Vrací

Hledám varianty 'vrací' [ vracíte (1) vracím (2) vrací (12) vracely (3) vracelo (1) vraceli (16) vracela (1) vracel (16) vracejí (4) ]. Nalezeno 55 veršù.
Genesis 8:7... a vypustil havrana. Ten vylétal a zase se vracel, dokud voda na zemi nevyschla. Potom vypustil...
Genesis 14:17...a jeho majetek a také ženy a lid. Když se pak vracel od porážky Kedor-laomera a králů, kteří byli s ním,...
Genesis 29:3...stáda, a tehdy napájeli dobytek. Potom kámen vraceli zpět na jeho místo v ústí studny. Jákob se jich...
Genesis 30:16...jablíčka od tvého syna." Když se pak Jákob večer vracel z pole, vyšla mu Léa naproti se slovy: "Musíš spát...
Exodus 14:28...vmetl Egypťany doprostřed moře. Jak se vody vracely, pohřbily vozy i jezdce, celé faraonovo vojsko, jež...
Exodus 33:11...mluví člověk se svým přítelem. Mojžíš se potom vracel do tábora, ale jeho pomocník, mladý Jozue, Nunův syn...
Numeri 31:14...vojska, na vůdce tisíců a stovek, kteří se vraceli z válečného tažení, rozhněval: "Vy jste nechali...
Jozue 19:29... Káně a k Velkému Sidonu. Pak se hranice vrací k Rámě a k opevněnému městu Týr. Dále se vrací k...
Soudců 8:13...jejich vojsko rozprášil. Gedeon, syn Joašův, se vracel z boje přes průsmyk Cheres. Chytil tam jednoho...
Soudců 11:34...museli před syny Izraele pokořit. Jiftach se vracel domů do Micpy a hle, kdo mu vychází naproti - jeho...
Soudců 17:2... to stříbro mám . To je vzal, teď ti je ale vracím." "Hospodin ti žehnej, můj synu!" zvolala jeho matka...
Soudců 19:16...k sobě domů. A hle, jeden stařík se večer vracel z práce na poli. Pocházel z Efraimských hor a v...
Soudců 19:18...mu. "Šel jsem do judského Betléma a teď se vracím domů. Nikdo ale k sobě nepozval. Máme slámu i...
Růt 1:15... "Pohleď, řekla Noemi, "tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se s ." Rút ...
1. Samuel 2:20...dítěte, které odevzdala Hospodinu." A tak se vraceli domů. Hospodin pak Hanu navštívil svou milostí,...
1. Samuel 6:8...naložte ji na vůz, ty zlaté předměty, které s  vracíte jako odškodnění, přidejte do mošny po straně a...
1. Samuel 7:17...na všech těchto místech soudil Izrael. Potom se vracel do Rámy, kde bydlel, a soudil Izrael i tam. Tam také...
1. Samuel 11:5...se všichni do hlasitého pláče. Saul se právě vracel se svým dobytkem z pole. "Co je lidem, že pláčou?"...
1. Samuel 18:6... Když se poté, co David zabil Filištína, vojáci vraceli z boje, ženy ze všech izraelských měst vyšly králi...
1. Samuel 27:9...brav i skot, osly, velbloudy i oděvy. Potom se vracel k Achišovi. Když se Achiš ptal: "Na koho jste dnes...
1. Královská 1:45...prorokem Nátanem ho u Gíchonu pomazali za králeVraceli se odtamtud s veselím a celé město teď oslavuje. To...
1. Královská 8:66...dne pak lid propustil. Dobrořečili králivraceli se domů s veselím a radostí ze všeho dobrodiní,...
1. Královská 14:28...chrámu, stráže je vynášely a pak opět vracely do strážní komory. Ostatní Rechoboámovy skutky - co...
2. Letopisů 7:10...dne sedmého měsíce pak Šalomoun lid propustilVraceli se domů s veselím a radostí ze všeho dobrodiní,...
2. Letopisů 12:11...s ním stráže, vynášely ty štíty a pak je opět vracely do strážní komory. Protože se však pokořil,...
2. Letopisů 19:1...při západu slunce. Judský král Jošafat se vracel domů do Jeruzaléma v pokoji. Vyšel mu ale vstříc...
2. Letopisů 25:10...domů. Ti se tehdy na Judské velmi rozhněvalivraceli se domů plní vzteku. Amaciáš sebral odvahu a odvedl...
2. Letopisů 28:9...Hospodinův prorok jménem Oded. Když se vojsko vracelo do Samaří, vyšel jim naproti. "Hleďte," řekl jim....
2. Letopisů 28:12... syn Chadlajův - a vystoupili proti těm, kdo se vraceli z boje. "Nevoďte sem ty zajatce!" řekli jim....
Ezdráš 1:11...vše přinesl Šešbacar s sebou, když se vyhnanci vraceli z Babylonu do Jeruzaléma. Toto jsou krajané, kteří...
Ester 2:14... a bylo vyhověno. Večer odcházela a ráno se vracela zpět do harému pod dohled královského eunucha...
Ester 7:8...jasné, že u krále nemá naději. Vtom se král vrací ze zámecké zahrady do vinného pavilonku a vidí Hamana...
Job 29:13...Snášela se na žehnání umírajících, vdově jsem vracel radost do srdce. Jak šatem jsem se halil...
Žalmy 35:13...duši jsem postem trápil - modlitba se mi však vrací do klína! Chodil jsem ve smutku jak nad přítelem či...
Žalmy 51:15...pak budu provinilce učit, aby se hříšníci k tobě vraceli. Smrtelné viny zbav , Bože, Bože spásy, ...
Žalmy 59:7...slitování s podlými zločinci! séla Večer se vracejí, štěkají jako psi, po celém městě běhají. Pohleď,...
Žalmy 59:15...končiny, že Bůh je vládcem Jákoba! séla Večer se vracejí, štěkají jako psi, po celém městě běhají. Sem a tam...
Žalmy 78:34...hrůzami. Když je však hubil, pilně ho hledalivraceli se a Boha sháněli. Na Boha vzpomněli si, že býval...
Žalmy 104:22...tak Boha o pokrm žádali. S východem slunce se vrací zpět, aby ulehli ve svých doupatech. Za svým úkolem...
Přísloví 6:31... aby nasytil svůj neodbytný hlad. Sedmkrát více vrací, pokud je chycen, všechno své jmění musí odevzdat....
Přísloví 26:11... kdo najímá tupce jdoucího okolo. Jako se pes vrací k vlastním zvratkům, tak tupec opakuje vlastní...
Kazatel 1:6...sem a tam točí se, tam a sem, kolem dokola stále vrací se. Veškeré řeky do moře míří, moře se ale nepřeplní....
Kazatel 1:7...se ale nepřeplní. Tam, odkud pramení, se řeky vrací, aby pak odtamtud znovu plynuly. Jak jen jsou úmorné...
Kazatel 3:20...všichni jsou z prachu, všichni se do prachu zase vracejí. Kdo , že lidský duch míří vzhůru, zatímco duch...
Izaiáš 52:8... protože vidí na vlastní oči, jak se k Sionu vrací Hospodin. Dejte se spolu do zpěvu radosti,...
Jeremiáš 14:3...posílají; chodí k nádržím, ale ty jsou bez vodyVracejí se s prázdnými vědry; zklamáni a zahanbeni skrývají...
Ezechiel 18:7...se k ženě, dokud krvácí, nikomu nechce ublížitvrací dlužníkovi, co zastavil, nepřivlastňuje si, co mu...
Marek 15:21...Šimon Kyrénský (otec Alexandra a Rufa) se právě vracel z pole, a když procházel kolem, přinutili ho nést mu...
Lukáš 2:43...jako obvykle. Když svátky skončily a oni se vraceli domů, chlapec Ježíš zůstal bez vědomí rodičů v...
Lukáš 11:53...Písma a farizeové zle napadat. Stále znovu se vraceli k jeho výrokům a snažili se vymyslet, jak by ho...
Lukáš 23:26... chytili jistého Šimona Kyrénského, který se vracel z pole, a naložili mu kříž, aby ho nesl za Ježíšem....
Skutky 8:25... co vydali svědectví a promluvili Pánovo slovovraceli se apoštolové do Jeruzaléma a kázali evangelium v...
Skutky 8:28...se přijel do Jeruzaléma poklonit Bohu a právě se vracel domů. Seděl na voze a četl proroka Izaiáše. Duch...
Židům 7:1...Boha, vyšel vstříc Abrahamovi, který se vracel od vítězství nad králi; dal mu požehnání a Abraham...
Židům 11:35...na útěk vojska cizinců. Ženám se jejich mrtví vraceli vzkříšení. Jiní šli na mučidla, když odmítli...

Slova obsahující vrací: navrací (2) neodvrací (1) neodvracím (1) nevrací (9) odvrací (5) odvracíme (1) odvracíš (2) odvracíte (1) podvrací (3) převrací (3) převracíte (1) rozvrací (1) vrací (12) vracím (2) vracíte (1) vyvrací (2) vyzvracíš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |