vyšel jim naproti. "Hleďte," řekl jim....
2. Letopisů 28:12... syn Chadlajův - a vystoupili proti těm, kdo se vraceli z boje. "Nevoďte sem ty zajatce!" řekli jim....
Ezdráš 1:11...vše přinesl Šešbacar s sebou, když se vyhnanci vraceli z Babylonu do Jeruzaléma. Toto jsou krajané, kteří...
Ester 2:14... a bylo vyhověno. Večer odcházela a ráno se vracela zpět do harému pod dohled královského eunucha...
Ester 7:8...jasné, že u krále nemá naději. Vtom se král vrací ze zámecké zahrady do vinného pavilonku a vidí Hamana...
Job 29:13...Snášela se na žehnání umírajících, vdově jsem vracel radost do srdce. Jak šatem jsem se halil...
Žalmy 35:13...duši jsem postem trápil - modlitba se mi však vrací do klína! Chodil jsem ve smutku jak nad přítelem či...
Žalmy 51:15...pak budu provinilce učit, aby se hříšníci k tobě vraceli. Smrtelné viny zbav , Bože, Bože spásy, ...
Žalmy 59:7...slitování s podlými zločinci! séla Večer se vracejí, štěkají jako psi, po celém městě běhají. Pohleď,...
Žalmy 59:15...končiny, že Bůh je vládcem Jákoba! séla Večer se vracejí, štěkají jako psi, po celém městě běhají. Sem a tam...
Žalmy 78:34...hrůzami. Když je však hubil, pilně ho hledalivraceli se a Boha sháněli. Na Boha vzpomněli si, že býval...
Žalmy 104:22...tak Boha o pokrm žádali. S východem slunce se vrací zpět, aby ulehli ve svých doupatech. Za svým úkolem...
Přísloví 6:31... aby nasytil svůj neodbytný hlad. Sedmkrát více vrací, pokud je chycen, všechno své jmění musí odevzdat....
Přísloví 26:11... kdo najímá tupce jdoucího okolo. Jako se pes vrací k vlastním zvratkům, tak tupec opakuje vlastní...
Kazatel 1:6...sem a tam točí se, tam a sem, kolem dokola stále vrací se. Veškeré řeky do moře míří, moře se ale nepřeplní....
Kazatel 1:7...se ale nepřeplní. Tam, odkud pramení, se řeky vrací, aby pak odtamtud znovu plynuly. Jak jen jsou úmorné...
Kazatel 3:20...všichni jsou z prachu, všichni se do prachu zase vracejí. Kdo , že lidský duch míří vzhůru, zatímco duch...
Izaiáš 52:8... protože vidí na vlastní oči, jak se k Sionu vrací Hospodin. Dejte se spolu do zpěvu radosti,...
Jeremiáš 14:3...posílají; chodí k nádržím, ale ty jsou bez vodyVracejí se s prázdnými vědry; zklamáni a zahanbeni skrývají...
Ezechiel 18:7...se k ženě, dokud krvácí, nikomu nechce ublížitvrací dlužníkovi, co zastavil, nepřivlastňuje si, co mu...
Marek 15:21...Šimon Kyrénský (otec Alexandra a Rufa) se právě vracel z pole, a když procházel kolem, přinutili ho nést mu...
Lukáš 2:43...jako obvykle. Když svátky skončily a oni se vraceli domů, chlapec Ježíš zůstal bez vědomí rodičů v...
Lukáš 11:53...Písma a farizeové zle napadat. Stále znovu se vraceli k jeho výrokům a snažili se vymyslet, jak by ho...
Lukáš 23:26... chytili jistého Šimona Kyrénského, který se vracel z pole, a naložili mu kříž, aby ho nesl za Ježíšem....
Skutky 8:25... co vydali svědectví a promluvili Pánovo slovovraceli se apoštolové do Jeruzaléma a kázali evangelium v...
Skutky 8:28...se přijel do Jeruzaléma poklonit Bohu a právě se vracel domů. Seděl na voze a četl proroka Izaiáše. Duch...
Židům 7:1...Boha, vyšel vstříc Abrahamovi, který se vracel od vítězství nad králi; dal mu požehnání a Abraham...
Židům 11:35...na útěk vojska cizinců. Ženám se jejich mrtví vraceli vzkříšení. Jiní šli na mučidla, když odmítli...

Slova obsahující vracelo: odvracelo (1) vracelo (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |